Zoznam 
Zápisnica
XML 152kPDF 286kWORD 78k
Štvrtok, 9. júla 2020 - Brusel
1.Otvorenie rokovania
 2.Oznámenie predsedníctva
 3.Oznámenie výsledkov hlasovania
 4.Humanitárna situácia vo Venezuele a migračná a utečenecká kríza (predložené návrhy uznesení)
 5.Prvé hlasovanie
 6.Vyhlásenie Predsedníctva
 7.Pokračovanie rokovania
 8.Výročná správa o ľudských právach za rok 2019 - Stabilita a bezpečnosť v Stredozemí a negatívna úloha Turecka - Situácia v Bielorusku (rozprava)
 9.Pokračovanie rokovania
 10.Delegované akty (článok 111 ods. 6 rokovacieho poriadku) (ďalší postup)
 11.Oznámenie výsledkov hlasovania
 12.Druhé hlasovanie
 13.Pokračovanie rokovania
 14.Stratégia udržateľnosti v oblasti chemických látok (rozprava)
 15.Podpora procesu začleňovania Rómov v nasledujúcom desaťročí (rozprava)
 16.Súčasný stav rokovaní Rady o nariadení o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch (rozprava)
 17.Delegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku)
 18.Predloženie dokumentov
 19.Presuny rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia
 20.Petície
 21.Pokračovanie rokovania
 22.Oznámenie výsledkov hlasovania
 23.Zloženie výborov a delegácií
 24.Tretie hlasovanie
 25.Vysvetlenia hlasovania
 26.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 27.Program rokovania na nasledujúci deň
 28.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: David Maria SASSOLI
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 9.00 h.


2. Oznámenie predsedníctva

Predseda oznámil, že na základe odporúčania poradného výboru pre správanie poslancov rozhodol udeliť 1. júla 2020 sankciu poslancovi Janovi Zahradilovi za nedodržanie oznamovacích povinností uvedených v článku 3 ods. 3 a v článku 4 ods. 2 Kódexu správania poslancov, z čoho môže vzniknúť konflikt záujmov. Sankcia má formu pokarhania.

Toto rozhodnutie bolo poslancovi oznámené 7. júla 2020.

V súlade s článkom 177 rokovacieho poriadku má Jan Zahradil lehotu dvoch týždňov, ktorá začína plynúť dňom oznámenia sankcie, aby podal Predsedníctvu interné odvolanie proti tomuto rozhodnutiu.


3. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predseda oznámil výsledky hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch (bod 20 zápisnice zo dňa 8.7.2020):

Konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy a požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov ***II
Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú špecifické pravidlá vo vzťahu k smernici 96/71/ES a smernici 2014/67/EÚ pre vysielanie vodičov v odvetví cestnej dopravy a ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 [05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0184)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 8)

Denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov ***II
Návrh odporúčania do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a doby denného a týždenného odpočinku, a nariadenie (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov [05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0185)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 9)

Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy ***II
Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (EÚ) č. 1024/2012 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví cestnej dopravy [05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0186)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 10)

Ochrana finančných záujmov Európskej únie – boj proti podvodom – výročná správa za rok 2018
Správa o ochrane finančných záujmov Európskej únie – boj proti podvodom – výročná správa za rok 2018 [2019/2128(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCI NÁVRH

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0192)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 15)

Po oznámení výsledkov hlasovania o týchto troch pozíciách Rady:

—   Konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy a požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov ***II,

—   Denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov ***II,

—   Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy ***II,

Predseda oznámil, že nebol prijatý žiadny pozmeňujúci návrh a že nedostal žiadne ďalšie žiadosti podľa článku 67 rokovacieho poriadku.

Vyhlásil uvedené tri pozície Rady za schválené, čím sa tri legislatívne uznesenia považujú za prijaté.


4. Humanitárna situácia vo Venezuele a migračná a utečenecká kríza (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Humanitárna situácia vo Venezuele a migračná a utečenecká kríza (2019/2952(RSP))

Rozprava sa uskutočnila 18. decembra 2019 (bod 20 zápisnice zo dňa 18.12.2019).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Dolors Montserrat, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Paulo Rangel, Antonio Tajani, David McAllister, Gabriel Mato, Antonio López-Istúriz White, Cláudia Monteiro de Aguiar, Isabel Wiseler-Lima, Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Michal Wiezik a Peter Pollák v mene skupiny PPE o humanitárnej situácii vo Venezuele a migračnej a utečeneckej kríze (2019/2952(RSP)) (B9-0211/2020);

—   Manu Pineda v mene skupiny GUE/NGL o humanitárnej situácii vo Venezuele a migračnej a utečeneckej kríze (2019/2952(RSP)) (B9-0212/2020);

—   Kati Piri, Maria-Manuel Leitão-Marques a Javi López v mene skupiny S&D o humanitárnej situácii vo Venezuele a migračnej a utečeneckej kríze (2019/2952(RSP)) (B9-0213/2020);

—   Anna Fotyga v mene skupiny ECR o humanitárnej situácii vo Venezuele a migračnej a utečeneckej kríze (2019/2952(RSP)) (B9-0214/2020);

—   Dita Charanzová, Jordi Cañas, Barry Andrews, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Martina Dlabajová, Billy Kelleher, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Nicolae Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță a Ramona Strugariu v mene skupiny Renew o humanitárnej situácii vo Venezuele a migračnej a utečeneckej kríze (2019/2952(RSP)) (B9-0215/2020).

Hlasovanie: bod 11 zápisnice zo dňa 9.7.2020 (pozmeňujúce návrhy), bod 4 zápisnice zo dňa 10.7.2020 (záverečné hlasovanie).


5. Prvé hlasovanie

Parlament bude hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch k týmto textom:

—   Humanitárna situácia vo Venezuele a migračná a utečenecká kríza
Návrh spoločného uznesenia, ktorý v súlade s článkom 132 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku nahrádza návrhy uznesení B9-0211/2020, B9-0213/2020 a B9-0215/2020, ktoré predložili Dolors Montserrat, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Paulo Rangel, Antonio Tajani, David McAllister, Gabriel Mato, Antonio López Istúriz White, Cláudia Monteiro de Aguiar, Isabel Wiseler Lima, Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Michal Wiezik a Peter Pollák, v mene skupiny PPE, Kati Piri, Javi López a Maria Manuel Leitão Marques, v mene skupiny S&D, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Abir Al Sahlani, Barry Andrews, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Nicola Danti, Fredrick Federley, Billy Kelleher, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache a Hilde Vautmans, v mene skupiny Renew, o humanitárnej situácii vo Venezuele a migračnej a utečeneckej kríze (2019/2952(RSP)) (RC-B9-0211/2020)

—   Komplexná politika Únie na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu – Akčný plán Komisie a ďalší nedávny vývoj
Návrh uznesenia B9-0207/2020

Hlasovať je možné do 10.30 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené: o 14.15 h.


6. Vyhlásenie Predsedníctva

Predseda vystúpil s vyhlásením, pokiaľ ide o situáciu v Hongkongu, v ktorom vyzval príslušné orgány, aby dodržiavali medzinárodné záväzky a základné slobody.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)


PREDSEDNÍCTVO: Nicola BEER
podpredsedníčka

7. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 9.16 h.


8. Výročná správa o ľudských právach za rok 2019 - Stabilita a bezpečnosť v Stredozemí a negatívna úloha Turecka - Situácia v Bielorusku (rozprava)

Vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku:

Výročná správa o ľudských právach za rok 2019 (2020/2688(RSP))

Stabilita a bezpečnosť v Stredozemí a negatívna úloha Turecka (2020/2706(RSP))

Situácia v Bielorusku (2020/2707(RSP))

Josep Borrell Fontelles (podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku) vystúpil s vyhláseniami.

Výročná správa o ľudských právach za rok 2019

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Isabel Santos v mene skupiny S&D, María Soraya Rodríguez Ramos v mene skupiny Renew, Lars Patrick Berg v mene skupiny ID, Hannah Neumann v mene skupiny Verts/ALE, Bert-Jan Ruissen v mene skupiny ECR, Miguel Urbán Crespo v mene skupiny GUE/NGL, Leopoldo López Gil, Maria Arena, Barry Andrews, Isabella Tovaglieri, Heidi Hautala, Carles Puigdemont i Casamajó, Francisco José Millán Mon, Bettina Vollath, Yana Toom, Mislav Kolakušić, Maxette Pirbakas, Arba Kokalari, Marc Angel, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly, Carlos Zorrinho a Javi López.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Stabilita a bezpečnosť v Stredozemí a negatívna úloha Turecka

Vystúpili títo poslanci: Lefteris Christoforou v mene skupiny PPE, Nacho Sánchez Amor v mene skupiny S&D, Hilde Vautmans v mene skupiny Renew, Thierry Mariani v mene skupiny ID, Tineke Strik v mene skupiny Verts/ALE, Assita Kanko v mene skupiny ECR, Giorgos Georgiou v mene skupiny GUE/NGL, David McAllister, Tonino Picula, Nathalie Loiseau, Vincenzo Sofo, Damian Boeselager, Emmanouil Fragkos, Özlem Demirel, Loucas Fourlas, Nikos Androulakis, Chrysoula Zacharopoulou, Jérôme Rivière, Angel Dzhambazki, Emmanuel Maurel, Massimiliano Salini, Evin Incir, Bernhard Zimniok, Carlo Fidanza, Mick Wallace, Lukas Mandl, Costas Mavrides, Francesca Donato, Jorge Buxadé Villalba, Željana Zovko, Andreas Schieder, Jordan Bardella, François-Xavier Bellamy, Pierfrancesco Majorino, Vangelis Meimarakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Seán Kelly, Maria Spyraki a Rasa Juknevičienė.

Situácia v Bielorusku

Vystúpili títo poslanci: Andrius Kubilius v mene skupiny PPE, Robert Biedroń v mene skupiny S&D, Petras Auštrevičius v mene skupiny Renew, Viola Von Cramon-Taubadel v mene skupiny Verts/ALE, Manu Pineda v mene skupiny GUE/NGL, Michael Gahler, Norbert Neuser, Karin Karlsbro, Eugen Tomac a Juozas Olekas.

V rozprave vystúpil Josep Borrell Fontelles.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.39 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Katarina BARLEY
podpredsedníčka

9. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 14.16 h.


10. Delegované akty (článok 111 ods. 6 rokovacieho poriadku) (ďalší postup)

Predsedajúca pripomenula, že odporúčanie, ktoré predložil výbor ECON, nevzniesť námietku voči delegovanému aktu, bolo oznámené v pléne v predchádzajúci deň, t. j. v stredu 8. júla 2020 (bod 5 zápisnice zo dňa 8.7.2020).

V stanovenej lehote nebola voči tomuto odporúčaniu vznesená žiadna námietka.

Toto odporúčanie sa teda považuje za schválené v súlade s článkom 111 ods. 6 rokovacieho poriadku a uverejní sa v časti Prijaté texty z dnešného rokovania (P9_TA(2020)0187).


11. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predsedajúca oznámila výsledky hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch:

Humanitárna situácia vo Venezuele a migračná a utečenecká kríza
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0211/2020

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0193)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 16)

Komplexná politika Únie na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu – Akčný plán Komisie a ďalší nedávny vývoj
Návrh uznesenia B9-0207/2020

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0204)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 28)


12. Druhé hlasovanie

Vystúpenia:

José Gusmão, spravodajca, vystúpil s vyhlásením pred hlasovaním o jeho správe (A9-0124/2020) v súlade s článkom 159 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Parlament bude hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch k textom:

—   Európska iniciatíva občanov: Dočasné opatrenia týkajúce sa lehôt pre fázy zberu, overovania a posudzovania vzhľadom na šírenie ochorenia COVID-19 ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]

—   Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov *
Správa o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov [COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: José Gusmão (A9-0124/2020)

—   Návrh opravného rozpočtu č. 5 k všeobecnému rozpočtu na rok 2020 – Pokračovanie v poskytovaní pomoci utečencom a hostiteľským komunitám v Jordánsku, Libanone a Turecku v reakcii na krízu v Sýrii
Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 5/2020 na rozpočtový rok 2020 – Pokračovanie v poskytovaní pomoci utečencom a hostiteľským komunitám v Jordánsku, Libanone a Turecku v reakcii na krízu v Sýrii [09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

—   Stratégia EÚ v oblasti verejného zdravia po skončení pandémie COVID-19
Návrh spoločného uznesenia, predložený v súlade s článkom 132 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku, ktorý nahrádza návrhy uznesení B9-0216/2020, B9-0218/020, B9-0219/2020, B9-0220/2020 a B9-0221/2020, ktoré predložili Peter Liese, v mene skupiny PPE, Jytte Guteland, v mene skupiny S&D, Véronique Trillet Lenoir, v mene skupiny Renew, Petra De Sutter, v mene skupiny Verts/ALE, Kateřina Konečná a Marc Botenga, v mene skupiny GUE/NGL, o stratégii EÚ v oblasti verejného zdravia po skončení pandémie COVID-19 (2020/2691(RSP)) (RC-B9-0216/2020)

Hlasovať je možné do 15.45 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené: do 18.15 h.

(Rokovanie bolo prerušené o 14.22 h.)


13. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 14.30 h.


14. Stratégia udržateľnosti v oblasti chemických látok (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000044/2020), ktorú položili Maria Spyraki, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi a Anja Hazekamp v mene výboru ENVI pre Komisiu: Chemikálie – stratégia udržateľnosti (B9-0013/2020)

Maria Spyraki rozvinula otázku.

Virginijus Sinkevičius (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Pernille Weiss v mene skupiny PPE, Maria Arena v mene skupiny S&D, Frédérique Ries v mene skupiny Renew, Isabella Tovaglieri v mene skupiny ID, Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE, Pietro Fiocchi v mene skupiny ECR a Anja Hazekamp v mene skupiny GUE/NGL.

V rozprave vystúpil Virginijus Sinkevičius.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 136 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Maria Spyraki, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi a Anja Hazekamp v mene výboru ENVI o stratégii pre chemické látky v záujme udržateľnosti (2020/2531(RSP)) (B9-0222/2020).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4 zápisnice zo dňa 10.7.2020 (pozmeňujúce návrhy), bod 17 zápisnice zo dňa 10.7.2020 (záverečné hlasovanie).


15. Podpora procesu začleňovania Rómov v nasledujúcom desaťročí (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Podpora procesu začleňovania Rómov v nasledujúcom desaťročí (2020/2692(RSP))

Michael Roth (úradujúci predseda Rady) a Helena Dalli (členka Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

V rozprave vystúpil Peter Pollák v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Evin Incir v mene skupiny S&D, Anna Júlia Donáth v mene skupiny Renew, Annalisa Tardino v mene skupiny ID, Romeo Franz v mene skupiny Verts/ALE, Elżbieta Rafalska v mene skupiny ECR, Clare Daly v mene skupiny GUE/NGL, Michaela Šojdrová, Milan Brglez, France Jamet, Evin Incir k predchádzajúcemu vystúpeniu (predsedajúca pripomenula, že poslanci sú povinní navzájom si prejavovať úctu), Angel Dzhambazki, ktorý sa následne ohradil proti poznámkam predchádzajúcej rečníčky pri vypnutom mikrofóne (predsedajúca ho vyzvala, aby prípadne na konci rozpravy vystúpil s osobným vyhlásením) a Loránt Vincze.

Vystúpili: Helena Dalli a Michael Roth.

Rozprava sa skončila.

V rozprave vystúpil Angel Dzhambazki s osobným vyhlásením (článok 173 rokovacieho poriadku).


16. Súčasný stav rokovaní Rady o nariadení o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Súčasný stav rokovaní Rady o nariadení o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch (2020/2709(RSP))

Michael Roth (úradujúci predseda Rady) a Johannes Hahn (člen Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Petri Sarvamaa v mene skupiny PPE, Eider Gardiazabal Rubial v mene skupiny S&D, Moritz Körner v mene skupiny Renew, Nicolas Bay v mene skupiny ID, Daniel Freund v mene skupiny Verts/ALE, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Silvia Modig v mene skupiny GUE/NGL, Mario Furore – nezaradený poslanec, Tomáš Zdechovský, Margarida Marques, Katalin Cseh, Joachim Kuhs, Clara Ponsatí Obiols, Monika Hohlmeier, Katarina Barley, Christophe Hansen, Lara Wolters a Othmar Karas.

Vystúpili: Didier Reynders (člen Komisie) a Michael Roth.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo prerušené o 16.37 h.)


17. Delegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/40, pokiaľ ide o hodnotenie vykonávania školského programu (C(2020)03909 - 2020/2694(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 18. júna 2020

predložené gestorskému výboru: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 877/2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 473/2013 o spoločných ustanoveniach o monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne (C(2020)04140 - 2020/2695(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 19. júna 2020

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/821 stanovením prahových hodnôt objemu pre tantalové alebo nióbové rudy a koncentráty, zlaté rudy a koncentráty, oxidy a hydroxidy cínu, tantaláty a karbidy tantalu (C(2020)04164 - 2020/2698(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 25. júna 2020

predložené gestorskému výboru: INTA

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa opravuje švédske znenie prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (C(2020)04214 - 2020/2699(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 29. júna 2020

predložené gestorskému výboru: ENVI, IMCO (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa stanovuje paušálne zníženie cla na dovoz ciroku z tretích krajín do Španielska (C(2020)04262 - 2020/2700(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 1. júla 2020

predložené gestorskému výboru: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2020/592 o dočasných výnimočných opatreniach, ktoré sa odchyľujú od určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 a ktoré sú zamerané na riešenie narušenia trhu v sektore ovocia a zeleniny a sektore vinohradníctva a vinárstva v dôsledku pandémie COVID-19 a opatrení s ňou spojených (C(2020)04583 - 2020/2711(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 6. júla 2020

predložené gestorskému výboru: AGRI

Rozhodnutie Komisie o stiahnutí tohto delegovaného aktu:

– Stiahnutie delegovaného nariadenia Komisie z 13. februára 2020, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 139/2014, pokiaľ ide o bezpečnosť vzletovej a pristávacej dráhy a letecké údaje – (C(2020)4034 – C(2020)0710 – 2020/2576(DEA))

Dátum doručenia: 22. júna 2020

Dokument postúpený gestorskému výboru zodpovednému za základný legislatívny akt: TRAN


18. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) iných inštitúcií

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov 1-INF/2020 – Oddiel IV – Súdny dvor (N9-0033/2020 – C9-0195/2020 – 2020/2106(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov 2-INF/2020 – Oddiel IV – Súdny dvor (N9-0034/2020 – C9-0196/2020 – 2020/2107(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 13/2020 – Oddiel III – Komisia (N9-0035/2020 – C9-0197/2020 – 2020/2109(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

2) poslancov

– Viktor Uspaskich. Návrh uznesenia o zvýšení finančných prostriedkov na vysokoškolské vzdelávanie v Európskej únii (B9-0164/2020)

pridelené:

gestorský výbor:

CULT

– Jordan Bardella. Návrh uznesenia o dohode o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Mexikom (B9-0167/2020)

pridelené:

gestorský výbor:

INTA

– Christine Anderson, Gerolf Annemans, Gunnar Beck, Aurelia Beigneux, Lars Patrick Berg, Dominique Bilde, Markus Buchheit, Jorge Buxadé Villalba, Gilbert Collard, Filip De Man, Derk Jan Eppink, Nicolaus Fest, Emmanouil Fragkos, Gianna Gancia, Catherine Griset, Roman Haider, Virginie Joron, Maximilian Krah, Joachim Kuhs, Jean-Lin Lacapelle, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jörg Meuthen, Guido Reil, Jérôme Rivière, Rob Rooken, Robert Roos, Hermann Tertsch, Tom Vandendriessche, Harald Vilimsky, Charlie Weimers, Bernhard Zimniok, Milan Zver a Marcel de Graaff. Návrh uznesenia o zaradení hnutia Antifa do zoznamu teroristov, ktorý zostavila EÚ (B9-0168/2020)

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

– Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o bezpečnosti aplikácií určených na videokomunikáciu v EÚ (B9-0198/2020)

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

– Gianantonio Da Re. Návrh uznesenia o ochrane a podpore remeselnej výroby (B9-0199/2020)

pridelené:

gestorský výbor:

ITRE

– Julie Lechanteux. Návrh uznesenia o účasti Ruska na samite G7 (B9-0201/2020)

pridelené:

gestorský výbor:

AFET


19. Presuny rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia

V súlade s článkom 31 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol schváliť presun rozpočtových prostriedkov Európskej komisie DEC 11/2020 – Oddiel III – Komisia.

V súlade s článkom 32 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol schváliť presun rozpočtových prostriedkovde Európskej komisie DEC 12/2020 – Oddiel III – Komisia.

V súlade s článkom 29 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol nevzniesť námietku voči presunu rozpočtových prostriedkov V/AB-01/A/20, V/AB-02/A/20, V/AB-03/C/20 a V/AB-04/T/20 – Oddiel V – Dvor audítorov.

V súlade s článkom29 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol schváliť presun rozpočtových prostriedkov N1/2020 – Európska služba pre vonkajšiu činnosť.


20. Petície

Petície č. 0629-20 až 0720-20 boli dňa 9. júla 2020 zapísané do registra a postúpené gestorskému výboru v súlade s článkom 226 ods. 9 a 10 rokovacieho poriadku.

Predseda oznámil, že v súlade s ustanoveniami článku 226 ods. 15 rokovacieho poriadku 9. júla 2020 postúpil gestorskému výboru petície, ktoré boli Európskemu parlamentu doručené od fyzických alebo právnických osôb, ktoré nie sú občanmi Európskej únie a nemajú v žiadnom členskom štáte bydlisko alebo sídlo.


PREDSEDNÍCTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredseda

21. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 18.15 h.


22. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predsedajúci prečítal výsledky hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch týkajúcich sa týchto dokumentov:

Európska iniciatíva občanov: Dočasné opatrenia týkajúce sa lehôt pre fázy zberu, overovania a posudzovania vzhľadom na šírenie ochorenia COVID-19 ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]

(Potrebná jednoduchá väčšina)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0188)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 11)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov
Správa o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov [COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: José Gusmão (A9-0124/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0194)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 17)

Návrh opravného rozpočtu č. 5 k všeobecnému rozpočtu na rok 2020 – Pokračovanie v poskytovaní pomoci utečencom a hostiteľským komunitám v Jordánsku, Libanone a Turecku v reakcii na krízu v Sýrii
Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 5/2020 na rozpočtový rok 2020 – Pokračovanie v poskytovaní pomoci utečencom a hostiteľským komunitám v Jordánsku, Libanone a Turecku v reakcii na krízu v Sýrii [09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCI NÁVRH

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0195)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 18)

Stratégia EÚ v oblasti verejného zdravia po skončení pandémie CIVID-19
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0216/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0205)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 29)


23. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupín S&D a Renew tieto rozhodnutia, ktorými sa mení zloženie výborov a delegácií:

výbor INTA: Udo Bullmann a Margarida Marques

LIBE: Maria Grapini

výbor AFCO: Mihai Tudose namiesto Marie Grapiniovej

Delegácia pri parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Moldavsko: Sylwia Spurek

Delegácia pre vzťahy s krajinami južnej Ázie: Sylwia Spurek

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ - Mexiko: Jordi Cañas namiesto Luis Garicano

Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení EURONEST: Sylwia Spurek

Tieto rozhodnutia nadobúdajú účinnosť dnešným dňom.


24. Tretie hlasovanie

Vystúpenia:

Annalisa Tardino, spoluspravodajkyňa, vystúpila s vyhlásením pred hlasovaním o jej správe (A9-0131/2020) v súlade s článkom 159 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Parlament uskutoční záverečné hlasovanie:

—   Zmena smerníc (EÚ) 2017/2455 a (EÚ) 2019/1995, pokiaľ ide o dátumy transpozície a uplatňovania, v dôsledku krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 *
Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa v dôsledku krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 menia smernice (EÚ) 2017/2455 a (EÚ) 2019/1995, pokiaľ ide o dátumy transpozície a uplatňovania [COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

—   Finančná činnosť Európskej investičnej banky - výročná správa za rok 2019
Správa o finančnej činnosti Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2019 [2019/2126(INI)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: David Cormand (A9-0081/2020)

—   Kontrola finančnej činnosti Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2018
Správa o kontrole finančnej činnosti Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2018 [2019/2127(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

   Ochrana finančných záujmov Európskej únie – boj proti podvodom – výročná správa za rok 2018
Správa o ochrane finančných záujmov Európskej únie – boj proti podvodom – výročná správa za rok 2018 [2019/2128(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

—   Humanitárna situácia vo Venezuele a migračná a utečenecká kríza
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0211/2020

Parlament uskutoční hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch k týmto textom:

—   Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: Účinné látky vrátane flumioxazínu
Návrh uznesenia, ktorý predložil výbor ENVI v súlade s článkom 112 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku, o návrhu vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období schválenia účinných látok beflubutamid, benalaxyl, bentiavalikarb, bifenazát, boskalid, bromoxynil, kaptán, kyazofamid, dimetomorf, etefón, etoxazol, famoxadón, fenamifos, flumioxazín, fluoxastrobín, folpet, formetanát, metribuzín, milbemektín, Paecilomyces lilacinus kmeň 251, fénmedifám, fosmet, pirimifos-metyl, propamokarb, protiokonazol a S-metolachlór (D067115/02 ; 2020/2671(RSP)) (B9-0203/2020) – Zodpovední poslanci: Anja Hazekamp, Maria Arena, Tilly Metz a Eleonora Evi

—   Revízia usmernení pre transeurópsku energetickú infraštruktúru
Návrh uznesenia B9-0122/2020

—   Uzavretie dohody medzi EÚ a Novým Zélandom, o ktorej sa rokuje, o výmene osobných údajov na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu
Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade a Komisii o uzavretí dohody medzi Európskou úniou a Novým Zélandom, o ktorej sa rokuje, o výmene osobných údajov medzi Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a orgánmi Nového Zélandu príslušnými na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu [2020/2048(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

—   Stratégia udržateľnosti v oblasti chemických látok
Návrh uznesenia B9-0222/2020

Hlasovať je možné do 19.45 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené v nasledujúci deň, t. j. v piatok 10. júla 2020 o 9.00 h.


25. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenie hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 194 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Výnimočne bude možné podať vysvetlenia hlasovania obsahujúce najviac 400 slov.


26. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené v dokumente „Výsledky hlasovania podľa mien“, ktorý je prílohou k zápisnici z rokovania a je k dispozícii na webovom sídle Parlamentu. Uvádzajú sa len na informačné účely a nemajú vplyv na výsledok hlasovania oznámený v pléne.

Tento dokument sa pravidelne aktualizuje najviac počas dvoch týždňov po schôdzi.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


27. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ 654.272/OJVE).


28. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 20.30 h.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Aguilar Mazaly, Alexandrov Yordanov Alexander, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bijoux Stéphane, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, de la Pisa Carrión Margarita, De Meo Salvatore, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nistor Gheorghe-Vlad, Oetjen Jan-Christoph, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terras Riho, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vrecionová Veronika, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Ospravedlnení:

Søgaard-Lidell Linea

Z dôvodov súvisiacich s pandémiou Covid-19 sa zaviedol systém hlasovania na diaľku (pozri rozhodnutie Predsedníctva z 20. marca 2020, ktorým sa dopĺňa jeho rozhodnutie z 3. mája 2004 o pokynoch k hlasovaniu). Mená poslancov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní, sú uvedené v dokumente „Výsledky hlasovaní podľa mien“, ktorý je pripojený k zápisnici z rokovania a dostupný na webovom sídle Parlamentu.

Posledná úprava: 18. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia