Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 10k
Четвъртък, 9 юли 2020 г. - Брюксел

8. Годишен доклад за 2019 г. относно правата на човека - Стабилност и сигурност в Средиземноморието и отрицателната роля на Турция - Положението в Беларус (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност:

Годишен доклад за 2019 г. относно правата на човека (2020/2688(RSP))

Стабилност и сигурност в Средиземноморието и отрицателната роля на Турция (2020/2706(RSP))

Положението в Беларус (2020/2707(RSP))

Josep Borrell Fontelles (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявленията.

Годишен доклад за 2019 г. относно правата на човека

Изказаха се Manfred Weber, от името на групата PPE, Isabel Santos, от името на групата S&D, María Soraya Rodríguez Ramos, от името на групата Renew, Lars Patrick Berg, от името на групата ID, Hannah Neumann, от името на групата Verts/ALE, Bert-Jan Ruissen, от името на групата ECR, Miguel Urbán Crespo, от името на групата GUE/NGL, Leopoldo López Gil, Maria Arena, Barry Andrews, Isabella Tovaglieri, Heidi Hautala, Carles Puigdemont i Casamajó, Francisco José Millán Mon, Bettina Vollath, Yana Toom, Mislav Kolakušić, Maxette Pirbakas, Arba Kokalari, Marc Angel, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly, Carlos Zorrinho и Javi López.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Стабилност и сигурност в Средиземноморието и отрицателната роля на Турция

Изказаха се Lefteris Christoforou, от името на групата PPE, Nacho Sánchez Amor, от името на групата S&D, Hilde Vautmans, от името на групата Renew, Thierry Mariani, от името на групата ID, Tineke Strik, от името на групата Verts/ALE, Assita Kanko, от името на групата ECR, Giorgos Georgiou, от името на групата GUE/NGL, David McAllister, Tonino Picula, Nathalie Loiseau, Vincenzo Sofo, Damian Boeselager, Emmanouil Fragkos, Özlem Demirel, Loucas Fourlas, Nikos Androulakis, Chrysoula Zacharopoulou, Jérôme Rivière, Ангел Джамбазки, Emmanuel Maurel, Massimiliano Salini, Evin Incir, Bernhard Zimniok, Carlo Fidanza, Mick Wallace, Lukas Mandl, Costas Mavrides, Francesca Donato, Jorge Buxadé Villalba, Željana Zovko, Andreas Schieder, Jordan Bardella, François-Xavier Bellamy, Pierfrancesco Majorino, Vangelis Meimarakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Seán Kelly, Maria Spyraki и Rasa Juknevičienė.

Положението в Беларус

Изказаха се Andrius Kubilius, от името на групата PPE, Robert Biedroń, от името на групата S&D, Petras Auštrevičius, от името на групата Renew, Viola Von Cramon-Taubadel, от името на групата Verts/ALE, Manu Pineda, от името на групата GUE/NGL, Michael Gahler, Norbert Neuser, Karin Karlsbro, Eugen Tomac и Juozas Olekas.

Изказа се Josep Borrell Fontelles.

Разискването приключи.

(Заседанието е прекъснато в 11.39 ч.)

Последно осъвременяване: 18 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност