Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 10k
Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 - Βρυξέλλες

8. Η ετήσια έκθεση του 2019 για τα ανθρώπινα δικαιώματα - Σταθερότητα και ασφάλεια στη Μεσόγειο και ο αρνητικός ρόλος της Τουρκίας - Η κατάσταση στη Λευκορωσία (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας:

Η ετήσια έκθεση του 2019 για τα ανθρώπινα δικαιώματα (2020/2688(RSP))

Σταθερότητα και ασφάλεια στη Μεσόγειο και ο αρνητικός ρόλος της Τουρκίας (2020/2706(RSP))

Η κατάσταση στη Λευκορωσία (2020/2707(RSP))

Josep Borrell Fontelles (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) fait les déclarations.

Η ετήσια έκθεση του 2019 για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Isabel Santos, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, María Soraya Rodríguez Ramos, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Lars Patrick Berg, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Hannah Neumann, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Bert-Jan Ruissen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Leopoldo López Gil, Maria Arena, Barry Andrews, Isabella Tovaglieri, Heidi Hautala, Carles Puigdemont i Casamajó, Francisco José Millán Mon, Bettina Vollath, Yana Toom, Mislav Kolakušić, Maxette Pirbakas, Arba Kokalari, Marc Angel, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly, Carlos Zorrinho και Javi López.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Σταθερότητα και ασφάλεια στη Μεσόγειο και ο αρνητικός ρόλος της Τουρκίας

Παρεμβαίνουν οι Λευτέρης Χριστοφόρου, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Nacho Sánchez Amor, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Thierry Mariani, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Tineke Strik, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Assita Kanko, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Γιώργος Γεωργίου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, David McAllister, Tonino Picula, Nathalie Loiseau, Vincenzo Sofo, Damian Boeselager, Εμμανουήλ Φράγκος, Özlem Demirel, Λουκάς Φουρλάς, Νίκος Ανδρουλάκης, Chrysoula Zacharopoulou, Jérôme Rivière, Angel Dzhambazki, Emmanuel Maurel, Massimiliano Salini, Evin Incir, Bernhard Zimniok, Carlo Fidanza, Mick Wallace, Lukas Mandl, Κώστας Μαυρίδης, Francesca Donato, Jorge Buxadé Villalba, Željana Zovko, Andreas Schieder, Jordan Bardella, François-Xavier Bellamy, Pierfrancesco Majorino, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Anna-Michelle Asimakopoulou, Seán Kelly, Μαρία Σπυράκη και Rasa Juknevičienė.

Η κατάσταση στη Λευκορωσία

Παρεμβαίνουν οι Andrius Kubilius, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Robert Biedroń, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Petras Auštrevičius, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Viola Von Cramon-Taubadel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Manu Pineda, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Michael Gahler, Norbert Neuser, Karin Karlsbro, Eugen Tomac και Juozas Olekas.

Παρεμβαίνει ο Josep Borrell Fontelles.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.39.)

Τελευταία ενημέρωση: 18 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου