Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 8k
Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 - Βρυξέλλες

12. Δεύτερη ψηφοφορία
Πλήρη Πρακτικά

Παρεμβάσεις

Ο José Gusmão, εισηγητής, προβαίνει σε δήλωση πριν από την ψηφοφορία επί της εκθέσεώς του (A9-0124/2020) σύμφωνα με το άρθρο 159 παράγραφος 4 του Κανονισμού.

Το Σώμα ψηφίζει επί των τροπολογιών στα εξής έγγραφα:

—   Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: θέσπιση προσωρινών μέτρων όσον αφορά τις προθεσμίες των σταδίων συγκέντρωσης, επαλήθευσης και εξέτασης λόγω της έξαρσης της νόσου COVID-19 ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]

—   Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών *
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών [COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: José Gusmão (A9-0124/2020)

—   Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 του γενικού προϋπολογισμού για το 2020: Συνέχιση της παροχής στήριξης στους πρόσφυγες και στις κοινότητες υποδοχής ως αντίδραση στη συριακή κρίση στην Ιορδανία, στον Λίβανο και στην Τουρκία
Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 – Συνέχιση της παροχής στήριξης στους πρόσφυγες και τις κοινότητες υποδοχής ως αντίδραση στη συριακή κρίση στην Ιορδανία, τον Λίβανο και την Τουρκία [09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

—   Η στρατηγική της ΕΕ για τη δημόσια υγεία μετά την κρίση COVID-19
Κοινή πρόταση ψηφίσματος, που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού και αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος B9-0216/2020, B9-0218/020, B9-0219/2020, B9-0220/2020 και B9-0221/2020, των Peter Liese, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jytte Guteland, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Véronique Trillet Lenoir, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Petra De Sutter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Kateřina Konečná και Marc Botenga, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη δημόσια υγεία μετά την κρίση COVID-19 (2020/2691(RSP)) (RC-B9-0216/2020)

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 15.45.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στις 18.15.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 14.22.)

Τελευταία ενημέρωση: 18 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου