Kazalo 
Zapisnik
XML 148kPDF 277kWORD 76k
Četrtek, 9. julij 2020 - Bruselj
1.Otvoritev seje
 2.Sporočilo predsednika
 3.Razglasitev izidov glasovanja
 4.Humanitarne razmere v Venezueli ter migracijska in begunska kriza (vloženi predlogi resolucij)
 5.Prvi čas glasovanja
 6.Izjava predsedujočega
 7.Nadaljevanje seje
 8.Letno poročilo 2019 o človekovih pravicah - Stabilnost in varnost v Sredozemlju in negativna vloga Turčije - Razmere v Belorusiji (razprava)
 9.Nadaljevanje seje
 10.Delegirani akti (člen 111(6) Poslovnika) (nadaljnja obravnava)
 11.Razglasitev izidov glasovanja
 12.Drugi čas glasovanja
 13.Nadaljevanje seje
 14.Trajnostna strategija za kemikalije (razprava)
 15.Krepitev procesa vključevanja Romov v Evropi v naslednjem desetletju (razprava)
 16.Stanje pogajanj v Svetu o uredbi o zaščiti proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah (razprava)
 17.Delegirani akti (člen 111(2) Poslovnika)
 18.Predložitev dokumentov
 19.Prerazporeditev sredstev in proračunske odločitve
 20.Peticije
 21.Nadaljevanje seje
 22.Razglasitev izidov glasovanja
 23.Sestava odborov in delegacij
 24.Tretji čas glasovanja
 25.Obrazložitve glasovanja
 26.Popravki in namere glasovanj
 27.Dnevni red naslednje seje
 28.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: David Maria SASSOLI
Predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Sporočilo predsednika

Predsednik je sporočil, da je v skladu s priporočilom posvetovalnega odbora o ravnanju poslancev dne 1. julija 2020 sklenil izreči kazen Janu Zahradilu, ker ni spoštoval obveznosti o poročanju iz člena 3(3) in člena 4(2) kodeksa ravnanja, zaradi česar je utegnilo priti do nasprotja interesov. Pri izrečeni kazni gre za grajo.

Poslanec je bil o kazni obveščen 7. julija 2020.

Jan Zahradil ima v skladu s členom 177 Poslovnika možnost, da v dveh tednih po prejemu obvestila o kazni pri predsedstvu sproži notranji pritožbeni postopek.


3. Razglasitev izidov glasovanja

Predsednik je prebral izide glasovanja o predlogih sprememb (točka 20 zapisnika z dne 8.7.2020):

Posebna pravila za napotitev voznikov v sektorju cestnega prometa in zahteve za izvrševanje ***II
Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi posebnih pravil v zvezi z Direktivo 96/71/ES in Direktivo 2014/67/EU za napotitev voznikov v sektorju cestnega prometa ter spremembi Direktive 2006/22/ES glede zahtev za izvrševanje in Uredbe (EU) št. 1024/2012 [05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

(večina vseh poslancev Parlamenta)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila(P9_TA(2020)0184)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 8., 9. in 10. julija 2020, točka 8)

Dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajši odmori ter čas počitka glede določanja položaja s tahografi ***II
Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 glede minimalnih zahtev za najdaljši dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka ter Uredbe (EU) št. 165/2014 glede določanja položaja s tahografi [05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

(večina vseh poslancev Parlamenta)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila(P9_TA(2020)0185)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 8., 9. in 10. julija 2020, točka 9)

Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prevoza ***II
Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (ES) št. 1071/2009, (ES) št. 1072/2009 in (EU) št. 1024/2012 za njihovo prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prevoza [05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

(večina vseh poslancev Parlamenta)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila(P9_TA(2020)0186)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 8., 9. in 10. julija 2020, točka 10)

Zaščita finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam – letno poročilo za leto 2018
Poročilo o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam – letno poročilo za leto 2018 [2019/2128(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG SPREMEMBE

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2020)0192)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 8., 9. in 10. julija 2020, točka 15)

Sledila je razglasitev rezultatov glasovanja o naslednjih treh stališčih Sveta:

—   Posebna pravila za napotitev voznikov v sektorju cestnega prometa in zahteve za izvrševanje ***II,

—   Dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajši odmori ter čas počitka glede določanja položaja s tahografi ***II,

—   Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prevoza ***II,

Predsednik je sporočil, da ni bil sprejet noben predlog spremembe in da ni prejel drugih zahtev v skladu s členom 67 Poslovnika.

Razglasil je, da so tri stališča Sveta sprejeta, prav tako veljajo za sprejete tudi tri zakonodajne resolucije.


4. Humanitarne razmere v Venezueli ter migracijska in begunska kriza (vloženi predlogi resolucij)

Izjava podpresednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politko: Humanitarne razmere v Venezueli ter migracijska in begunska kriza (2019/2952(RSP))

Razprava je potekala dne 18. decembra 2019 (točka 20 zapisnika z dne 18.12.2019).

Predlogi resolucije, vloženi v skladu s členom 132(2) Poslovnika ob koncu razprave:

—   Dolors Montserrat, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Paulo Rangel, Antonio Tajani, David McAllister, Gabriel Mato, Antonio López-Istúriz White, Cláudia Monteiro de Aguiar, Isabel Wiseler-Lima, Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Michal Wiezik in Peter Pollák, v imenu skupine PPE, o humanitarnih razmerah v Venezueli ter migracijski in begunski krizi (2019/2952(RSP)) (B9-0211/2020);

—   Manu Pineda v imenu skupine GUE/NGL, o humanitarnih razmerah v Venezueli ter migracijski in begunski krizi (2019/2952(RSP)) (B9-0212/2020);

—   Kati Piri, Maria-Manuel Leitão-Marques in Javi López, v imenu skupine S&D, o humanitarnih razmerah v Venezueli ter migracijski in begunski krizi (2019/2952(RSP)) (B9-0213/2020);

—   Anna Fotyga v imenu skupine ECR, o humanitarnih razmerah v Venezueli ter migracijski in begunski krizi (2019/2952(RSP)) (B9-0214/2020);

—   Dita Charanzová, Jordi Cañas, Barry Andrews, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Martina Dlabajová, Billy Kelleher, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Nicolae Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță in Ramona Strugariu, v imenu skupine Renew, o humanitarnih razmerah v Venezueli ter migracijski in begunski krizi (2019/2952(RSP)) (B9-0215/2020).

Glasovanje: točka 11 zapisnika z dne 9.7.2020 (predlogi sprememb), točka 4 zapisnika z dne 10.7.2020 (končno glasovanje)


5. Prvi čas glasovanja

Parlament je glasoval o predlogih sprememb k:

—   Humanitarne razmere v Venezueli ter migracijska in begunska kriza
Skupni predlog resolucije, ki nadomešča predloge resolucij B9-0211/2020, B9-0213/2020 in B9-0215/2020 in so ga v skladu s členom 132(2) in (4) Poslovnika vložili Dolors Montserrat, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Paulo Rangel, Antonio Tajani, David McAllister, Gabriel Mato, Antonio López Istúriz White, Cláudia Monteiro de Aguiar, Isabel Wiseler Lima, Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Michal Wiezik in Peter Pollák, v imenu skupine PPE, Kati Piri, Javi López in Maria Manuel Leitão Marques, v imenu skupine S&D, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Abir Al Sahlani, Barry Andrews, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Nicola Danti, Fredrick Federley, Billy Kelleher, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache in Hilde Vautmans, v imenu skupine Renew, o humanitarnih razmerah v Venezueli ter migracijski in begunski krizi (2019/2952(RSP)) (RC-B9-0211/2020)

—   Celovita politika Unije na področju preprečevanja pranja denarja in boja proti financiranju terorizma – akcijski načrt Komisije in drugi nedavni dogodki
Predlog resolucije B9-0207/2020

Glasovanje je odprto do 10.30.

Glasovanje se je začelo.

Rezultati glasovanja bodo objavljeni ob 14.15.


6. Izjava predsedujočega

Predsednik je podal izjavo o razmerah v Hongkongu, v kateri je pristojne organe pozval, naj spoštujejo mednarodna prizadevanja in temeljne pravice.

(Seja je bila za trenutek prekinjena.)


PREDSEDSTVO: Nicola BEER
podpredsednica

7. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 9.16.


8. Letno poročilo 2019 o človekovih pravicah - Stabilnost in varnost v Sredozemlju in negativna vloga Turčije - Razmere v Belorusiji (razprava)

Izjava podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko:

Letno poročilo 2019 o človekovih pravicah (2020/2688(RSP))

Stabilnost in varnost v Sredozemlju in negativna vloga Turčije (2020/2706(RSP))

Razmere v Belorusiji (2020/2707(RSP))

Josep Borrell Fontelles (podpredsednik Komisije/visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podal izjavo.

Letno poročilo 2019 o človekovih pravicah

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Isabel Santos v imenu skupine S&D, María Soraya Rodríguez Ramos v imenu skupine Renew, Lars Patrick Berg v imenu skupine ID, Hannah Neumann v imenu skupine Verts/ALE, Bert-Jan Ruissen v imenu skupine ECR, Miguel Urbán Crespo v imenu skupine GUE/NGL, Leopoldo López Gil, Maria Arena, Barry Andrews, Isabella Tovaglieri, Heidi Hautala, Carles Puigdemont i Casamajó, Francisco José Millán Mon, Bettina Vollath, Yana Toom, Mislav Kolakušić, Maxette Pirbakas, Arba Kokalari, Marc Angel, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly, Carlos Zorrinho in Javi López.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Stabilnost in varnost v Sredozemlju in negativna vloga Turčije

Govorili so Lefteris Christoforou v imenu skupine PPE, Nacho Sánchez Amor v imenu skupine S&D, Hilde Vautmans v imenu skupine Renew, Thierry Mariani v imenu skupine ID, Tineke Strik v imenu skupine Verts/ALE, Assita Kanko v imenu skupine ECR, Giorgos Georgiou v imenu skupine GUE/NGL, David McAllister, Tonino Picula, Nathalie Loiseau, Vincenzo Sofo, Damian Boeselager, Emmanouil Fragkos, Özlem Demirel, Loucas Fourlas, Nikos Androulakis, Chrysoula Zacharopoulou, Jérôme Rivière, Angel Dzhambazki, Emmanuel Maurel, Massimiliano Salini, Evin Incir, Bernhard Zimniok, Carlo Fidanza, Mick Wallace, Lukas Mandl, Costas Mavrides, Francesca Donato, Jorge Buxadé Villalba, Željana Zovko, Andreas Schieder, Jordan Bardella, François-Xavier Bellamy, Pierfrancesco Majorino, Vangelis Meimarakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Seán Kelly, Maria Spyraki in Rasa Juknevičienė.

Razmere v Belorusiji

Govorili so Andrius Kubilius v imenu skupine PPE, Robert Biedroń v imenu skupine S&D, Petras Auštrevičius v imenu skupine Renew, Viola Von Cramon-Taubadel v imenu skupine Verts/ALE, Manu Pineda v imenu skupine GUE/NGL, Michael Gahler, Norbert Neuser, Karin Karlsbro, Eugen Tomac in Juozas Olekas.

Govoril je Josep Borrell Fontelles.

Razprava se je zaključila.

(Seja je bila prekinjena ob 11.39.)


PREDSEDSTVO: Katarina BARLEY
podpredsednica

9. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 14.16.


10. Delegirani akti (člen 111(6) Poslovnika) (nadaljnja obravnava)

Predsedujoča je dejala, da je bilo priporočilo odbora ECON, da se ne nasprotuje delegiranemu aktu, razglašeno na plenarnem zasedanju v sredo, 8. julija 2020 (točka 5 zapisnika z dne 8.7.2020).

V predvidenem roku ni bilo izraženih nasprotovanj k priporočilu.

Posledično velja priporočilo v skladu s členom 111(6) Poslovnika za sprejeto in bo objavljeno med sprejetimi besedili jutrišnjega zasedanja (P9_TA(2020)0187).


11. Razglasitev izidov glasovanja

Predsedujoča je prebrala izide glasovanja o predlogih sprememb k:

Humanitarne razmere v Venezueli ter migracijska in begunska kriza
Skupni predlog resolucije RC-B9-0211/2020

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila(P9_TA(2020)0193)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 8., 9. in 10. julija 2020, točka 16)

Celovita politika Unije na področju preprečevanja pranja denarja in boja proti financiranju terorizma – akcijski načrt Komisije in drugi nedavni dogodki
Predlog resolucije B9-0207/2020

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila(P9_TA(2020)0204)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 8., 9. in 10. julija 2020, točka 28)


12. Drugi čas glasovanja

Govori

José Gusmão, poročevalec, je v skladu s členom 159(4) Poslovnika podal izjavo pred glasovanjem o poročilu (A9-0124/2020).

Parlament je glasoval o predlogih sprememb k:

—   Evropska državljanska pobuda: začasni ukrepi glede rokov za faze zbiranja, preverjanja in pregleda zaradi izbruha COVID-19 ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]

—   Smernice za politike zaposlovanja držav članic *
Poročilo o predlogu sklepa Sveta o smernicah za politike zaposlovanja držav članic [COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: José Gusmão (A9-0124/2020)

—   Predlog spremembe proračuna št. 5 k splošnemu proračunu za leto 2020 - Nadaljevanje pomoči beguncem in gostiteljskim skupnostim v odziv na sirsko krizo v Jordaniji, Libanonu in Turčiji
Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 5 k splošnemu proračunu za leto 2020 - Nadaljevanje pomoči beguncem in gostiteljskim skupnostim v odziv na sirsko krizo v Jordaniji, Libanonu in Turčiji [09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

—   Strategija EU na področju javnega zdravja po pandemiji covida-19
Skupni predlog resolucije, ki nadomešča predloge resolucij B9-0216/2020, B9-0218/020, B9-0219/2020, B9-0220/2020 in B9-0221/2020 in so ga v skladu s členom 132(2) in (4) Poslovnika vložili Peter Liese, v imenu skupine PPE, Jytte Guteland, v imenu skupine S&D, Véronique Trillet Lenoir, v imenu skupine Renew, Petra De Sutter, v imenu skupine Verts/ALE, Kateřina Konečná in Marc Botenga, v imenu skupine GUE/NGL, o strategiji EU na področju javnega zdravja po pandemiji covida-19 (2020/2691(RSP)) (RC-B9-0216/2020)

Glasovanje je odprto do 15.45.

Glasovanje se je začelo.

Rezultati glasovanja bodo objavljeni ob 18.15.

(Seja je bila prekinjena ob 14.22.)


13. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 14.30.


14. Trajnostna strategija za kemikalije (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000044/2020), ki so ga postavili Maria Spyraki, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi in Anja Hazekamp, v imenu odbora ENVI, Komisiji: Trajnostna strategija za kemikalije (B9-0013/2020)

Maria Spyraki je predstavila vprašanje.

Virginijus Sinkevičius (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Pernille Weiss v imenu skupine PPE, Maria Arena v imenu skupine S&D, Frédérique Ries v imenu skupine Renew, Isabella Tovaglieri v imenu skupine ID, Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE, Pietro Fiocchi v imenu skupine ECR, in Anja Hazekamp v imenu skupine GUE/NGL.

Govoril je Virginijus Sinkevičius.

Predlog resolucije, vložen v skladu s členom 136(5) Poslovnika ob koncu razprave:

—   Maria Spyraki, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi in Anja Hazekamp, v imenu odbora ENVI, o trajnostni strategiji za kemikalije (2020/2531(RSP)) (B9-0222/2020).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4 zapisnika z dne 10.7.2020 (predlogi sprememb), točka 17 zapisnika z dne 10.7.2020 (končno glasovanje).


15. Krepitev procesa vključevanja Romov v Evropi v naslednjem desetletju (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Krepitev procesa vključevanja Romov v Evropi v naslednjem desetletju (2020/2692(RSP))

Michael Roth (predsedujoči Svetu) in Helena Dalli (članica Komisije) sta podala izjavi.

Govoril je Peter Pollák v imenu skupine PPE.

PREDSEDSTVO: Heidi HAUTALA
podpredsednica

Govorili so Evin Incir v imenu skupine S&D, Anna Júlia Donáth v imenu skupine Renew, Annalisa Tardino v imenu skupine ID, Romeo Franz v imenu skupine Verts/ALE, Elżbieta Rafalska v imenu skupine ECR, Clare Daly v imenu skupine GUE/NGL, Michaela Šojdrová, Milan Brglez, France Jamet, Evin Incir, o besedah prejšnje govornice, (predsedujoča je opozorila, da morajo poslanci ohraniti vzajemno spoštovanje), Angel Dzhambazki, ki se je odzval na pripombe, ki jih je brez mikrofona podala prejšnja govornica, (predsedujoča ga je pozvala, naj na osebne zadeve po potrebi opozori na koncu razprave) in Loránt Vincze.

Govorila sta Helena Dalli in Michael Roth.

Razprava se je zaključila.

Govoril je Angel Dzhambazki o osebni zadevi (člen 173 Poslovnika).


16. Stanje pogajanj v Svetu o uredbi o zaščiti proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Stanje pogajanj v Svetu o uredbi o zaščiti proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah (2020/2709(RSP))

Michael Roth (predsedujoči Svetu) in Johannes Hahn (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Petri Sarvamaa v imenu skupine PPE, Eider Gardiazabal Rubial v imenu skupine S&D, Moritz Körner v imenu skupine Renew, Nicolas Bay v imenu skupine ID, Daniel Freund v imenu skupine Verts/ALE, Jadwiga Wiśniewska v imenu skupine ECR, Silvia Modig v imenu skupine GUE/NGL, Mario Furore (samostojni poslanec), Tomáš Zdechovský, Margarida Marques, Katalin Cseh, Joachim Kuhs, Clara Ponsatí Obiols, Monika Hohlmeier, Katarina Barley, Christophe Hansen, Lara Wolters in Othmar Karas.

Govorila sta Didier Reynders (član Komisije) in Michael Roth.

Razprava se je zaključila.

(Seja je bila prekinjena ob 16.37.)


17. Delegirani akti (člen 111(2) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/40 glede vrednotenja izvajanja šolske sheme (C(2020)03909 - 2020/2694(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 18. junija 2020

posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 877/2013 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 473/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah za spremljanje in ocenjevanje osnutkov proračunskih načrtov ter zagotavljanje zmanjšanja čezmernega primanjkljaja držav članic v euroobmočju (C(2020)04140 - 2020/2695(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 19. junija 2020

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Priloga k Delegirani uredbi Komisije (EU) o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) 2017/821 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo količinskih pragov za tantalove ali niobijeve rude in koncentrate, zlate rude in koncentrate, kositrove okside in hidrokside, tantalate in tantalove karbide (C(2020)04164 - 2020/2698(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 25. junija 2020

posredovano pristojnemu odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o popravku švedske jezikovne različice Priloge I k Uredbi (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (C(2020)04214 - 2020/2699(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 29. junija 2020

posredovano pristojnemu odboru: ENVI, IMCO (člen 57 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o določitvi pavšalnega znižanja uvozne dajatve za sirek, uvožen v Španijo iz tretjih držav (C(2020)04262 - 2020/2700(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 1. julija 2020

posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2020/592 o začasnih izjemnih ukrepih, ki odstopajo od nekaterih določb Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, za odpravo motenj na trgu v sektorju sadja in zelenjave ter vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19 in ukrepov v zvezi z njo (C(2020)04583 - 2020/2711(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 6. julija 2020

posredovano pristojnemu odboru: AGRI

Sklep Komisije o umiku naslednjega delegiranega akta:

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 139/2014 glede varnosti vzletno-pristajalne steze in letalskih podatkov - (C(2020)4034 - C(2020)0710 – 2020/2576(DEA))

Datum prejetja: 22. junij 2020

Dokument posredovan odboru, pristojnemu za osnovni zakonodajni akt: TRAN


18. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od drugih institucij

- Predlog prerazporeditve sredstev 1-INF/2020 – oddelek IV - Sodišče (N9-0033/2020 - C9-0195/2020 - 2020/2106(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve sredstev 2-INF/2020 – oddelek IV - Sodišče (N9-0034/2020 - C9-0196/2020 - 2020/2107(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 13/2020 - oddelek III - Komisija (N9-0035/2020 - C9-0197/2020 - 2020/2109(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

2) od poslancev Parlamenta

- Viktor Uspaskich. Predlog resolucije o povečanju financiranja visokošolskega izobraževanja v EU (B9-0164/2020)

posredovano

pristojni odbor :

CULT

- Jordan Bardella. Predlog resolucije o sporazumu o prosti trgovini med Evropsko unijo in Mehiko (B9-0167/2020)

posredovano

pristojni odbor :

INTA

- Christine Anderson, Gerolf Annemans, Gunnar Beck, Aurelia Beigneux, Lars Patrick Berg, Dominique Bilde, Markus Buchheit, Jorge Buxadé Villalba, Gilbert Collard, Filip De Man, Derk Jan Eppink, Nicolaus Fest, Emmanouil Fragkos, Gianna Gancia, Catherine Griset, Roman Haider, Virginie Joron, Maximilian Krah, Joachim Kuhs, Jean-Lin Lacapelle, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jörg Meuthen, Guido Reil, Jérôme Rivière, Rob Rooken, Robert Roos, Hermann Tertsch, Tom Vandendriessche, Harald Vilimsky, Charlie Weimers, Bernhard Zimniok, Milan Zver in Marcel de Graaff. Predlog resolucije o uvrstitvi gibanja Antifa na seznam EU terorističnih organizacij (B9-0168/2020)

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o varnosti aplikacij za videoklice v EU (B9-0198/2020)

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

- Gianantonio Da Re. Predlog resolucije o zaščiti in spodbujanju obrtnega sektorja (B9-0199/2020)

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

- Julie Lechanteux. Predlog resolucije o sodelovanju Rusije na vrhu skupine G7 (B9-0201/2020)

posredovano

pristojni odbor :

AFET


19. Prerazporeditev sredstev in proračunske odločitve

Odbor za proračun je v skladu s členom 31(1) finančne uredbe sklenil, da bo odobril prerazporeditev sredstev Evropske komisije DEC 11/2020 - oddelek III - Komisija.

Odbor za proračun je v skladu s členom 32(2) finančne uredbe sklenil, da bo odobril prerazporeditev sredstev Evropske komisije DEC 12/2020 - oddelek III - Komisija.

Odbor za proračun je v skladu s členom 29 finančne uredbe sklenil, da ne bo nasprotoval prerazporeditvam sredstev V/AB-01/A/20, V/AB-02/A/20, V/AB-03/C/20 in V/AB-04/T/20 - oddelek V – Računsko sodišče.

Odbor za proračun je v skladu s členom 29 finančne uredbe sklenil, da bo odobril prerazporeditev sredstev N1/2020 – Evropska služba za zunanje delovanje.


20. Peticije

Peticije št. 0629-20 do 0720-20 so bile dne 9. julija 2020 vpisane v register in v skladu s členom 226(9) in (10) Poslovnika posredovane pristojnemu odboru.

Predsednik je sporočil, da je v skladu z določbami člena 226(15) Poslovnika 9. julija 2020 pristojnemu odboru posredoval peticije, ki so jih na Evropski parlament naslovile fizične ali pravne osebe, ki niso niti državljani Evropske unije niti ne prebivajo ali nimajo statutarnega sedeža v eni izmed držav članic.


PREDSEDSTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredsednik

21. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 18.15.


22. Razglasitev izidov glasovanja

Predsednik je prebral rezultate glasovanja o predlogih sprememb k:

Evropska državljanska pobuda: začasni ukrepi glede rokov za faze zbiranja, preverjanja in pregleda zaradi izbruha COVID-19 ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]

(potrebna navadna večina)

ZAČASNI SPORAZUM

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2020)0188)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 8., 9. in 10. julija 2020, točka 11)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Smernice za politike zaposlovanja držav članic
Poročilo o predlogu sklepa Sveta o smernicah za politike zaposlovanja držav članic [COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: José Gusmão (A9-0124/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila(P9_TA(2020)0194)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 8., 9. in 10. julija 2020, točka 17)

Predlog spremembe proračuna št. 5 k splošnemu proračunu za leto 2020 - Nadaljevanje pomoči beguncem in gostiteljskim skupnostim v odziv na sirsko krizo v Jordaniji, Libanonu in Turčiji
Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 5 k splošnemu proračunu za leto 2020 - Nadaljevanje pomoči beguncem in gostiteljskim skupnostim v odziv na sirsko krizo v Jordaniji, Libanonu in Turčiji [09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG SPREMEMBE

Glej sprejeta besedila(P9_TA(2020)0195)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 8., 9. in 10. julija 2020, točka 18)

Strategija EU na področju javnega zdravja po pandemiji covida-19
Skupni predlog resolucije RC-B9-0216/2020

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila(P9_TA(2020)0205)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 8., 9. in 10. julija 2020, točka 29)


23. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupin S&D in Renew prejel naslednje odločitve, ki spreminjajo sestavo odborov in delegacij:

odbor INTA: Udo Bullmann in Margarida Marques

odbor LIBE: Maria Grapini

odbor AFCO: Mihai Tudose namesto Marie Grapini

Delegacija pri pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Moldavija: Sylwia Spurek

Delegacija za odnose z državami Južne Azije: Sylwia Spurek

Delegacija pri Skupnem parlamentarnem odboru EU-Mehika: Jordi Cañas namesto Luisa Garicana

Delegacija parlamentarne skupščine EURONEST: Sylwia Spurek

Te odločitve začnejo veljati na današnji dan.


24. Tretji čas glasovanja

Govori

Annalisa Tardino, soporočevalka, je pred glasovanjem v skladu s členom 159(4) Poslovnika podala izjavo o poročilu (A9-0131/2020).

Parlament je nadaljeval s končnim glasovanjem:

—   Sprememba direktiv (EU) 2017/2455 in (EU) 2019/1995 glede datumov prenosa in začetka uporabe zaradi krize, ki je posledica izbruha COVID-19 *
Poročilo o predlogu sklepa Sveta o spremembi direktiv (EU) 2017/2455 in (EU) 2019/1995 glede datumov prenosa in začetka uporabe zaradi krize, ki je posledica izbruha COVID-19 [COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

—   Finančne dejavnosti Evropske investicijske banke - letno poročilo za leto 2019
Poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke – letno poročilo za leto 2019 [2019/2126(INI)] - Odbor za proračun. Poročevalec: David Cormand (A9-0081/2020)

—   Nadzor nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke - letno poročilo za leto 2018
Poročilo o nadzoru nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke – letno poročilo za leto 2018 [2019/2127(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

   Zaščita finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam – letno poročilo za leto 2018
Poročilo o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam – letno poročilo za leto 2018 [2019/2128(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

—   Humanitarne razmere v Venezueli ter migracijska in begunska kriza
Skupni predlog resolucije RC-B9-0211/2020

Parlament je glasoval o predlogih sprememb k:

—   Nasprotovanje v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika: aktivne snovi, vključno s flumioksazinom
Predlog resolucije, ki ga je v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika vložil odbor ENVI, o osnutku izvedbene uredbe Komisije o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobja odobritve aktivnih snovi beflubutamid, benalaksil, bentiavalikarb, bifenazat, boskalid, bromoksinil, ciazofamid, dimetomorf, etefon, etoksazol, famoksadon, fenamifos, fenmedifam, flumioksazin, fluoksastrobin, folpet, formetanat, fosmet, kaptan, metribuzin, milbemektin, Paecilomyces lilacinus sev 251, pirimifos-metil, propamokarb, protiokonazol in S-metolaklor (D067115/02 ; 2020/2671(RSP)) (B9-0203/2020)- Pristojni poslanci: Anja Hazekamp, Maria Arena, Tilly Metz in Eleonora Evi

—   Sprememba smernic za vseevropsko energetsko infrastrukturo
Predlog resolucije B9-0122/2020

—   Sklenitev sporazuma o izmenjavi osebnih podatkov za boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu, o katerem se pogajata EU in Nova Zelandija
Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu in Komisiji glede sklenitve sporazuma o izmenjavi osebnih podatkov med Agencijo Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) in pristojnimi organi Nove Zelandije za boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu, o katerem se pogajata Evropska unija in Nova Zelandija [2020/2048(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

—   Trajnostna strategija za kemikalije
Predlog resolucije B9-0222/2020

Glasovanje je odprto do19.45.

Glasovanje se je začelo.

Rezultati glasovanja bodo razglašeni v petek, 10. julija 2020, ob 9.00..


25. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja so v skladu s členom 194 Poslovnika na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Izjemoma bodo sprejete obrazložitve glasovanja, ki niso daljše kot 400 besed.


26. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj se nahajajo v dokumentu “Izidi poimenskega glasovanja”, ki je priložen zapisniku zasedanja, in so na voljo na spletnem mestu Parlamenta. Navedeni so samo informativno in ne spreminjajo izida glasovanja, ki je razglašen na plenarni seji.

Dokument se redno posodablja največ dva tedna po zadnjem dnevu delnega zasedanja.

Po tem roku je seznam popravkov in namer glasovanja dokončen in se predloži v prevajanje in objavo v Uradnem listu.


27. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" 654.272/OJVE).


28. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 20.30.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Aguilar Mazaly, Alexandrov Yordanov Alexander, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bijoux Stéphane, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, de la Pisa Carrión Margarita, De Meo Salvatore, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nistor Gheorghe-Vlad, Oetjen Jan-Christoph, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terras Riho, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vrecionová Veronika, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Opravičeni:

Søgaard-Lidell Linea

Zaradi pandemije COVID-19 je bil vzpostavljen sistem glasovanja na daljavo (glej sklep predsedstva z dne 20. marca 2020, ki je dopolnil sklep z dne 3. maja 2004 o pravilih glasovanja). Imena poslancev, ki so sodelovali pri glasovanju, so navedena v dokumentu "Izidi poimenskega glasovanja", ki je priložen zapisniku seje in je na voljo na spletnem mestu Parlamenta.

Zadnja posodobitev: 18. avgust 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov