Index 
Protokoll
PDF 320kWORD 81k
Onsdagen den 8 juli 2020 - Bryssel
1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Justering av protokoll från föregående sammanträden
 4.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen)
 5.Delegerade akter (artikel 111.6 i arbetsordningen)
 6.Inkomna dokument
 7.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 8.Arbetsplan
 9.Presentation av verksamhetsprogrammet för det tyska ordförandeskapet (debatt)
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Första omröstningsomgången
 12.Slutsatser från Europeiska rådets möte den 19 juni 2020 - Förberedelser inför Europeiska rådets möte den 17–18 juli 2020 (debatt)
 13.Återupptagande av sammanträdet
 14.Utskottens och delegationernas sammansättning
 15.Begäran om upphävande av immunitet
 16.En övergripande EU-politik för förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism – kommissionens handlingsplan och annan utveckling på senare tid (debatt)
 17.EU:s folkhälsostrategi efter covid-19 (debatt)
 18.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 19.EU:s folkhälsostrategi efter covid-19 (fortsättning på debatten)
 20.Andra omröstningsomgången
 21.EU:s folkhälsostrategi efter covid-19 (fortsättning på debatten)
 22.Röstförklaringar
 23.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde
 25.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Utnämning av Helga Berger till ledamot av revisionsrätten
 Bilaga 2 - Utnämning av verkställande direktören för Europeiska bankmyndigheten (EBA)


EUROPAPARLAMENTET

SESSIONEN 2020 - 2021

Sammanträdena den 8–10 juli 2020

BRYSSEL

PROTOKOLL

ONSDAGEN DEN 8 JULI 2020

ORDFÖRANDESKAP: David Maria Sassoli
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sessionen som hade avbrutits fredagen den 19 juni 2020 återupptogs.


2. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 14.02.


3. Justering av protokoll från föregående sammanträden

Protokollen från sammanträdena den 17–19 juni 2020 justerades.

Eugen Jurzyca hade meddelat att han varit närvarande vid sammanträdet den 15 juli 2019 men att hans namn inte fanns med på närvarolistan.


4. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen)

Talmannen tillkännagav, i enlighet med artikel 71 i arbetsordningen, ITRE, EMPL- och INTA-utskottens beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar på grundval av följande betänkanden:

—   ITRE-utskottet: förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska institutet för innovation och teknik (omarbetning) (COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)). Föredragande: Marisa Matias (A9-0120/2020);

—   ITRE-utskottet: förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ett strategiskt innovationsprogram för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) 2021-2027: en ökad innovationsförmåga för Europa (COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD)). Föredragande: Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020);

—   EMPL-utskottet: förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 573/2014/EU om ett utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna (COM(2019)0620 - C9-0117/2019 - 2019/0188(COD)). Föredragande: Manuel Pizarro (A9-0128/2020);

—   INTA-utskottet: förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 654/2014 om utövande av unionens rättigheter vid tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler (COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD)). Föredragande: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020).

I enlighet med artikel 71.2 i arbetsordningen fick ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet senast midnatt nästa dag, torsdagen den 9 juli 2020, skriftligen begära omröstning om besluten att inleda förhandlingar.

Förhandlingarna kan inledas när som helst efter det att denna tidsfrist har löpt ut om det inte har inkommit någon begäran om omröstning i kammaren om beslutet att inleda förhandlingar.


5. Delegerade akter (artikel 111.6 i arbetsordningen)

I enlighet med artikel 111.6 i arbetsordningen har utskottsordförandekonferensens ordförande informerat parlamentets talman om att ingen invändning hade gjorts beträffande följande:

—   Rekommendationen från ECON-utskottet om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 19 juni 2020 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 877/2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 473/2013 om gemensamma bestämmelser för övervakning och bedömning av utkast till budgetplaner och säkerställande av korrigering av alltför stora underskott i medlemsstater i euroområdet (C(2020)04140 - 2020/2695(DEA)) (B9-0208/2020).

Om inga invändningar inkom från en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet inom 24 timmar efter tillkännagivandet i parlamentet skulle denna rekommendation anses godkänd. I annat fall skulle den tas upp till omröstning.


6. Inkomna dokument

Följande dokument hade inkommit:

1) från andra institutioner

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av åtgärder för en hållbar järnvägsmarknad mot bakgrund av covid-19-pandemin (COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 145.1 och 146.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Förslag till ändringsbudget nr 5 till 2020 års allmänna budget: Fortsatt stöd till flyktingar och värdsamhällen i Jordanien, Libanon och Turkiet med anledning av krisen i Syrien – Rådets ståndpunkt av den 24 juni 2020 (09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, LIBE

- Förslag till rådets beslut om tillstånd för Portugal att tillämpa en nedsatt punktskattesats för vissa alkoholhaltiga produkter som framställs i de autonoma regionerna Madeira och Azorerna (COM(2020)0240 - C9-0190/2020 - 2020/0118(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

REGI

rådgivande utskott :

ECON, AGRI

2) från parlamentets utskott

2.1) betänkanden:

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller medlen för den särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga (COM(2020)0206 - C9-0145/2020 - 2020/0086(COD)) - utskottet REGI - Föredragande: Younous Omarjee (A9-0111/2020)

- Betänkande om kontrollen av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2018 (2019/2127(INI)) - utskottet CONT - Föredragande: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska institutet för innovation och teknik (omarbetning) (COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)) - utskottet ITRE - Föredragande: Marisa Matias (A9-0120/2020)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ett strategiskt innovationsprogram för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) 2021–2027: en ökad innovationsförmåga för Europa (COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD)) - utskottet ITRE - Föredragande: Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020)

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om ändring av direktiven (EU) 2017/2455 och (EU) 2019/1995 vad gäller dag för införlivande och dag för tillämpning till följd av covid-19-utbrottet (COM(2020)0198 - C9-0137/2020 - 2020/0082(CNS)) - utskottet ECON - Föredragande: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

- * Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/2454 vad gäller dag för tillämpning till följd av covid-19-utbrottet (COM(2020)0201 - C9-0136/2020 - 2020/0084(CNS)) - utskottet ECON - Föredragande: Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)) - utskottet EMPL - Föredragande: José Gusmão (A9-0124/2020)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ianspråktagande av marginalen för oförutsedda utgifter 2020 för att fortsätta tillhandahålla humanitärt bistånd till flyktingar i Turkiet (COM(2020)0422 - C9-0162/2020 - 2020/2094(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020)

- Betänkande om utnämning av Helga Berger till ledamot av revisionsrätten (07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE)) - utskottet CONT - Föredragande: Mikuláš Peksa (A9-0126/2020)

- Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 5/2020 för budgetåret 2020 - Fortsatt stöd till flyktingar och värdsamhällen i Jordanien, Libanon och Turkiet med anledning av krisen i Syrien (09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

- Betänkande om en övergripande EU-strategi för energilagring (2019/2189(INI)) - utskottet ITRE - Föredragande: Claudia Gamon (A9-0130/2020)

- Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet och kommissionen avseende ingående av ett avtal under förhandling mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om utbyte av personuppgifter mellan Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och de myndigheter i Nya Zeeland som är behöriga vad gäller bekämpning av grov brottslighet och terrorism (2020/2048(INI)) - utskottet LIBE - Föredragande: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 654/2014 om utövande av unionens rättigheter vid tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler (COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020)

- Betänkande om förslaget till utnämning av den verkställande direktören för Europeiska bankmyndigheten (N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE)) - utskottet ECON - Föredragande: Irene Tinagli (A9-0132/2020)

2.2) andrabehandlingsrekommendationer:

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av särskilda regler med avseende på direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU för utstationering av förare inom vägtransportsektorn och om ändring av direktiv 2006/22/EG vad gäller tillsynskrav och förordning (EU) nr 1024/2012 (05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare (05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EG) nr 1071/2009, (EG) nr 1072/2009 och (EU) nr 1024/2012 i syfte att anpassa dem till utvecklingen inom vägtransportsektorn (05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om elektronisk godstransportinformation (05142/1/2020 - C9-0103/2020 - 2018/0140(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: Andor Deli (A9-0119/2020)


7. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande med debatt hade förts upp på föredragningslistan (artikel 136 i arbetsordningen):

—   O-000035/2020 från Younous Omarjee, för utskottet för regional utveckling, till kommissionen: Sammanhållningspolitikens roll när det gäller hanteringen av de socioekonomiska konsekvenserna av covid-19 (B9-0012/2020);

—   O-000044/2020 från Maria Spyraki, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi och Anja Hazekamp, för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, till kommissionen: Kemikaliestrategin för hållbarhet (B9-0013/2020).


8. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden i juli 2020 (654.272/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 158 i arbetsordningen:

Talmannen meddelade att han hade mottagit två begäranden om tillämpning av brådskande förfarande (artikel 163 i arbetsordningen) för antagandet av följande ärenden under innevarande sammanträdesperiod:

—   Övergångsbestämmelser i syfte att hantera effekterna av covid-19-krisen (ändring av förordning (EU) 2016/1628) - ENVI-utskottet (punkt 59 i PDOJ);

—   Genomförande av kliniska prövningar med och tillhandahållande av humanläkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer och är avsedda att behandla eller förebygga sjukdomen covid-19 - ENVI-utskottet (punkt 119 i PDOJ).

Talare (i enlighet med artikel 163 i arbetsordningen): Kateřina Konečná yttrade sig mot den andra begäran från ENVI-utskottet (punkt 119 i PDOJ).

Efter samråd med de politiska grupperna föreslog talmannen följande ändringar av det slutgiltiga förslaget till föredragningslista.

Omröstningarna fördelas mellan de olika omröstningsomgångarna, beroende på antalet ändringsförslag och antalet begäranden om delade och särskilda omröstningar. Information om hur omröstningarna fördelas mellan de olika omgångarna ges på parlamentets webbplats under ”Prioriterad information och prioriterade handlingar”.

Den andra omröstningsomgången på fredagen är öppen kl. 14.15–15.30. Resultaten av omröstningarna från denna andra omröstningsomgång meddelas kl. 18.00.

Den tredje omröstningsomgången på fredagen ställs in.

Parlamentet godkände dessa förslag.

Arbetsplanen var därmed fastställd.

Talmannen meddelade att inga förslag om avvisning och inga ändringsförslag hade lagts fram, i enlighet med artiklarna 67 och 68 i arbetsordningen, avseende rådets ståndpunkt vid första behandlingen om följande ärende:

Elektronisk godstransportinformation ***II (punkt 120 i PDOJ)
Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om elektronisk godstransportinformation [05142/1/2020 - C9-0103/2020 - 2018/0140(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Andor Deli (A9-0119/2020).

Rådets ståndpunkt ansågs därmed godkänd (P9_TA(2020)0177).


9. Presentation av verksamhetsprogrammet för det tyska ordförandeskapet (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Presentation av verksamhetsprogrammet för det tyska ordförandeskapet (2020/2667(RSP))

Angela Merkel (rådets tjänstgörande ordförande) och Ursula von der Leyen (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Dacian Cioloş för Renew-gruppen, Jörg Meuthen för ID-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Raffaele Fitto för ECR-gruppen, Martin Schirdewan för GUE/NGL-gruppen, och Martin Sonneborn, grupplös.

Talare: Angela Merkel.

Talare: Daniel Caspary, Jens Geier, Malik Azmani, Gerolf Annemans, Gwendoline Delbos-Corfield, Zbigniew Kuźmiuk, Rosa D'Amato, Enikő Győri, Simona Bonafè, Nicola Beer, Jaak Madison, Sven Giegold, Helmut Geuking, Carles Puigdemont i Casamajó, Dolors Montserrat, Ismail Ertug, Ulrike Müller och Peter Kofod.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Zdzisław Krasnodębski, Andrzej Halicki, Eric Andrieu, Luis Garicano, Mara Bizzotto, Derk Jan Eppink, Paulo Rangel, Kati Piri, Dita Charanzová, Katarina Barley, Katalin Cseh, Heléne Fritzon, Hilde Vautmans, Udo Bullmann och Fabienne Keller.

ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Talman

Talare: Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen) och Angela Merkel.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts en kort stund.)


10. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 16.20.


11. Första omröstningsomgången

Parlamentet röstade om följande:

—   Utnämning av Helga Berger till ledamot av revisionsrätten
Betänkande om utnämning av Helga Berger till ledamot av revisionsrätten [07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Mikuláš Peksa (A9-0126/2020)

—   Utnämning av verkställande direktören för Europeiska bankmyndigheten (EBA)
Betänkande om förslaget till utnämning av den verkställande direktören för Europeiska bankmyndigheten [N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Irene Tinagli (A9-0132/2020)

Parlamentet röstade om följande begäranden om tillämpning av brådskande förfarande (artikel 163 i arbetsordningen):

—   Övergångsbestämmelser i syfte att hantera effekterna av covid-19-krisen (ändring av förordning (EU) 2016/1628) ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)] - ENVI-utskottet

—   Genomförande av kliniska prövningar med och tillhandahållande av humanläkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer och är avsedda att behandla eller förebygga sjukdomen covid-19 ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)] - ENVI-utskottet

Parlamentet röstade om följande genom samlad omröstning:

—   Ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller medlen för den särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller medlen för den särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga [COM(2020)0206 - C9-0145/2020 - 2020/0086(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Younous Omarjee (A9-0111/2020)

—   Ändring av förordning (EU) 2017/2454 vad gäller dag för tillämpning till följd av covid-19-utbrottet *
Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/2454 vad gäller dag för tillämpning till följd av covid-19-utbrottet [COM(2020)0201 - 2020/0084(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)

—   Internationella och inhemska bortföranden av barn med EU-medborgarskap i Japan
Resolutionsförslag från Dolors Montserrat, för PETI-utskottet, i enlighet med artikel 227.2 i arbetsordningen, om internationella och inhemska bortföranden av barn med EU-medborgarskap i Japan (2020/2621(RSP)) (B9-0205/2020)

—   Rättigheter för personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras familjer under covid-19-krisen
Resolutionsförslag från Dolors Montserrat, för PETI-utskottet, i enlighet med artikel 227.2 i arbetsordningen, om rättigheter för personer med intellektuell funktionsnedsättning under covid-19-krisen (2020/2680(RSP)) (B9-0204/2020)

Parlamentet röstade om förslag som rör förfaranden (artikel 67.1 i arbetsordningen) i fråga om följande ärenden:

—   Särskilda regler för utstationering av förare inom vägtransportsektorn och tillsynskrav ***II
Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av särskilda regler med avseende på direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU för utstationering av förare inom vägtransportsektorn och om ändring av direktiv 2006/22/EG vad gäller tillsynskrav och förordning (EU) nr 1024/2012 [05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

—   Daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster, dygns- och veckovila samt positionsbestämning med hjälp av färdskrivare ***II
Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare [05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

—   Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn ***II
Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EG) nr 1071/2009, (EG) nr 1072/2009 och (EU) nr 1024/2012 i syfte att anpassa dem till utvecklingen inom vägtransportsektorn [05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

Parlamenet inledde omröstningen om ändringsförslag till följande ärenden:

—   Ändring av direktiven (EU) 2017/2455 och (EU) 2019/1995 vad gäller dag för införlivande och dag för tillämpning till följd av covid-19-utbrottet *
Betänkande om förslaget till rådets beslut om ändring av direktiven (EU) 2017/2455 och (EU) 2019/1995 vad gäller dag för införlivande och dag för tillämpning till följd av covid-19-utbrottet [COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

—   Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2019
Betänkande om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2019 [2019/2126(INI)] - Budgetutskottet. Föredragande: David Cormand (A9-0081/2020)

—   Kontrollen av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2018
Betänkande om kontrollen av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2018 [2019/2127(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 17.45.

Man övergick till omröstningen.

Omröstningsresultatet skulle tillkännages kl. 20.00.


12. Slutsatser från Europeiska rådets möte den 19 juni 2020 - Förberedelser inför Europeiska rådets möte den 17–18 juli 2020 (debatt)

Uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen: Slutsatser från Europeiska rådets möte den 19 juni 2020 (2020/2669(RSP))

Uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen: Förberedelser inför Europeiska rådets möte den 17–18 juli 2020 (2020/2704(RSP))

Charles Michel (Europeiska rådets ordförande) och Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Siegfried Mureşan för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Valerie Hayer för Renew-gruppen, Gilles Lebreton för ID-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Johan Van Overtveldt för ECR-gruppen, Manon Aubry för GUE/NGL-gruppen, och Márton Gyöngyösi, grupplös.

Talare: Charles Michel.

Talare: Andrey Novakov.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Brando Benifei, Harald Vilimsky, Rasmus Andresen, Ignazio Corrao, Angelika Niebler, Javier Moreno Sánchez, Laura Huhtasaari, David Cormand, Antonio Tajani, Margarida Marques, Markus Pieper, Paul Tang, Monika Hohlmeier, Othmar Karas, Lefteris Christoforou, Benoît Lutgen och Henna Virkkunen.

Talare: Maroš Šefčovič.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 17.41.)


ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

13. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 19.03.


14. Utskottens och delegationernas sammansättning

Grupperna PPE, S&D och Renew hade lämnat följande beslut till talmannen om ändring av utskottens och delegationernas sammansättning:

AGRI-utskottet: Cristian Ghinea i stället för Dacian Cioloş

PETI-utskottet: Stelios Kympouropoulos i stället för Anna-Michelle Asimakopoulou

PETI-utskottet: Ibán García Del Blanco och Marc Angel

Dessa beslut trädde i kraft innevarande dag.


15. Begäran om upphävande av immunitet

De behöriga franska myndigheterna hade översänt en begäran om upphävande av immuniteten för Jean-François Jalkh inom ramen för en förundersökning som inletts vid den allmänna domstolen i Paris.

Denna begäran hänvisades i enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen till det ansvariga utskottet (JURI).


16. En övergripande EU-politik för förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism – kommissionens handlingsplan och annan utveckling på senare tid (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: En övergripande EU-politik för förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism – kommissionens handlingsplan och annan utveckling på senare tid (2020/2686(RSP))

Michael Roth (rådets tjänstgörande ordförande) och Valdis Dombrovskis (verkställande vice ordförande för kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: David Casa för PPE-gruppen, Eero Heinäluoma för S&D-gruppen, Luis Garicano för Renew-gruppen, Gunnar Beck för ID-gruppen, Saskia Bricmont för Verts/ALE-gruppen, Nicola Procaccini för ECR-gruppen, José Gusmão för GUE/NGL-gruppen, Mislav Kolakušić, grupplös, Monika Hohlmeier, Paul Tang, Ramona Strugariu, Herve Juvin, Sven Giegold, Laura Ferrara, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roman Haider, Lídia Pereira, Juan Fernando López Aguilar och Enikő Győri.

Talare: Valdis Dombrovskis och Michael Roth.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   Gunnar Beck, Hélène Laporte, Herve Juvin och Marco Zanni, för ID-gruppen, om en övergripande EU-politik för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism – kommissionens handlingsplan och annan utveckling på senare tid (2020/2686(RSP)) (B9-0206/2020);

—   Markus Ferber, David Casa, Roberta Metsola och Emil Radev, för PPE-gruppen, Jonás Fernández, Birgit Sippel, Eero Heinäluoma och Paul Tang, för S&D-gruppen, Luis Garicano, Ramona Strugariu och Frédérique Ries, för Renew-gruppen, Saskia Bricmont och Sven Giegold, för Verts/ALE-gruppen, och José Gusmão, för GUE/NGL-gruppen, om en övergripande EU-politik för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism – kommissionens handlingsplan och annan utveckling på senare tid (2020/2686(RSP)) (B9-0207/2020).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5 i protokollet av den 9.7.2020 (ändringsförslag), punkt 15 i protokollet av den 10.7.2020 (slutomröstning).


17. EU:s folkhälsostrategi efter covid-19 (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: EU:s folkhälsostrategi efter covid-19 (2020/2691(RSP))

Michael Roth (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande.

(Fortsättning på debatten: punkt 19 i protokollet av den 8.7.2020)


ORDFÖRANDESKAP: Marcel KOLAJA
Vice talman

18. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp resultaten av omröstningen om följande ärenden:

Utnämning av Helga Berger till ledamot av revisionsrätten
Betänkande om utnämning av Helga Berger till ledamot av revisionsrätten [07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Mikuláš Peksa (A9-0126/2020)

(enkel majoritet erfordrades)
(Sluten omröstning (artikel 191.1 i arbetsordningen))

UTNÄMNING

Antogs (P9_TA(2020)0178)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 2)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 1 i protokollet av den 8.7.2020)

Utnämning av verkställande direktören för Europeiska bankmyndigheten (EBA)
Betänkande om förslaget till utnämning av den verkställande direktören för Europeiska bankmyndigheten [N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Irene Tinagli (A9-0132/2020)

(enkel majoritet erfordrades)
(Sluten omröstning (artikel 191.1 i arbetsordningen))

UTNÄMNING

Antogs (P9_TA(2020)0179)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 3)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 2 i protokollet av den 8.7.2020)

Talmannen läste upp resultaten av omröstningen om begäranden om brådskande förfarande:

Övergångsbestämmelser i syfte att hantera effekterna av covid-19-krisen (ändring av förordning (EU) 2016/1628) ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)] - ENVI-utskottet

Parlamentet godkände denna begäran genom omröstning med namnupprop (671 röster för, 16 röster emot, 7 nedlagda röster).

Det beslutades att brådskande förfarande skulle tillämpas.

Genomförande av kliniska prövningar med och tillhandahållande av humanläkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer och är avsedda att behandla eller förebygga sjukdomen covid-19 ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)] - ENVI-utskottet

Parlamentet godkände denna begäran genom omröstning med namnupprop (618 röster för, 62 röster emot, 13 nedlagda röster).

Det beslutades att brådskande förfarande skulle tillämpas.

Talmannen läste upp resultaten av omröstningen:

Ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller medlen för den särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller medlen för den särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga [COM(2020)0206 - C9-0145/2020 - 2020/0086(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Younous Omarjee (A9-0111/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0180)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 4)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Ändring av förordning (EU) 2017/2454 vad gäller dag för tillämpning till följd av covid-19-utbrottet *
Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/2454 vad gäller dag för tillämpning till följd av covid-19-utbrottet [COM(2020)0201 - 2020/0084(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0181)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 5)

Internationella och inhemska bortföranden av barn med EU-medborgarskap i Japan
Resolutionsförslag B9-0205/2020

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0182)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 6)

Rättigheter för personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras familjer under covid-19-krisen
Resolutionsförslag B9-0204/2020

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0183)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 7)

Talmannen läste upp resultaten av omröstningen om förslag rörande förfarande (artikel 67.1 i arbetsordningen):

Särskilda regler för utstationering av förare inom vägtransportsektorn och tillsynskrav ***II
Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av särskilda regler med avseende på direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU för utstationering av förare inom vägtransportsektorn och om ändring av direktiv 2006/22/EG vad gäller tillsynskrav och förordning (EU) nr 1024/2012 [05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

(en majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades)

FÖRSLAG OM OMEDELBAR AVVISNING AV RÅDETS STÅNDPUNKT

Förkastades
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 8)

Daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster, dygns- och veckovila samt positionsbestämning med hjälp av färdskrivare ***II
Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare [05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

(en majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades)

FÖRSLAG OM OMEDELBAR AVVISNING AV RÅDETS STÅNDPUNKT

Förkastades
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 9)

Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn ***II
Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EG) nr 1071/2009, (EG) nr 1072/2009 och (EU) nr 1024/2012 i syfte att anpassa dem till utvecklingen inom vägtransportsektorn [05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

(en majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades)

FÖRSLAG OM OMEDELBAR AVVISNING AV RÅDETS STÅNDPUNKT

Förkastades
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 10)

Talmannen läste upp resultaten av omröstningen om ändringsförslagen till följande ärenden:

Ändring av direktiven (EU) 2017/2455 och (EU) 2019/1995 vad gäller dag för införlivande och dag för tillämpning till följd av covid-19-utbrottet *
Betänkande om förslaget till rådets beslut om ändring av direktiven (EU) 2017/2455 och (EU) 2019/1995 vad gäller dag för införlivande och dag för tillämpning till följd av covid-19-utbrottet [COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0189)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 12)

Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2019
Betänkande om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2019 [2019/2126(INI)] - Budgetutskottet. Föredragande: David Cormand (A9-0081/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0190)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 13)

Kontrollen av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2018
Betänkande om kontrollen av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2018 [2019/2127(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0191)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 14)


19. EU:s folkhälsostrategi efter covid-19 (fortsättning på debatten)

Uttalanden av rådet och kommissionen: EU:s folkhälsostrategi efter covid-19 (2020/2691(RSP))

(Första delen av debatten: punkt 17 i protokollet av den 8.7.2020)

Stella Kyriakides (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Peter Liese för PPE-gruppen, Heléne Fritzon för S&D-gruppen, Véronique Trillet-Lenoir för Renew-gruppen, Silvia Sardone för ID-gruppen, Petra De Sutter för Verts/ALE-gruppen, och Margarita de la Pisa Carrión för ECR-gruppen.

(Fortsättning på debatten: punkt 21 i protokollet av den 8.7.2020)


20. Andra omröstningsomgången

Parlamentet röstade om ändringsförlsag till följande ärenden:

—   Särskilda regler för utstationering av förare inom vägtransportsektorn och tillsynskrav ***II
Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av särskilda regler med avseende på direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU för utstationering av förare inom vägtransportsektorn och om ändring av direktiv 2006/22/EG vad gäller tillsynskrav och förordning (EU) nr 1024/2012 [05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

—   Daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster, dygns- och veckovila samt positionsbestämning med hjälp av färdskrivare ***II
Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare [05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

—   Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn ***II
Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EG) nr 1071/2009, (EG) nr 1072/2009 och (EU) nr 1024/2012 i syfte att anpassa dem till utvecklingen inom vägtransportsektorn [05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

—   Skydd av Europeiska unionens ekonomiska intressen – bedrägeribekämpning – årsrapport 2018
Betänkande om skydd av Europeiska unionens ekonomiska intressen – bedrägeribekämpning – årsrapport 2018 [2019/2128(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 21.45.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle tillkännages följande dag, dvs. torsdagen den 9 juli 2020 kl. 9.00.


21. EU:s folkhälsostrategi efter covid-19 (fortsättning på debatten)

Uttalanden av rådet och kommissionen: EU:s folkhälsostrategi efter covid-19 (2020/2691(RSP))

(Tidigare delar av debatten: punkt 17 i protokollet av den 8.7.2020 och punkt 19 i protokollet av den 8.7.2020)

Talare: Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Daniela Rondinelli, grupplös, Dolors Montserrat, István Ujhelyi, Nicolae Ştefănuță, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Helmut Geuking, Jessica Polfjärd, Javi López, Kim Van Sparrentak, Edina Tóth och Mohammed Chahim.

Talare: Stella Kyriakides (ledamot av kommissionen) och Michael Roth (rådets tjänstgörande ordförande).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   Kateřina Konečná och Marc Botenga, för GUE/NGL-gruppen, om EU:s folkhälsostrategi efter covid-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0216/2020);

—   Alexandr Vondra, för ECR-gruppen, om EU:s folkhälsostrategi efter covid-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0217/2020);

—   Jytte Guteland, för S&D-gruppen, om EU:s folkhälsostrategi efter covid-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0218/2020);

—   Véronique Trillet-Lenoir, för Renew-gruppen, om EU:s folkhälsostrategi efter covid-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0219/2020);

—   Petra de Sutter, för Verts/ALE-gruppen, om EU:s folkhälsostrategi efter covid-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0220/2020);

—   Peter Liese, för PPE-gruppen, om EU:s folkhälsostrategi efter covid-19 (2020/2691(RSP)) (B9-0221/2020).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12 i protokollet av den 9.7.2020 (ändringsförslag), punkt 15 i protokollet av den 10.7.2020 (slutomröstning).


22. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 194 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Undantagsvis accepteras skriftliga röstförklaringar på högst 400 ord.


23. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns i dokumentet ”Resultat av omröstningar med namnupprop”, som bifogas sammanträdesprotokollet och finns på parlamentets webbplats. De anges endast i informationssyfte och påverkar inte det omröstningsresultat som tillkännagivits i kammaren.

Dokumentet uppdateras regelbundet under högst två veckor efter sammanträdesperioden.

Därefter slutförs förteckningen över rättelser och avsiktsförklaringar för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


24. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" 654.272/OJJE).


25. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 21.45.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov Alexander, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Armand Clotilde, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Bernhuber Alexander, Bijoux Stéphane, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Carême Damien, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, de la Pisa Carrión Margarita, De Meo Salvatore, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Düpont Lena, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jalkh Jean-François, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ștefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Paulus Jutta, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terras Riho, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Virkkunen Henna, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vrecionová Veronika, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Waszczykowski Witold Jan, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Befriade från närvaro:

Søgaard-Lidell Linea


Bilaga 1 - Utnämning av Helga Berger till ledamot av revisionsrätten

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER SOM DELTOG I OMRÖSTNINGEN

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka.


Bilaga 2 - Utnämning av verkställande direktören för Europeiska bankmyndigheten (EBA)

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER SOM DELTOG I OMRÖSTNINGEN

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka.

Senaste uppdatering: 31 juli 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy