Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 3k
Четвъртък, 9 юли 2020 г. - Брюксел

15. Насърчаване на процеса на интегриране на ромите в Европа през следващото десетилетие (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Насърчаване на процеса на интегриране на ромите в Европа през следващото десетилетие (2020/2692(RSP))

Michael Roth (действащ председател на Съвета) и Helena Dalli (член на Комисията) направиха изявления.

Изказа се Peter Pollák, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател

Изказаха се Evin Incir, от името на групата S&D, Anna Júlia Donáth, от името на групата Renew, Annalisa Tardino, от името на групата ID, Romeo Franz, от името на групата Verts/ALE, Elżbieta Rafalska, от името на групата ECR, Clare Daly, от името на групата GUE/NGL, Michaela Šojdrová, Milan Brglez, France Jamet, Evin Incir, относно предходното изказване (председателят припомни, че членовете на ЕП си дължат уважение), Ангел Джамбазки, който след това се възпротиви на думите без микрофон на предходната ораторка (председателят го призова в такъв случай да вземе думата по личен въпрос в края на разискването) и Loránt Vincze.

Изказаха се Helena Dalli и Michael Roth.

Разискването приключи.

Изказа се Ангел Джамбазки по личен въпрос (член 173 от Правилника за дейността).

Последно осъвременяване: 18 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност