Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 3k
Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 - Βρυξέλλες

15. Ενίσχυση της διαδικασίας ένταξης των Ρομά στην Ευρώπη για την επόμενη δεκαετία (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Ενίσχυση της διαδικασίας ένταξης των Ρομά στην Ευρώπη για την επόμενη δεκαετία (2020/2692(RSP))

Οι Michael Roth (Ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Helena Dalli (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνει ο Peter Pollák, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Evin Incir, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anna Júlia Donáth, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Annalisa Tardino, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Romeo Franz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Elżbieta Rafalska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Clare Daly, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Michaela Šojdrová, Milan Brglez, France Jamet, Evin Incir, σχετικά με την προηγούμενη παρέμβαση (η Πρόεδρος υπενθυμίζει την υποχρέωση αμοιβαίου σεβασμού των βουλευτών), Angel Dzhambazki, ο οποίος διαμαρτύρεται κατά των εκτός μικροφώνου δηλώσεων της προηγούμενης ομιλήτριας, (η Πρόεδρος του ζητά να προβεί, αν θέλει, σε παρέμβαση επί προσωπικού στο τέλος της συζήτησης) και Loránt Vincze.

Παρεμβαίνουν οι Helena Dalli και Michael Roth.

Η συζήτηση περατώνεται.

Παρεμβαίνει ο Angel Dzhambazki επί προσωπικού (άρθρο 173 του Κανονισμού).

Τελευταία ενημέρωση: 18 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου