Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 12k
Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 - Βρυξέλλες

24. Τρίτη ψηφοφορία
CRE

Παρεμβάσεις

Η Annalisa Tardino, εισηγήτρια, προβαίνει σε δήλωση πριν από την ψηφοφορία επί της εκθέσεώς της (A9-0131/2020) σύμφωνα με το άρθρο 159 παράγραφος 4 του Κανονισμού.

Το Σώμα προβαίνει στις εξής τελικές ψηφοφορίες:

—   Τροποποίηση των οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455 και (ΕΕ)2019/1995 όσον αφορά τις ημερομηνίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής εξαιτίας της έξαρσης της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19 *
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455 και (ΕΕ) 2019/1995 όσον αφορά τις ημερομηνίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής εξαιτίας της έξαρσης της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19 [COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

—   Οικονομικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων - ετήσια έκθεση 2019
Έκθεση σχετικά με τις οικονομικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων – ετήσια έκθεση 2019 [2019/2126(INI)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: David Cormand (A9-0081/2020)

—   Έλεγχος των οικονομικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων - ετήσια έκθεση 2018
Έκθεση σχετικά με τον έλεγχο των οικονομικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων – ετήσια έκθεση 2018 [2019/2127(INI)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

   Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - καταπολέμηση της απάτης - ετήσια έκθεση 2018
Έκθεση σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - καταπολέμηση της απάτης - ετήσια έκθεση 2018 [2019/2128(INI)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

—   Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και η μεταναστευτική και προσφυγική κρίση
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0211/2020

Το Σώμα ψηφίζει επί των τροπολογιών στα εξής έγγραφα:

—   Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού: Δραστικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένης της φλουμιοξαζίνης
Πρόταση ψηφίσματος, που κατατέθηκε από την επιτροπή ENVI, σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού, σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazate, boscalid, bromoxynil, καπτάν, cyazofamid, dimethomorph, ethephon, etoxazole, famoxadone, fenamiphos, flumioxazine, fluoxastrobin, φολπέτ, φορμετανάτη, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus στέλεχος 251, phenmedipham, phosmet, pirimiphos-methyl, propamocarb, prothioconazole και S-metolachlor (D067115/02 - 2020/2671(RSP)) (B9-0203/2020) - Αρμόδιοι βουλευτές: Anja Hazekamp, Maria Arena, Tilly Metz και Eleonora Evi

—   Αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές
Πρόταση ψηφίσματος B9-0122/2020

—   Σύναψη της υπό διαπραγμάτευση συμφωνίας EE-Νέας Ζηλανδίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας
Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή που αφορά τη σύναψη της υπό διαπραγμάτευση συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νέας Ζηλανδίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρχών της Νέας Ζηλανδίας που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας [2020/2048(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

—   Στρατηγική για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα
Πρόταση ψηφίσματος B9-0222/2020

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 19.45.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν αύριο, Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 στις 9.00.

Τελευταία ενημέρωση: 29 Σεπτεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου