Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 7k
Štvrtok, 9. júla 2020 - Brusel

12. Druhé hlasovanie
Doslovný zápis

Vystúpenia:

José Gusmão, spravodajca, vystúpil s vyhlásením pred hlasovaním o jeho správe (A9-0124/2020) v súlade s článkom 159 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Parlament bude hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch k textom:

—   Európska iniciatíva občanov: Dočasné opatrenia týkajúce sa lehôt pre fázy zberu, overovania a posudzovania vzhľadom na šírenie ochorenia COVID-19 ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]

—   Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov *
Správa o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov [COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: José Gusmão (A9-0124/2020)

—   Návrh opravného rozpočtu č. 5 k všeobecnému rozpočtu na rok 2020 – Pokračovanie v poskytovaní pomoci utečencom a hostiteľským komunitám v Jordánsku, Libanone a Turecku v reakcii na krízu v Sýrii
Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 5/2020 na rozpočtový rok 2020 – Pokračovanie v poskytovaní pomoci utečencom a hostiteľským komunitám v Jordánsku, Libanone a Turecku v reakcii na krízu v Sýrii [09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

—   Stratégia EÚ v oblasti verejného zdravia po skončení pandémie COVID-19
Návrh spoločného uznesenia, predložený v súlade s článkom 132 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku, ktorý nahrádza návrhy uznesení B9-0216/2020, B9-0218/020, B9-0219/2020, B9-0220/2020 a B9-0221/2020, ktoré predložili Peter Liese, v mene skupiny PPE, Jytte Guteland, v mene skupiny S&D, Véronique Trillet Lenoir, v mene skupiny Renew, Petra De Sutter, v mene skupiny Verts/ALE, Kateřina Konečná a Marc Botenga, v mene skupiny GUE/NGL, o stratégii EÚ v oblasti verejného zdravia po skončení pandémie COVID-19 (2020/2691(RSP)) (RC-B9-0216/2020)

Hlasovať je možné do 15.45 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené: do 18.15 h.

(Rokovanie bolo prerušené o 14.22 h.)

Posledná úprava: 18. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia