Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά - Αποτελεσματα των ψηφοφοριων
XML 341kPDF 273kWORD 87k
Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 - Βρυξέλλες
 Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων

 1. Ηλεκτρονικές πληροφορίες σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές ***II

 2. Προτεινόμενος διορισμός της Helga Berger ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου

 3. Διορισμός του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ)

 4. Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τους πόρους του ειδικού κονδυλίου για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων ***I

 5. Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2454 όσον αφορά τις ημερομηνίες εφαρμογής εξαιτίας της έξαρσης της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19 *

 6. Διεθνής και εγχώρια απαγωγή παιδιών με ιθαγένεια της ΕΕ από γονείς στην Ιαπωνία

 7. Τα δικαιώματα των ατόμων με διανοητική αναπηρία και των οικογενειών τους κατά την κρίση COVID-19

 8. Ειδικοί κανόνες για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών και απαιτήσεις επιβολής ***II

 9. Ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα και περιόδους ανάπαυσης και εντοπισμός μέσω ταχογράφων ***II

 10. Προσαρμογή στις εξελίξεις στον τομέα των οδικών μεταφορών ***IΙ

 11. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις προθεσμίες των σταδίων συγκέντρωσης, επαλήθευσης και εξέτασης λόγω της έξαρσης της νόσου COVID-19 ***I

 12. Τροποποίηση των οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455 και (ΕΕ)2019/1995 όσον αφορά τις ημερομηνίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής εξαιτίας της έξαρσης της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19 *

 13. Οικονομικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων – ετήσια έκθεση 2019

 14. Έλεγχος των οικονομικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων – ετήσια έκθεση 2018

 15. Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - καταπολέμηση της απάτης - ετήσια έκθεση 2018

 16. Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και η μεταναστευτική και προσφυγική κρίση

 17. Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών *

 18. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 του γενικού προϋπολογισμού για το 2020: Συνέχιση της παροχής στήριξης στους πρόσφυγες και στις κοινότητες υποδοχής ως αντίδραση στη συριακή κρίση στην Ιορδανία, στον Λίβανο και στην Τουρκία

 19. Κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2020 για να συνεχιστεί η ανθρωπιστική στήριξη προς τους πρόσφυγες στην Τουρκία

 20. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού: Ορισμένες χρήσεις του τριοξειδίου του χρωμίου

 21. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού: Δραστικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένης της φλουμιοξαζίνης

 22. Ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση της αποθήκευσης ενέργειας

 23. Αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές

 24. Σύναψη της υπό διαπραγμάτευση συμφωνίας EE-Νέας Ζηλανδίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας

 25. Στρατηγική για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα

 26. Μεταβατικές διατάξεις του για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης της νόσου COVID-19 (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1628) ***I

 27. Διεξαγωγή κλινικών δοκιμών με φάρμακα για ανθρώπινη χρήση που περιέχουν ή αποτελούνται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς και τα οποία προορίζονται για τη θεραπεία ή την πρόληψη της νόσου από κορονοϊό, και προμήθεια τέτοιων φαρμάκων ***I

 28. Μια ολοκληρωμένη πολιτική της Ένωσης για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - το σχέδιο δράσης της Επιτροπής και άλλες πρόσφατες εξελίξεις

 29. H στρατηγική της ΕΕ για τη δημόσια υγεία μετά την κρίση COVID-19
Τελευταία ενημέρωση: 15 Οκτωβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου