Märksõnaregister 
Protokoll
XML 151kPDF 276kWORD 76k
Neljapäev, 9. juuli 2020 - Brüssel
1.Istungi algus
 2.Presidentuuri teadaanne
 3.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 4.Humanitaarolukord Venezuelas ning rände- ja pagulaskriis (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 5.Esimene hääletusvoor
 6.Presidentuuri avaldus
 7.Istungi jätkamine
 8.2019. aasta inimõiguste aruanne - Stabiilsus ja julgeolek Vahemere idaosas ja Türgi negatiivne roll - Olukord Valgevenes (arutelu)
 9.Istungi jätkamine
 10.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 6) (jätkumeetmed)
 11.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 12.Teine hääletusvoor
 13.Istungi jätkamine
 14.Kestlikkust toetav kemikaalistrateegia (arutelu)
 15.Romade integratsiooniprotsessi kiirendamine Euroopas järgmise kümne aasta jooksul (arutelu)
 16.Ülevaade läbirääkimistest, mida nõukogu peab seoses määrusega liidu eelarve kaitsmise kohta, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises (arutelu)
 17.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2)
 18.Esitatud dokumendid
 19.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused
 20.Petitsioonid
 21.Istungi jätkamine
 22.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 23.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 24.Kolmas hääletusvoor
 25.Selgitused hääletuse kohta
 26.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 27.Järgmise istungi päevakord
 28.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: David Maria SASSOLI
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 9.00.


2. Presidentuuri teadaanne

Parlamendi president andis teada, et pärast parlamendiliikmete käitumise küsimustega tegelevalt nõuandekomiteelt soovituse saamist otsustas ta 1. juulil 2020 määrata Jan Zahradilile karistuse, kuna viimane ei ole täitnud käitumisjuhendi artikli 3 lõikes 3 ja artikli 4 lõikes 2 ette nähtud deklareerimise kohustusi, mis võis tekitada huvide konflikti. Karistuseks on noomitus.

Otsus tehti parlamendiliikmele teatavaks 7. juulil 2020.

Vastavalt kodukorra artiklile 177 võib Jan Zahradil kahe nädala jooksul alates karistusest teatamisest esitada juhatusele otsuse peale sisemise edasikaebuse.


3. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

Istungi juhataja luges ette hääletuse tulemused järgmistele tekstidele esitatud muudatusettepanekute kohta (8.7.2020 protokollipunkt 20):

Erinormid sõidukijuhtide lähetamiseks autovedude sektoris ja täitmise tagamise nõuded ***II
Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse seoses direktiividega 96/71/EÜ ja 2014/67/EL sõidukijuhtide lähetamist autovedude sektoris reguleerivad erinormid ning muudetakse direktiivi 2006/22/EÜ seoses täitmise tagamise nõuetega ja määrust (EL) nr 1024/2012 [05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

(Nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0184)
(Hääletustulemused: 8., 9. ja 10. juuli 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

Maksimaalne ööpäevane ja iganädalane sõiduaeg, minimaalsed vaheajad ja puhkeperioodid ning sõidumeerikute abil positsioneerimine ***II
Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006 maksimaalse ööpäevase ja iganädalase sõiduaja, minimaalsete vaheaegade ning ööpäevaste ja iganädalaste puhkeperioodide miinimumnõuete osas ning määrust (EL) nr 165/2014 sõidumeerikute abil positsioneerimise osas [05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

(Nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0185)
(Hääletustulemused: 8., 9. ja 10. juuli 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

Kohandamine autovedude sektoris toimunud arenguga ***II
Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 1071/2009, (EÜ) nr 1072/2009 ja (EL) nr 1024/2012 eesmärgiga kohandada neid autovedude sektoris toimunud arenguga [05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

(Nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0186)
(Hääletustulemused: 8., 9. ja 10. juuli 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

2018. aasta aruanne Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ja pettustevastase võitluse kohta
Raport, mis käsitleb 2018. aasta aruannet Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ja pettustevastase võitluse kohta [2019/2128(INI)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEK

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0192)
(Hääletustulemused: 8., 9. ja 10. juuli 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

Seejärel tehti teatavaks nõukogu kolme seisukoha hääletuse tulemused:

—   Erinormid sõidukijuhtide lähetamiseks autovedude sektoris ja täitmise tagamise nõuded ***II,

—   Maksimaalne ööpäevane ja iganädalane sõiduaeg, minimaalsed vaheajad ja puhkeperioodid ning sõidumeerikute abil positsioneerimine ***II,

—   Kohandamine autovedude sektoris toimunud arenguga ***II,

Istungi juhataja teatas, et ühtki muudatusettepanekut vastu ei võetud ja ta ei ole ka saanud muid kodukorra artikli 67 kohaseid taotlusi.

Istungi juhataja kuulutas kolm nõukogu seisukohta heakskiidetuks ja seega loetakse kolm seadusandlikku resolutsiooni vastuvõetuks.


4. Humanitaarolukord Venezuelas ning rände- ja pagulaskriis (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Humanitaarolukord Venezuelas ning rände- ja pagulaskriis (2019/2952(RSP))

Arutelu toimus 18. detsembril 2019 (18.12.2019 protokollipunkt 20).

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Dolors Montserrat, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Paulo Rangel, Antonio Tajani, David McAllister, Gabriel Mato, Antonio López-Istúriz White, Cláudia Monteiro de Aguiar, Isabel Wiseler-Lima, Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Michal Wiezik ja Peter Pollák fraktsiooni PPE nimel humanitaarolukorra kohta Venezuelas ning rände- ja pagulaskriisi kohta (2019/2952(RSP)) (B9-0211/2020);

—   Manu Pineda fraktsiooni GUE/NGL nimel humanitaarolukorra kohta Venezuelas ning rände- ja pagulaskriisi kohta (2019/2952(RSP)) (B9-0212/2020);

—   Kati Piri, Maria-Manuel Leitão-Marques ja Javi López fraktsiooni S&D nimel humanitaarolukorra kohta Venezuelas ning rände- ja pagulaskriisi kohta (2019/2952(RSP)) (B9-0213/2020);

—   Anna Fotyga fraktsiooni ECR nimel humanitaarolukorra kohta Venezuelas ning rände- ja pagulaskriisi kohta (2019/2952(RSP)) (B9-0214/2020);

—   Dita Charanzová, Jordi Cañas, Barry Andrews, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Martina Dlabajová, Billy Kelleher, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Nicolae Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță ja Ramona Strugariu fraktsiooni Renew nimel humanitaarolukorra kohta Venezuelas ning rände- ja pagulaskriisi kohta (2019/2952(RSP)) (B9-0215/2020).

Hääletus: 9.7.2020 protokollipunkt 11 (muudatusettepanekud), 10.7.2020 protokollipunkt 4 (lõpphääletus).


5. Esimene hääletusvoor

Parlament pani hääletusele järgmiste tekstide muudatusettepanekud:

—   Humanitaarolukord Venezuelas ning rände- ja pagulaskriis
Resolutsiooni ühisettepanek, mille on esitanud kodukorra artikli 132 lõigete 2 ja 4 alusel, asendades resolutsiooni ettepanekud B9-0211/2020, B9-0213/2020 ja B9-0215/2020, Dolors Montserrat, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Paulo Rangel, Antonio Tajani, David McAllister, Gabriel Mato, Antonio López Istúriz White, Cláudia Monteiro de Aguiar, Isabel Wiseler Lima, Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Michal Wiezik ja Peter Pollák fraktsiooni PPE nimel, Kati Piri, Javi López ja Maria Manuel Leitão Marques fraktsiooni S&D nimel, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Abir Al Sahlani, Barry Andrews, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Nicola Danti, Fredrick Federley, Billy Kelleher, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache ja Hilde Vautmans fraktsiooni Renew nimel humanitaarolukorra kohta Venezuelas ja rände- ja pagulaskriisi kohta (2019/2952(RSP)) (RC-B9-0211/2020)

—   Liidu terviklik poliitika rahapesu ja terrorismi rahastamise ärahoidmiseks – komisjoni tegevuskava ja muud hiljutised arengud
Resolutsiooni ettepanek B9-0207/2020

Hääletuse lõpp kell 10.30.

Toimus hääletus.

Hääletuse tulemused tehakse teatavaks kell 14.15.


6. Presidentuuri avaldus

Istungi juhata esines avaldusega, milles ta käsitles olukorda Hongkongis ja kutsus pädevaid ametiasutusi austama rahvusvahelisi kohustusi ja põhivabadusi.

(Istung katkestati mõneks minutiks.)


ISTUNGI JUHATAJA: Nicola BEER
asepresident

7. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 9.16.


8. 2019. aasta inimõiguste aruanne - Stabiilsus ja julgeolek Vahemere idaosas ja Türgi negatiivne roll - Olukord Valgevenes (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldused:

2019. aasta inimõiguste aruanne (2020/2688(RSP))

Stabiilsus ja julgeolek Vahemere idaosas ja Türgi negatiivne roll (2020/2706(RSP))

Olukord Valgevenes (2020/2707(RSP))

Josep Borrell Fontelles (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldustega.

2019. aasta inimõiguste aruanne

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Isabel Santos fraktsiooni S&D nimel, María Soraya Rodríguez Ramos fraktsiooni Renew nimel, Lars Patrick Berg fraktsiooni ID nimel, Hannah Neumann fraktsiooni Verts/ALE nimel, Bert-Jan Ruissen fraktsiooni ECR nimel, Miguel Urbán Crespo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Leopoldo López Gil, Maria Arena, Barry Andrews, Isabella Tovaglieri, Heidi Hautala, Carles Puigdemont i Casamajó, Francisco José Millán Mon, Bettina Vollath, Yana Toom, Mislav Kolakušić, Maxette Pirbakas, Arba Kokalari, Marc Angel, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly, Carlos Zorrinho ja Javi López.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Stabiilsus ja julgeolek Vahemere idaosas ja Türgi negatiivne roll

Sõna võtsid Lefteris Christoforou fraktsiooni PPE nimel, Nacho Sánchez Amor fraktsiooni S&D nimel, Hilde Vautmans fraktsiooni Renew nimel, Thierry Mariani fraktsiooni ID nimel, Tineke Strik fraktsiooni Verts/ALE nimel, Assita Kanko fraktsiooni ECR nimel, Giorgos Georgiou fraktsiooni GUE/NGL nimel, David McAllister, Tonino Picula, Nathalie Loiseau, Vincenzo Sofo, Damian Boeselager, Emmanouil Fragkos, Özlem Demirel, Loucas Fourlas, Nikos Androulakis, Chrysoula Zacharopoulou, Jérôme Rivière, Angel Dzhambazki, Emmanuel Maurel, Massimiliano Salini, Evin Incir, Bernhard Zimniok, Carlo Fidanza, Mick Wallace, Lukas Mandl, Costas Mavrides, Francesca Donato, Jorge Buxadé Villalba, Željana Zovko, Andreas Schieder, Jordan Bardella, François-Xavier Bellamy, Pierfrancesco Majorino, Vangelis Meimarakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Seán Kelly, Maria Spyraki ja Rasa Juknevičienė.

Olukord Valgevenes

Sõna võtsid Andrius Kubilius fraktsiooni PPE nimel, Robert Biedroń fraktsiooni S&D nimel, Petras Auštrevičius fraktsiooni Renew nimel, Viola Von Cramon-Taubadel fraktsiooni Verts/ALE nimel, Manu Pineda fraktsiooni GUE/NGL nimel, Michael Gahler, Norbert Neuser, Karin Karlsbro, Eugen Tomac ja Juozas Olekas.

Sõna võttis Josep Borrell Fontelles.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati kell 11.39.)


ISTUNGI JUHATAJA: Katarina BARLEY
asepresident

9. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 14.16.


10. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 6) (jätkumeetmed)

Istungi juhataja tuletas meelde, et ECON-komisjoni soovitus mitte esitada delegeeritud õigusaktile vastuväiteid tehti täiskogul teatavaks eile, kolmapäeval, 8. juulil 2020 (8.7.2020 protokollipunkt 5).

Kehtestatud tähtaja jooksul ei esitatud soovitusele ühtegi vastuväidet.

Seega loetakse soovitus kodukorra artikli 111 lõike 6 kohaselt heakskiidetuks ja see avaldatakse tänasel istungil vastuvõetud tekstide hulgas (P9_TA(2020)0187).


11. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

Istungi juhataja luges ette järgmiste tekstide muudatusettepanekute hääletuse tulemused:

Humanitaarolukord Venezuelas ning rände- ja pagulaskriis
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0211/2020

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0193)
(Hääletustulemused: 8., 9. ja 10. juuli 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 16)

Liidu terviklik poliitika rahapesu ja terrorismi rahastamise ärahoidmiseks – komisjoni tegevuskava ja muud hiljutised arengud
Resolutsiooni ettepanek B9-0207/2020

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0204)
(Hääletustulemused: 8., 9. ja 10. juuli 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 28)


12. Teine hääletusvoor

Sõnavõtud

Raportöör José Gusmão esines enne oma raporti (A9-0124/2020) hääletust kodukorra artikli 159 lõike 4 kohase avaldusega.

Parlament pani hääletusele järgmiste õigusaktide muudatusettepanekud:

—   Euroopa kodanikualgatus: COVID-19 puhanguga seoses sätestatavad ajutised meetmed, mis käsitlevad kogumis-, kontrollimis- ja läbivaatamisetappide tähtaegu ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]

—   Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised *
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta [COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: José Gusmão (A9-0124/2020)

—   2020. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 5: pagulaste ja vastuvõtvate kogukondade toetamise jätkamine Jordaanias, Liibanonis ja Türgis seoses Süüria kriisiga
Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve paranduseelarve projekti nr 5/2020 kohta – pagulaste ja vastuvõtvate kogukondade toetamise jätkamine Jordaanias, Liibanonis ja Türgis seoses Süüria kriisiga [09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

—   ELi rahvatervise strateegia pärast COVID-19 kriisi
Resolutsiooni ühisettepanek, mis on esitatud kooskõlas kodukorra artikli 132 lõigetega 2 ja 4 ning asendab resolutsioonide ettepanekud B9-0216/2020, B9-0218/020, B9-0219/2020, B9-0220/2020 ja B9-0221/2020, mille esitasid Peter Liese fraktsiooni PPE nimel, Jytte Guteland fraktsiooni S&D nimel, Véronique Trillet Lenoir, fraktsiooni Renew nimel, Petra De Sutter fraktsiooni Verts/ALE nimel, Kateřina Konečná ja Marc Botenga fraktsiooni GUE/NGL nimel Euroopa Liidu rahvatervise strateegia kohta pärast COVID-19 kriisi (2020/2691(RSP)) (RC-B9-0216/2020)

Hääletuse lõpp kell 15.45.

Toimus hääletus.

Hääletuse tulemused tehakse teatavaks kell 18.15.

(Istung katkestati kell 14.22.)


13. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 14.30.


14. Kestlikkust toetav kemikaalistrateegia (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000044/2020), mille esitas(id) Maria Spyraki, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi ja Anja Hazekamp ENVI-komisjoni nimel komisjonile: Kestlikkust toetav kemikaalistrateegia (B9-0013/2020)

Maria Spyraki esitas küsimuse.

Virginijus Sinkevičius (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Pernille Weiss fraktsiooni PPE nimel, Maria Arena fraktsiooni S&D nimel, Frédérique Ries fraktsiooni Renew nimel, Isabella Tovaglieri fraktsiooni ID nimel, Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel, Pietro Fiocchi fraktsiooni ECR nimel ja Anja Hazekamp fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Sõna võttis Virginijus Sinkevičius.

Kodukorra artikli 136 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Maria Spyraki, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi ja Anja Hazekamp ENVI-komisjoni nimel kestlikkust toetava kemikaalistrateegia kohta (2020/2531(RSP)) (B9-0222/2020).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.7.2020 protokollipunkt 4 (muudatusettepanekud), 10.7.2020 protokollipunkt 17 (lõpphääletus).


15. Romade integratsiooniprotsessi kiirendamine Euroopas järgmise kümne aasta jooksul (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Romade integratsiooniprotsessi kiirendamine Euroopas järgmise kümne aasta jooksul (2020/2692(RSP))

Michael Roth (nõukogu ametis olev eesistuja) ja Helena Dalli (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võttis Peter Pollák fraktsiooni PPE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Heidi HAUTALA
asepresident

Sõna võtsid Evin Incir fraktsiooni S&D nimel, Anna Júlia Donáth fraktsiooni Renew nimel, Annalisa Tardino fraktsiooni ID nimel, Romeo Franz fraktsiooni Verts/ALE nimel, Elżbieta Rafalska fraktsiooni ECR nimel, Clare Daly fraktsiooni GUE/NGL nimel, Michaela Šojdrová, Milan Brglez, France Jamet, Evin Incir eelmise sõnavõtu teemal (asepresident tuletas meelde parlamendiliikmete kohustust üksteist austada), Angel Dzhambazki, kes kõneles suletud mikrofoniga ja oli eelkõneleja seisukohtade vastu (asepresident palus tal vajaduse korral esineda arutelu lõpus isikliku avaldusega), ja Loránt Vincze.

Sõna võtsid Helena Dalli ja Michael Roth.

Arutelu lõpetati.

Sõna võttis Angel Dzhambazki, kes esines isikliku avaldusega (kodukorra artikkel 173).


16. Ülevaade läbirääkimistest, mida nõukogu peab seoses määrusega liidu eelarve kaitsmise kohta, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Ülevaade läbirääkimistest, mida nõukogu peab seoses määrusega liidu eelarve kaitsmise kohta, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises (2020/2709(RSP))

Michael Roth (nõukogu ametis olev eesistuja) ja Johannes Hahn (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Petri Sarvamaa fraktsiooni PPE nimel, Eider Gardiazabal Rubial fraktsiooni S&D nimel, Moritz Körner fraktsiooni Renew nimel, Nicolas Bay fraktsiooni ID nimel, Daniel Freund fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jadwiga Wiśniewska fraktsiooni ECR nimel, Silvia Modig fraktsiooni GUE/NGL nimel, Mario Furore (fraktsioonilise kuuluvuseta), Tomáš Zdechovský, Margarida Marques, Katalin Cseh, Joachim Kuhs, Clara Ponsatí Obiols, Monika Hohlmeier, Katarina Barley, Christophe Hansen, Lara Wolters ja Othmar Karas.

Sõna võtsid Didier Reynders (komisjoni liige) ja Michael Roth.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati kell 16.37.)


17. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2017/40 koolikava rakendamise hindamise osas (C(2020)03909 - 2020/2694(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 18. juuni 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 877/2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 473/2013 euroala liikmesriikide eelarvekavade seire ja hindamise ning nende ülemäärase eelarvepuudujäägi korrigeerimise tagamise ühiste eeskirjade kohta (C(2020)04140 - 2020/2695(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 19. juuni 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/821 I lisa, kehtestades tantaali- või nioobiumimaake ja -kontsentraate, kullamaake ja -kontsentraate, tinaoksiide ja -hüdroksiide, tantalaate ja tantaalikarbiide käsitlevad mahukünnised (C(2020)04164 - 2020/2698(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 25. juuni 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: INTA

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega parandatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008 (mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist) I lisa rootsikeelset versiooni (C(2020)04214 - 2020/2699(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 29. juuni 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI, IMCO (kodukorra artikkel 57)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega kehtestatakse kolmandatest riikidest Hispaaniasse imporditava sorgo imporditollimaksu kindlamääraline vähendus (C(2020)04262 - 2020/2700(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 1. juuli 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2020/592 ajutiste erakorraliste meetmete kohta, millega tehakse erand Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 teatavatest sätetest ja nendega seotud meetmetest, et kõrvaldada puu- ja köögiviljasektoris ning veinisektoris COVID-19 pandeemiast põhjustatud turuhäired (C(2020)04583 - 2020/2711(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 6. juuli 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

Komisjoni otsus võtta tagasi järgmine delegeeritud õigusakt:

- Komisjoni 13. veebruari 2020. aasta delegeeritud määruse (millega muudetakse määrust (EL) nr 139/2014 lennuradade ohutuse ja aeronavigatsiooniandmete osas) tagasivõtmine - (C(2020)4034 - C(2020)0710 – 2020/2576(DEA))

Kättesaamise kuupäev: 22. juuni 2020

Dokument on edasi saadetud aluseks oleva õigusakti menetlemise eest vastutavale komisjonile: TRAN


18. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) teised institutsioonid

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek 1-INF/2020 – IV jagu – Euroopa Kohus (N9-0033/2020 - C9-0195/2020 - 2020/2106(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek 2-INF/2020 – IV jagu – Euroopa Kohus (N9-0034/2020 - C9-0196/2020 - 2020/2107(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 13/2020 - III jagu - Komisjon (N9-0035/2020 - C9-0197/2020 - 2020/2109(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

2) parlamendiliikmed

- Viktor Uspaskich. Resolutsiooni ettepanek kõrghariduse rahastamise suurendamise kohta Euroopa Liidus (B9-0164/2020)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Jordan Bardella. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Liidu ja Mehhiko vahelise vabakaubanduslepingu kohta (B9-0167/2020)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Christine Anderson, Gerolf Annemans, Gunnar Beck, Aurelia Beigneux, Lars Patrick Berg, Dominique Bilde, Markus Buchheit, Jorge Buxadé Villalba, Gilbert Collard, Filip De Man, Derk Jan Eppink, Nicolaus Fest, Emmanouil Fragkos, Gianna Gancia, Catherine Griset, Roman Haider, Virginie Joron, Maximilian Krah, Joachim Kuhs, Jean-Lin Lacapelle, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jörg Meuthen, Guido Reil, Jérôme Rivière, Rob Rooken, Robert Roos, Hermann Tertsch, Tom Vandendriessche, Harald Vilimsky, Charlie Weimers, Bernhard Zimniok, Milan Zver ja Marcel de Graaff. Resolutsiooni ettepanek liikumise ANTIFA ELi terroristiloetellu kandmise kohta (B9-0168/2020)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek videokõnerakenduste ohutuse kohta ELis (B9-0198/2020)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Gianantonio Da Re. Resolutsiooni ettepanek käsitöösektori kaitse ja edendamise kohta (B9-0199/2020)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

- Julie Lechanteux. Resolutsiooni ettepanek Venemaa osalemise kohta G7 tippkohtumisel (B9-0201/2020)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET


19. Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused

Eelarvekomisjon otsustas vastavalt finantsmääruse artikli 31 lõikele 1 kiita heaks Euroopa Komisjoni assigneeringute ümberpaigutamise DEC 11/2020 – III jagu - Komisjon.

Eelarvekomisjon otsustas vastavalt finantsmääruse artikli 32 lõikele 2 kiita heaks Euroopa Komisjoni assigneeringute ümberpaigutamise DEC 12/2020 - III jagu - Komisjon.

Eelarvekomisjon otsustas vastavalt finantsmääruse artiklile 29 mitte esitada vastuväiteid assigneeringute ümberpaigutamistele V/AB-01/A/20, V/AB-02/A/20, V/AB-03/C/20 et V/AB-04/T/20V/AB-01/A/20, V/AB-02/A/20, V/AB-03/C/20 ja V/AB-04/T/20- V jagu - Kontrollikoda.

Vastavalt finantsmääruse artiklile 29 otsustas eelarvekomisjon kiita heaks assigneeringute ümberpaigutamise N1/2020- Euroopa välisteenistus.


20. Petitsioonid

Petitsioonid nr 0629-20–0720-20 kanti 9. juulil 2020 registrisse ja edastati vastutavale komisjonile kooskõlas kodukorra artikli 226 lõigetega 9 ja 10.

President edastas 9. juulil 2020 kooskõlas kodukorra artikli 226 lõikega 15 vastutavale komisjonile Euroopa Parlamendile saadetud petitsioonid, mille esitajateks on füüsilised või juriidilised isikud, kes ei ole Euroopa Liidu kodanikud ning kes ei ela ega oma registrijärgset asukohta mõnes liikmesriigis.


ISTUNGI JUHATAJA: Fabio Massimo CASTALDO
asepresident

21. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 18.15.


22. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

Istungi juhata luges ette järgmistele tekstidele esitatud muudatusettepanekute hääletuse tulemused:

Euroopa kodanikualgatus: COVID-19 puhanguga seoses sätestatavad ajutised meetmed, mis käsitlevad kogumis-, kontrollimis- ja läbivaatamisetappide tähtaegu ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]

(Nõutav lihthäälteenamus)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0188)
(Hääletustulemused: 8., 9. ja 10. juuli 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta [COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: José Gusmão (A9-0124/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0194)
(Hääletustulemused: 8., 9. ja 10. juuli 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 17)

2020. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 5: pagulaste ja vastuvõtvate kogukondade toetamise jätkamine Jordaanias, Liibanonis ja Türgis seoses Süüria kriisiga
Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve paranduseelarve projekti nr 5/2020 kohta – pagulaste ja vastuvõtvate kogukondade toetamise jätkamine Jordaanias, Liibanonis ja Türgis seoses Süüria kriisiga [09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEK

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0195)
(Hääletustulemused: 8., 9. ja 10. juuli 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 18)

ELi rahvatervise strateegia pärast COVID-19 kriisi
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0216/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0205)
(Hääletustulemused: 8., 9. ja 10. juuli 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 29)


23. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President sai fraktsioonidelt S&D ja Renew järgmised otsused, millega muudetakse komisjonide ja delegatsioonide koosseisu:

INTA-komisjon: Udo Bullmann ja Margarida Marques

LIBE-komisjon: Maria Grapini

AFCO-komisjon: Maria Grapini asemel Mihai Tudose

Delegatsioon ELi-Moldova parlamentaarses assotsieerimiskomitees: Sylwia Spurek

Delegatsioon Lõuna-Aasia riikidega suhtlemiseks: Sylwia Spurek

Delegatsioon ELi-Mehhiko parlamentaarses ühiskomisjonis: Luis Garicano asemel Jordi Cañas

Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees: Sylwia Spurek

Otsused jõustusid nende teatavakstegemise päeval.


24. Kolmas hääletusvoor

Sõnavõtud

Kaasraportöör Annalisa Tardino esines enne oma raporti hääletust (A9-0131/2020) kodukorra artikli 159 lõike 4 kohase avaldusega.

Parlamendis pandi lõpphääletusele:

—   Direktiivide (EL) 2017/2455 ja (EL) 2019/1995 muutmine seoses nende ülevõtmise ja kohaldamise kuupäevadega COVID-19 kriisi puhkemise tõttu *
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse direktiive (EL) 2017/2455 ja (EL) 2019/1995 seoses nende ülevõtmise ja kohaldamise kuupäevadega COVID-19 kriisi puhkemise tõttu [COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

—   Euroopa Investeerimispanga finantstegevus – 2019. aasta aruanne
Raport Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kohta – 2019. aasta aruanne [2019/2126(INI)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: David Cormand (A9-0081/2020)

—   Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontroll – 2018. aasta aruanne
Raport Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli kohta – 2018. aasta aruanne [2019/2127(INI)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

   2018. aasta aruanne Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ja pettustevastase võitluse kohta
Raport, mis käsitleb 2018. aasta aruannet Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ja pettustevastase võitluse kohta [2019/2128(INI)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

—   Humanitaarolukord Venezuelas ning rände- ja pagulaskriis
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0211/2020

Parlamendis pandi lõpphääletusele järgmiste õigusaktide muudatusettepanekud:

—   Vastuväide kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 alusel: toimeained, sh flumioksasiin
Resolutsiooni ettepanek, mille esitas ENVI-komisjon vastavalt kodukorra artikli 112 lõigetele 2 ja 3, komisjoni rakendusmääruse eelnõu kohta, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete beflubutamiidi, benalaksüüli, bentiavalikarbi, bifenasaadi, boskaliidi, bromoksüniili, kaptaani, tsüasofamiidi, dimetomorfi, etefooni, etoksasooli, famoksadooni, fenamifossi, flumioksasiini, fluoksastrobiini, folpeedi, formetanaadi, metribusiini, milbemektiini, Paecilomyces lilacinus’e tüve 251, fenmedifaami, fosmeedi, metüülpirimifossi, propamokarbi, protiokonasooli ja S-metolakloori heakskiidu kehtivusaja pikendamisega (D067115/02 ; 2020/2671(RSP)) (B9-0203/2020) - Vastutavad parlamendiliikmed Anja Hazekamp, Maria Arena, Tilly Metz ja Eleonora Evi

—   Üleeuroopalise energiataristu suuniste muutmine
Resolutsiooni ettepanek B9-0122/2020

—   Euroopa Liidu ja Uus-Meremaa vahel läbiräägitava lepingu sõlmimine isikuandmete vahetamise kohta võitluseks raske kuritegevuse ja terrorismiga
Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule ja komisjonile seoses Euroopa Liidu ja Uus-Meremaa vahel läbiräägitava lepingu sõlmimisega, mis käsitleb isikuandmete vahetamist Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) ja Uus-Meremaa ametiasutuste vahel, kelle pädevusse kuulub võitlemine raske kuritegevuse ja terrorismiga [2020/2048(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

—   Kestlikkust toetav kemikaalistrateegia
Resolutsiooni ettepanek B9-0222/2020

Hääletuse lõpp kell 19.45.

Toimus hääletus.

Hääletuste tulemused tehakse teatavaks homme, reedel, 10. juulil 2020 kell 9.00.


25. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud hääletuse selgitused:

Kodukorra artikli 194 kohased kirjalikud hääletuse selgitused avaldatakse parlamendiliikme lehel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Erandkorras võib esitada kuni 400 sõna pikkuse hääletuse selgituse.


26. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused esitatakse istungi protokollile lisatud dokumendis „Nimeliste hääletuste tulemused“, mis on kättesaadav Euroopa Parlamendi veebisaidil. Need avaldatakse üksnes teavitamise eesmärgil ning need ei muuda täiskogu istungil teatatud hääletustulemusi

Dokumenti ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast osaistungjärgu lõppu.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste ja hääletuskavatsuste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


27. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord 654.272/OJVE).


28. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 20.30.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Aguilar Mazaly, Alexandrov Yordanov Alexander, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bijoux Stéphane, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, de la Pisa Carrión Margarita, De Meo Salvatore, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nistor Gheorghe-Vlad, Oetjen Jan-Christoph, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terras Riho, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vrecionová Veronika, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Vabandataval põhjusel puudujad:

Søgaard-Lidell Linea

COVID-19 pandeemiast tingitud põhjustel võeti kasutusele kaughääletussüsteem (juhatuse 20. märtsi 2020. aasta otsus, millega täiendatakse juhatuse 3. mai 2004. aasta otsust hääletuseeskirja kohta). Hääletusel osalenud parlamendiliikmete nimekiri on esitatud istungi päevakorrale lisatud dokumendis "Nimelise hääletuse tulemused", millega on võimalik tutvuda parlamendi internetisaidil.

Viimane päevakajastamine: 18. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika