Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 3k
Четвъртък, 9 юли 2020 г. - Брюксел

16. Актуално състояние на преговорите на Съвета по Регламента относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Актуално състояние на преговорите на Съвета по Регламента относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки (2020/2709(RSP))

Michael Roth (действащ председател на Съвета) и Johannes Hahn (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Petri Sarvamaa, от името на групата PPE, Eider Gardiazabal Rubial, от името на групата S&D, Moritz Körner, от името на групата Renew, Nicolas Bay, от името на групата ID, Daniel Freund, от името на групата Verts/ALE, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Silvia Modig, от името на групата GUE/NGL, Mario Furore, независим член на ЕП, Tomáš Zdechovský, Margarida Marques, Katalin Cseh, Joachim Kuhs, Clara Ponsatí Obiols, Monika Hohlmeier, Katarina Barley, Christophe Hansen, Lara Wolters и Othmar Karas.

Изказаха се Didier Reynders (член на Комисията) и Michael Roth.

Разискването приключи.

(Заседанието беше прекъснато в 16.37 ч.)

Последно осъвременяване: 18 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност