Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 12k
Четвъртък, 9 юли 2020 г. - Брюксел

24. Трето гласуване
CRE

Изказвания

Annalisa Tardino, докладчик, направи изявление преди гласуването на доклада си (A9-0131/2020) в съответствие с член 159, параграф 4 от Правилника за дейността.

Парламентът е призован да пристъпи към окончателно гласуване:

—   Изменение на директиви (ЕС) 2017/2455 и (ЕС) 2019/1995 по отношение на датите на транспониране и прилагане поради кризата с COVID-19 *
Доклад относно предложението за решение на Съвета за изменение на директиви (ЕС) 2017/2455 и (ЕС) 2019/1995 по отношение на датите на транспониране и прилагане поради кризата с COVID-19 [COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

—   Финансови дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен доклад за 2019 г.
Доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен доклад за 2019 г. [2019/2126(INI)] - Комисия по бюджети. Докладчик: David Cormand (A9-0081/2020)

—   Контрол на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен доклад за 2018 г.
Доклад относно контрола на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен доклад за 2018 г. [2019/2127(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

   Защита на финансовите интереси на Европейския съюз – борба с измамите – годишен доклад за 2018 г.
Доклад относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз – борба с измамите – годишен доклад за 2018 г. [2019/2128(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

—   Хуманитарното положение във Венесуела и кризата с бежанците и миграцията
Общо предложение за резолюция RC-B9-0211/2020

Парламентът е призован да пристъпи към гласуване на измененията на:

—   Възражение съгласно член 112, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността: активни вещества, включително флумиоксазин
Предложение за резолюция, внесено от комисията ENVI, съгласно член 112, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността, относно проекта на регламент за изпълнение на Комисията за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока на одобренията на активните вещества бефлубутамид, беналаксил, бентиаваликарб, бифеназат, боскалид, бромоксинил, каптан, циазофамид, диметоморф, етефон, етоксазол, фамоксадон, фенамифос, флумиоксазин, флуоксастробин, фолпет, форметанат, метрибузин, милбемектин, Paecilomyces lilacinus, щам 251, фенмедифам, фосмет, пиримифос-метил, пропамокарб, протиоконазол и S-метолахлор (D067115/02 ; 2020/2671(RSP)) (B9-0203/2020) - Компетентни членове на ЕП Anja Hazekamp, Maria Arena, Tilly Metz и Eleonora Evi

—   Преразглеждане на указанията за трансевропейската енергийна инфраструктура
Предложение за резолюция B9-0122/2020

—   Сключване на споразумение между Европейския съюз и Нова Зеландия, по което се водят преговори, относно обмена на лични данни за борба с тежката престъпност и тероризма
Доклад относно препоръката на Европейския парламент до Съвета и Комисията относно сключването на споразумение, по което се водят преговори, между Европейския съюз и Нова Зеландия относно обмена на лични данни между Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и новозеландските компетентни органи за борба с тежката престъпност и тероризма [2020/2048(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

—   Стратегия за химичните вещества с цел устойчивост
Предложение за резолюция B9-0222/2020

Гласуването ще продължи до 19.45 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени на следвяшия ден, петък, 10 юли 2020 г. в 9 ч.

Последно осъвременяване: 29 септември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност