Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 4k
Четвъртък, 9 юли 2020 г. - Брюксел

5. Първо гласуване
CRE

Парламентът е призован да гласува по измененията на:

—   Хуманитарното положение във Венесуела и кризата с бежанците и миграцията
Общо предложение за резолюция, внесено съгласно член 132, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността, заместващо предложенията за резолюция B9-0211/2020, B9-0213/2020 и B9-0215/2020, от Dolors Montserrat, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Paulo Rangel, Antonio Tajani, David McAllister, Gabriel Mato, Antonio López Istúriz White, Cláudia Monteiro de Aguiar, Isabel Wiseler Lima, Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Michal Wiezik и Peter Pollák, от името на групата PPE, Kati Piri, Javi López и Maria Manuel Leitão Marques, от името на групата S&D, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Abir Al Sahlani, Barry Andrews, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Nicola Danti, Fredrick Federley, Billy Kelleher, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache и Hilde Vautmans, от името на групата Renew, относно хуманитарното положение във Венесуела и кризата с бежанците и миграцията (2019/2952(RSP)) (RC-B9-0211/2020)

—   Всеобхватна политика на Съюза за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма – план за действие на Комисията и други неотдавнашни събития
Предложение за резолюция B9-0207/2020

Гласуването ще продължи до 10:30 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в14:15 ч.

Последно осъвременяване: 29 септември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност