Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 10k
Donderdag 9 juli 2020 - Brussel

24. Derde stemming
Volledige verslagen

Het woord werd gevoerd door:

Annalisa Tardino, rapporteur, legt overeenkomstig artikel 159, lid 4, van het Reglement een verklaring af vóór de stemming over haar verslag (A9-0131/2020).

Het Parlement houdt een eindstemming over:

—   Wijziging van Richtlijn (EU) 2017/2455 en Richtlijn (EU) 2019/1995 wat betreft de data van omzetting en toepassing als gevolg van de COVID-19-crisis *
Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/2455 en Richtlijn (EU) 2019/1995 wat betreft de data van omzetting en toepassing als gevolg van de COVID-19-crisis [COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

—   Financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank - jaarverslag 2019
Verslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank – jaarverslag 2019 [2019/2126(INI)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: David Cormand (A9-0081/2020)

—   Controle van de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank - jaarverslag 2018
Verslag over de controle van de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank – jaarverslag 2018 [2019/2127(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

   Bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie - fraudebestrijding - jaarverslag 2018
Verslag over bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie - fraudebestrijding - jaarverslag 2018 [2019/2128(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

—   De humanitaire situatie in Venezuela en de migratie- en vluchtelingencrisis
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0211/2020

Het Parlement stemt over de amendementen op:

—   Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, van het Reglement: werkzame stoffen, waaronder flumioxazine
Ontwerpresolutie, ingediend door de commissie ENVI, overeenkomstig artikel 112, leden 2 en 3, van het Reglement, over de ontwerpuitvoeringsverordening van de Commissie tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de verlenging van de goedkeuringsperiode voor de werkzame stoffen beflubutamide, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazaat, boscalid, bromoxynil, captan, cyazofamide, dimethomorf, ethefon, etoxazool, famoxadone, fenamifos, flumioxazine, fluoxastrobin, folpet, formetanaat, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus stam 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-methyl, propamocarb, prothioconazool en S‐metolachloor (D067115/02 ; 2020/2671(RSP)) (B9-0203/2020) - Verantwoordelijke leden: Anja Hazekamp, Maria Arena, Tilly Metz en Eleonora Evi

—   Herziening van de richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur
Ontwerpresolutie B9-0122/2020

—   Machtiging tot het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de EU en Nieuw-Zeeland op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens voor de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme
Verslag over de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad en de Commissie houdende machtiging tot het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens tussen het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en de Nieuw-Zeelandse autoriteiten die bevoegd zijn voor de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme [2020/2048(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

—   Strategie voor duurzaam gebruik van chemische stoffen
Ontwerpresolutie B9-0222/2020

Er kan worden gestemd tot 19.45 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt morgen, vrijdag 10 juli 2020, om 9.00 uur bekendgemaakt.

Laatst bijgewerkt op: 18 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid