Zoznam 
Zápisnica
XML 184kPDF 319kWORD 84k
Streda, 8. júla 2020 - Brusel
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní
 4.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 71 rokovacieho poriadku)
 5.Delegované akty (článok 111 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 6.Predloženie dokumentov
 7.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 8.Program práce
 9.Prezentácia programu činností nemeckého predsedníctva (rozprava)
 10.Pokračovanie rokovania
 11.Prvé hlasovanie
 12.Závery zo zasadnutia Európskej rady, ktoré sa uskutočnilo 19. júna 2020 – Príprava zasadnutia Európskej rady, ktoré sa uskutoční 17. – 18. júla 2020 (rozprava)
 13.Pokračovanie rokovania
 14.Zloženie výborov a delegácií
 15.Žiadosť o zbavenie imunity
 16.Komplexná politika Únie na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu – Akčný plán Komisie a ďalší nedávny vývoj (rozprava)
 17.Stratégia EÚ v oblasti verejného zdravia po skončení pandémie CIVID-19 (rozprava)
 18.Oznámenie výsledkov hlasovania
 19.Stratégia EÚ v oblasti verejného zdravia po skončení pandémie COVID-19 (pokračovanie rozpravy)
 20.Druhé hlasovanie
 21.Stratégia EÚ v oblasti verejného zdravia po skončení pandémie COVID-19 (pokračovanie rozpravy)
 22.Vysvetlenia hlasovania
 23.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 24.Program rokovania na nasledujúci deň
 25.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 – Návrh na vymenovanie Helgy Bergerovej za členku Dvora audítorov
 Príloha 2 – Vymenovanie výkonného riaditeľa Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)


PREDSEDNÍCTVO: David Maria SASSOLI
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Zasadanie prerušené v piatok 19. júna 2020 pokračuje.


2. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 14.02 h.


3. Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní

Zápisnice z rokovaní 17. júna 2020, 18. júna 2020 a 19. júna 2020 boli schválené.

°
° ° °

Eugen Jurzyca oznámil, že bol prítomný na rokovaní 15. júla 2019, jeho meno však nie je uvedené na prezenčnej listine.


4. Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 71 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil v súlade s článkom 71 rokovacieho poriadku rozhodnutie výborov ITRE, EMPL a INTA začať medziinštitucionálne rokovania na základe týchto správ:

—   výbor ITRE: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom inovačnom a technologickom inštitúte (prepracované znenie) (COM(2019)0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD)). spravodajkyňa Marisa Matias (A9-0120/2020);

—   výbor ITRE: Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o strategickom inovačnom programe Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) na roky 2021 – 2027: stimulácia inovačného talentu a inovačnej kapacity Európy (COM(2019)0330 – C9-0043/2019 – 2019/0152(COD)). spravodajkyňa Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020);

—   výbor EMPL: Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 573/2014/EÚ o posilnenej spolupráci medzi verejnými službami zamestnanosti (VSZ) (COM(2019)0620 – C9-0117/2019 – 2019/0188(COD)). Spravodajca Manuel Pizarro (A9-0128/2020);

—   výbor INTA: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 654/2014 o výkone práv Únie na účely uplatňovania a presadzovania pravidiel medzinárodného obchodu (COM(2019)0623 – C9-0197/2019 – 2019/0273(COD)). spravodajkyňa Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020).

Poslanci alebo politická skupina či politické skupiny, ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, môžu v súlade s článkom 71 ods. 2 rokovacieho poriadku písomne požiadať do polnoci nadchádzajúceho dňa, štvrtok 9. júla 2020, aby sa hlasovalo o rozhodnutiach začať rokovania.

Rokovania sa môžu začať kedykoľvek po uplynutí tejto lehoty, ak nebola podaná žiadosť o hlasovanie v Parlamente o rozhodnutí začať rokovania.


5. Delegované akty (článok 111 ods. 6 rokovacieho poriadku)

V súlade s článkom 111 ods. 6 rokovacieho poriadku predseda Konferencie predsedov výborov informoval predsedu, že neboli vznesené žiadne námietky proti:

—   odporúčaniu výboru ECON nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 19. júna 2020, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 877/2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 473/2013 o spoločných ustanoveniach o monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne (C(2020)04140 - 2020/2695(DEA)) (B9-0208/2020).

Ako do dvadsiatich štyroch hodín po oznámení v pléne politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, nevznesú voči odporúčaniu námietku, toto odporúčanie sa považuje za schválené. V opačnom prípade sa o ňom hlasuje.


6. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) iných inštitúcií

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú opatrenia pre udržateľný trh železničnej dopravy vzhľadom na pandémiu COVID-19 (COM(2020)0260 – C9-0186/2020 – 2020/0127(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 a článkom 146 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor:

TRAN

– Návrh opravného rozpočtu č. 5 k všeobecnému rozpočtu na rok 2020: Pokračovanie v poskytovaní pomoci utečencom a hostiteľským komunitám v Jordánsku, Libanone a Turecku v reakcii na krízu v Sýrii – pozícia Rady z 24. júna 2020 (09060/2020 – C9-0189/2020 – 2020/2092(BUD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

stanovisko:

AFET, DEVE, LIBE

– Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa Portugalsku povoľuje uplatňovať zníženú sadzbu spotrebnej dane na určité alkoholické výrobky vyrábané v autonómnych oblastiach Madeira a Azory (COM(2020)0240 – C9-0190/2020 – 2020/0118(CNS))

pridelené:

gestorský výbor:

REGI

stanovisko:

ECON, AGRI

2) parlamentných výborov

2.1) správy:

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o zdroje na osobitné pridelené prostriedky na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí (COM(2020)0206 – C9-0145/2020 – 2020/0086(COD)) – výbor REGI – Spravodajca: Younous Omarjee (A9-0111/2020)

– Správa o kontrole finančnej činnosti Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2018 (2019/2127(INI)) – výbor CONT – Spravodajca: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom inovačnom a technologickom inštitúte (prepracované znenie) (COM(2019)0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD)) – výbor ITRE – Spravodajkyňa: Marisa Matias (A9-0120/2020)

– ***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o strategickom inovačnom programe Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) na roky 2021 – 2027: stimulácia inovačného talentu a inovačnej kapacity Európy (COM(2019)0330 – C9-0043/2019 – 2019/0152(COD)) – výbor ITRE – Spravodajkyňa: Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020)

– * Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa v dôsledku krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 menia smernice (EÚ) 2017/2455 a (EÚ) 2019/1995, pokiaľ ide o dátumy transpozície a uplatňovania (COM(2020)0198 – C9-0137/2020 – 2020/0082(CNS)) – výbor ECON – Spravodajca: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

– * Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa v dôsledku krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 mení nariadenie (EÚ) 2017/2454, pokiaľ ide o dátumy uplatňovania (COM(2020)0201 – C9-0136/2020 – 2020/0084(CNS)) – výbor ECON – Spravodajca: Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)

– * Správa o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov (COM(2020)0070 – C9-0079/2020 – 2020/0030(NLE)) – výbor EMPL – Spravodajca: José Gusmão (A9-0124/2020)

– Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2020 na pokračovanie humanitárnej pomoci utečencom v Turecku (COM(2020)0422 – C9-0162/2020 – 2020/2094(BUD)) – výbor BUDG – Spravodajkyňa: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020)

– Správa o návrhu na vymenovanie Helgy Bergerovej za členku Dvora audítorov (07630/2020 – C9-0129/2020 – 2020/0802(NLE)) – výbor CONT – Spravodajca: Mikuláš Peksa (A9-0126/2020)

– Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 5/2020 na rozpočtový rok 2020 – Pokračovanie v poskytovaní pomoci utečencom a hostiteľským komunitám v Jordánsku, Libanone a Turecku v reakcii na krízu v Sýrii (09060/2020 – C9-0189/2020 – 2020/2092(BUD)) – výbor BUDG – Spravodajkyňa: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

– Správa o komplexnom európskom prístupe k uskladňovaniu energie (2019/2189(INI)) – výbor ITRE – Spravodajkyňa: Claudia Gamon (A9-0130/2020)

– Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade a Komisii k uzatvorení dohody, o ktorej sa rokuje, medzi Európskou úniou a Novým Zélandom o výmene osobných údajov medzi Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a orgánmi Nového Zélandu príslušnými pre boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu (2020/2048(INI)) – výbor LIBE – Spravodajkyňa: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 654/2014 o výkone práv Únie na účely uplatňovania a presadzovania pravidiel medzinárodného obchodu (COM(2019)0623 – C9-0197/2019 – 2019/0273(COD)) – výbor INTA – Spravodajkyňa: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020)

– Správa o návrhu na vymenovanie výkonného riaditeľa Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) (N9-0010/2020 – C9-0080/2020 – 2020/0905(NLE)) – výbor ECON – Spravodajkyňa: Irene Tinagli (A9-0132/2020)

2.2) odporúčania do druhého čítania

– ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú špecifické pravidlá vo vzťahu k smernici 96/71/ES a smernici 2014/67/EÚ pre vysielanie vodičov v odvetví cestnej dopravy a ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 (05112/1/2020 – C9-0106/2020 – 2017/0121(COD)) – výbor TRAN – Spravodajkyňa: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

– ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a doby denného a týždenného odpočinku, a nariadenie (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov (05114/1/2020 – C9-0104/2020 – 2017/0122(COD)) – výbor TRAN – Spravodajkyňa: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

– ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (EÚ) č. 1024/2012 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví cestnej dopravy (05115/1/2020 – C9-0105/2020 – 2017/0123(COD)) – výbor TRAN – Spravodajca: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

– ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o elektronických údajoch o nákladnej doprave (05142/1/2020 – C9-0103/2020 – 2018/0140(COD)) – výbor TRAN – Spravodajca: Andor Deli (A9-0119/2020)


7. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Do programu boli zaradené tieto otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou (článok 136 rokovacieho poriadku):

—   O-000035/2020, ktorú položil Younous Omarjee, v mene výboru Výbor pre regionálny rozvoj, pre Komisiu: Úloha politiky súdržnosti pri riešení sociálno-ekonomický výpadkov spôsobených pandémiou COVID-19 (B9-0012/2020);

—   O-000044/2020, ktorú položili Maria Spyraki, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi a Anja Hazekamp, v mene výboru Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, pre Komisiu: Chemikálie – stratégia udržateľnosti (B9-0013/2020).


8. Program práce

Bol rozdaný konečný návrh programu júlovej plenárnej schôdze v roku 2020 (654.272/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 158 rokovacieho poriadku).

Predseda oznámil, že dostal dve žiadosti o uplatnenie naliehavého postupu (článok 163 rokovacieho poriadku) na prijatie týchto spisov počas aktuálnej plenárnej schôdze:

—   Prechodné ustanovenia s cieľom riešiť vplyv krízy spôsobenej ochorením COVID-19 (zmena nariadenia (EÚ) 2016/1628) – výbor ENVI (bod 59 konečného návrhu programu schôdze);

—   Vykonávanie klinického skúšania liekov na humánne použitie určených na liečbu alebo prevenciu ochorenia spôsobeného koronavírusom, ktoré obsahujú geneticky modifikované organizmy alebo z nich pozostávajú, a dodávanie týchto liekov – výbor ENVI (bod 119 konečného návrhu programu schôdze).

V rozprave vystúpila Kateřina Konečná v súlade s článkom 163 rokovacieho poriadku proti druhej žiadosti výboru ENVI (bod 119 konečného návrhu programu schôdze).

Po konzultácii s politickými skupinami predseda navrhol tieto zmeny konečného návrhu programu schôdze.

Uskutočnia sa viaceré kolá hlasovania v závislosti od počtu pozmeňujúcich návrhov a počtu žiadostí o oddelené hlasovanie a o hlasovanie po častiach. Informácie o rozdelení hlasovania na rôzne kolá budú k dispozícii na internetovej stránke Parlamentu v časti Informácie a prioritné dokumenty.

Druhé kolo piatkového hlasovania sa začne o 14.15 a bude otvorené do 15.30 h. Výsledky druhého kola hlasovania budú oznámené o 18.00 h.

Tretie kolo piatkového hlasovania bolo zrušené.

Parlament schválil uvedené návrhy.

Týmto bol stanovený program práce.

Predseda oznámil, že v súvislosti s návrhom Rady v prvom čítaní nebol predložený žiadny návrh na zamietnutie ani žiadny pozmeňujúci návrh podľa článkov 67 a 68 rokovacieho poriadku:

Elektronické údaje o nákladnej doprave ***II (bod 120 konečného návrhu schôdze)
Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o elektronických údajoch o nákladnej doprave [05142/1/2020 - C9-0103/2020 - 2018/0140(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Andor Deli (A9-0119/2020).

Pozícia Rady sa teda považuje za prijatú (P9_TA(2020)0177).


9. Prezentácia programu činností nemeckého predsedníctva (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Prezentácia programu činností nemeckého predsedníctva (2020/2667(RSP))

Angela Merkel (úradujúca predsedníčka Rady) a Ursula von der Leyen (predsedníčka Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, Dacian Cioloş v mene skupiny Renew, Jörg Meuthen v mene skupiny ID, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Raffaele Fitto v mene skupiny ECR, Martin Schirdewan v mene skupiny GUE/NGL a Martin Sonneborn – nezaradený poslanec.

V rozprave vystúpila Angela Merkel.

Vystúpili títo poslanci: Daniel Caspary, Jens Geier, Malik Azmani, Gerolf Annemans, Gwendoline Delbos-Corfield, Zbigniew Kuźmiuk, Rosa D'Amato, Enikő Győri, Simona Bonafè, Nicola Beer, Jaak Madison, Sven Giegold, Helmut Geuking, Carles Puigdemont i Casamajó, Dolors Montserrat, Ismail Ertug, Ulrike Müller a Peter Kofod.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Zdzisław Krasnodębski, Andrzej Halicki, Eric Andrieu, Luis Garicano, Mara Bizzotto, Derk Jan Eppink, Paulo Rangel, Kati Piri, Dita Charanzová, Katarina Barley, Katalin Cseh, Heléne Fritzon, Hilde Vautmans, Udo Bullmann a Fabienne Keller.

PREDSEDNÍCTVO: David Maria SASSOLI
predseda

V rozprave vystúpili: Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie) a Angela Merkel.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)


10. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 16.20 h.


11. Prvé hlasovanie

Parlament hlasuje o:

—   Návrh na vymenovanie Helgy Bergerovej za členku Dvora audítorov
Správa o návrhu na vymenovanie Helgy Bergerovej za členku Dvora audítorov [07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Mikuláš Peksa (A9-0126/2020)

—   Vymenovanie výkonného riaditeľa Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Správa o návrhu na vymenovanie výkonného riaditeľa Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) [N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Irene Tinagli (A9-0132/2020)

Parlament hlasuje o týchto žiadostiach o použitie naliehavého postupu (článok 163 rokovacieho poriadku):

—   Prechodné ustanovenia s cieľom riešiť vplyv krízy spôsobenej ochorením COVID-19 (zmena nariadenia (EÚ) 2016/1628) ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)] – výbor ENVI

—   Vykonávanie klinického skúšania liekov na humánne použitie určených na liečbu alebo prevenciu ochorenia spôsobeného koronavírusom, ktoré obsahujú geneticky modifikované organizmy alebo z nich pozostávajú, a dodávanie týchto liekov ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]výbor ENVI

Parlament bude hlasovať v jedinom hlasovaní o:

—   Zmena nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o zdroje na osobitné pridelené prostriedky na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o zdroje na osobitné pridelené prostriedky na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí [COM(2020)0206 - C9-0145/2020 - 2020/0086(COD)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Younous Omarjee (A9-0111/2020)

—   Zmena nariadenia (EÚ) 2017/2454, pokiaľ ide o dátumy uplatňovania, v dôsledku krízy spôsobenej výskytom ochorenia COVID-19 *
Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa v dôsledku krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 mení nariadenie (EÚ) 2017/2454, pokiaľ ide o dátumy uplatňovania [COM(2020)0201 - 2020/0084(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)

—   Medzinárodné a domáce únosy detí z EÚ rodičmi v Japonsku
Návrh uznesenia, ktorý predložila Dolors Montserrat, v mene výboru PETI, v súlade s článkom 227 ods. 2 rokovacieho poriadku, o medzinárodných a domácich únosoch detí z EÚ rodičmi v Japonsku (2020/2621(RSP)) (B9-0205/2020)

—   Práva osôb s mentálnym postihnutím a ich rodín počas krízy spôsobenej ochorením COVID-19
Návrh uznesenia, ktorý predložila Dolors Montserrat, v mene výboru PETI, v súlade s článkom 227 ods. 2 rokovacieho poriadku, o právach osôb s mentálnym postihnutím počas krízy COVID-19 (2020/2680(RSP)) (B9-0204/2020)

Parlament bude hlasovať o procedurálnych návrhoch (článok 67 ods. 1 rokovacieho poriadku) v súvislosti s týmito témami:

—   Konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy a požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov ***II
Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú špecifické pravidlá vo vzťahu k smernici 96/71/ES a smernici 2014/67/EÚ pre vysielanie vodičov v odvetví cestnej dopravy a ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 [05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

—   Denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov ***II
Návrh odporúčania do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a doby denného a týždenného odpočinku, a nariadenie (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov [05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

—   Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy ***II
Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (EÚ) č. 1024/2012 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví cestnej dopravy [05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

Parlament hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch k týmto textom:

—   Zmena smerníc (EÚ) 2017/2455 a (EÚ) 2019/1995, pokiaľ ide o dátumy transpozície a uplatňovania, v dôsledku krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 *
Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa v dôsledku krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 menia smernice (EÚ) 2017/2455 a (EÚ) 2019/1995, pokiaľ ide o dátumy transpozície a uplatňovania [COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

—   Finančná činnosť Európskej investičnej banky - výročná správa za rok 2019
Správa o finančnej činnosti Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2019 [2019/2126(INI)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: David Cormand (A9-0081/2020)

—   Kontrola finančnej činnosti Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2018
Správa o kontrole finančnej činnosti Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2018 [2019/2127(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

Hlasovať je možné do 17.45 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené: o 20.00 h.


12. Závery zo zasadnutia Európskej rady, ktoré sa uskutočnilo 19. júna 2020 – Príprava zasadnutia Európskej rady, ktoré sa uskutoční 17. – 18. júla 2020 (rozprava)

Vyhlásenia Európskej rady a Komisie: Závery zo zasadnutia Európskej rady, ktoré sa uskutočnilo 19. júna 2020 (2020/2669(RSP))

Vyhlásenia Európskej rady a Komisie: Príprava zasadnutia Európskej rady, ktoré sa uskutoční 17. – 18. júla 2020 (2020/2704(RSP))

Charles Michel (predseda Európskej rady) a Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Siegfried Mureşan v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, Valérie Hayer v mene skupiny Renew, Gilles Lebreton v mene skupiny ID, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Johan Van Overtveldt v mene skupiny ECR, Manon Aubry v mene skupiny GUE/NGL, a Márton Gyöngyösi – nezaradený poslanec.

V rozprave vystúpil Charles Michel.

V rozprave vystúpil Andrey Novakov.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Brando Benifei, Harald Vilimsky, Rasmus Andresen, Ignazio Corrao, Angelika Niebler, Javier Moreno Sánchez, Laura Huhtasaari, David Cormand, Antonio Tajani, Margarida Marques, Markus Pieper, Paul Tang, Monika Hohlmeier, Othmar Karas, Lefteris Christoforou, Benoît Lutgen a Henna Virkkunen.

V rozprave vystúpil Maroš Šefčovič.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo prerušené o 17.41 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Othmar KARAS
podpredseda

13. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 19.03 h.


14. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupín PPE, S&D a Renew tieto rozhodnutia, ktorými sa mení zloženie výborov a delegácií:

výbor AGRI: Cristian Ghinea , ktorým je nahradený Dacian Cioloş

výbor PETI: Stelios Kympouropoulos , ktorým je nahradený Anna-Michelle Asimakopoulou,

výbor PETI: Ibán García Del Blanco a Marc Angel

Tieto rozhodnutia nadobúdajú účinnosť dnešným dňom.


15. Žiadosť o zbavenie imunity

Príslušné francúzske orgány podali žiadosť o zbavenie Jeana-Françoisa Jalkha imunity v súvislosti s trestným stíhaním, ktoré začal Všeobecný súd mesta Paríž.

V súlade s článkom 9 ods. 1 rokovacieho poriadku bola žiadosť pridelená gestorskému výboru, t. j. výboru JURI.


16. Komplexná politika Únie na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu – Akčný plán Komisie a ďalší nedávny vývoj (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Komplexná politika Únie na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu – Akčný plán Komisie a ďalší nedávny vývoj (2020/2686(RSP))

Michael Roth (predseda Rady) a Valdis Dombrovskis vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: David Casa v mene skupiny PPE, Eero Heinäluoma v mene skupiny S&D, Luis Garicano v mene skupiny Renew, Gunnar Beck v mene skupiny ID, Saskia Bricmont v mene skupiny Verts/ALE, Nicola Procaccini v mene skupiny ECR, José Gusmão v mene skupiny GUE/NGL, Mislav Kolakušić – nezaradený poslanec, Monika Hohlmeier, Paul Tang, Ramona Strugariu, Herve Juvin, Sven Giegold, Laura Ferrara, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roman Haider, Lídia Pereira, Juan Fernando López Aguilar a Enikő Győri.

Vystúpili: Valdis Dombrovskis a Michael Roth.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Gunnar Beck, Hélène Laporte, Herve Juvin a Marco Zanni, v mene skupiny ID, o komplexnej politike Únie na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu – akčný plán Komisie a ďalší nedávny vývoj (2020/2686(RSP)) (B9-0206/2020);

—   Markus Ferber, David Casa, Roberta Metsola a Emil Radev, v mene skupiny PPE, Jonás Fernández, Birgit Sippel, Eero Heinäluoma a Paul Tang, v mene skupiny S&D, Luis Garicano, Ramona Strugariu a Frédérique Ries, v mene skupiny Renew, Saskia Bricmont a Sven Giegold, v mene skupiny Verts/ALE, a José Gusmão, v mene skupiny GUE/NGL, o komplexnej politike Únie na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu – akčnom pláne Komisie a ďalšom nedávnom vývoji (2020/2686(RSP)) (B9-0207/2020).

Rozprava sa skončila.

Vote: bod 5 zápisnice zo dňa 9.7.2020 (pozmeňujúce návrhy), bod 15 zápisnice zo dňa 10.7.2020 (záverečné hlasovanie).


17. Stratégia EÚ v oblasti verejného zdravia po skončení pandémie CIVID-19 (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Stratégia EÚ v oblasti verejného zdravia po skončení pandémie CIVID-19 (2020/2691(RSP))

Michael Roth (predseda Rady) vystúpil s vyhlásením.

(Pokračovanie rozpravy: bod 19 zápisnice zo dňa 8.7.2020)


PREDSEDNÍCTVO: Marcel KOLAJA
podpredseda

18. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predseda oznámil výsledky hlasovania o:

Návrh na vymenovanie Helgy Bergerovej za členku Dvora audítorov
Správa o návrhu na vymenovanie Helgy Bergerovej za členku Dvora audítorov [07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Mikuláš Peksa (A9-0126/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Tajné hlasovanie (článok 191 ods. 1 rokovacieho poriadku))

KANDIDATÚRA

Prijatý (P9_TA(2020)0178)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 2)
Zoznam poslancov je uevdený v prílohe zápisnice (príloha 1 zápisnice zo dňa 8.7.2020)

Vymenovanie výkonného riaditeľa Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Správa o návrhu na vymenovanie výkonného riaditeľa Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) [N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Irene Tinagli (A9-0132/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Tajné hlasovanie (článok 191 ods. 1 rokovacieho poriadku))

VYMENOVANIE

Prijatý (P9_TA(2020)0179)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 3)
Zoznam poslancov je uevdený v prílohe zápisnice (príloha 2 zápisnice zo dňa 8.7.2020)

Predseda oznámil výsledky hlasovania o žiadostiach o použitie postupu pre naliehavé prípady:

Prechodné ustanovenia s cieľom riešiť vplyv krízy spôsobenej ochorením COVID-19 (zmena nariadenia (EÚ) 2016/1628) ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)] - výbor ENVI

Parlament žiadosť schválil v hlasovaní podľa mien (za: 671, proti: 16, zdržali sa hlasovania: 7).

Parlament schválil žiadosť o naliehavý postup.

Vykonávanie klinického skúšania liekov na humánne použitie určených na liečbu alebo prevenciu ochorenia spôsobeného koronavírusom, ktoré obsahujú geneticky modifikované organizmy alebo z nich pozostávajú, a dodávanie týchto liekov ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)] - výbor ENVI

Parlament žiadosť schválil v hlasovaní podľa mien (za: 618, proti: 62, zdržali sa hlasovania: 13).

Parlament schválil žiadosť o naliehavý postup.

Predseda oznámil výsledky hlasovania:

Zmena nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o zdroje na osobitné pridelené prostriedky na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o zdroje na osobitné pridelené prostriedky na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí [COM(2020)0206 - C9-0145/2020 - 2020/0086(COD)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Younous Omarjee (A9-0111/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Prijaté v jedinom hlasovaní (P9_TA(2020)0180)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 4)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Zmena nariadenia (EÚ) 2017/2454, pokiaľ ide o dátumy uplatňovania, v dôsledku krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 *
Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa v dôsledku krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 mení nariadenie (EÚ) 2017/2454, pokiaľ ide o dátumy uplatňovania [COM(2020)0201 - 2020/0084(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Prijaté v jedinom hlasovaní (P9_TA(2020)0181)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 5)

Medzinárodné a domáce únosy detí z EÚ v Japonsku
Návrh uznesenia B9-0205/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P9_TA(2020)0182)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 6)

Práva osôb s mentálnym postihnutím počas krízy spôsobenej ochorením COVID-19
Návrh uznesenia B9-0204/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P9_TA(2020)0183)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 7)

Predseda oznámil výsledky hlasovania o procedurálnych návrhoch (článok 67 ods. 1 rokovacieho poriadku):

Konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy a požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov ***II
Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú špecifické pravidlá vo vzťahu k smernici 96/71/ES a smernici 2014/67/EÚ pre vysielanie vodičov v odvetví cestnej dopravy a ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 [05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

(potrebná väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)

NÁVRH NA OKAMŽITÉ ZAMIETNUTIE POZÍCIE RADY

Zamietnutý
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 8)

Denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov ***II
Návrh odporúčania do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a doby denného a týždenného odpočinku, a nariadenie (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov [05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

(potrebná väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)

NÁVRH NA OKAMŽITÉ ZAMIETNUTIE POZÍCIE RADY

Zamietnutý
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 9)

Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy ***II
Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (EÚ) č. 1024/2012 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví cestnej dopravy [05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

(potrebná väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)

NÁVRH NA OKAMŽITÉ ZAMIETNUTIE POZÍCIE RADY

Zamietnutý
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 10)

Predseda oznámil výsledky hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch k týmto textom:

Zmena smerníc (EÚ) 2017/2455 a (EÚ) 2019/1995, pokiaľ ide o dátumy transpozície a uplatňovania, v dôsledku krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 *
Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa v dôsledku krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 menia smernice (EÚ) 2017/2455 a (EÚ) 2019/1995, pokiaľ ide o dátumy transpozície a uplatňovania [COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0189)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 12)

Finančná činnosť Európskej investičnej banky - výročná správa za rok 2019
Správa o finančnej činnosti Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2019 [2019/2126(INI)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: David Cormand (A9-0081/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0190)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 13)

Kontrola finančnej činnosti Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2018
Správa o kontrole finančnej činnosti Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2018 [2019/2127(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0191)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 14)


19. Stratégia EÚ v oblasti verejného zdravia po skončení pandémie COVID-19 (pokračovanie rozpravy)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Stratégia EÚ v oblasti verejného zdravia po skončení pandémie COVID-19 (2020/2691(RSP))

(Začiatok rozpravy: bod 17 zápisnice zo dňa 8.7.2020)

Stella Kyriakides (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Peter Liese v mene skupiny PPE, Heléne Fritzon v mene skupiny S&D, Véronique Trillet-Lenoir v mene skupiny Renew, Silvia Sardone v mene skupiny ID, Petra De Sutter v mene skupiny Verts/ALE a Margarita de la Pisa Carrión v mene skupiny ECR.

(Pokračovanie rozpravy: bod 21 zápisnice zo dňa 8.7.2020)


20. Druhé hlasovanie

Parlament hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch k týmto textom:

—   Konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy a požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov ***II
Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú špecifické pravidlá vo vzťahu k smernici 96/71/ES a smernici 2014/67/EÚ pre vysielanie vodičov v odvetví cestnej dopravy a ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 [05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

—   Denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov ***II
Návrh odporúčania do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a doby denného a týždenného odpočinku, a nariadenie (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov [05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

—   Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy ***II
Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (EÚ) č. 1024/2012 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví cestnej dopravy [05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

—   Ochrana finančných záujmov Európskej únie – boj proti podvodom – výročná správa za rok 2018
Správa o ochrane finančných záujmov Európskej únie – boj proti podvodom – výročná správa za rok 2018 [2019/2128(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

Hlasovať je možné do 21.45 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené zajtra, vo švtrtok 9. júla 2020 o 9.00 h.


21. Stratégia EÚ v oblasti verejného zdravia po skončení pandémie COVID-19 (pokračovanie rozpravy)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Stratégia EÚ v oblasti verejného zdravia po skončení pandémie COVID-19 (2020/2691(RSP))

(Začiatok rozpravy: bod 17 zápisnice zo dňa 8.7.2020 a bod 19 zápisnice zo dňa 8.7.2020)

Vystúpili títo poslanci: Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, Daniela Rondinelli – nezaradená poslankyňa, Dolors Montserrat, István Ujhelyi, Nicolae Ştefănuță, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Helmut Geuking, Jessica Polfjärd, Javi López, Kim Van Sparrentak, Edina Tóth a Mohammed Chahim.

Vystúpili: Stella Kyriakides (členka Komisie) a Michael Roth (predseda Rady).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Kateřina Konečná a Marc Botenga, v mene skupiny GUE/NGL, o stratégii EÚ v oblasti verejného zdravia po pandémii COVID-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0216/2020);

—   Alexandr Vondra, v mene skupiny ECR, o stratégii EÚ v oblasti verejného zdravia po pandémii COVID-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0217/2020);

—   Jytte Guteland, v mene skupiny S&D, o stratégii EÚ v oblasti verejného zdravia po pandémii COVID-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0218/2020);

—   Véronique Trillet-Lenoir, v mene skupiny Renew, o stratégii EÚ v oblasti verejného zdravia po COVID-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0219/2020);

—   Petra de Sutter, v mene skupiny Verts/ALE, o stratégii EÚ v oblasti verejného zdravia po pandémii COVID-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0220/2020);

—   Peter Liese, v mene skupiny PPE, o stratégii EÚ v oblasti verejného zdravia po pandémii COVID-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0221/2020).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12 zápisnice zo dňa 9.7.2020 (pozmeňujúce návrhy), bod 15 zápisnice zo dňa 10.7.2020 (záverečné hlasovanie).


22. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenie hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 194 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Výnimočne bude možné podať vysvetlenia hlasovania obsahujúce najviac 400 slov.


23. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené v dokumente „Výsledky hlasovania podľa mien“, ktorý je prílohou k zápisnici z rokovania a je k dispozícii na webovom sídle Parlamentu. Uvádzajú sa len na informačné účely a nemajú vplyv na výsledok hlasovania oznámený v pléne.

Tento dokument sa pravidelne aktualizuje najviac počas dvoch týždňov po schôdzi.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


24. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ 654.272/OJJE).


25. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 21.45 h.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov Alexander, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Armand Clotilde, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Bernhuber Alexander, Bijoux Stéphane, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Carême Damien, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, de la Pisa Carrión Margarita, De Meo Salvatore, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Düpont Lena, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jalkh Jean-François, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Paulus Jutta, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terras Riho, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Virkkunen Henna, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vrecionová Veronika, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Waszczykowski Witold Jan, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Ospravedlnení:

Søgaard-Lidell Linea

Z dôvodov súvisiacich s pandémiou Covid-19 sa zaviedol systém hlasovania na diaľku (pozri rozhodnutie Predsedníctva z 20. marca 2020, ktorým sa dopĺňa jeho rozhodnutie z 3. mája 2004 o pokynoch k hlasovaniu). Mená poslancov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní, sú uvedené v dokumente „Výsledky hlasovaní podľa mien“, ktorý je pripojený k zápisnici z rokovania a dostupný na webovom sídle Parlamentu.


Príloha 1 – Návrh na vymenovanie Helgy Bergerovej za členku Dvora audítorov

ZOZNAM POSLANCOV, KTORÍ SA ZÚČASTNILI NA HLASOVANÍ

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka.


Príloha 2 – Vymenovanie výkonného riaditeľa Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)

ZOZNAM POSLANCOV, KTORÍ SA ZÚČASTNILI NA HLASOVANÍ

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka.

Posledná úprava: 18. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia