Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/0030(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0124/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 09/07/2020 - 22
PV 10/07/2020 - 13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0194

Συνοπτικά πρακτικά
XML 9k
Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 - Βρυξέλλες

22. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε ανάγνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας επί των τροπολογιών στα εξής έγγραφα:

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: θέσπιση προσωρινών μέτρων όσον αφορά τις προθεσμίες των σταδίων συγκέντρωσης, επαλήθευσης και εξέτασης λόγω της έξαρσης της νόσου COVID-19 ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0188)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», της 8ης, 9ης και 10ης Ιουλίου 2020, σημείο 11)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.

Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών [COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: José Gusmão (A9-0124/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0194)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», της 8ης, 9ης και 10ης Ιουλίου 2020, σημείο 17)

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 του γενικού προϋπολογισμού για το 2020: Συνέχιση της παροχής στήριξης στους πρόσφυγες και στις κοινότητες υποδοχής ως αντίδραση στη συριακή κρίση στην Ιορδανία, στον Λίβανο και στην Τουρκία
Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 – Συνέχιση της παροχής στήριξης στους πρόσφυγες και τις κοινότητες υποδοχής ως αντίδραση στη συριακή κρίση στην Ιορδανία, τον Λίβανο και την Τουρκία [09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0195)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», της 8ης, 9ης και 10ης Ιουλίου 2020, σημείο 18)

Η στρατηγική της ΕΕ για τη δημόσια υγεία μετά την κρίση COVID-19
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0216/2020

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0205)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», της 8ης, 9ης και 10ης Ιουλίου 2020, σημείο 29)

Τελευταία ενημέρωση: 18 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου