Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 9k
Neljapäev, 9. juuli 2020 - Brüssel

24. Kolmas hääletusvoor
Istungi stenogramm

Sõnavõtud

Kaasraportöör Annalisa Tardino esines enne oma raporti hääletust (A9-0131/2020) kodukorra artikli 159 lõike 4 kohase avaldusega.

Parlamendis pandi lõpphääletusele:

—   Direktiivide (EL) 2017/2455 ja (EL) 2019/1995 muutmine seoses nende ülevõtmise ja kohaldamise kuupäevadega COVID-19 kriisi puhkemise tõttu *
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse direktiive (EL) 2017/2455 ja (EL) 2019/1995 seoses nende ülevõtmise ja kohaldamise kuupäevadega COVID-19 kriisi puhkemise tõttu [COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

—   Euroopa Investeerimispanga finantstegevus – 2019. aasta aruanne
Raport Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kohta – 2019. aasta aruanne [2019/2126(INI)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: David Cormand (A9-0081/2020)

—   Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontroll – 2018. aasta aruanne
Raport Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli kohta – 2018. aasta aruanne [2019/2127(INI)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

   2018. aasta aruanne Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ja pettustevastase võitluse kohta
Raport, mis käsitleb 2018. aasta aruannet Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ja pettustevastase võitluse kohta [2019/2128(INI)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

—   Humanitaarolukord Venezuelas ning rände- ja pagulaskriis
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0211/2020

Parlamendis pandi lõpphääletusele järgmiste õigusaktide muudatusettepanekud:

—   Vastuväide kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 alusel: toimeained, sh flumioksasiin
Resolutsiooni ettepanek, mille esitas ENVI-komisjon vastavalt kodukorra artikli 112 lõigetele 2 ja 3, komisjoni rakendusmääruse eelnõu kohta, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete beflubutamiidi, benalaksüüli, bentiavalikarbi, bifenasaadi, boskaliidi, bromoksüniili, kaptaani, tsüasofamiidi, dimetomorfi, etefooni, etoksasooli, famoksadooni, fenamifossi, flumioksasiini, fluoksastrobiini, folpeedi, formetanaadi, metribusiini, milbemektiini, Paecilomyces lilacinus’e tüve 251, fenmedifaami, fosmeedi, metüülpirimifossi, propamokarbi, protiokonasooli ja S-metolakloori heakskiidu kehtivusaja pikendamisega (D067115/02 ; 2020/2671(RSP)) (B9-0203/2020) - Vastutavad parlamendiliikmed Anja Hazekamp, Maria Arena, Tilly Metz ja Eleonora Evi

—   Üleeuroopalise energiataristu suuniste muutmine
Resolutsiooni ettepanek B9-0122/2020

—   Euroopa Liidu ja Uus-Meremaa vahel läbiräägitava lepingu sõlmimine isikuandmete vahetamise kohta võitluseks raske kuritegevuse ja terrorismiga
Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule ja komisjonile seoses Euroopa Liidu ja Uus-Meremaa vahel läbiräägitava lepingu sõlmimisega, mis käsitleb isikuandmete vahetamist Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) ja Uus-Meremaa ametiasutuste vahel, kelle pädevusse kuulub võitlemine raske kuritegevuse ja terrorismiga [2020/2048(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

—   Kestlikkust toetav kemikaalistrateegia
Resolutsiooni ettepanek B9-0222/2020

Hääletuse lõpp kell 19.45.

Toimus hääletus.

Hääletuste tulemused tehakse teatavaks homme, reedel, 10. juulil 2020 kell 9.00.

Viimane päevakajastamine: 18. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika