Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 7k
Neljapäev, 9. juuli 2020 - Brüssel

12. Teine hääletusvoor
CRE

Sõnavõtud

Raportöör José Gusmão esines enne oma raporti (A9-0124/2020) hääletust kodukorra artikli 159 lõike 4 kohase avaldusega.

Parlament pani hääletusele järgmiste õigusaktide muudatusettepanekud:

—   Euroopa kodanikualgatus: COVID-19 puhanguga seoses sätestatavad ajutised meetmed, mis käsitlevad kogumis-, kontrollimis- ja läbivaatamisetappide tähtaegu ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]

—   Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised *
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta [COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: José Gusmão (A9-0124/2020)

—   2020. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 5: pagulaste ja vastuvõtvate kogukondade toetamise jätkamine Jordaanias, Liibanonis ja Türgis seoses Süüria kriisiga
Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve paranduseelarve projekti nr 5/2020 kohta – pagulaste ja vastuvõtvate kogukondade toetamise jätkamine Jordaanias, Liibanonis ja Türgis seoses Süüria kriisiga [09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

—   ELi rahvatervise strateegia pärast COVID-19 kriisi
Resolutsiooni ühisettepanek, mis on esitatud kooskõlas kodukorra artikli 132 lõigetega 2 ja 4 ning asendab resolutsioonide ettepanekud B9-0216/2020, B9-0218/020, B9-0219/2020, B9-0220/2020 ja B9-0221/2020, mille esitasid Peter Liese fraktsiooni PPE nimel, Jytte Guteland fraktsiooni S&D nimel, Véronique Trillet Lenoir, fraktsiooni Renew nimel, Petra De Sutter fraktsiooni Verts/ALE nimel, Kateřina Konečná ja Marc Botenga fraktsiooni GUE/NGL nimel Euroopa Liidu rahvatervise strateegia kohta pärast COVID-19 kriisi (2020/2691(RSP)) (RC-B9-0216/2020)

Hääletuse lõpp kell 15.45.

Toimus hääletus.

Hääletuse tulemused tehakse teatavaks kell 18.15.

(Istung katkestati kell 14.22.)

Viimane päevakajastamine: 29. september 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika