Index 
Proces-verbal
XML 187kPDF 319kWORD 83k
Miercuri, 8 iulie 2020 - Bruxelles
1.Reluarea sesiunii
 2.Deschiderea lucrărilor ședinței
 3.Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor precedente
 4.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlementului (articolul 71 din Regulamentul de procedură)
 5.Acte delegate [articolul 111 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 6.Depunere de documente
 7.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 8.Ordinea lucrărilor
 9.Prezentarea programului de activități al Președinției germane (dezbatere)
 10.Reluarea ședinței
 11.Prima sesiune de votare
 12.Concluziile reuniunii Consiliului European din 19 iunie 2020 - Pregătirea reuniunii Consiliului European din 17-18 iulie 2020 (dezbatere)
 13.Reluarea ședinței
 14.Componența comisiilor și delegațiilor
 15.Cerere de ridicare a imunității
 16.O politică amplă a Uniunii în materie de prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului - planul de acțiune al Comisiei și alte evoluții recente (dezbatere)
 17.Strategia UE post-COVID-19 în domeniul sănătății publice (dezbatere)
 18.Anunțarea rezultatelor votului
 19.Strategia UE post-COVID-19 în domeniul sănătății publice (continuarea dezbaterii)
 20.A doua sesiune de votare
 21.Strategia UE post-COVID-19 în domeniul sănătății publice (continuarea dezbaterii)
 22.Explicații privind votul
 23.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 24.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 25.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
 Anexa 1 - Propunerea de numire a Helgăi Berger ca membru al Curții de Conturi
 Anexa 2 - Numirea directorului executiv al Autorității Bancare Europene (ABE)


A PREZIDAT: David Maria SASSOLI
Președinte

1. Reluarea sesiunii

Sesiunea, întreruptă vineri, 19 iunie 2020, a fost reluată.


2. Deschiderea lucrărilor ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 14.02.


3. Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor precedente

Procesele-verbale ale ședințelor din 17 iunie 2020, 18 iunie 2020 și 19 iunie 2020 au fost aprobate.

Eugen Jurzyca a comunicat că a fost prezent la ședința din 15 iulie 2019, dar numele său nu figurează pe lista de prezență.


4. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlementului (articolul 71 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat, în conformitate cu articolul 71 din Regulamentul de procedură, deciziile comisiilor ITRE, EMPL și INTA de a iniția negocieri interinstituționale pe baza următoarelor rapoarte:

—   ITRE: Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Institutul European de Inovare și Tehnologie (reformare) (COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)). Raportoare: Marisa Matias (A9-0120/2020);

—   ITRE: Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Agenda strategică de inovare a Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT) 2021-2027: stimularea talentului și a capacității de inovare a Europei (COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD)). Raportoare: Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020);

—   EMPL: Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 573/2014/UE privind cooperarea consolidată între serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) (COM(2019)0620 - C9-0117/2019 - 2019/0188(COD)). Raportor: Manuel Pizarro (A9-0128/2020);

—   INTA: Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 654/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind exercitarea drepturilor Uniunii pentru aplicarea și respectarea normelor comerțului internațional (COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD)). Raportoare: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020).

În conformitate cu articolul 71 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, un număr de deputați sau un grup sau mai multe grupuri politice care ating cel puțin pragul mediu pot solicita în scris până la miezul nopții de mâine, joi 9 iulie 2020, ca deciziile de a iniția negocieri să fie supuse la vot.

Negocierile pot începe în orice moment după expirarea acestui termen dacă nu s-a prezentat nicio cerere de supunere la vot în Parlament a deciziei de a iniția negocieri.


5. Acte delegate [articolul 111 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

În conformitate cu articolul 111 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, președintele Conferinței președinților de comisie i-a comunicat Președintelul Parlamentului că nu a fost formulată nicio obiecție în legătură cu:

—   Recomandarea Comisiei ECON de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 19 iunie 2020 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 877/2013 de completare a Regulamentului (UE) nr. 473/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind dispozițiile comune pentru monitorizarea și evaluarea proiectelor de planuri bugetare și pentru asigurarea corectării deficitelor excesive ale statelor membre din zona euro (C(2020)04140 - 2020/2695(DEA)) (B9-0208/2020).

Dacă în termen de 48 de ore după anunțul în plen nu este formulată nicio obiecție de către un grup politic sau un număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus, recomandarea se consideră aprobată. În caz contrar, este supusă votului.


6. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către alte instituții

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor măsuri pentru o piață feroviară durabilă în contextul pandemiei de COVID-19 (COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD))
În conformitate cu articolul 145 alineatul (1) și articolul 146 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

TRAN

- Proiect de buget rectificativ nr. 5 la bugetul general pentru exercițiul financiar 2020: Acordarea în continuare de sprijin refugiaților și comunităților-gazdă ca răspuns la criza siriană din Iordania, Liban și Turcia - Poziția Consiliului din 24 iunie 2020 (09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

aviz :

AFET, DEVE, LIBE

- Propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a Portugaliei în vederea aplicării unei rate reduse a accizei pentru anumite produse alcoolice produse în regiunile autonome Madeira și Azore (COM(2020)0240 - C9-0190/2020 - 2020/0118(CNS))

retrimis

comisiei competente :

REGI

aviz :

ECON, AGRI

2) de comisiile parlamentare

2.1) rapoarte

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele destinate alocării specifice pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (COM(2020)0206 - C9-0145/2020 - 2020/0086(COD)) - REGI - Raportor: Younous Omarjee (A9-0111/2020)

- Raport referitor la controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții – raportul anual pe 2018 (2019/2127(INI)) - CONT - Raportor: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Institutul European de Inovare și Tehnologie (reformare) (COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)) - ITRE - Raportoare: Marisa Matias (A9-0120/2020)

- ***I Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Agenda strategică de inovare a Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT) 2021-2027: stimularea talentului și a capacității de inovare a Europei (COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD)) - ITRE - Raportoare: Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020)

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Directivelor (UE) 2017/2455 și (UE) 2019/1995 în ceea ce privește datele de transpunere și aplicare, din cauza izbucnirii crizei COVID-19 (COM(2020)0198 - C9-0137/2020 - 2020/0082(CNS)) - ECON - Raportor: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

- * Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2454 în ceea ce privește datele de aplicare, din cauza izbucnirii crizei COVID-19 (COM(2020)0201 - C9-0136/2020 - 2020/0084(CNS)) - ECON - Raportor: Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre (COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)) - EMPL - Raportor: José Gusmão (A9-0124/2020)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2020 pentru a continua sprijinul umanitar acordat refugiaților din Turcia (COM(2020)0422 - C9-0162/2020 - 2020/2094(BUD)) - BUDG - Raportoare: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020)

- Raport privind propunerea de numire a Helgăi Berger ca membru al Curții de Conturi (07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE)) - CONT - Raportor: Mikuláš Peksa (A9-0126/2020)

- Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 5/2020 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - Continuarea sprijinului acordat refugiaților și comunităților-gazdă, ca răspuns la criza din Siria, din Iordania, Liban și Turcia (09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)) - BUDG - Raportoare: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

- Raport referitor la o abordare europeană globală privind stocarea energiei (2019/2189(INI)) - ITRE - Raportoare: Claudia Gamon (A9-0130/2020)

- Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului și Comisiei privind încheierea unui acord, în curs de negociere, între Uniunea Europeană și Noua Zeelandă privind schimbul de date cu caracter personal între Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și autoritățile neozeelandeze competente pentru combaterea criminalității grave și a terorismului (2020/2048(INI)) - LIBE - Raportoare: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 654/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind exercitarea drepturilor Uniunii pentru aplicarea și respectarea normelor comerțului internațional (COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD)) - INTA - Raportoare: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020)

- Raport referitor la propunerea de numire a directorului executiv al Autorității Bancare Europene (N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE)) - ECON - Raportoare: Irene Tinagli (A9-0132/2020)

2.2) recomandări pentru a doua lectură

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării directivei Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE și la Directiva 2014/67/UE privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier și de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce privește cerințele de control și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 (05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)) - TRAN - Raportoare: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la duratele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor (05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)) - TRAN - Raportoare: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1071/2009, (CE) nr. 1072/2009 și (UE) nr. 1024/2012 în vederea adaptării acestora la evoluțiile sectorului transportului rutier (05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)) - TRAN - Raportor: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind informațiile electronice referitoare la transportul de mărfuri (05142/1/2020 - C9-0103/2020 - 2018/0140(COD)) - TRAN - Raportor: Andor Deli (A9-0119/2020)


7. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral urmate de dezbateri au fost înscrise pe ordinea de zi (articolul 136 din Regulamentul de procedură):

—   O-000035/2020 adresată de Younous Omarjee, în numele Comisiei pentru dezvoltare regională, Comisiei: Rolul politicii de coeziune în abordarea consecințelor socioeconomice negative ale crizei provocate de COVID-19 (B9-0012/2020);

—   O-000044/2020 adresată de Maria Spyraki, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi și Anja Hazekamp, în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, Comisiei: Strategia pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor chimice (B9-0013/2020).


8. Ordinea lucrărilor

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședințelor plenare din iulie 2020 (654.272/PDOJ) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări (articolul 158 din Regulamentul de procedură).

Președintele a anunțat că a primit două cereri de aplicare a procedurii de urgență (articolul 163 din Regulamentul de procedură) pentru adoptarea următoarelor dosare în această perioadă de sesiune:

—   Dispoziții tranzitorii pentru a combate consecințele crizei COVID-19 [modificarea Regulamentului (UE) 2016/1628] - ENVI (punctul 59 din PDOJ);

—   Efectuarea de studii clinice și furnizarea de medicamente de uz uman care conțin organisme modificate genetic sau care constau în organisme modificate genetic și care sunt destinate tratării sau prevenirii COVID-19 - ENVI (punctul 119 din PDOJ).

A intervenit, în conformitate cu articolul 163 din Regulamentul de procedură, Kateřina Konečná, împotriva celei de a doua cereri a Comisiei ENVI (punctul 119 din PDOJ).

După consultarea grupurilor politice, Președintele a propus următoarele modificări la proiectul definitiv de ordine de zi.

Votarea va fi repartizată în diferitele sesuni de vot, în funcție de numărul de amendamente și de numărul de solicitări de vot pe părți și de vot separat. Informațiile privind repartizarea votării în diferitele sesiuni de vot vor fi disponibile pe site-ul Parlamentului la rubrica „Informații și documente prioritare”.

A doua sesiune de vot de vineri va fi deschisă de la ora 14.00 la ora 15.30. Anunțarea rezultatelor votului din cea de-a doua sesiune de vot va avea loc la ora 18.00.

Cea de-a treia sesiune de vot de vineri se anulează.

Parlamentul și-a dat acordul privind aceste propuneri.

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.

Președintele a anunțat că nu au fost depuse nicio propunere de respingere și niciun amendament în conformitate cu articolele 67 și 68 din Regulamentul de procedură, în ceea ce privește poziția Consiliului în primă lectură de mai jos:

Informațiile electronice referitoare la transportul de mărfuri ***II (punctul 120 din PDOJ)
Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind informațiile electronice referitoare la transportul de mărfuri [05142/1/2020 - C9-0103/2020 - 2018/0140(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Andor Deli (A9-0119/2020).

Prin urmare, poziția Consiliului se consideră aprobată (P9_TA(2020)0177).


9. Prezentarea programului de activități al Președinției germane (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Prezentarea programului de activități al Președinției germane (2020/2667(RSP))

Angela Merkel (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Ursula von der Leyen (Președinta Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D, Dacian Cioloş, în numele Grupului Renew, Jörg Meuthen, în numele Grupului ID, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Raffaele Fitto, în numele Grupului ECR, Martin Schirdewan, în numele Grupului GUE/NGL, și Martin Sonneborn, neafiliat.

A intervenit Angela Merkel.

Au intervenit Daniel Caspary, Jens Geier, Malik Azmani, Gerolf Annemans, Gwendoline Delbos-Corfield, Zbigniew Kuźmiuk, Rosa D'Amato, Enikő Győri, Simona Bonafè, Nicola Beer, Jaak Madison, Sven Giegold, Helmut Geuking, Carles Puigdemont i Casamajó, Dolors Montserrat, Ismail Ertug, Ulrike Müller și Peter Kofod.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit Zdzisław Krasnodębski, Andrzej Halicki, Eric Andrieu, Luis Garicano, Mara Bizzotto, Derk Jan Eppink, Paulo Rangel, Kati Piri, Dita Charanzová, Katarina Barley, Katalin Cseh, Heléne Fritzon, Hilde Vautmans, Udo Bullmann și Fabienne Keller.

A PREZIDAT: David Maria SASSOLI
Președinte

Au intervenit Maroš Šefčovič (vicepreședinte al Comisiei) și Angela Merkel.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)


10. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 16.20.


11. Prima sesiune de votare

Parlamentul este invitat să voteze cu privire la:

—   Propunerea de numire a Helgăi Berger ca membru al Curții de Conturi
Raport referitor la propunerea de numire a Helgăi Berger ca membru al Curții de Conturi [07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Mikuláš Peksa (A9-0126/2020)

—   Numirea directorului executiv al Autorității Bancare Europene (ABE)
Raport referitor la propunerea de numire a directorului executive al Autorității Bancare Europene (ABE) [N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Irene Tinagli (A9-0132/2020)

Parlamentul este invitat să voteze cu privire la următoarele cereri de aplicare a procedurii de urgență (articolul 163 din Regulamentul de procedură):

—   Dispoziții tranzitorii pentru a combate consecințele crizei COVID-19 [modificarea Regulamentului (UE) 2016/1628] ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)] - ENVI

—   Efectuarea de studii clinice și furnizarea de medicamente de uz uman care conțin organisme modificate genetic sau care constau în organisme modificate genetic și care sunt destinate tratării sau prevenirii COVID-19 ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)] - ENVI

Parlamentul este invitat să voteze prin vot unic cu privire la:

—   Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele destinate alocării specifice pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele destinate alocării specifice pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor [COM(2020)0206 - C9-0145/2020 - 2020/0086(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Younous Omarjee (A9-0111/2020)

—   Modificarea Regulamentului (UE) 2017/2454 în ceea ce privește datele de aplicare, din cauza izbucnirii crizei COVID-19 *
Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2454 în ceea ce privește datele de aplicare, din cauza izbucnirii crizei COVID-19 [COM(2020)0201 - 2020/0084(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)

—   Răpirile internaționale și pe plan intern de către unul dintre părinți ale copiilor din UE în Japonia
Propunere de rezoluție depusă de Dolors Montserrat, în numele Comisiei PETI, în conformitate cu articolul 227 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, referitoare la răpirile internaționale și pe plan intern de către unul dintre părinți ale copiilor din UE în Japonia (2020/2621(RSP)) (B9-0205/2020)

—   Drepturile persoanelor cu dizabilități intelectuale și ale familiilor lor în cadrul crizei COVID-19
Propunere de rezoluție depusă de Dolors Montserrat, în numele Comisiei PETI, în conformitate cu articolul 227 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, referitoare la drepturile persoanelor cu dizabilități intelectuale în timpul crizei provocate de COVID-19 (2020/2680(RSP)) (B9-0204/2020)

Parlamentul este invitat să voteze cu privire la moțiunile de procedură (articolul 67 alineatul (1) din Regulamentul de procedură) referitoare la:

—   Norme specifice privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier și cerințe de control ***II
Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării directivei Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE și la Directiva 2014/67/UE privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier și de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce privește cerințele de control și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 [05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

—   Duratele de conducere zilnice și săptămânale, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și poziționarea prin intermediul tahografelor ***II
Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la duratele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor [05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

—   Adaptarea la evoluțiile din sectorul transportului rutier ***II
Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziţia în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1071/2009, (CE) nr. 1072/2009 și (UE) nr. 1024/2012 în vederea adaptării acestora la evoluțiile sectorului transportului rutier [05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

Parlamentul este invitat să treacă la vot cu privire la amendamentele la:

—   Modificarea Directivelor (UE) 2017/2455 și (UE) 2019/1995 în ceea ce privește datele de transpunere și aplicare, din cauza izbucnirii crizei COVID-19 *
Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Directivelor (UE) 2017/2455 și (UE) 2019/1995 în ceea ce privește datele de transpunere și aplicare, din cauza izbucnirii crizei COVID-19 [COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

—   Activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual 2019
Raportul anual pe 2019 referitor la activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții [2019/2126(INI)] - Comisia pentru bugete. Raportor: David Cormand (A9-0081/2020)

—   Controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual pe 2018
Raport referitor la controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual pe 2018 [2019/2127(INI)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

Scrutinul va fi deschis până la ora 17.45.

S-a procedat la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate la ora 20.00.


12. Concluziile reuniunii Consiliului European din 19 iunie 2020 - Pregătirea reuniunii Consiliului European din 17-18 iulie 2020 (dezbatere)

Declarația Consiliului European și a Comisiei: Concluziile reuniunii Consiliului European din 19 iunie 2020 (2020/2669(RSP))

Declarația Consiliului European și a Comisiei: Pregătirea reuniunii Consiliului European din 17-18 iulie 2020 (2020/2704(RSP))

Charles Michel (Președintele Consiliului European) și Maroš Šefčovič (vicepreședinte al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit Siegfried Mureşan, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D, Valérie Hayer, în numele Grupului Renew, Gilles Lebreton, în numele Grupului ID, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Johan Van Overtveldt, în numele Grupului ECR, Manon Aubry, în numele Grupului GUE/NGL, și Márton Gyöngyösi, neafiliat.

A intervenit Charles Michel.

A intervenit Andrey Novakov.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit Brando Benifei, Harald Vilimsky, Rasmus Andresen, Ignazio Corrao, Angelika Niebler, Javier Moreno Sánchez, Laura Huhtasaari, David Cormand, Antonio Tajani, Margarida Marques, Markus Pieper, Paul Tang, Monika Hohlmeier, Othmar Karas, Lefteris Christoforou, Benoît Lutgen și Henna Virkkunen.

A intervenit Maroš Šefčovič.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată la 17.41.)


A PREZIDAT: Othmar KARAS
Vicepreședinte

13. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 19.03.


14. Componența comisiilor și delegațiilor

Președintele a primit din partea Grupurilor PPE, S&D și Renew următoarele decizii de modificare a componenței comisiilor și a delegațiilor:

AGRI: Cristian Ghinea în locul lui Dacian Cioloş

PETI: Stelios Kympouropoulos în locul lui Anna-Michelle Asimakopoulou

PETI: Ibán García Del Blanco și Marc Angel

Aceste decizii produc efecte începând de astăzi.


15. Cerere de ridicare a imunității

Autoritățile competente franceze au transmis o cerere de ridicare a imunității lui Jean-François Jalkh, în cadrul unei anchete judiciare deschise la Tribunalul judiciar din Paris.

În conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, cererea a fost trimisă comisiei competente, și anume Comisiei JURI.


16. O politică amplă a Uniunii în materie de prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului - planul de acțiune al Comisiei și alte evoluții recente (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: O politică amplă a Uniunii în materie de prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului - planul de acțiune al Comisiei și alte evoluții recente (2020/2686(RSP))

Michael Roth (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Valdis Dombrovskis au făcut declarațiile.

Au intervenit David Casa, în numele Grupului PPE, Eero Heinäluoma, în numele Grupului S&D, Luis Garicano, în numele Grupului Renew, Gunnar Beck, în numele Grupului ID, Saskia Bricmont, în numele Grupului Verts/ALE, Nicola Procaccini, în numele Grupului ECR, José Gusmão, în numele Grupului GUE/NGL, Mislav Kolakušić, neafiliat, Monika Hohlmeier, Paul Tang, Ramona Strugariu, Herve Juvin, Sven Giegold, Laura Ferrara, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roman Haider, Lídia Pereira, Juan Fernando López Aguilar și Enikő Győri.

Au intervenit Valdis Dombrovskis și Michael Roth.

Propuneri de rezoluție depuse în temeiul articolului 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

—   Gunnar Beck, Hélène Laporte, Herve Juvin și Marco Zanni, în numele Grupului ID, referitoare la o politică globală a Uniunii de prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului - Planul de acțiune al Comisiei și alte evoluții recente (2020/2686(RSP)) (B9-0206/2020);

—   Markus Ferber, David Casa, Roberta Metsola și Emil Radev, în numele Grupului PPE, Jonás Fernández, Birgit Sippel, Eero Heinäluoma și Paul Tang, în numele Grupului S&D, Luis Garicano, Ramona Strugariu și Frédérique Ries, în numele Grupului Renew Europe, Saskia Bricmont și Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, și José Gusmão, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la o politică cuprinzătoare a Uniunii privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului - Planul de acțiune al Comisiei și alte evoluții recente (2020/2686(RSP)) (B9-0207/2020).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vote: punctul 5 al PV din 9.7.2020 (amendamente), punctul 15 al PV din 10.7.2020 (vot final).


17. Strategia UE post-COVID-19 în domeniul sănătății publice (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Strategia UE post-COVID-19 în domeniul sănătății publice (2020/2691(RSP))

Michael Roth (Președintele în exercițiu al Consiliului) a făcut declarația.

(Continuarea dezbaterii: punctul 19 al PV din 8.7.2020)


A PREZIDAT: Marcel KOLAJA
Vicepreședinte

18. Anunțarea rezultatelor votului

Președintele a citit rezultatele votului privind:

Propunerea de numire a Helgăi Berger ca membru al Curții de Conturi
Raport referitor la propunerea de numire a Helgăi Berger ca membru al Curții de Conturi [07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Mikuláš Peksa (A9-0126/2020)

(Majoritate simplă)
(Vot secret [articolul 191 alineatul (1) din Regulamentul de procedură])

CANDIDATURĂ

Adoptat (P9_TA(2020)0178)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 8, 9 și 10 iulie 2020, punctul 2)
Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 1 al PV din 8.7.2020)

Numirea directorului executiv al Autorității Bancare Europene (ABE)
Raport referitor la propunerea de numire a directorului executive al Autorității Bancare Europene (ABE) [N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Irene Tinagli (A9-0132/2020)

(Majoritate simplă)
(Vot secret [articolul 191 alineatul (1) din Regulamentul de procedură])

NUMIRE

Adoptat (P9_TA(2020)0179)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 8, 9 și 10 iulie 2020, punctul 3)
Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 2 al PV din 8.7.2020)

Președintele a citit rezultatele voturilor privind cererea de aplicare a procedurii de urgență.:

Dispoziții tranzitorii pentru a combate consecințele crizei COVID-19 [modificarea Regulamentului (UE) 2016/1628] ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)] - ENVI

Prin AN (671 pentru, 16 împotrivă, 7 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.

A fost decisă adoptarea procedurii de urgență.

Efectuarea de studii clinice și furnizarea de medicamente de uz uman care conțin organisme modificate genetic sau care constau în organisme modificate genetic și care sunt destinate tratării sau prevenirii COVID-19 ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)] - ENVI

Prin AN (618 pentru, 62 împotrivă, 13 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.

A fost decisă adoptarea procedurii de urgență.

Președintele a comunicat rezultatele votului:

Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele destinate alocării specifice pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele destinate alocării specifice pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor [COM(2020)0206 - C9-0145/2020 - 2020/0086(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Younous Omarjee (A9-0111/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2020)0180)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 8, 9 și 10 iulie 2020, punctul 4)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Modificarea Regulamentului (UE) 2017/2454 în ceea ce privește datele de aplicare, din cauza izbucnirii crizei COVID-19 *
Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2454 în ceea ce privește datele de aplicare, din cauza izbucnirii crizei COVID-19 [COM(2020)0201 - 2020/0084(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2020)0181)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 8, 9 și 10 iulie 2020, punctul 5)

Răpirile internaționale și pe plan intern de către unul dintre părinți ale copiilor din UE în Japonia
Propunere de rezoluție B9-0205/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2020)0182)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 8, 9 și 10 iulie 2020, punctul 6)

Drepturile persoanelor cu dizabilități intelectuale și ale familiilor lor în cadrul crizei COVID-19
Propunere de rezoluție B9-0204/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2020)0183)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 8, 9 și 10 iulie 2020, punctul 7)

Președintele a citit rezultatele votului privind moțiunile de procedură (articolul 67 alineatul (1) din Regulamentul de procedură):

Norme specifice privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier și cerințe de control ***II
Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării directivei Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE și la Directiva 2014/67/UE privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier și de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce privește cerințele de control și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 [05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul)

PROPUNERE DE RESPINGERE IMEDIATĂ A POZIȚIEI CONSILIULUI

Respins
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 8, 9 și 10 iulie 2020, punctul 8)

Duratele de conducere zilnice și săptămânale, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și poziționarea prin intermediul tahografelor ***II
Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la duratele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor [05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul)

PROPUNERE DE RESPINGERE IMEDIATĂ A POZIȚIEI CONSILIULUI

Respins
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 8, 9 și 10 iulie 2020, punctul 9)

Adaptarea la evoluțiile din sectorul transportului rutier ***II
Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziţia în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1071/2009, (CE) nr. 1072/2009 și (UE) nr. 1024/2012 în vederea adaptării acestora la evoluțiile sectorului transportului rutier [05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul)

PROPUNERE DE RESPINGERE IMEDIATĂ A POZIȚIEI CONSILIULUI

Respins
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 8, 9 și 10 iulie 2020, punctul 10)

Președintele a comunicat rezultatele votului la amendamentele privind:

Modificarea Directivelor (UE) 2017/2455 și (UE) 2019/1995 în ceea ce privește datele de transpunere și aplicare, din cauza izbucnirii crizei COVID-19 *
Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Directivelor (UE) 2017/2455 și (UE) 2019/1995 în ceea ce privește datele de transpunere și aplicare, din cauza izbucnirii crizei COVID-19 [COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0189)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 8, 9 și 10 iulie 2020, punctul 12)

Activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual 2019
Raportul anual pe 2019 referitor la activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții [2019/2126(INI)] - Comisia pentru bugete. Raportor: David Cormand (A9-0081/2020)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0190)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 8, 9 și 10 iulie 2020, punctul 13)

Controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual pe 2018
Raport referitor la controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual pe 2018 [2019/2127(INI)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0191)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 8, 9 și 10 iulie 2020, punctul 14)


19. Strategia UE post-COVID-19 în domeniul sănătății publice (continuarea dezbaterii)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Strategia UE post-COVID-19 în domeniul sănătății publice (2020/2691(RSP))

(Începerea dezbaterii: punctul 17 al PV din 8.7.2020)

Stella Kyriakides (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit Peter Liese, în numele Grupului PPE, Heléne Fritzon, în numele Grupului S&D, Véronique Trillet-Lenoir, în numele Grupului Renew, Silvia Sardone, în numele Grupului ID, Petra De Sutter, în numele Grupului Verts/ALE, și Margarita de la Pisa Carrión, în numele Grupului ECR.

(Continuarea dezbaterii: punctul 21 al PV din 8.7.2020)


20. A doua sesiune de votare

Parlamentul este invitat să treacă la vot cu privire la amendamentele la:

—   Norme specifice privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier și cerințe de control ***II
Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării directivei Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE și la Directiva 2014/67/UE privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier și de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce privește cerințele de control și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 [05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

—   Duratele de conducere zilnice și săptămânale, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și poziționarea prin intermediul tahografelor ***II
Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la duratele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor [05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

—   Adaptarea la evoluțiile din sectorul transportului rutier ***II
Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziţia în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1071/2009, (CE) nr. 1072/2009 și (UE) nr. 1024/2012 în vederea adaptării acestora la evoluțiile sectorului transportului rutier [05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

—   Protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene - combaterea fraudei - raport anual 2018
Raport referitor la protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene - combaterea fraudei - raport anual 2018 [2019/2128(INI)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

Scrutinul va fi deschis până la 21.45.

S-a procedat la vot.

Rezultatele votului vor fi anunțate mâine, joi, 9 iulie 2020, la ora 9.00.


21. Strategia UE post-COVID-19 în domeniul sănătății publice (continuarea dezbaterii)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Strategia UE post-COVID-19 în domeniul sănătății publice (2020/2691(RSP))

(Începerea dezbaterii: punctul 17 al PV din 8.7.2020 și punctul 19 al PV din 8.7.2020)

Au intervenit Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, Daniela Rondinelli, neafiliată, Dolors Montserrat, István Ujhelyi, Nicolae Ştefănuță, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Helmut Geuking, Jessica Polfjärd, Javi López, Kim Van Sparrentak, Edina Tóth și Mohammed Chahim.

Au intervenit Stella Kyriakides (membru al Comisiei) și Michael Roth (Președintele în exercițiu al Consiliului).

Propuneri de rezoluție depuse în temeiul articolului 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

—   Kateřina Konečná și Marc Botenga, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la strategia UE în materie de sănătate publică după criza COVID-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0216/2020);

—   Alexandr Vondra, în numele Grupului ECR, referitoare la strategia UE în materie de sănătate publică după COVID-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0217/2020);

—   Jytte Guteland, în numele Grupului S&D, referitoare la strategia UE în materie de sănătate publică după criza COVID-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0218/2020);

—   Véronique Trillet-Lenoir, în numele Grupului Renew Europe, referitoare la strategia UE în materie de sănătate publică după COVID-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0219/2020);

—   Petra de Sutter, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la strategia UE în materie de sănătate publică după criza COVID-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0220/2020);

—   Peter Liese, în numele Grupului PPE, referitoare la strategia UE în materie de sănătate publică după criza COVID-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0221/2020).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12 al PV din 9.7.2020 (amendamente), punctul 15 al PV din 10.7.2020 (vot final).


22. Explicații privind votul

Explicațiile privind votul prezentate în scris:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 194 din Regulamentul de procedură, apar pe paginile deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Cu titlu excepțional, se acceptă explicații ale votului de maximum 400 de cuvinte.


23. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează în documentul „Rezultatele voturilor prin apel nominal”, anexat la procesul-verbal al ședinței și disponibil pe site-ul Parlamentului. Ele sunt menționate numai în scop informativ și nu modifcă deloc rezultatul votului anunțat în plen.

Documentul va fi actualizat regulat timp de cel mult două săptămâni după perioada de sesiune.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


24. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” 654.272/OJJE).


25. Ridicarea ședinței

Ședința s-a încheiat la 21.45.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov Alexander, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Armand Clotilde, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Bernhuber Alexander, Bijoux Stéphane, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Carême Damien, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, de la Pisa Carrión Margarita, De Meo Salvatore, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Düpont Lena, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jalkh Jean-François, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Paulus Jutta, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terras Riho, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Virkkunen Henna, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vrecionová Veronika, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Waszczykowski Witold Jan, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Absenți motivat

Søgaard-Lidell Linea

Din motive legate de pandemia de Covid-19, s-a introdus un sistem de vot la distanță (a se vedea Decizia Biroului din 20 martie 2020 de completare a Deciziei sale din 3 mai 2004 privind normele care reglementează votarea). Numele deputaților care participă la vot figurează în documentul „Rezultatele voturilor prin apel nominal”, anexat la procesul-verbal al ședinței, care este disponibil pe site-ul Parlamentului.


Anexa 1 - Propunerea de numire a Helgăi Berger ca membru al Curții de Conturi

LISTA DEPUTAȚILOR CARE AU PARTICIPAT LA VOT

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka.


Anexa 2 - Numirea directorului executiv al Autorității Bancare Europene (ABE)

LISTA DEPUTAȚILOR CARE AU PARTICIPAT LA VOT

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka.

Ultima actualizare: 18 august 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate