Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 179kPDF 301kWORD 84k
Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 - Βρυξέλλες
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 3.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 4.Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και η μεταναστευτική και προσφυγική κρίση (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 5.Πρώτη ψηφοφορία
 6.Δήλωση της Προεδρίας
 7.Επανάληψη της συνεδρίασης
 8.Η ετήσια έκθεση του 2019 για τα ανθρώπινα δικαιώματα - Σταθερότητα και ασφάλεια στη Μεσόγειο και ο αρνητικός ρόλος της Τουρκίας - Η κατάσταση στη Λευκορωσία (συζήτηση)
 9.Επανάληψη της συνεδρίασης
 10.Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 6 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)
 11.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 12.Δεύτερη ψηφοφορία
 13.Επανάληψη της συνεδρίασης
 14.Στρατηγική για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα (συζήτηση)
 15.Ενίσχυση της διαδικασίας ένταξης των Ρομά στην Ευρώπη για την επόμενη δεκαετία (συζήτηση)
 16.Στάδιο των διαπραγματεύσεων στο Συμβούλιο σχετικά με τον κανονισμό για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη (συζήτηση)
 17.Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 2 του Κανονισμού)
 18.Κατάθεση εγγράφων
 19.Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις
 20.Αναφορές
 21.Επανάληψη της συνεδρίασης
 22.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 23.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 24.Τρίτη ψηφοφορία
 25.Αιτιολογήσεις ψήφου
 26.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 27.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 28.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David Maria SASSOLI
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.


2. Ανακοίνωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, κατόπιν συστάσεως της συμβουλευτικής επιτροπής δεοντολογίας των βουλευτών, αποφάσισε να επιβάλει στον βουλευτή Jan Zahradil κύρωση με ημερομηνία 1η Ιουλίου 2020, επειδή δεν τήρησε την υποχρέωση υποβολής δήλωσης η οποία προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 και στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κώδικα δεοντολογίας, πράγμα που μπορεί να έχει οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων. Η κύρωση συνίσταται σε επίπληξη.

Η απόφαση κοινοποιήθηκε στον βουλευτή στις 7 Ιουλίου 2020.

Σύμφωνα με το άρθρο 177 του Κανονισμού, ο Jan Zahradil έχει στη διάθεσή του δύο εβδομάδες από την κοινοποίηση της κύρωσης για να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Προεδρείου κατά της εν λόγω απόφασης.


3. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας επί των τροπολογιών στα εξής έγγραφα (σημείο 20 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.7.2020):

Ειδικοί κανόνες για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών και απαιτήσεις επιβολής ***II
Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών και την τροποποίηση της οδηγίας 2006/22/ΕΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις επιβολής και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 [05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

(Απαιτείται πλειοψηφία των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0184)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», της 8ης, 9ης και 10ης Ιουλίου 2020, σημείο 8)

Ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα και περίοδοι ανάπαυσης όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων ***II
Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, όσον αφορά ελάχιστες απαιτήσεις ως προς τα ανώτατα όρια για τον ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα και περιόδους ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων [05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

(Απαιτείται πλειοψηφία των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0185)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», της 8ης, 9ης και 10ης Ιουλίου 2020, σημείο 9)

Προσαρμογή τους στις εξελίξεις στον τομέα των οδικών μεταφορών ***II
Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1071/2009, (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 με στόχο την προσαρμογή τους στις εξελίξεις στον τομέα των οδικών μεταφορών [05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

(Απαιτείται πλειοψηφία των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0186)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», της 8ης, 9ης και 10ης Ιουλίου 2020, σημείο 10)

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - καταπολέμηση της απάτης - ετήσια έκθεση 2018
Έκθεση σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - καταπολέμηση της απάτης - ετήσια έκθεση 2018 [2019/2128(INI)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0192)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», της 8ης, 9ης και 10ης Ιουλίου 2020, σημείο 15)

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ψηφοφορίας σχετικά με τις ακόλουθες τρεις θέσεις του Συμβουλίου:

—   Ειδικοί κανόνες για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών και απαιτήσεις επιβολής ***II,

—   Ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα και περίοδοι ανάπαυσης όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων ***II,

—   Προσαρμογή τους στις εξελίξεις στον τομέα των οδικών μεταφορών ***II,

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι δεν εγκρίθηκε καμία τροπολογία και ότι δεν έλαβε άλλα αιτήματα σύμφωνα με το άρθρο 67 του Κανονισμού.

Κηρύσσει τις τρεις θέσεις του Συμβουλίου εγκριθείσες, ως εκ τούτου τα τρία νομοθετικά ψηφίσματα θεωρείται ότι έχουν εγκριθεί.


4. Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και η μεταναστευτική και προσφυγική κρίση (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και η μεταναστευτική και προσφυγική κρίση (2019/2952(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 18 Δεκεμβρίου 2019 (σημείο 20 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.12.2019).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Dolors Montserrat, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Paulo Rangel, Antonio Tajani, David McAllister, Gabriel Mato, Antonio López-Istúriz White, Cláudia Monteiro de Aguiar, Isabel Wiseler-Lima, Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Michal Wiezik και Peter Pollák, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση (2019/2952(RSP)) (B9-0211/2020

—   Manu Pineda, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση (2019/2952(RSP)) (B9-0212/2020

—   Kati Piri, Maria-Manuel Leitão-Marques και Javi López, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση (2019/2952(RSP)) (B9-0213/2020

—   Anna Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση (2019/2952(RSP)) (B9-0214/2020

—   Dita Charanzová, Jordi Cañas, Barry Andrews, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Martina Dlabajová, Billy Kelleher, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Nicolae Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță και Ramona Strugariu, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση (2019/2952(RSP)) (B9-0215/2020).

Ψηφοφορία: σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.7.2020 (τροπολογίες), σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.7.2020 (τελική ψηφοφορία).


5. Πρώτη ψηφοφορία

Το Σώμα ψηφίζει επί των τροπολογιών στις προτάσεις ψηφίσματος:

—   Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και η μεταναστευτική και προσφυγική κρίση
Κοινή πρόταση ψηφίσματος, που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού και αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος B9-0211/2020, B9-0213/2020 και B9-0215/2020, των Dolors Montserrat, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Paulo Rangel, Antonio Tajani, David McAllister, Gabriel Mato, Antonio López Istúriz White, Cláudia Monteiro de Aguiar, Isabel Wiseler Lima, Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Michal Wiezik και Peter Pollák, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kati Piri, Javi López και Maria Manuel Leitão Marques, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Abir Al Sahlani, Barry Andrews, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Nicola Danti, Fredrick Federley, Billy Kelleher, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεουέλα και τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση (2019/2952(RSP)) (RC-B9-0211/2020)

—   Μια ολοκληρωμένη πολιτική της Ένωσης για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - το σχέδιο δράσης της Επιτροπής και άλλες πρόσφατες εξελίξεις
Πρόταση ψηφίσματος B9-0207/2020

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 10.30.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στις 14.15.


6. Δήλωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση σχετικά με την κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ με την οποία καλεί τις αρμόδιες αρχές να σέβονται στις διεθνείς δεσμεύσεις και τις θεμελιώδεις ελευθερίες.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Nicola BEER
Αντιπρόεδρος

7. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 9.16.


8. Η ετήσια έκθεση του 2019 για τα ανθρώπινα δικαιώματα - Σταθερότητα και ασφάλεια στη Μεσόγειο και ο αρνητικός ρόλος της Τουρκίας - Η κατάσταση στη Λευκορωσία (συζήτηση)

Δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας:

Η ετήσια έκθεση του 2019 για τα ανθρώπινα δικαιώματα (2020/2688(RSP))

Σταθερότητα και ασφάλεια στη Μεσόγειο και ο αρνητικός ρόλος της Τουρκίας (2020/2706(RSP))

Η κατάσταση στη Λευκορωσία (2020/2707(RSP))

Josep Borrell Fontelles (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) fait les déclarations.

Η ετήσια έκθεση του 2019 για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Isabel Santos, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, María Soraya Rodríguez Ramos, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Lars Patrick Berg, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Hannah Neumann, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Bert-Jan Ruissen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Leopoldo López Gil, Maria Arena, Barry Andrews, Isabella Tovaglieri, Heidi Hautala, Carles Puigdemont i Casamajó, Francisco José Millán Mon, Bettina Vollath, Yana Toom, Mislav Kolakušić, Maxette Pirbakas, Arba Kokalari, Marc Angel, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly, Carlos Zorrinho και Javi López.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Σταθερότητα και ασφάλεια στη Μεσόγειο και ο αρνητικός ρόλος της Τουρκίας

Παρεμβαίνουν οι Λευτέρης Χριστοφόρου, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Nacho Sánchez Amor, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Thierry Mariani, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Tineke Strik, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Assita Kanko, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Γιώργος Γεωργίου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, David McAllister, Tonino Picula, Nathalie Loiseau, Vincenzo Sofo, Damian Boeselager, Εμμανουήλ Φράγκος, Özlem Demirel, Λουκάς Φουρλάς, Νίκος Ανδρουλάκης, Chrysoula Zacharopoulou, Jérôme Rivière, Angel Dzhambazki, Emmanuel Maurel, Massimiliano Salini, Evin Incir, Bernhard Zimniok, Carlo Fidanza, Mick Wallace, Lukas Mandl, Κώστας Μαυρίδης, Francesca Donato, Jorge Buxadé Villalba, Željana Zovko, Andreas Schieder, Jordan Bardella, François-Xavier Bellamy, Pierfrancesco Majorino, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Anna-Michelle Asimakopoulou, Seán Kelly, Μαρία Σπυράκη και Rasa Juknevičienė.

Η κατάσταση στη Λευκορωσία

Παρεμβαίνουν οι Andrius Kubilius, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Robert Biedroń, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Petras Auštrevičius, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Viola Von Cramon-Taubadel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Manu Pineda, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Michael Gahler, Norbert Neuser, Karin Karlsbro, Eugen Tomac και Juozas Olekas.

Παρεμβαίνει ο Josep Borrell Fontelles.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.39.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Katarina BARLEY
Αντιπρόεδρος

9. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 14.16.


10. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 6 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)

H Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι η σύσταση της επιτροπής ECON να μη διατυπωθεί αντίρρηση στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη ανακοινώθηκε στην ολομέλεια χθες, Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020 (σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.7.2020).

Δεν διατυπώθηκε καμία αντίρρηση σε αυτή τη σύσταση εντός της ορισθείσας προθεσμίας.

Κατόπιν τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 111 παράγραφος 6 του Κανονισμού, η εν λόγω σύσταση θεωρείται εγκριθείσα και θα δημοσιευθεί στα κείμενα που εγκρίθηκαν της σημερινής συνεδρίασης (P9_TA(2020)0187).


11. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

H Πρόεδρος προβαίνει στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας επί των τροπολογιών:

Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και η μεταναστευτική και προσφυγική κρίση
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0211/2020

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0193)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», της 8ης, 9ης και 10ης Ιουλίου 2020, σημείο 16)

Μια ολοκληρωμένη πολιτική της Ένωσης για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - το σχέδιο δράσης της Επιτροπής και άλλες πρόσφατες εξελίξεις
Πρόταση ψηφίσματος B9-0207/2020

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0204)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», της 8ης, 9ης και 10ης Ιουλίου 2020, σημείο 28)


12. Δεύτερη ψηφοφορία

Παρεμβάσεις

Ο José Gusmão, εισηγητής, προβαίνει σε δήλωση πριν από την ψηφοφορία επί της εκθέσεώς του (A9-0124/2020) σύμφωνα με το άρθρο 159 παράγραφος 4 του Κανονισμού.

Το Σώμα ψηφίζει επί των τροπολογιών στα εξής έγγραφα:

—   Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: θέσπιση προσωρινών μέτρων όσον αφορά τις προθεσμίες των σταδίων συγκέντρωσης, επαλήθευσης και εξέτασης λόγω της έξαρσης της νόσου COVID-19 ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]

—   Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών *
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών [COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: José Gusmão (A9-0124/2020)

—   Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 του γενικού προϋπολογισμού για το 2020: Συνέχιση της παροχής στήριξης στους πρόσφυγες και στις κοινότητες υποδοχής ως αντίδραση στη συριακή κρίση στην Ιορδανία, στον Λίβανο και στην Τουρκία
Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 – Συνέχιση της παροχής στήριξης στους πρόσφυγες και τις κοινότητες υποδοχής ως αντίδραση στη συριακή κρίση στην Ιορδανία, τον Λίβανο και την Τουρκία [09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

—   Η στρατηγική της ΕΕ για τη δημόσια υγεία μετά την κρίση COVID-19
Κοινή πρόταση ψηφίσματος, που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού και αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος B9-0216/2020, B9-0218/020, B9-0219/2020, B9-0220/2020 και B9-0221/2020, των Peter Liese, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jytte Guteland, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Véronique Trillet Lenoir, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Petra De Sutter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Kateřina Konečná και Marc Botenga, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη δημόσια υγεία μετά την κρίση COVID-19 (2020/2691(RSP)) (RC-B9-0216/2020)

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 15.45.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στις 18.15.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 14.22.)


13. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 14.30.


14. Στρατηγική για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000044/2020) που κατέθεσαν οι Μαρία Σπυράκη, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi και Anja Hazekamp, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Στρατηγική για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα (B9-0013/2020)

Η Μαρία Σπυράκη αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Virginijus Sinkevičius (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Pernille Weiss, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Isabella Tovaglieri, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Pietro Fiocchi, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Anja Hazekamp, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Παρεμβαίνει ο Virginijus Sinkevičius.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Μαρία Σπυράκη, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi και Anja Hazekamp, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, σχετικά με τη στρατηγική για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα (2020/2531(RSP)) (B9-0222/2020).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.7.2020 (τροπολογίες), σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.7.2020 (τελική ψηφοφορία).


15. Ενίσχυση της διαδικασίας ένταξης των Ρομά στην Ευρώπη για την επόμενη δεκαετία (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Ενίσχυση της διαδικασίας ένταξης των Ρομά στην Ευρώπη για την επόμενη δεκαετία (2020/2692(RSP))

Οι Michael Roth (Ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Helena Dalli (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνει ο Peter Pollák, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Evin Incir, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anna Júlia Donáth, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Annalisa Tardino, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Romeo Franz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Elżbieta Rafalska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Clare Daly, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Michaela Šojdrová, Milan Brglez, France Jamet, Evin Incir, σχετικά με την προηγούμενη παρέμβαση (η Πρόεδρος υπενθυμίζει την υποχρέωση αμοιβαίου σεβασμού των βουλευτών), Angel Dzhambazki, ο οποίος διαμαρτύρεται κατά των εκτός μικροφώνου δηλώσεων της προηγούμενης ομιλήτριας, (η Πρόεδρος του ζητά να προβεί, αν θέλει, σε παρέμβαση επί προσωπικού στο τέλος της συζήτησης) και Loránt Vincze.

Παρεμβαίνουν οι Helena Dalli και Michael Roth.

Η συζήτηση περατώνεται.

Παρεμβαίνει ο Angel Dzhambazki επί προσωπικού (άρθρο 173 του Κανονισμού).


16. Στάδιο των διαπραγματεύσεων στο Συμβούλιο σχετικά με τον κανονισμό για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Στάδιο των διαπραγματεύσεων στο Συμβούλιο σχετικά με τον κανονισμό για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη (2020/2709(RSP))

Οι Michael Roth (Ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Petri Sarvamaa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Eider Gardiazabal Rubial, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Moritz Körner, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Nicolas Bay, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Daniel Freund, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Silvia Modig, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Mario Furore, μη εγγεγραμμένος, Tomáš Zdechovský, Margarida Marques, Katalin Cseh, Joachim Kuhs, Clara Ponsatí Obiols, Monika Hohlmeier, Katarina Barley, Christophe Hansen, Lara Wolters και Othmar Karas.

Παρεμβαίνουν οι Didier Reynders (Μέλος της Επιτροπής) και Michael Roth.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 16.37.)


17. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 2 του Κανονισμού)

Σχέδια κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/40 όσον αφορά την αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος για τα σχολεία (C(2020)03909 - 2020/2694(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 18 Ιουνίου 2020

αναπομπή επί της ουσίας: AGRI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 877/2013 της Επιτροπής προς συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 473/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινές διατάξεις για την παρακολούθηση και την εκτίμηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και τη διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ (C(2020)04140 - 2020/2695(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 19 Ιουνίου 2020

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) 2017/821 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τον καθορισμό ορίων όγκου για τα μεταλλεύματα και συμπυκνώματα τανταλίου ή νιοβίου, τα μεταλλεύματα και συμπυκνώματα χρυσού, τα οξείδια και υδροξείδια κασσιτέρου, τα τανταλικά άλατα και τα καρβίδια του τανταλίου (C(2020)04164 - 2020/2698(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 25 Ιουνίου 2020

αναπομπή επί της ουσίας: INTA

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη διόρθωση της σουηδικής γλωσσικής έκδοσης του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων (C(2020)04214 - 2020/2699(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 29 Ιουνίου 2020

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI, IMCO (άρθρο 57 του Κανονισμού)

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τον καθορισμό κατ’ αποκοπή μείωσης του εισαγωγικού δασμού για το σόργο που εισάγεται στην Ισπανία από τρίτες χώρες (C(2020)04262 - 2020/2700(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου την 1η Ιουλίου 2020

αναπομπή επί της ουσίας: AGRI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/592 της Επιτροπής σχετικά με προσωρινά έκτακτα μέτρα παρέκκλισης από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση της διαταραχής της αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών και στον αμπελοοινικό τομέα λόγω της πανδημίας COVID-19 και των μέτρων που συνδέονται με αυτήν (C(2020)04583 - 2020/2711(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 6 Ιουλίου 2020

αναπομπή επί της ουσίας: AGRI

Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την ανάκληση της ακόλουθης κατ' εξουσιοδότηση πράξης:

- Ανάκληση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής, με ημερομηνία 13 Φεβρουαρίου 2020 για την τροποποίηση (ΕΕ) αριθ. 139/2014 όσον αφορά την ασφάλεια των διαδρόμων των αεροδρομίων και τα αεροναυτικά δεδομένα - (C(2020)4034 - C(2020)0710 – 2020/2576(DEA))

Ημερομηνία παραλαβής: 22 Ιουνίου 2020

Το έγγραφο αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή για τη βασική νομοθετική πράξη: TRAN


18. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από άλλα θεσμικά όργανα

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων 1-INF/2020 - Τμήμα IV - Δικαστήριο (N9-0033/2020 - C9-0195/2020 - 2020/2106(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων 2-INF/2020 - Τμήμα IV - Δικαστήριο (N9-0034/2020 - C9-0196/2020 - 2020/2107(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 13/2020 - Τμήμα III – Επιτροπή (N9-0035/2020 - C9-0197/2020 - 2020/2109(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

2) από τους βουλευτές

- Viktor Uspaskich. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αύξηση της χρηματοδότησης για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B9-0164/2020)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Jordan Bardella. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μεξικού (B9-0167/2020)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Christine Anderson, Gerolf Annemans, Gunnar Beck, Aurelia Beigneux, Lars Patrick Berg, Dominique Bilde, Markus Buchheit, Jorge Buxadé Villalba, Gilbert Collard, Filip De Man, Derk Jan Eppink, Nicolaus Fest, Emmanouil Fragkos, Gianna Gancia, Catherine Griset, Roman Haider, Virginie Joron, Maximilian Krah, Joachim Kuhs, Jean-Lin Lacapelle, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jörg Meuthen, Guido Reil, Jérôme Rivière, Rob Rooken, Robert Roos, Hermann Tertsch, Tom Vandendriessche, Harald Vilimsky, Charlie Weimers, Bernhard Zimniok, Milan Zver και Marcel de Graaff. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη συμπερίληψη του κινήματος Antifa στον ενωσιακό κατάλογο τρομοκρατών (B9-0168/2020)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ασφάλεια των εφαρμογών βιντεοκλήσεων στην ΕΕ (B9-0198/2020)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Gianantonio Da Re. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία και την προώθηση του τομέα της βιοτεχνίας (B9-0199/2020)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

- Julie Lechanteux. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη συμμετοχή της Ρωσίας στη σύνοδο κορυφής της G7 (B9-0201/2020)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET


19. Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να εγκρίνει τη μεταφορά πιστώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής DEC 11/2020 - Τμήμα III - Επιτροπή.

Σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να εγκρίνει τη μεταφορά πιστώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής DEC 12/2020 – Τμήμα III - Επιτροπή.

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να μην προβάλει αντιρρήσεις στις μεταφορές πιστώσεων V/AB-01/A/20, V/AB-02/A/20, V/AB-03/C/20 και V/AB-04/T/20 - Τμήμα V – Ελεγκτικό Συνέδριο.

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να εγκρίνει τη μεταφορά πιστώσεων N1/2020 - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.


20. Αναφορές

Οι αναφορές αριθ. 0629-20 έως 0720-20 καταχωρίστηκαν στο γενικό πρωτόκολλο στις 9 Ιουλίου 2020 και παραπέμφθηκαν στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 226 παράγραφοι 9 και 10 του Κανονισμού.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι διαβίβασε στις 9 Ιουλίου 2020 στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 226 παράγραφος 15 του Κανονισμού, αναφορές που απηύθηναν στο Κοινοβούλιο φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν κατοικούν ούτε έχουν την καταστατική τους έδρα σε κράτος μέλος.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Fabio Massimo CASTALDO
Αντιπρόεδρος

21. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 18.15.


22. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε ανάγνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας επί των τροπολογιών στα εξής έγγραφα:

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: θέσπιση προσωρινών μέτρων όσον αφορά τις προθεσμίες των σταδίων συγκέντρωσης, επαλήθευσης και εξέτασης λόγω της έξαρσης της νόσου COVID-19 ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0188)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», της 8ης, 9ης και 10ης Ιουλίου 2020, σημείο 11)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.

Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών [COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: José Gusmão (A9-0124/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0194)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», της 8ης, 9ης και 10ης Ιουλίου 2020, σημείο 17)

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 του γενικού προϋπολογισμού για το 2020: Συνέχιση της παροχής στήριξης στους πρόσφυγες και στις κοινότητες υποδοχής ως αντίδραση στη συριακή κρίση στην Ιορδανία, στον Λίβανο και στην Τουρκία
Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 – Συνέχιση της παροχής στήριξης στους πρόσφυγες και τις κοινότητες υποδοχής ως αντίδραση στη συριακή κρίση στην Ιορδανία, τον Λίβανο και την Τουρκία [09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0195)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», της 8ης, 9ης και 10ης Ιουλίου 2020, σημείο 18)

Η στρατηγική της ΕΕ για τη δημόσια υγεία μετά την κρίση COVID-19
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0216/2020

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0205)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», της 8ης, 9ης και 10ης Ιουλίου 2020, σημείο 29)


23. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από τις Ομάδες S&D και Renew τις ακόλουθες αποφάσεις για την τροποποίηση της σύνθεσης των επιτροπών και των αντιπροσωπειών:

επιτροπή INTA: Udo Bullmann και Margarida Marques

επιτροπή LIBE: Maria Grapini

επιτροπή AFCO: Mihai Tudose αντί της Maria Grapini

αντιπροσωπεία στην κοινοβουλευτική επιτροπή σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας: Sylwia Spurek

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Νότιας Ασίας: Sylwia Spurek

Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Μεξικού: Jordi Cañas αντί του Luis Garicano

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest : Sylwia Spurek

Οι αποφάσεις αυτές αρχίζουν να ισχύουν από σήμερα.


24. Τρίτη ψηφοφορία

Παρεμβάσεις

Η Annalisa Tardino, εισηγήτρια, προβαίνει σε δήλωση πριν από την ψηφοφορία επί της εκθέσεώς της (A9-0131/2020) σύμφωνα με το άρθρο 159 παράγραφος 4 του Κανονισμού.

Το Σώμα προβαίνει στις εξής τελικές ψηφοφορίες:

—   Τροποποίηση των οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455 και (ΕΕ)2019/1995 όσον αφορά τις ημερομηνίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής εξαιτίας της έξαρσης της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19 *
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455 και (ΕΕ) 2019/1995 όσον αφορά τις ημερομηνίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής εξαιτίας της έξαρσης της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19 [COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

—   Οικονομικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων - ετήσια έκθεση 2019
Έκθεση σχετικά με τις οικονομικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων – ετήσια έκθεση 2019 [2019/2126(INI)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: David Cormand (A9-0081/2020)

—   Έλεγχος των οικονομικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων - ετήσια έκθεση 2018
Έκθεση σχετικά με τον έλεγχο των οικονομικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων – ετήσια έκθεση 2018 [2019/2127(INI)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

   Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - καταπολέμηση της απάτης - ετήσια έκθεση 2018
Έκθεση σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - καταπολέμηση της απάτης - ετήσια έκθεση 2018 [2019/2128(INI)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

—   Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και η μεταναστευτική και προσφυγική κρίση
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0211/2020

Το Σώμα ψηφίζει επί των τροπολογιών στα εξής έγγραφα:

—   Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού: Δραστικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένης της φλουμιοξαζίνης
Πρόταση ψηφίσματος, που κατατέθηκε από την επιτροπή ENVI, σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού, σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazate, boscalid, bromoxynil, καπτάν, cyazofamid, dimethomorph, ethephon, etoxazole, famoxadone, fenamiphos, flumioxazine, fluoxastrobin, φολπέτ, φορμετανάτη, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus στέλεχος 251, phenmedipham, phosmet, pirimiphos-methyl, propamocarb, prothioconazole και S-metolachlor (D067115/02 - 2020/2671(RSP)) (B9-0203/2020) - Αρμόδιοι βουλευτές: Anja Hazekamp, Maria Arena, Tilly Metz και Eleonora Evi

—   Αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές
Πρόταση ψηφίσματος B9-0122/2020

—   Σύναψη της υπό διαπραγμάτευση συμφωνίας EE-Νέας Ζηλανδίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας
Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή που αφορά τη σύναψη της υπό διαπραγμάτευση συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νέας Ζηλανδίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρχών της Νέας Ζηλανδίας που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας [2020/2048(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

—   Στρατηγική για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα
Πρόταση ψηφίσματος B9-0222/2020

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 19.45.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν αύριο, Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 στις 9.00.


25. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 194 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Κατ’ εξαίρεση, γίνονται δεκτές αιτιολογήσεις ψήφου 400 λέξεων κατ’ ανώτατο όριο.


26. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου περιλαμβάνονται στο έγγραφο «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση», το οποίο επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης και είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου. Δημοσιεύονται μόνο για λόγους ενημέρωσης και δεν μεταβάλλουν επ’ ουδενί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας όπως ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια.

Το έγγραφο ενημερώνεται τακτικά για μέγιστη περίοδο δύο εβδομάδων μετά την περίοδο συνόδου της Ολομέλειας.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, ο κατάλογος με τις διορθώσεις και προθέσεις ψήφου κλείνει, προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


27. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγραφο «Ημερήσια Διάταξη» 654.272/OJVE).


28. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 20.30.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Aguilar Mazaly, Alexandrov Yordanov Alexander, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Ανδρουλάκης Νίκος, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Ασημακοπούλου Άννα-Μισέλ, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bijoux Stéphane, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Χριστοφόρου Λευτέρης, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, de la Pisa Carrión Margarita, De Meo Salvatore, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Φουρλάς Λουκάς, Φράγκος Εμμανουήλ, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gemma Chiara, Γεωργίου Γιώργος, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Κεφαλογιάννης Μανώλης, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Κιζιλγιουρέκ Νιαζί, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Κουντουρά Έλενα, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Μαυρίδης Κώστας, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Μεϊμαράκης Βαγγέλης, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nistor Gheorghe-Vlad, Oetjen Jan-Christoph, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Παπαδάκης Δημήτρης, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Σπυράκη Μαρία, Stancanelli Raffaele, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terras Riho, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vrecionová Veronika, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Δικαιολογημένα απόντες:

Søgaard-Lidell Linea

Για λόγους που συνδέονται με την πανδημία COVID-19, εφαρμόζεται σύστημα ψηφοφορίας εξ αποστάσεως (βλ. απόφαση του Προεδρείου της 20ής Μαρτίου 2020 που συμπληρώνει την απόφασή του της 3ης Μαΐου 2004 σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τις ψηφοφορίες). Τα ονόματα των βουλευτών που έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία παρατίθενται στο έγγραφο «Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση», το οποίο επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης και είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Τελευταία ενημέρωση: 18 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου