Index 
Proces-verbal
XML 156kPDF 287kWORD 77k
Joi, 9 iulie 2020 - Bruxelles
1.Deschiderea lucrărilor ședinței
 2.Comunicare a președinției
 3.Anunțarea rezultatelor votului
 4.Situația umanitară din Venezuela și criza migrației și a refugiaților (propuneri de rezoluție depuse)
 5.Prima sesiune de votare
 6.Declarația președinției
 7.Reluarea ședinței
 8.Raportul anual pe 2019 privind drepturile omului - Stabilitatea și securitatea în estul Mării Mediterane și rolul negativ jucat de Turcia - Situația în Belarus (dezbatere)
 9.Reluarea ședinței
 10.Acte delegate [articolul 111 alineatul (6) din Regulamentul de procedură] (măsuri subsecvente)
 11.Anunțarea rezultatelor votului
 12.A doua sesiune de votare
 13.Reluarea ședinței
 14.Strategia pentru sustenabilitate privind substanțele chimice (dezbatere)
 15.Îmbunătățirea procesului de includere a romilor în Europa în următorul deceniu (dezbatere)
 16.Situația negocierilor din cadrul Consiliului în privința Regulamentului privind protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre (dezbatere)
 17.Acte delegate [articolul 111 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]
 18.Depunere de documente
 19.Transferuri de credite și decizii bugetare
 20.Petiții
 21.Reluarea ședinței
 22.Anunțarea rezultatelor votului
 23.Componența comisiilor și delegațiilor
 24.A treia sesiune de votare
 25.Explicații privind votul
 26.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 27.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 28.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: David Maria SASSOLI
Președinte

1. Deschiderea lucrărilor ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.00.


2. Comunicare a președinției

Președintele a comunicat, în urma recomandării Comitetului consultativ pentru conduita deputaților, că a hotărât să impună o sancțiune, cu data de 1 iulie 2020, împotriva lui Jan Zahradil, pentru nerespectarea obligațiilor de declarare menționate la articolul 3 alineatul (3) și la articolul 4 alineatul (2) din Codul de conduită, ceea ce poate să fi cauzat un conflict de interese. Sancțiunea constă într-o mustrare.

Decizia i-a fost comunicată deputatului în cauză la 7 iulie 2020.

În conformitate cu articolul 177 din Regulamentul de procedură, Jan Zahradil are la dispoziție un termen de două săptămâni din momentul notificării sancțiunii pentru a introduce o cale de atac internă în fața Biroului împotriva acestei decizii .


3. Anunțarea rezultatelor votului

Președintele a comunicat rezultatele votului privind amendamentele (punctul 20 al PV din 8.7.2020):

Norme specifice privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier și cerințe de control ***II
Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării directivei Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE și la Directiva 2014/67/UE privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier și de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce privește cerințele de control și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 [05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0184)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 8, 9 și 10 iulie 2020, punctul 8)

Duratele de conducere zilnice și săptămânale, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și poziționarea prin intermediul tahografelor ***II
Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la duratele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor [05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0185)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 8, 9 și 10 iulie 2020, punctul 9)

Adaptarea la evoluțiile din sectorul transportului rutier ***II
Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziţia în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1071/2009, (CE) nr. 1072/2009 și (UE) nr. 1024/2012 în vederea adaptării acestora la evoluțiile sectorului transportului rutier [05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0186)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 8, 9 și 10 iulie 2020, punctul 10)

Protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene - combaterea fraudei - raport anual 2018
Raport referitor la protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene - combaterea fraudei - raport anual 2018 [2019/2128(INI)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENT

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0192)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 8, 9 și 10 iulie 2020, punctul 15)

În urma anunțului rezultatelor votului privind următoarele trei poziții ale Consiliului:

—   Norme specifice privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier și cerințe de control ***II,

—   Duratele de conducere zilnice și săptămânale, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și poziționarea prin intermediul tahografelor ***II,

—   Adaptarea la evoluțiile din sectorul transportului rutier ***II,

Președintele comunicat că nu a fost adoptat niciun amendament și că nu a primit alte cereri în conformitate cu articolul 67 din Regulamentul de procedură.

Președintele a declarat cele trei poziții ale Consiliului aprobate și cele trei rezoluții legislative sunt considerate astfel adoptate.


4. Situația umanitară din Venezuela și criza migrației și a refugiaților (propuneri de rezoluție depuse)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația umanitară din Venezuela și criza migrației și a refugiaților (2019/2952(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 18 decembrie 2019 (punctul 20 al PV din 18.12.2019).

Propuneri de rezoluție depuse în temeiul articolului 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

—   Dolors Montserrat, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Paulo Rangel, Antonio Tajani, David McAllister, Gabriel Mato, Antonio López-Istúriz White, Cláudia Monteiro de Aguiar, Isabel Wiseler-Lima, Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Michal Wiezik și Peter Pollák, în numele Grupului PPE, referitoare la situația umanitară din Venezuela și la criza migrației și a refugiaților (2019/2952(RSP)) (B9-0211/2020);

—   Manu Pineda, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația umanitară din Venezuela și la criza migrației și a refugiaților (2019/2952(RSP)) (B9-0212/2020);

—   Kati Piri, Maria-Manuel Leitão-Marques și Javi López, în numele Grupului S&D, referitoare la situația umanitară din Venezuela și la criza migrației și a refugiaților (2019/2952(RSP)) (B9-0213/2020);

—   Anna Fotyga, în numele Grupului ECR, referitoare la situația umanitară din Venezuela și la criza migrației și a refugiaților (2019/2952(RSP)) (B9-0214/2020);

—   Dita Charanzová, Jordi Cañas, Barry Andrews, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Martina Dlabajová, Billy Kelleher, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Nicolae Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță și Ramona Strugariu, în numele Grupului Renew Europe, referitoare la situația umanitară din Venezuela și la criza migrației și a refugiaților (2019/2952(RSP)) (B9-0215/2020).

Vot: punctul 11 al PV din 9.7.2020 (amendamente), punctul 4 al PV din 10.7.2020 (vot final).


5. Prima sesiune de votare

Parlamentul este invitat să voteze cu privire la amendamentele la:

—   Situația umanitară din Venezuela și criza migrației și a refugiaților
Propunere comună de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 132 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură în locul propunerilor de rezoluție B9-0211/2020, B9-0213/2020 și B9-0215/2020, de Dolors Montserrat, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Paulo Rangel, Antonio Tajani, David McAllister, Gabriel Mato, Antonio López Istúriz White, Cláudia Monteiro de Aguiar, Isabel Wiseler Lima, Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Michal Wiezik și Peter Pollák, în numele Grupului PPE, Kati Piri, Javi López și Maria Manuel Leitão Marques, în numele Grupului S&D, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Abir Al Sahlani, Barry Andrews, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Nicola Danti, Fredrick Federley, Billy Kelleher, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache și Hilde Vautmans, în numele Grupului Renew Europe, referitoare la situația umanitară din Venezuela și la criza migrației și a refugiaților (2019/2952(RSP)) (RC-B9-0211/2020)

—   O politică amplă a Uniunii în materie de prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului - planul de acțiune al Comisiei și alte evoluții recente
Propunere de rezoluție B9-0207/2020

Scrutinul va fi deschis până la10.30.

S-a procedat la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate la 14.15.


6. Declarația președinției

Președintele a făcut o declarație privind situația din Hong Kong, făcând apel la autoritățile competente să respecte angajamentele internaționale și libertățile fundamentale.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)


A PREZIDAT: Nicola BEER
Vicepreședintă

7. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 9.16.


8. Raportul anual pe 2019 privind drepturile omului - Stabilitatea și securitatea în estul Mării Mediterane și rolul negativ jucat de Turcia - Situația în Belarus (dezbatere)

Declarații ale Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate:

Raportul anual pe 2019 privind drepturile omului (2020/2688(RSP))

Stabilitatea și securitatea în estul Mării Mediterane și rolul negativ jucat de Turcia (2020/2706(RSP))

Situația în Belarus (2020/2707(RSP))

Josep Borrell Fontelles (Vicepreședinte al Comisiei / Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarațiile.

Raportul anual pe 2019 privind drepturile omului

Au intervenit Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Isabel Santos, în numele Grupului S&D, María Soraya Rodríguez Ramos, în numele Grupului Renew, Lars Patrick Berg, în numele Grupului ID, Hannah Neumann, în numele Grupului Verts/ALE, Bert-Jan Ruissen, în numele Grupului ECR, Miguel Urbán Crespo, în numele Grupului GUE/NGL, Leopoldo López Gil, Maria Arena, Barry Andrews, Isabella Tovaglieri, Heidi Hautala, Carles Puigdemont i Casamajó, Francisco José Millán Mon, Bettina Vollath, Yana Toom, Mislav Kolakušić, Maxette Pirbakas, Arba Kokalari, Marc Angel, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly, Carlos Zorrinho și Javi López.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Stabilitatea și securitatea în estul Mării Mediterane și rolul negativ jucat de Turcia

Au intervenit Lefteris Christoforou, în numele Grupului PPE, Nacho Sánchez Amor, în numele Grupului S&D, Hilde Vautmans, în numele Grupului Renew, Thierry Mariani, în numele Grupului ID, Tineke Strik, în numele Grupului Verts/ALE, Assita Kanko, în numele Grupului ECR, Giorgos Georgiou, în numele Grupului GUE/NGL, David McAllister, Tonino Picula, Nathalie Loiseau, Vincenzo Sofo, Damian Boeselager, Emmanouil Fragkos, Özlem Demirel, Loucas Fourlas, Nikos Androulakis, Chrysoula Zacharopoulou, Jérôme Rivière, Angel Dzhambazki, Emmanuel Maurel, Massimiliano Salini, Evin Incir, Bernhard Zimniok, Carlo Fidanza, Mick Wallace, Lukas Mandl, Costas Mavrides, Francesca Donato, Jorge Buxadé Villalba, Željana Zovko, Andreas Schieder, Jordan Bardella, François-Xavier Bellamy, Pierfrancesco Majorino, Vangelis Meimarakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Seán Kelly, Maria Spyraki și Rasa Juknevičienė.

Situația în Belarus

Au intervenit Andrius Kubilius, în numele Grupului PPE, Robert Biedroń, în numele Grupului S&D, Petras Auštrevičius, în numele Grupului Renew, Viola Von Cramon-Taubadel, în numele Grupului Verts/ALE, Manu Pineda, în numele Grupului GUE/NGL, Michael Gahler, Norbert Neuser, Karin Karlsbro, Eugen Tomac și Juozas Olekas.

A intervenit Josep Borrell Fontelles.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată la 11.39.)


A PREZIDAT: Katarina BARLEY
Vicepreședintă

9. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 14.16.


10. Acte delegate [articolul 111 alineatul (6) din Regulamentul de procedură] (măsuri subsecvente)

Președinta a reamintit că recomandarea Comisiei ECON de a nu formula obiecțiuni la actul delegat a fost anunțată în plen ieri, miercuri, 8 iulie 2020 (punctul 5 al PV din 8.7.2020).

Nu a fost formulată nicio obiecțiune la această recomandare în termenul stabilit.

Prin urmare, în conformitate cu articolul 111 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, această recomandare se consideră aprobată și va fi publicată în secțiunea „Texte adoptate” a ședinței de azi (P9_TA(2020)0187).


11. Anunțarea rezultatelor votului

Președinta a citit rezultatele votului cu privire la amendamente:

Situația umanitară din Venezuela și criza migrației și a refugiaților
Propunere comună de rezoluție RC-B9-0211/2020

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0193)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 8, 9 și 10 iulie 2020, punctul 16)

O politică amplă a Uniunii în materie de prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului - planul de acțiune al Comisiei și alte evoluții recente
Propunere de rezoluție B9-0207/2020

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0204)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 8, 9 și 10 iulie 2020, punctul 28)


12. A doua sesiune de votare

Intervenții

José Gusmão, raportor, a făcut o declarație înainte de votul privind raportul său (A9-0124/2020), în conformitate cu articolul 159 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

Parlamentul este invitat să voteze cu privire la amendamentele la:

—   Iniţiativa cetăţenească europeană: măsuri temporare privind termenele pentru etapele de colectare, verificare și examinare având în vedere epidemia de COVID-19 ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]

—   Orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre *
Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre [COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: José Gusmão (A9-0124/2020)

—   Proiectul de buget rectificativ 5/2020: acordarea în continuare de sprijin refugiaților și comunităților-gazdă ca răspuns la criza siriană din Iordania, Liban și Turcia
Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 5 la bugetul general pentru exercițiul financiar 2020 - Acordarea în continuare de sprijin refugiaților și comunităților-gazdă ca răspuns la criza siriană din Iordania, Liban și Turcia [09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

—   Strategia UE post-COVID-19 în domeniul sănătății publice
Propunere comună de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) și (4) din Regulamentul de procedură în locul propunerilor de rezoluție B9-0216/2020, B9-0218/020, B9-0219/2020, B9-0220/2020 și B9-0221/2020 de Peter Liese, în numele Grupului PPE, Jytte Guteland, în numele Grupului S&D, Véronique Trillet Lenoir, în numele Grupului Renew Europe, Petra De Sutter, în numele Grupului Verts/ALE, Kateřina Konečná și Marc Botenga, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la strategia UE în materie de sănătate publică după criza COVID-19 (2020/2691(RSP)) (RC-B9-0216/2020)

Scrutinul va fi deschis până la 15.45.

S-a procedat la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate la 18.15.

(Ședința a fost suspendată la 14.22.)


13. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 14.30.


14. Strategia pentru sustenabilitate privind substanțele chimice (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000044/2020) adresată de Maria Spyraki, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi și Anja Hazekamp, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Strategia pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor chimice (B9-0013/2020)

Maria Spyraki a dezvoltat întrebarea.

Virginijus Sinkevičius (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit Pernille Weiss, în numele Grupului PPE, Maria Arena, în numele Grupului S&D, Frédérique Ries, în numele Grupului Renew, Isabella Tovaglieri, în numele Grupului ID, Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, Pietro Fiocchi, în numele Grupului ECR, și Anja Hazekamp, în numele Grupului GUE/NGL.

A intervenit Virginijus Sinkevičius.

Propunere de rezoluție depusă în temeiul articolului 136 alineatul (5) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

—   Maria Spyraki, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi și Anja Hazekamp, în numele Comisiei ENVI, Strategia pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor chimice (2020/2531(RSP)) (B9-0222/2020).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4 al PV din 10.7.2020 (amendamente), punctul 17 al PV din 10.7.2020 (vot final).


15. Îmbunătățirea procesului de includere a romilor în Europa în următorul deceniu (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Îmbunătățirea procesului de includere a romilor în Europa în următorul deceniu (2020/2692(RSP))

Michael Roth (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Helena Dalli (membră a Comisiei) au făcut declarațiile.

A intervenit Peter Pollák, în numele Grupului PPE.

A PREZIDAT: Heidi HAUTALA
Vicepreședintă

Au intervenit Evin Incir, în numele Grupului S&D, Anna Júlia Donáth, în numele Grupului Renew, Annalisa Tardino, în numele Grupului ID, Romeo Franz, în numele Grupului Verts/ALE, Elżbieta Rafalska, în numele Grupului ECR, Clare Daly, în numele Grupului GUE/NGL, Michaela Šojdrová, Milan Brglez, France Jamet, Evin Incir, cu privire la intervenția anterioară (Președinta a reamintit obligația de respect reciproc a deputaților), Angel Dzhambazki, care s-a manifestat împotriva comentariilor vorbitoarei anterioare, care nu au fost făcute la microfon (Președinta l-a invitat să aibă la sfârșitul dezbaterii, dacă este cazul, o intervenție pentru o chestiune de ordin personal) și Loránt Vincze.

Au intervenit Helena Dalli și Michael Roth.

Dezbaterea s-a încheiat.

A intervenit Angel Dzhambazki pentru o chestiune personală (articolul 173 din Regulamentul de procedură).


16. Situația negocierilor din cadrul Consiliului în privința Regulamentului privind protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Situația negocierilor din cadrul Consiliului în privința Regulamentului privind protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre (2020/2709(RSP))

Michael Roth (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Johannes Hahn (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit Petri Sarvamaa, în numele Grupului PPE, Eider Gardiazabal Rubial, în numele Grupului S&D, Moritz Körner, în numele Grupului Renew, Nicolas Bay, în numele Grupului ID, Daniel Freund, în numele Grupului Verts/ALE, Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, Silvia Modig, în numele Grupului GUE/NGL, Mario Furore, neafiliat, Tomáš Zdechovský, Margarida Marques, Katalin Cseh, Joachim Kuhs, Clara Ponsatí Obiols, Monika Hohlmeier, Katarina Barley, Christophe Hansen, Lara Wolters și Othmar Karas.

Au intervenit Didier Reynders (membru al Comisiei) și Michael Roth.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată la 16.37.)


17. Acte delegate [articolul 111 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Regulamentul Delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/40 în ceea ce privește evaluarea punerii în aplicare a programului de încurajare a consumului de fructe, legume și lapte în școli (C(2020)03909 - 2020/2694(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 18 iunie 2020

retrimis comisiei competente: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 877/2013 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 473/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind dispozițiile comune pentru monitorizarea și evaluarea proiectelor de planuri bugetare și pentru asigurarea corectării deficitelor excesive ale statelor membre din zona euro (C(2020)04140 - 2020/2695(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 19 iunie 2020

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) 2017/821 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea unor praguri de volum pentru minereurile de tantal sau niobiu și concentratele lor, minereurile de aur și concentratele lor, oxizii și hidroxizii de staniu, tantalați și carburile de tantal (C(2020)04164 - 2020/2698(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 25 iunie 2020

retrimis comisiei competente: INTA

- Regulament Delegat al Comisiei de rectificare a versiunii în limba suedeză a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (C(2020)04214 - 2020/2699(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 29 iunie 2020

retrimis comisiei competente: ENVI, IMCO (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

- Regulament Delegat al Comisiei de stabilire a unei reduceri forfetare a taxei la import pentru sorgul importat în Spania din țări terțe (C(2020)04262 - 2020/2700(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 1 iulie 2020

retrimis comisiei competente: AGRI

- Regulamentul Delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2020/592 privind măsuri excepționale temporare de derogare de la anumite dispoziții ale Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea abordării perturbării pieței în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul vitivinicol, provocată de pandemia de COVID-19 și de măsurile legate de aceasta (C(2020)04583 - 2020/2711(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 6 iulie 2020

retrimis comisiei competente: AGRI

Decizia Comisiei privind retragerea următoarelor acte delegate:

- Retragerea regulamentului delegat al Comisiei din 13 februarie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 139/2014 în ceea ce privește siguranța pistelor și datele aeronautice - (C(2020)4034 - C(2020)0710 - 2020/2576(DEA))

Data primirii: 22 iunie 2020

Document transmis comisiei competente pentru actul legislativ de bază: TRAN


18. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către alte instituții

- Propunere de transfer de credite 1-INF/2020 - Secțiunea IV - Curtea de Justiție (N9-0033/2020 - C9-0195/2020 - 2020/2106(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite 2-INF/2020 - Secțiunea IV - Curtea de Justiție (N9-0034/2020 - C9-0196/2020 - 2020/2107(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 13/2020 - Secțiunea III - Comisia (N9-0035/2020 - C9-0197/2020 - 2020/2109(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

2) de către deputați

- Viktor Uspaskich. Propunere de rezoluție referitoare la majorarea finanțării pentru învățământul superior în Uniunea Europeană (B9-0164/2020)

retrimis

comisiei competente :

CULT

- Jordan Bardella. Propunere de rezoluție referitoare la acordul de liber schimb între Uniunea Europeană și Mexic (B9-0167/2020)

retrimis

comisiei competente :

INTA

- Christine Anderson, Gerolf Annemans, Gunnar Beck, Aurelia Beigneux, Lars Patrick Berg, Dominique Bilde, Markus Buchheit, Jorge Buxadé Villalba, Gilbert Collard, Filip De Man, Derk Jan Eppink, Nicolaus Fest, Emmanouil Fragkos, Gianna Gancia, Catherine Griset, Roman Haider, Virginie Joron, Maximilian Krah, Joachim Kuhs, Jean-Lin Lacapelle, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jörg Meuthen, Guido Reil, Jérôme Rivière, Rob Rooken, Robert Roos, Hermann Tertsch, Tom Vandendriessche, Harald Vilimsky, Charlie Weimers, Bernhard Zimniok, Milan Zver Marcel de Graaff. Propunere de rezoluție referitoare la includerea mișcării Antifa pe lista organizațiilor teroriste a UE (B9-0168/2020)

retrimis

comisiei competente :

LIBE

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la siguranța aplicațiilor de comunicații video în UE (B9-0198/2020)

retrimis

comisiei competente :

LIBE

- Gianantonio Da Re. Propunere de rezoluție referitoare la protecția și promovarea sectorului artizanatului (B9-0199/2020)

retrimis

comisiei competente :

ITRE

- Julie Lechanteux. Propunere de rezoluție referitoare la participarea Rusiei la summitul G7 (B9-0201/2020)

retrimis

comisiei competente :

AFET


19. Transferuri de credite și decizii bugetare

În conformitate cu articolul 31 alineatul (1) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a hotărât să aprobe transferul de credite al Comisiei Europene DEC 11/2020 - Secțiunea III - Comisia.

În conformitate cu articolul 32 alineatul (2) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a hotărât să aprobe transferul de credite al Comisiei Europene DEC 12/2020 - Secțiunea III - Comisia.

În conformitate cu articolul 29 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a hotărât să nu emită obiecții la transferurile de credite V/AB-01/A/20, V/AB-02/A/20, V/AB-03/C/20 şi V/AB-04/T/20 - Secțiunea V - Curtea de Conturi.

În conformitate cu articolul 29 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a hotărât să aprobe transferul de credite N1/2020 - Serviciul European de Acțiune Externă.


20. Petiții

Petițiile nr. 0629-20 - 0720-20 au fost înscrise în registrul general la data de 9 iulie 2020 și au fost trimise comisiei competente, în conformitate cu articolul 226 alineatele (9) și (10) din Regulamentul de procedură.

Președintele, în conformitate cu articolul 226 alineatul (15) din Regulamentul de procedură, a trimis comisiei competente la 9 iulie 2020 petițiile primite de Parlamentul European și care au fost trimise de către persoane fizice sau juridice care nu sunt cetățeni ai Uniunii Europene și nu își au reședința sau sediul social într-un stat membru.


A PREZIDAT: Fabio Massimo CASTALDO
Vicepreședinte

21. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 18.15.


22. Anunțarea rezultatelor votului

Președintele a citit rezultatele votului privind amendamentele la:

Iniţiativa cetăţenească europeană: măsuri temporare privind termenele pentru etapele de colectare, verificare și examinare având în vedere epidemia de COVID-19 ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]

(Majoritate simplă)

ACORD PROVIZORIU

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0188)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 8, 9 și 10 iulie 2020, punctul 11)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre
Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre [COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: José Gusmão (A9-0124/2020)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0194)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 8, 9 și 10 iulie 2020, punctul 17)

Proiectul de buget rectificativ 5/2020: acordarea în continuare de sprijin refugiaților și comunităților-gazdă ca răspuns la criza siriană din Iordania, Liban și Turcia
Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 5 la bugetul general pentru exercițiul financiar 2020 - Acordarea în continuare de sprijin refugiaților și comunităților-gazdă ca răspuns la criza siriană din Iordania, Liban și Turcia [09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENT

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0195)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 8, 9 și 10 iulie 2020, punctul 18)

Strategia UE post-COVID-19 în domeniul sănătății publice
Propunere comună de rezoluție RC-B9-0216/2020

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0205)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 8, 9 și 10 iulie 2020, punctul 29)


23. Componența comisiilor și delegațiilor

Președintele a primit din partea Grupurilor S&D și Renew următoarele decizii de modificare a componenței comisiilor și a delegațiilor:

INTA: Udo Bullmann și Margarida Marques

LIBE: Maria Grapini

AFCO: Mihai Tudose care o înlocuiește pe Maria Grapini

Delegația la Comisia parlamentară de asociere UE-Moldova: Sylwia Spurek

Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud: Sylwia Spurek

Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Mexic: Jordi Cañas care îl înlocuiește pe Luis Garicano

Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest: Sylwia Spurek

Aceste decizii produc efecte începând de astăzi.


24. A treia sesiune de votare

Intervenții

Annalisa Tardino, raportoare, a făcut o declarație înainte de votul privind raportul său (A9-0131/2020), în conformitate cu articolul 159 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

Parlamentul este invitat să treacă la voturile finale privind:

—   Modificarea Directivelor (UE) 2017/2455 și (UE) 2019/1995 în ceea ce privește datele de transpunere și aplicare, din cauza izbucnirii crizei COVID-19 *
Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Directivelor (UE) 2017/2455 și (UE) 2019/1995 în ceea ce privește datele de transpunere și aplicare, din cauza izbucnirii crizei COVID-19 [COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

—   Activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual 2019
Raportul anual pe 2019 referitor la activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții [2019/2126(INI)] - Comisia pentru bugete. Raportor: David Cormand (A9-0081/2020)

—   Controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual pe 2018
Raport referitor la controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual pe 2018 [2019/2127(INI)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

   Protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene - combaterea fraudei - raport anual 2018
Raport referitor la protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene - combaterea fraudei - raport anual 2018 [2019/2128(INI)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

—   Situația umanitară din Venezuela și criza migrației și a refugiaților
Propunere comună de rezoluție RC-B9-0211/2020

Parlamentul este invitat să treacă la voturile privind amendamentele la:

—   Obiecție formulată în conformitate cu articolul 112 alineatele (2) şi (3) din Regulamentul de procedură: substanțele active, inclusiv flumioxazinul
Propunere de rezoluție depusă de Comisia ENVI, în conformitate cu articolul 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură, referitoare la proiectul de regulament de punere în aplicare al Comisiei de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadelor de aprobare a substanțelor active beflubutamid, benalaxil, bentiavalicarb, bifenazat, boscalid, bromoxinil, captan, ciazofamid, dimetomorf, etefon, etoxazol, famoxadon, fenamifos, flumioxazin, fluoxastrobin, folpet, formetanat, metribuzin, milbemectină, Paecilomyces lilacinus tulpina 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metil, propamocarb, protioconazol și S-metolaclor (D067115/02 ; 2020/2671(RSP)) (B9-0203/2020) - Deputați responsabili: Anja Hazekamp, Maria Arena, Tilly Metz și Eleonora Evi

—   Revizuirea liniilor directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene
Propunere de rezoluție B9-0122/2020

—   Încheierea unui acord, în curs de negociere, între Uniunea Europeană și Noua Zeelandă privind schimbul de date cu caracter personal pentru combaterea criminalității grave și a terorismului
Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului și Comisiei privind încheierea unui acord, în curs de negociere, între Uniunea Europeană și Noua Zeelandă privind schimbul de date cu caracter personal între Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și autoritățile neozeelandeze competente pentru combaterea criminalității grave și a terorismului [2020/2048(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

—   Strategia pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor chimice
Propunere de rezoluție B9-0222/2020

Scrutinul va fi deschis până la 19.45.

S-a procedat la vot.

Rezultatele votului vor fi anunțate mâine, vineri, 10 iulie 2020, ora 9.00.


25. Explicații privind votul

Explicațiile privind votul prezentate în scris:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 194 din Regulamentul de procedură, apar pe paginile deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Cu titlu excepțional, se acceptă explicații ale votului de maximum 400 de cuvinte.


26. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează în documentul „Rezultatele voturilor prin apel nominal”, anexat la procesul-verbal al ședinței și disponibil pe site-ul Parlamentului. Ele sunt menționate numai în scop informativ și nu modifcă deloc rezultatul votului anunțat în plen.

Documentul va fi actualizat regulat timp de cel mult două săptămâni după perioada de sesiune.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


27. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” 654.272/OJVE).


28. Ridicarea ședinței

Ședința s-a încheiat la 20.30.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Aguilar Mazaly, Alexandrov Yordanov Alexander, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bijoux Stéphane, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, de la Pisa Carrión Margarita, De Meo Salvatore, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nistor Gheorghe-Vlad, Oetjen Jan-Christoph, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terras Riho, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vrecionová Veronika, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Absenți motivat

Søgaard-Lidell Linea

Din motive legate de pandemia de Covid-19, s-a introdus un sistem de vot la distanță (a se vedea Decizia Biroului din 20 martie 2020 de completare a Deciziei sale din 3 mai 2004 privind normele care reglementează votarea). Numele deputaților care participă la vot figurează în documentul „Rezultatele voturilor prin apel nominal”, anexat la procesul-verbal al ședinței, care este disponibil pe site-ul Parlamentului.

Ultima actualizare: 18 august 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate