Indeks 
Protokół
XML 154kPDF 289kWORD 77k
Czwartek, 9 lipca 2020 r. - Bruksela
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Komunikat Przewodniczącego
 3.Ogłoszenie wyników głosowania
 4.Sytuacja humanitarna w Wenezueli oraz kryzys migracyjny i uchodźczy (złożone projekty rezolucji)
 5.Pierwsza część głosowania
 6.Oświadczenie Przewodniczącego
 7.Wznowienie posiedzenia
 8.Roczne sprawozdanie na temat praw człowieka w 2019 r. – Stabilność i bezpieczeństwo w basenie Morza Śródziemnego i negatywna rola Turcji – Sytuacja na Białorusi (debata)
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Akty delegowane (art. 111 ust. 6 Regulaminu) (podjęte działania)
 11.Ogłoszenie wyników głosowania
 12.Druga część głosowania
 13.Wznowienie posiedzenia
 14.Strategia na rzecz zrównoważoności w zakresie chemikaliów (debata)
 15.Przyspieszenie procesu integracji Romów w Europie w najbliższym dziesięcioleciu (debata)
 16.Stan zaawansowania negocjacji w Radzie dotyczących rozporządzenia w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich (debata)
 17.Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu)
 18.Składanie dokumentów
 19.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe
 20.Petycje
 21.Wznowienie posiedzenia
 22.Ogłoszenie wyników głosowania
 23.Skład komisji i delegacji
 24.Trzecia część głosowania
 25.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 26.Korekty i zamiary głosowania
 27.Porządek obrad następnego posiedzenia
 28.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: David Maria SASSOLI
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.00.


2. Komunikat Przewodniczącego

Przewodniczący poinformował, że po otrzymaniu zalecenia komitetu doradczego ds. postępowania posłów postanowił dnia 1 lipca 2020 r. nałożyć na Jana Zahradila sankcję za niedopełnienie obowiązków ujawnienia informacji określonych w art. 3 ust. 3 i art. 4 ust. 2 kodeksu postępowania posłów, co mogło doprowadzić do konfliktu interesów. Sankcja ma formę nagany.

O decyzji tej poinformowano posła dnia 7 lipca 2020 r.

Zgodnie z art. 177 Regulaminu Jan Zahradil ma dwa tygodnie od dnia otrzymania zawiadomienia o sankcji na wniesienie do Prezydium wewnętrznego odwołania od tej decyzji.


3. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania nad poprawkami (pkt 20 protokołu z dnia 8.7.2020):

Wymogi w zakresie egzekwowania przepisów oraz przepisy szczególne dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego ***II
Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej przepisy szczególne w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego oraz zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania przepisów oraz rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 [05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

(Wymagana większość głosów posłów do Parlamentu)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0184)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 8, 9 i 10 lipca 2020 r., pkt 8)

Dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, minimalne przerwy oraz dzienny i tygodniowy okres odpoczynku, a także określanie położenia za pomocą tachografów ***II
Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego okresu odpoczynku oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów [05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

(Wymagana większość głosów posłów do Parlamentu)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0185)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 8, 9 i 10 lipca 2020 r., pkt 9)

Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego ***II
Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 i (UE) nr 1024/2012 w celu dostosowania ich do zmian w transporcie drogowym [05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

(Wymagana większość głosów posłów do Parlamentu)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0186)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 8, 9 i 10 lipca 2020 r., pkt 10)

Sprawozdanie roczne w sprawie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej i zwalczania nadużyć w 2018 r.
Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego w sprawie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej i zwalczania nadużyć w 2018 r. [2019/2128(INI)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKA

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0192)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 8, 9 i 10 lipca 2020 r., pkt 15)

Po ogłoszeniu wyników głosowań dotyczących następujących stanowisk Rady:

—   Wymogi w zakresie egzekwowania przepisów oraz przepisy szczególne dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego ***II,

—   Dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, minimalne przerwy oraz dzienny i tygodniowy okres odpoczynku, a także określanie położenia za pomocą tachografów ***II,

—   Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego ***II,

Przewodniczący poinformował, że nie przyjęto żadnej poprawki i że nie otrzymał żadnych innych wniosków zgodnych z art. 67 Regulaminu.

Przewodniczący ogłosił, że tym samym wszystkie trzy stanowiska zostały przyjęte, a wszystkie trzy rezolucje ustawodawcze zostały uznane za przyjęte.


4. Sytuacja humanitarna w Wenezueli oraz kryzys migracyjny i uchodźczy (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja humanitarna w Wenezueli oraz kryzys migracyjny i uchodźczy (2019/2952(RSP))

Debata odbyła się dnia 18 grudnia 2019 r. (pkt 20 protokołu z dnia 18.12.2019).

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Dolors Montserrat, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Paulo Rangel, Antonio Tajani, David McAllister, Gabriel Mato, Antonio López-Istúriz White, Cláudia Monteiro de Aguiar, Isabel Wiseler-Lima, Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Michal Wiezik i Peter Pollák, w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji humanitarnej w Wenezueli oraz kryzysu migracyjnego i uchodźczego (2019/2952(RSP)) (B9-0211/2020);

—   Manu Pineda w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji humanitarnej w Wenezueli oraz kryzysu migracyjnego i uchodźczego (2019/2952(RSP)) (B9-0212/2020);

—   Kati Piri, Maria-Manuel Leitão-Marques i Javi López, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji humanitarnej w Wenezueli oraz kryzysu migracyjnego i uchodźczego (2019/2952(RSP)) (B9-0213/2020);

—   Anna Fotyga w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji humanitarnej w Wenezueli oraz kryzysu migracyjnego i uchodźczego (2019/2952(RSP)) (B9-0214/2020);

—   Dita Charanzová, Jordi Cañas, Barry Andrews, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Martina Dlabajová, Billy Kelleher, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Nicolae Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță i Ramona Strugariu, w imieniu grupy Renew, w sprawie sytuacji humanitarnej w Wenezueli oraz kryzysu migracyjnego i uchodźczego (2019/2952(RSP)) (B9-0215/2020).

Głosowanie: pkt 11 protokołu z dnia 9.7.2020 r. (poprawki), pkt 4 protokołu z dnia 10.7.2020 r. (głosowanie końcowe).


5. Pierwsza część głosowania

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do:

—   Sytuacja humanitarna w Wenezueli oraz kryzys migracyjny i uchodźczy
Wspólny projekt rezolucji zastępujący projekty rezolucji B9-0211/2020, B9-0213/2020 i B9-0215/2020, złożony zgodnie z art. 132 ust. 2 i 4 Regulaminu przez następujących posłów: Dolors Montserrat, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Paulo Rangel, Antonio Tajani, David McAllister, Gabriel Mato, Antonio López Istúriz White, Cláudia Monteiro de Aguiar, Isabel Wiseler Lima, Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Michal Wiezik i Peter Pollák, w imieniu grupy PPE, Kati Piri, Javi López i Maria Manuel Leitão Marques, w imieniu grupy S&D, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Abir Al Sahlani, Barry Andrews, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Nicola Danti, Fredrick Federley, Billy Kelleher, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache i Hilde Vautmans, w imieniu grupy Renew, w sprawie sytuacji humanitarnej w Wenezueli oraz kryzysu migracyjnego i uchodźczego (2019/2952(RSP)) (RC-B9-0211/2020)

—   Kompleksowa unijna polityka zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – plan działania Komisji i dalszy rozwój sytuacji
Projekt rezolucji B9-0207/2020

Głosowanie będzie otwarte do godz. 10.30.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz. 14.15.


6. Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący wygłosił oświadczenie w sprawie sytuacji w Hongkongu i wezwał w nim właściwe władze do przestrzegania międzynarodowych zobowiązań i podstawowych wolności.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)


PRZEWODNICTWO: Nicola BEER
Wiceprzewodnicząca

7. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 9.16.


8. Roczne sprawozdanie na temat praw człowieka w 2019 r. – Stabilność i bezpieczeństwo w basenie Morza Śródziemnego i negatywna rola Turcji – Sytuacja na Białorusi (debata)

Oświadczenia wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa:

Roczne sprawozdanie na temat praw człowieka w 2019 r. (2020/2688(RSP))

Stabilność i bezpieczeństwo w basenie Morza Śródziemnego i negatywna rola Turcji (2020/2706(RSP))

Sytuacja na Białorusi (2020/2707(RSP))

Josep Borrell Fontelles (wiceprzewodniczący Komisji / wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosił oświadczenia.

Roczne sprawozdanie na temat praw człowieka w 2019 r.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Isabel Santos w imieniu grupy S&D, María Soraya Rodríguez Ramos w imieniu grupy Renew, Lars Patrick Berg w imieniu grupy ID, Hannah Neumann w imieniu grupy Verts/ALE, Bert-Jan Ruissen w imieniu grupy ECR, Miguel Urbán Crespo w imieniu grupy GUE/NGL, Leopoldo López Gil, Maria Arena, Barry Andrews, Isabella Tovaglieri, Heidi Hautala, Carles Puigdemont i Casamajó, Francisco José Millán Mon, Bettina Vollath, Yana Toom, Mislav Kolakušić, Maxette Pirbakas, Arba Kokalari, Marc Angel, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly, Carlos Zorrinho i Javi López.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Stabilność i bezpieczeństwo w basenie Morza Śródziemnego i negatywna rola Turcji

Głos zabrali: Lefteris Christoforou w imieniu grupy PPE, Nacho Sánchez Amor w imieniu grupy S&D, Hilde Vautmans w imieniu grupy Renew, Thierry Mariani w imieniu grupy ID, Tineke Strik w imieniu grupy Verts/ALE, Assita Kanko w imieniu grupy ECR, Giorgos Georgiou w imieniu grupy GUE/NGL, David McAllister, Tonino Picula, Nathalie Loiseau, Vincenzo Sofo, Damian Boeselager, Emmanouil Fragkos, Özlem Demirel, Loucas Fourlas, Nikos Androulakis, Chrysoula Zacharopoulou, Jérôme Rivière, Angel Dzhambazki, Emmanuel Maurel, Massimiliano Salini, Evin Incir, Bernhard Zimniok, Carlo Fidanza, Mick Wallace, Lukas Mandl, Costas Mavrides, Francesca Donato, Jorge Buxadé Villalba, Željana Zovko, Andreas Schieder, Jordan Bardella, François-Xavier Bellamy, Pierfrancesco Majorino, Vangelis Meimarakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Seán Kelly, Maria Spyraki i Rasa Juknevičienė.

Sytuacja na Białorusi

Głos zabrali: Andrius Kubilius w imieniu grupy PPE, Robert Biedroń w imieniu grupy S&D, Petras Auštrevičius w imieniu grupy Renew, Viola Von Cramon-Taubadel w imieniu grupy Verts/ALE, Manu Pineda w imieniu grupy GUE/NGL, Michael Gahler, Norbert Neuser, Karin Karlsbro, Eugen Tomac i Juozas Olekas.

Głos zabrał Josep Borrell Fontelles.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.39.)


PRZEWODNICTWO: Katarina BARLEY
Wiceprzewodnicząca

9. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 14.16.


10. Akty delegowane (art. 111 ust. 6 Regulaminu) (podjęte działania)

Przewodnicząca przypomniała, że zalecenie komisji ECON, by nie wyrażać sprzeciwu wobec aktu delegowanego, zostało ogłoszone na wczorajszym posiedzeniu plenarnym, tj. w środę 8 lipca 2020 r. (pkt 5 protokołu z dnia 8.7.2020).

W ustalonym terminie nie wyrażono sprzeciwu wobec tego zalecenia.

W związku z tym zgodnie z art. 111 ust. 6 Regulaminu zalecenie uznano za przyjęte i zostanie ono opublikowane wśród tekstów przyjętych na dzisiejszym posiedzeniu (P9_TA(2020)0187).


11. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania nad poprawkami:

Sytuacja humanitarna w Wenezueli oraz kryzys migracyjny i uchodźczy
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0211/2020

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0193)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 8, 9 i 10 lipca 2020 r., pkt 16)

Kompleksowa unijna polityka zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – plan działania Komisji i dalszy rozwój sytuacji
Projekt rezolucji B9-0207/2020

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0204)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 8, 9 i 10 lipca 2020 r., pkt 28)


12. Druga część głosowania

Wystąpienia

José Gusmão, sprawozdawca, przed głosowaniem nad jego sprawozdaniem (A9-0124/2020) złożył oświadczenie zgodnie z art. 159 ust. 4 Regulaminu.

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do:

—   Europejska inicjatywa obywatelska: środki tymczasowe dotyczące terminów w odniesieniu do etapów zbierania, weryfikacji i badania w związku z wybuchem epidemii COVID-19 ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]

—   Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich *
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityk zatrudnienia państw członkowskich [COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: José Gusmão (A9-0124/2020)

—   Projekt budżetu korygującego nr 5 do budżetu ogólnego na 2020 r. – Kontynuacja wsparcia na rzecz uchodźców i społeczności przyjmujących w Jordanii, Libanie i Turcji w reakcji na kryzys w Syrii
Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 5 do budżetu ogólnego na 2020 r. – Kontynuacja wsparcia na rzecz uchodźców i społeczności przyjmujących w Jordanii, Libanie i Turcji w reakcji na kryzys w Syrii [09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

—   Unijna strategia ochrony zdrowia publicznego po pandemii COVID-19
Wspólny projekt rezolucji zastępujący projekty rezolucji B9-0216/2020, B9-0218/020, B9-0219/2020, B9-0220/2020 i B9-0221/2020, złożony zgodnie z art. 132 ust. 2 i 4 Regulaminu przez następujących posłów: Peter Liese, w imieniu grupy PPE, Jytte Guteland, w imieniu grupy S&D, Véronique Trillet Lenoir, w imieniu grupy Renew, Petra De Sutter, w imieniu grupy Verts/ALE, Kateřina Konečná i Marc Botenga, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie unijnej strategii ochrony zdrowia publicznego po pandemii COVID-19 (2020/2691(RSP)) (RC-B9-0216/2020)

Głosowanie będzie otwarte do godz. 15.45.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz. 18.15.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 14.22.)


13. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 14.30.


14. Strategia na rzecz zrównoważoności w zakresie chemikaliów (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000044/2020), które skierowali Maria Spyraki, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi i Anja Hazekamp, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Strategia w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności (B9-0013/2020)

Maria Spyraki rozwinęła pytanie.

Virginijus Sinkevičius (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Pernille Weiss w imieniu grupy PPE, Maria Arena w imieniu grupy S&D, Frédérique Ries w imieniu grupy Renew, Isabella Tovaglieri w imieniu grupy ID, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, Pietro Fiocchi w imieniu grupy ECR i Anja Hazekamp w imieniu grupy GUE/NGL.

Głos zabrał Virginijus Sinkevičius.

Projekt rezolucji składanej zgodnie z art. 136 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Maria Spyraki, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi i Anja Hazekamp, w imieniu komisji ENVI, w sprawie strategii w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności (2020/2531(RSP)) (B9-0222/2020).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4 protokołu z dnia 10.7.2020 r. (poprawki), pkt 17 protokołu z dnia 10.7.2020 r. (głosowanie końcowe).


15. Przyspieszenie procesu integracji Romów w Europie w najbliższym dziesięcioleciu (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Przyspieszenie procesu integracji Romów w Europie w najbliższym dziesięcioleciu (2020/2692(RSP))

Michael Roth (urzędujący przewodniczący Rady) i Helena Dalli (członkini Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrał Peter Pollák w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Evin Incir w imieniu grupy S&D, Anna Júlia Donáth w imieniu grupy Renew, Annalisa Tardino w imieniu grupy ID, Romeo Franz w imieniu grupy Verts/ALE, Elżbieta Rafalska w imieniu grupy ECR, Clare Daly w imieniu grupy GUE/NGL, Michaela Šojdrová, Milan Brglez, France Jamet, Evin Incir w sprawie poprzedniego wystąpienia (przewodnicząca przypomniała o obowiązującym posłów wymogu traktowania się z wzajemnym szacunkiem), Angel Dzhambazki, który sprzeciwił się słowom wypowiedzianym po wyłączeniu mikrofonu przez wcześniejszą mówczynię (przewodnicząca poprosiła go o zabranie głosu w sprawie osobistej pod koniec debaty), i Loránt Vincze.

Głos zabrali Helena Dalli i Michael Roth.

Debata została zamknięta.

Głos zabrał Angel Dzhambazki w celu złożenia oświadczenia osobistego (art. 173 Regulaminu).


16. Stan zaawansowania negocjacji w Radzie dotyczących rozporządzenia w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Stan zaawansowania negocjacji w Radzie dotyczących rozporządzenia w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich (2020/2709(RSP))

Michael Roth (urzędujący przewodniczący Rady) i Johannes Hahn (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Petri Sarvamaa w imieniu grupy PPE, Eider Gardiazabal Rubial w imieniu grupy S&D, Moritz Körner w imieniu grupy Renew, Nicolas Bay w imieniu grupy ID, Daniel Freund w imieniu grupy Verts/ALE, Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, Silvia Modig w imieniu grupy GUE/NGL, Mario Furore niezrzeszony, Tomáš Zdechovský, Margarida Marques, Katalin Cseh, Joachim Kuhs, Clara Ponsatí Obiols, Monika Hohlmeier, Katarina Barley, Christophe Hansen, Lara Wolters i Othmar Karas.

Głos zabrali Didier Reynders (członek Komisji) i Michael Roth.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 16.37.)


17. Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu)

Projekty aktów delegowanych przekazane Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/40 w odniesieniu do oceny realizacji programu dla szkół (C(2020)03909 - 2020/2694(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 18 czerwca 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 877/2013 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 473/2013 w sprawie wspólnych przepisów dotyczących monitorowania i oceny projektów planów budżetowych oraz zapewnienia korekty nadmiernego deficytu w państwach członkowskich należących do strefy euro (C(2020)04140 - 2020/2695(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 19 czerwca 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/821 przez ustalenie progów wolumenu rud i koncentratów tantalu lub niobu, rud i koncentratów złota, tlenków i wodorotlenków cyny, tantalanów i węglików tantalu (C(2020)04164 - 2020/2698(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 25 czerwca 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie sprostowania szwedzkiej wersji językowej załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (C(2020)04214 - 2020/2699(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 29 czerwca 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI, IMCO (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji ustalające ryczałtową obniżkę należności celnych przywozowych na przywóz do Hiszpanii sorgo pochodzącego z państw trzecich (C(2020)04262 - 2020/2700(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 1 lipca 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2020/592 w sprawie tymczasowych nadzwyczajnych środków stanowiących odstępstwo od niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 służących przeciwdziałaniu zakłóceniom na rynku w sektorach owoców i warzyw oraz wina spowodowanym pandemią COVID-19 i wprowadzonymi w związku z nią środkami (C(2020)04583 - 2020/2711(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 6 lipca 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

Decyzja Komisji dotycząca wycofania następującego aktu delegowanego:

- Wycofanie rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 13 lutego 2020 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 139/2014 w odniesieniu do bezpieczeństwa dróg startowych i do danych lotniczych - (C(2020)4034 - C(2020)0710 – 2020/2576(DEA))

Data otrzymania: 22 czerwca 2020 r.

Dokument odesłany do komisji właściwej dla podstawowego aktu ustawodawczego: TRAN


18. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez inne instytucje

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków 1-INF/2020 – Sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości (N9-0033/2020 - C9-0195/2020 - 2020/2106(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków 2-INF/2020 – Sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości (N9-0034/2020 - C9-0196/2020 - 2020/2107(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 13/2020 – Sekcja III – Komisja (N9-0035/2020 - C9-0197/2020 - 2020/2109(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

2) przez posłów

- Viktor Uspaskich. Projekt rezolucji w sprawie zwiększenia finansowania szkolnictwa wyższego w Unii Europejskiej (B9-0164/2020)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Jordan Bardella. Projekt rezolucji w sprawie umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Meksykiem (B9-0167/2020)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Christine Anderson, Gerolf Annemans, Gunnar Beck, Aurelia Beigneux, Lars Patrick Berg, Dominique Bilde, Markus Buchheit, Jorge Buxadé Villalba, Gilbert Collard, Filip De Man, Derk Jan Eppink, Nicolaus Fest, Emmanouil Fragkos, Gianna Gancia, Catherine Griset, Roman Haider, Virginie Joron, Maximilian Krah, Joachim Kuhs, Jean-Lin Lacapelle, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jörg Meuthen, Guido Reil, Jérôme Rivière, Rob Rooken, Robert Roos, Hermann Tertsch, Tom Vandendriessche, Harald Vilimsky, Charlie Weimers, Bernhard Zimniok, Milan Zver i Marcel de Graaff. Projekt rezolucji w sprawie umieszczenia ruchu Antifa na unijnej liście terrorystów (B9-0168/2020)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie bezpieczeństwa aplikacji do połączeń wideo w UE (B9-0198/2020)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Gianantonio Da Re. Projekt rezolucji w sprawie ochrony i promocji sektora rzemieślniczego (B9-0199/2020)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

- Julie Lechanteux. Projekt rezolucji w sprawie udziału Rosji w szczycie G-7 (B9-0201/2020)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET


19. Przesunięcia środków i decyzje budżetowe

Zgodnie z art. 31 ust. 1 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcie środków Komisji Europejskiej DEC 11/2020 - Sekcja III - Komisja.

Zgodnie z art. 32 ust. 2 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcie środków Komisji Europejskiej DEC 12/2020 - Sekcja III - Komisja.

Zgodnie z art. 29 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie sprzeciwiać się przesunięciom środków V/AB-01/A/20, V/AB-02/A/20, V/AB-03/C/20 i V/AB-04/T/20 - Sekcja V - Trybunał Obrachunkowy.

Zgodnie z art. 29 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcie środków N1/2020 - Europejska Służba Działań Zewnętrznych.


20. Petycje

Petycje nr 0629-20 – 0720-20 zostały wpisane do rejestru ogólnego dnia 9 lipca 2020 r. i przekazane komisji przedmiotowo właściwej zgodnie z art. 226 ust. 9 i 10 Regulaminu.

Dnia 9 lipca 2020 r. Przewodniczący przekazał komisji przedmiotowo właściwej – zgodnie z przepisami art. 226 ust. 15 Regulaminu – petycje skierowane do Parlamentu Europejskiego przez osoby fizyczne lub prawne, które nie są obywatelami Unii Europejskiej i nie zamieszkują ani nie mają siedziby na terytorium państwa członkowskiego.


PRZEWODNICTWO: Fabio Massimo CASTALDO
Wiceprzewodniczący

21. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 18.15.


22. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania nad poprawkami do:

Europejska inicjatywa obywatelska: środki tymczasowe dotyczące terminów w odniesieniu do etapów zbierania, weryfikacji i badania w związku z wybuchem epidemii COVID-19 ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]

(Wymagana zwykła większość)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0188)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 8, 9 i 10 lipca 2020 r., pkt 11)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityk zatrudnienia państw członkowskich [COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: José Gusmão (A9-0124/2020)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0194)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 8, 9 i 10 lipca 2020 r., pkt 17)

Projekt budżetu korygującego nr 5 do budżetu ogólnego na 2020 r. – Kontynuacja wsparcia na rzecz uchodźców i społeczności przyjmujących w Jordanii, Libanie i Turcji w reakcji na kryzys w Syrii
Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 5 do budżetu ogólnego na 2020 r. – Kontynuacja wsparcia na rzecz uchodźców i społeczności przyjmujących w Jordanii, Libanie i Turcji w reakcji na kryzys w Syrii [09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKA

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0195)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 8, 9 i 10 lipca 2020 r., pkt 18)

Unijna strategia ochrony zdrowia publicznego po pandemii COVID-19
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0216/2020

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0205)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 8, 9 i 10 lipca 2020 r., pkt 29)


23. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grup S&D i Renew następujące decyzje o zmianie składu komisji i delegacji:

komisja INTA: Udo Bullmann i Margarida Marques

komisja LIBE: Maria Grapini

komisja AFCO: Mihai Tudose zamiast Marii Grapini

Delegacja do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE–Mołdawia: Sylwia Spurek

Delegacja do spraw Stosunków z państwami Azji Południowej: Sylwia Spurek

Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Meksyk: Jordi Cañas zamiast Luisa Garicano

Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest: Sylwia Spurek

Decyzje te wchodzą w życie z dniem dzisiejszym.


24. Trzecia część głosowania

Wystąpienia

Annalisa Tardino, sprawozdawczyni, przed głosowaniem nad jej sprawozdaniem (A9-0131/2020) złożyła oświadczenie zgodnie z art. 159 ust. 4 Regulaminu.

Parlament przystąpi do głosowań końcowych:

—   Zmiana dyrektyw (UE) 2017/2455 i (UE) 2019/1995 w odniesieniu do terminu transpozycji i daty rozpoczęcia stosowania ze względu na kryzys związany z COVID-19 *
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej dyrektywy (UE) 2017/2455 i (UE) 2019/1995 w odniesieniu do terminu transpozycji i daty rozpoczęcia stosowania ze względu na kryzys związany z COVID-19 [COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

—   Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2019
Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2019 [2019/2126(INI)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: David Cormand (A9-0081/2020)

—   Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego za 2018 r.
Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego z kontroli działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego za 2018 r. [2019/2127(INI)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

   Sprawozdanie roczne w sprawie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej i zwalczania nadużyć w 2018 r.
Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego w sprawie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej i zwalczania nadużyć w 2018 r. [2019/2128(INI)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

—   Sytuacja humanitarna w Wenezueli oraz kryzys migracyjny i uchodźczy
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0211/2020

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do:

—   Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu: Substancje czynne, w tym flumioksazyna
Projekt rezolucji złożony przez komisję ENVI zgodnie z art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu, w sprawie projektu rozporządzenia wykonawczego Komisji zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: beflubutamid, benalaksyl, bentiawalikarb, bifenazat, boskalid, bromoksynil, kaptan, cyjazofamid, dimetomorf, etefon, etoksazol, famoksadon, fenamifos, flumioksazyna, fluoksastrobina, folpet, formetanat, metrybuzyna, milbemektyna, Paecilomyces lilacinus szczep 251, fenmedifam, fosmet, pirymifos metylu, propamokarb, protiokonazol i S-metolachlor (D067115/02 - 2020/2671(RSP)) (B9-0203/2020) - Posłowie odpowiedzialni: Anja Hazekamp, Maria Arena, Tilly Metz i Eleonora Evi

—   Przegląd wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej
Projekt rezolucji B9-0122/2020

—   Zawarcie negocjowanej umowy między Unią Europejską a Nową Zelandią dotyczącej wymiany danych osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu
Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady i Komisji dotyczącego zawarcia negocjowanej umowy między Unią Europejską a Nową Zelandią dotyczącej wymiany danych osobowych między Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) a właściwymi organami ds. zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu w Nowej Zelandii [2020/2048(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

—   Strategia na rzecz zrównoważoności w zakresie chemikaliów
Projekt rezolucji B9-0222/2020

Głosowanie będzie otwarte do godz. 19.45.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone jutro, w piątek 10 lipca 2020 r., o godz. 9.00.


25. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu w rozumieniu art. 194 Regulaminu figurują na stronach przeznaczonych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

W drodze wyjątku przyjmuje się wyjaśnienia o długości do 400 słów.


26. Korekty i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania są zawarte w dokumencie „Wyniki głosowań imiennych” załączonym do protokołu posiedzenia i dostępnym na stronie internetowej Parlamentu. Są one publikowane jedynie tytułem informacji i nie wpływają na wynik głosowania ogłoszony na posiedzeniu plenarnym.

Dokument ten jest regularnie aktualizowany przez maksymalnie dwa tygodnie po zakończeniu sesji miesięcznej.

Po upływie tego terminu lista korekt i zamiarów głosowania zostaje zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


27. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” 654.272/OJVE).


28. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 19.45.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Aguilar Mazaly, Alexandrov Yordanov Alexander, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bijoux Stéphane, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, de la Pisa Carrión Margarita, De Meo Salvatore, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nistor Gheorghe-Vlad, Oetjen Jan-Christoph, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terras Riho, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vrecionová Veronika, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Nieobecność usprawiedliwiona:

Søgaard-Lidell Linea

W związku z pandemią COVID-19 wprowadzono zdalny system głosowania (zob. Decyzja Prezydium z dnia 20 marca 2020 r. uzupełniająca decyzję z dnia 3 maja 2004 r. w sprawie zasad głosowania). Nazwiska posłów, którzy wzięli udział w głosowaniu, zapisano w dokumencie „Wyniki głosowania imiennego” załączonym do protokołu posiedzenia i dostępnym na stronie internetowej Parlamentu.

Ostatnia aktualizacja: 18 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności