Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 7k
Donderdag 9 juli 2020 - Brussel

12. Tweede stemming
CRE

Het woord werd gevoerd door:

José Gusmão, rapporteur, legt overeenkomstig artikel 159, lid 4, van het Reglement een verklaring af vóór de stemming over zijn verslag (A9-0124/2020).

Het Parlement stemt over de amendementen op:

—   Europees burgerinitiatief: tijdelijke maatregelen inzake de verzamel-, verificatie- en onderzoeksperioden in het licht van de COVID-19-uitbraak ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]

—   Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten *
Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten [COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: José Gusmão (A9-0124/2020)

—   Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5 bij de algemene begroting 2020: Voortzetting van de steun aan vluchtelingen en gastgemeenschappen in Jordanië, Libanon en Turkije in respons op de crisis in Syrië
Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2020 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 — Voortzetting van de steun aan vluchtelingen en gastgemeenschappen in Jordanië, Libanon en Turkije in respons op de crisis in Syrië [09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

—   EU-strategie voor volksgezondheid voor de periode na COVID-19
Gezamenlijke ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 132, leden 2 en 4, van het Reglement, ter vervanging van de ontwerpresoluties B9-0216/2020, B9-0218/020, B9-0219/2020, B9-0220/2020 en B9-0221/2020, door Peter Liese, namens de PPE-Fractie, Jytte Guteland, namens de S&D-Fractie, Véronique Trillet Lenoir, namens de Renew-Fractie, Petra De Sutter, namens de Verts/ALE-Fractie, Kateřina Konečná en Marc Botenga, namens de GUE/NGL-Fractie, over de EU-strategie voor volksgezondheid na COVID-19 (2020/2691(RSP)) (RC-B9-0216/2020)

Er kan worden gestemd tot 15.45 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt om 18.15 uur.

(De vergadering wordt om 14.22 uur geschorst.)

Laatst bijgewerkt op: 18 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid