Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 7k
Четвъртък, 9 юли 2020 г. - Брюксел

12. Второ гласуване
CRE

Изказвания

José Gusmão, докладчик, направи изявление преди гласуването на доклада си (A9-0124/2020) съгласно член 159, параграф 4 от Правилника за дейността.

Парламентът е призован да гласува по измененията на:

—   Европейската гражданска инициатива: временни мерки във връзка със сроковете за етапите на събиране, проверка и разглеждане с оглед на избухването на COVID-19 ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]

—   Насоки за политиките за заетост на държавите членки *
Доклад относно предложението за решение на Съвета за насоки за политиките за заетост на държавите членки [COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: José Gusmão (A9-0124/2020)

—   Проект на коригиращ бюджет № 5 към общия бюджет за 2020 г.: продължаване на подкрепата за бежанците и приемните общности в отговор на сирийската криза в Йордания, Ливан и Турция
Доклад относно позицията на Съвета относно проекта на коригиращ бюджет № 5 към общия бюджет за 2020 г.: продължаване на подкрепата за бежанците и приемните общности в отговор на сирийската криза в Йордания, Ливан и Турция [09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

—   Стратегията на ЕС за общественото здраве след COVID-19
Общо предложение за резолюция, внесено съгласно член 132, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността, заместващо предложенията за резолюция B9-0216/2020, B9-0218/020, B9-0219/2020, B9-0220/2020 и B9-0221/2020, от Peter Liese, от името на групата PPE, Jytte Guteland, от името на групата S&D, Véronique Trillet Lenoir, от името на групата Renew, Petra De Sutter, от името на групата Verts/ALE, Kateřina Konečná и Marc Botenga, от името на групата GUE/NGL, относно стратегията на ЕС за общественото здраве след COVID-19 (2020/2691(RSP)) (RC-B9-0216/2020)

Гласуването ще продължи до 15.45 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в18.15 ч.

(Заседанието е прекъснато в 14.22 ч.)

Последно осъвременяване: 18 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност