Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 6k
Четвъртък, 9 юли 2020 г. - Брюксел

4. Хуманитарното положение във Венесуела и кризата с бежанците и миграцията (внесени предложения за резолюция)

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Хуманитарното положение във Венесуела и кризата с бежанците и миграцията (2019/2952(RSP))

Разискването се състоя на 18 декември 2019 г. (точка 20 от протокола от 18.12.2019 г)

Предложения за резолюции, внесени на основание член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Dolors Montserrat, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Paulo Rangel, Antonio Tajani, David McAllister, Gabriel Mato, Antonio López-Istúriz White, Cláudia Monteiro de Aguiar, Isabel Wiseler-Lima, Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Michal Wiezik и Peter Pollák, от името на групата PPE, относно хуманитарното положение във Венесуела и кризата с бежанците и миграцията (2019/2952(RSP)) (B9-0211/2020);

—   Manu Pineda, от името на групата GUE/NGL, относно хуманитарното положение във Венесуела и миграционната и бежанската криза (2019/2952(RSP)) (B9-0212/2020);

—   Kati Piri, Maria-Manuel Leitão-Marques и Javi López, от името на групата S&D, относно хуманитарното положение във Венесуела и миграционната и бежанската криза (2019/2952(RSP)) (B9-0213/2020);

—   Anna Fotyga, от името на групата ECR, относно хуманитарното положение във Венесуела и миграционната и бежанската криза (2019/2952(RSP)) (B9-0214/2020);

—   Dita Charanzová, Jordi Cañas, Barry Andrews, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Martina Dlabajová, Billy Kelleher, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Nicolae Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță и Ramona Strugariu, от името на групата Renew, относно хуманитарното положение във Венесуела и миграционната и бежанската криза (2019/2952(RSP)) (B9-0215/2020).

Гласуване: точка 11 от протокола от 9.7.2020 г. (предложения за изменения), точка 4 от протокола от 10.7.2020 г. (окончателно гласуване).

Последно осъвременяване: 29 септември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност