Index 
Protokoll
XML 153kPDF 282kWORD 75k
Torsdagen den 9 juli 2020 - Bryssel
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Meddelande från talmannen
 3.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 4.Den humanitära situationen i Venezuela och migrations- och flyktingkrisen (ingivna resolutionsförslag)
 5.Första omröstningsomgången
 6.Uttalande av talmannen
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Årsrapporten 2019 om mänskliga rättigheter - Stabilitet och säkerhet i östra Medelhavsområdet och Turkiets negativa roll - Situationen i Belarus (debatt)
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Delegerade akter (artikel 111.6 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)
 11.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 12.Andra omröstningsomgången
 13.Återupptagande av sammanträdet
 14.Kemikaliestrategin för hållbarhet (debatt)
 15.Främjandet av processen för integrering av romer i Europa under nästa årtionde (debatt)
 16.Det aktuella läget i rådets förhandlingar om förordningen om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna (debatt)
 17.Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)
 18.Inkomna dokument
 19.Anslagsöverföringar och budgetbeslut
 20.Framställningar
 21.Återupptagande av sammanträdet
 22.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 23.Utskottens och delegationernas sammansättning
 24.Tredje omröstningsomgången
 25.Röstförklaringar
 26.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 27.Föredragningslista för nästa sammanträde
 28.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Meddelande från talmannen

Talmannen meddelade att han på rekommendation av den rådgivande kommittén för ledamöters uppförande hade beslutat om en påföljd, daterad den 1 juli 2020, för Jan Zahradil för att denne underlåtit att respektera rapporteringsskyldigheten i artiklarna 3.3 och 4.2 i uppförandekoden, vilket kan ha gett uppov till en intressekonflikt. Påföljden består av en prickning.

Den berörda ledamoten underrättades om detta beslut den 7 juli 2020.

I enlighet med artikel 177 i arbetsordningen har Jan Zahradil rätt att inom två veckor från det att han underrättades om påföljden lämna in ett internt överklagande av beslutet till presidiet.


3. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp resultaten av omröstningen om ändringsförslag (punkt 20 i protokollet av den 8.7.2020):

Särskilda regler för utstationering av förare inom vägtransportsektorn och tillsynskrav ***II
Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av särskilda regler med avseende på direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU för utstationering av förare inom vägtransportsektorn och om ändring av direktiv 2006/22/EG vad gäller tillsynskrav och förordning (EU) nr 1024/2012 [05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

(en majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0184)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 8)

Daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster, dygns- och veckovila samt positionsbestämning med hjälp av färdskrivare ***II
Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare [05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

(en majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0185)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 9)

Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn ***II
Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EG) nr 1071/2009, (EG) nr 1072/2009 och (EU) nr 1024/2012 i syfte att anpassa dem till utvecklingen inom vägtransportsektorn [05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

(en majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0186)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 10)

Skydd av Europeiska unionens ekonomiska intressen – bedrägeribekämpning – årsrapport 2018
Betänkande om skydd av Europeiska unionens ekonomiska intressen – bedrägeribekämpning – årsrapport 2018 [2019/2128(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0192)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 15)

Till följd av resultatet av omröstningen om följande tre ståndpunkter från rådet

—   Särskilda regler för utstationering av förare inom vägtransportsektorn och tillsynskrav ***II,

—   Daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster, dygns- och veckovila samt positionsbestämning med hjälp av färdskrivare ***II,

—   Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn ***II,

meddelade talmannen att inga ändringsförslag hade antagits och att han inte hade mottagit några andra begäranden i enlighet med artikel 67 i arbetsordningen.

Han meddelade att de tre ståndpunkterna från rådet var godkända och att de tre lagstiftningsresolutionerna därmed ansågs ha antagits.


4. Den humanitära situationen i Venezuela och migrations- och flyktingkrisen (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Den humanitära situationen i Venezuela och migrations- och flyktingkrisen (2019/2952(RSP))

Debatten hade ägt rum den 18 december 2019 (punkt 20 i protokollet av den 18.12.2019).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   Dolors Montserrat, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Paulo Rangel, Antonio Tajani, David McAllister, Gabriel Mato, Antonio López-Istúriz White, Cláudia Monteiro de Aguiar, Isabel Wiseler-Lima, Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Michal Wiezik och Peter Pollák, för PPE-gruppen, om den humanitära situationen i Venezuela och migrations- och flyktingkrisen (2019/2952(RSP)) (B9-0211/2020);

—   Manu Pineda för GUE/NGL-gruppen, om den humanitära situationen i Venezuela och migrations- och flyktingkrisen (2019/2952(RSP)) (B9-0212/2020);

—   Kati Piri, Maria-Manuel Leitão-Marques och Javi López, för S&D-gruppen, om den humanitära situationen i Venezuela och migrations- och flyktingkrisen (2019/2952(RSP)) (B9-0213/2020);

—   Anna Fotyga för ECR-gruppen, om den humanitära situationen i Venezuela och migrations- och flyktingkrisen (2019/2952(RSP)) (B9-0214/2020);

—   Dita Charanzová, Jordi Cañas, Barry Andrews, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Martina Dlabajová, Billy Kelleher, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Nicolae Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță och Ramona Strugariu, för Renew-gruppen, om den humanitära situationen i Venezuela och migrations- och flyktingkrisen (2019/2952(RSP)) (B9-0215/2020).

Omröstning: punkt 11 i protokollet av den 9.7.2020 (ändringsförslag), punkt 4 i protokollet av den 10.7.2020 (slutomröstning).


5. Första omröstningsomgången

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till följande ärenden:

—   Den humanitära situationen i Venezuela och migrations- och flyktingkrisen
Gemensamt förslag till resolution, i enlighet med artikel 132.2 och 132.4 i arbetsordningen, som ersatte resolutionsförslagen B9-0211/2020, B9-0213/2020 och B9-0215/2020, från Dolors Montserrat, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Paulo Rangel, Antonio Tajani, David McAllister, Gabriel Mato, Antonio López Istúriz White, Cláudia Monteiro de Aguiar, Isabel Wiseler Lima, Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Michal Wiezik och Peter Pollák, för PPE-gruppen, Kati Piri, Javi López och Maria Manuel Leitão Marques, för S&D-gruppen, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Abir Al Sahlani, Barry Andrews, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Nicola Danti, Fredrick Federley, Billy Kelleher, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache och Hilde Vautmans, för Renew-gruppen, om den humanitära situationen i Venezuela och migrations- och flyktingkrisen (2019/2952(RSP)) (RC-B9-0211/2020)

—   En övergripande EU-politik för förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism – kommissionens handlingsplan och annan utveckling på senare tid
Resolutionsförslag B9-0207/2020

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 10.30.

Man övergick till omröstningen.

Omröstningsresultatet skulle tillkännages kl. 14.15.


6. Uttalande av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande om situationen i Hongkong i vilket han uppmanade de behöriga myndigheterna att respektera de internationella åtagandena och de grundläggande friheterna.

(Sammanträdet avbröts en kort stund.)


ORDFÖRANDESKAP: Nicola BEER
Vice talman

7. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 09.16.


8. Årsrapporten 2019 om mänskliga rättigheter - Stabilitet och säkerhet i östra Medelhavsområdet och Turkiets negativa roll - Situationen i Belarus (debatt)

Uttalanden av vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik:

Årsrapporten 2019 om mänskliga rättigheter (2020/2688(RSP))

Stabilitet och säkerhet i östra Medelhavsområdet och Turkiets negativa roll (2020/2706(RSP))

Situationen i Belarus (2020/2707(RSP))

Josep Borrell Fontelles (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde uttalanden.

Årsrapporten 2019 om mänskliga rättigheter

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Isabel Santos för S&D-gruppen, María Soraya Rodríguez Ramos för Renew-gruppen, Lars Patrick Berg för ID-gruppen, Hannah Neumann för Verts/ALE-gruppen, Bert-Jan Ruissen för ECR-gruppen, Miguel Urbán Crespo för GUE/NGL-gruppen, Leopoldo López Gil, Maria Arena, Barry Andrews, Isabella Tovaglieri, Heidi Hautala, Carles Puigdemont i Casamajó, Francisco José Millán Mon, Bettina Vollath, Yana Toom, Mislav Kolakušić, Maxette Pirbakas, Arba Kokalari, Marc Angel, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly, Carlos Zorrinho och Javi López.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Stabilitet och säkerhet i östra Medelhavsområdet och Turkiets negativa roll

Talare: Lefteris Christoforou för PPE-gruppen, Nacho Sánchez Amor för S&D-gruppen, Hilde Vautmans för Renew-gruppen, Thierry Mariani för ID-gruppen, Tineke Strik för Verts/ALE-gruppen, Assita Kanko för ECR-gruppen, Giorgos Georgiou för GUE/NGL-gruppen, David McAllister, Tonino Picula, Nathalie Loiseau, Vincenzo Sofo, Damian Boeselager, Emmanouil Fragkos, Özlem Demirel, Loucas Fourlas, Nikos Androulakis, Chrysoula Zacharopoulou, Jérôme Rivière, Angel Dzhambazki, Emmanuel Maurel, Massimiliano Salini, Evin Incir, Bernhard Zimniok, Carlo Fidanza, Mick Wallace, Lukas Mandl, Costas Mavrides, Francesca Donato, Jorge Buxadé Villalba, Željana Zovko, Andreas Schieder, Jordan Bardella, François-Xavier Bellamy, Pierfrancesco Majorino, Vangelis Meimarakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Seán Kelly, Maria Spyraki och Rasa Juknevičienė.

Situationen i Belarus

Talare: Andrius Kubilius för PPE-gruppen, Robert Biedroń för S&D-gruppen, Petras Auštrevičius för Renew-gruppen, Viola Von Cramon-Taubadel för Verts/ALE-gruppen, Manu Pineda för GUE/NGL-gruppen, Michael Gahler, Norbert Neuser, Karin Karlsbro, Eugen Tomac och Juozas Olekas.

Talare: Josep Borrell Fontelles.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.39.)


ORDFÖRANDESKAP: Katarina BARLEY
Vice talman

9. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 14.16.


10. Delegerade akter (artikel 111.6 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)

Talmannen påminde om att ECON-utskottets rekommendation om att inte invända mot den delgerade akten hade tillkännagivits i kammaren föregående dag, dvs. onsdagen den 8 juli 2020 (punkt 5 i protokollet av den 8.7.2020).

Inga invändningar hade framförts inom den fastställda tidsfristen.

I enlighet med artikel 111.6 ansågs denna rekommendation därmed vara godkänd och skulle offentliggöras i ”Antagna texter” från innevarande sammanträde (P9_TA(2020)0187).


11. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp resultaten av omröstningen om ändringsförslagen till följande resolutionsförslag:

Den humanitära situationen i Venezuela och migrations- och flyktingkrisen
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0211/2020

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0193)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 16)

En övergripande EU-politik för förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism – kommissionens handlingsplan och annan utveckling på senare tid
Resolutionsförslag B9-0207/2020

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0204)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 28)


12. Andra omröstningsomgången

Inlägg:

José Gusmão, föredragande, gjorde ett uttalande före omröstningen om hans betänkande (A9-0124/2020) i enlighet med artikel 159.4 i arbetsordningen.

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till följande ärenden:

—   Det europeiska medborgarinitiativet: tillfälliga åtgärder vad gäller de tidsfrister för insamling, kontroll och granskning med hänsyn till covid-19-utbrottet ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]

—   Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik *
Betänkande om förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik [COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: José Gusmão (A9-0124/2020)

—   Förslag till Europeiska unionens ändringsbudget nr 5/2020 för budgetåret 2020 – Fortsatt stöd till flyktingar och värdsamhällen i Jordanien, Libanon och Turkiet med anledning av krisen i Syrien
Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 5/2020 för budgetåret 2020 – Fortsatt stöd till flyktingar och värdsamhällen i Jordanien, Libanon och Turkiet med anledning av krisen i Syrien [09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

—   EU:s folkhälsostrategi efter covid-19
Gemensamt förslag till resolution, i enlighet med artikel 132.2 och 132.4 i arbetsordningen, som ersatte resolutionsförslagen B9-0216/2020, B9-0218/020, B9-0219/2020, B9-0220/2020 och B9-0221/2020, från Peter Liese, för PPE-gruppen, Jytte Guteland, för S&D-gruppen, Véronique Trillet Lenoir, för Renew-gruppen, Petra De Sutter, för Verts/ALE-gruppen, Kateřina Konečná och Marc Botenga, för GUE/NGL-gruppen, om EU:s folkhälsostrategi efter covid-19 (2020/2691(RSP)) (RC-B9-0216/2020)

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 15.45.

Man övergick till omröstningen.

Omröstningsresultatet skulle tillkännages kl. 18.15.

(Sammanträdet avbröts kl. 14.22.)


13. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 14.30.


14. Kemikaliestrategin för hållbarhet (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000044/2020) från Maria Spyraki, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi och Anja Hazekamp, för ENVI-utskottet, till kommissionen: Kemikaliestrategin för hållbarhet (B9-0013/2020)

Maria Spyraki utvecklade frågan.

Virginijus Sinkevičius (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Pernille Weiss för PPE-gruppen, Maria Arena för S&D-gruppen, Frédérique Ries för Renew-gruppen, Isabella Tovaglieri för ID-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, Pietro Fiocchi för ECR-gruppen, och Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen.

Talare: Virginijus Sinkevičius.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 136.5 i arbetsordningen):

—   Maria Spyraki, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi och Anja Hazekamp, för ENVI-utskottet, om en kemikaliestrategi för hållbarhet (2020/2531(RSP)) (B9-0222/2020).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4 i protokollet av den 10.7.2020 (ändringsförslag), punkt 17 i protokollet av den 10.7.2020 (slutomröstning).


15. Främjandet av processen för integrering av romer i Europa under nästa årtionde (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Främjandet av processen för integrering av romer i Europa under nästa årtionde (2020/2692(RSP))

Michael Roth (rådets tjänstgörande ordförande) och Helena Dalli (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Peter Pollák för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

Talare: Evin Incir för S&D-gruppen, Anna Júlia Donáth för Renew-gruppen, Annalisa Tardino för ID-gruppen, Romeo Franz för Verts/ALE-gruppen, Elżbieta Rafalska för ECR-gruppen, Clare Daly för GUE/NGL-gruppen, Michaela Šojdrová, Milan Brglez, France Jamet; Evin Incir yttrade sig om inlägget av France Jamet (talmannen påminde om att ledamöterna är skyldiga att behandla varanda med respekt); Angel Dzhambazki protesterade därefter mot det uttalande som föregående talare gjort utan mikrofon (talmannen uppmanade Dzhambazki att eventuellt göra ett personligt uttalande i slutet av debatten); Loránt Vincze.

Talare: Helena Dalli och Michael Roth.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Talare: Angel Dzhambazki gjorde ett personligt uttalande (artikel 173 i arbetsordningen).


16. Det aktuella läget i rådets förhandlingar om förordningen om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Det aktuella läget i rådets förhandlingar om förordningen om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna (2020/2709(RSP))

Michael Roth (rådets tjänstgörande ordförande) och Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Petri Sarvamaa för PPE-gruppen, Eider Gardiazabal Rubial för S&D-gruppen, Moritz Körner för Renew-gruppen, Nicolas Bay för ID-gruppen, Daniel Freund för Verts/ALE-gruppen, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Silvia Modig för GUE/NGL-gruppen, Mario Furore, grupplös, Tomáš Zdechovský, Margarida Marques, Katalin Cseh, Joachim Kuhs, Clara Ponsatí Obiols, Monika Hohlmeier, Katarina Barley, Christophe Hansen, Lara Wolters och Othmar Karas.

Talare: Didier Reynders (ledamot av kommissionen) och Michael Roth.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 16.37.)


17. Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/40 vad gäller utvärderingen av genomförandet av skolprogrammet (C(2020)03909 - 2020/2694(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 18 juni 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) nr 877/2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 473/2013 om gemensamma bestämmelser för övervakning och bedömning av utkast till budgetplaner och säkerställande av korrigering av alltför stora underskott i medlemsstater i euroområdet (C(2020)04140 - 2020/2695(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 19 juni 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/821 genom fastställande av volymtröskelvärden för tantalmalm eller niobmalm, även anrikad, guldmalm, även anrikad, tennoxider och tennhydroxider, tantalater samt tantalkarbider (C(2020)04164 - 2020/2698(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 25 juni 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Kommissionens delegerade förordning om rättelse av den svenska språkversionen av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (C(2020)04214 - 2020/2699(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 29 juni 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI, IMCO (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om fastställande av en schablonnedsättning av importtullen för sorghum som importeras till Spanien från tredjeland (C(2020)04262 - 2020/2700(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 1 juli 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2020/592 om tillfälliga undantagsåtgärder som avviker från vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 för att åtgärda de marknadsstörningar i frukt- och grönsakssektorn och vinsektorn som orsakats av covid-19-pandemin och åtgärder med anknytning till den (C(2020)04583 - 2020/2711(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 6 juli 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

Kommissionens beslut om att dra tillbaka följande delegerade akt:

- Tillbakadragande av kommissionens delegerade förordning av den 13 februari 2020 om ändring av förordning (EU) nr 139/2014 vad gäller säkerhet på banan och flygdata - (C(2020)4034 - C(2020)0710 – 2020/2576(DEA))

Mottagandedatum: 22 juni 2020

Akten hänvisades till det utskott som är ansvarigt för den grundläggande rättsakten: TRAN


18. Inkomna dokument

Följande dokument hade inkommit:

1) från andra institutioner

- Förslag till anslagsöverföring nr 1-INF/2020 – avsnitt IV – domstolen (N9-0033/2020 - C9-0195/2020 - 2020/2106(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring nr 2-INF/2020 – avsnitt IV – domstolen (N9-0034/2020 - C9-0196/2020 - 2020/2107(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 13/2020- Avsnitt III – kommissionen (N9-0035/2020 - C9-0197/2020 - 2020/2109(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

2) från ledamöterna

- Viktor Uspaskich. Förslag till resolution om ökad finansiering för högre utbildning i Europeiska unionen (B9-0164/2020)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Jordan Bardella. Förslag till resolution om frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Mexiko (B9-0167/2020)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

- Christine Anderson, Gerolf Annemans, Gunnar Beck, Aurelia Beigneux, Lars Patrick Berg, Dominique Bilde, Markus Buchheit, Jorge Buxadé Villalba, Gilbert Collard, Filip De Man, Derk Jan Eppink, Nicolaus Fest, Emmanouil Fragkos, Gianna Gancia, Catherine Griset, Roman Haider, Virginie Joron, Maximilian Krah, Joachim Kuhs, Jean-Lin Lacapelle, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jörg Meuthen, Guido Reil, Jérôme Rivière, Rob Rooken, Robert Roos, Hermann Tertsch, Tom Vandendriessche, Harald Vilimsky, Charlie Weimers, Bernhard Zimniok, Milan Zver och Marcel de Graaff. Förslag till resolution om att föra upp Antifa-rörelsen på EU:s terroristförteckning (B9-0168/2020)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om säkerheten för videokonferensappar i EU (B9-0198/2020)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Gianantonio Da Re. Förslag till resolution om skydd och främjande av hantverkssektorn (B9-0199/2020)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

- Julie Lechanteux. Förslag till resolution om Rysslands deltagande i G7-toppmötet (B9-0201/2020)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET


19. Anslagsöverföringar och budgetbeslut

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 31.1 i budgetförordningen beslutat att godkänna Europeiska kommissionens anslagsöverföring DEC 11/2020 – avsnitt III – kommissionen.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 32.2 i budgetförordningen beslutat att godkänna Europeiska kommissionens anslagsöverföring DEC 12/2020 – avsnitt III – kommissionen.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 29 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot anslagsöverföringarna V/AB-01/A/20, V/AB-02/A/20, V/AB-03/C/20 och V/AB-04/T/20 – avsnitt V – revisionsrätten.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 29 i budgetförordningen beslutat att godkänna anslagsöverföring N1/2020 – Europeiska utrikestjänsten.


20. Framställningar

Framställningarna nr 0629-20–0720-20 hade upptagits i registret den 9 juli 2020 och hänvisats till det behöriga utskottet i enlighet med artikel 226.9 och 226.10 i arbetsordningen.

Talmannen meddelade att han den 9 juli 2020, i enlighet med bestämmelserna i artikel 226.15 i arbetsordningen, till det ansvariga utskottet hänvisat de framställningar som ingetts till parlamentet av fysiska eller juridiska personer som varken är medborgare i Europeiska unionen eller bosatta i en medlemsstat eller har sin hemvist eller säte i en medlemsstat.


ORDFÖRANDESKAP: Fabio Massimo CASTALDO
Vice talman

21. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 18.15.


22. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp resultaten från omröstningarna om ändringsförslagen till följande ärenden:

Det europeiska medborgarinitiativet: tillfälliga åtgärder vad gäller de tidsfrister för insamling, kontroll och granskning med hänsyn till covid-19-utbrottet ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]

(enkel majoritet erfordrades)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0188)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 11)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik
Betänkande om förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik [COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: José Gusmão (A9-0124/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0194)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 17)

Förslag till Europeiska unionens ändringsbudget nr 5/2020 för budgetåret 2020 – Fortsatt stöd till flyktingar och värdsamhällen i Jordanien, Libanon och Turkiet med anledning av krisen i Syrien
Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 5/2020 för budgetåret 2020 – Fortsatt stöd till flyktingar och värdsamhällen i Jordanien, Libanon och Turkiet med anledning av krisen i Syrien [09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0195)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 18)

EU:s folkhälsostrategi efter covid-19
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0216/2020

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0205)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 29)


23. Utskottens och delegationernas sammansättning

Grupperna S&D och Renew hade lämnat följande beslut till talmannen om ändring av utskottens och delegationernas sammansättning:

INTA-utskottet: Udo Bullmann och Margarida Marques

LIBE-utskottet: Maria Grapini

AFCO-utskottet: Mihai Tudose i stället för Maria Grapini

Delegationen till den parlamentariska associeringskommittén EU–Moldavien: Sylwia Spurek

Delegationen för förbindelserna med Sydasien: Sylwia Spurek

Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Mexiko: Jordi Cañas i stället för Luis Garicano

Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest: Sylwia Spurek

Dessa beslut trädde i kraft innevarande dag.


24. Tredje omröstningsomgången

Inlägg:

Annalisa Tardino, medföredragande, gjorde ett uttalande före omröstningen om hennes betänkande (A9-0131/2020) i enlighet med artikel 159.4 i arbetsordningen.

Parlamentet genomförde slutomröstning om följande ärenden:

—   Ändring av direktiven (EU) 2017/2455 och (EU) 2019/1995 vad gäller dag för införlivande och dag för tillämpning till följd av covid-19-utbrottet *
Betänkande om förslaget till rådets beslut om ändring av direktiven (EU) 2017/2455 och (EU) 2019/1995 vad gäller dag för införlivande och dag för tillämpning till följd av covid-19-utbrottet [COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

—   Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2019
Betänkande om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2019 [2019/2126(INI)] - Budgetutskottet. Föredragande: David Cormand (A9-0081/2020)

—   Kontrollen av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2018
Betänkande om kontrollen av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2018 [2019/2127(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

   Skydd av Europeiska unionens ekonomiska intressen – bedrägeribekämpning – årsrapport 2018
Betänkande om skydd av Europeiska unionens ekonomiska intressen – bedrägeribekämpning – årsrapport 2018 [2019/2128(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

—   Den humanitära situationen i Venezuela och migrations- och flyktingkrisen
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0211/2020

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till följande ärenden:

—   Invändning enligt artikel 112.2 och 112.3: Verksamma ämnen, däribland flumioxazin
Resolutionsförslag, framlagt av ENVI-utskottet, i enlighet med artikel 112.2 och 112.3 i arbetsordningen, om utkastet till kommissionens genomförandeförordning om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännandeperioderna för de verksamma ämnena beflubutamid, benalaxyl, bentiavalikarb, bifenazat, boskalid, bromoxinil, kaptan, cyazofamid, dimetomorf, etefon, etoxazol, famoxadon, fenamifos, flumioxazin, fluoxastrobin, folpet, formetanat, metribuzin, milbemektin, Paecilomyces lilacinus stam 251, fenmedifam, fosmet, pirimifosmetyl, propamokarb, protiokonazol och S-metolaklor (D067115/02 ; 2020/2671(RSP)) (B9-0203/2020) - Ansvariga ledamöter: Anja Hazekamp, Maria Arena, Tilly Metz och Eleonora Evi

—   Översyn av riktlinjerna för transeuropeiska energiinfrastrukturer
Resolutionsförslag B9-0122/2020

—   Ingående av ett avtal under förhandling mellan EU och Nya Zeeland om utbyte av personuppgifter vad gäller bekämpning av grov brottslighet och terrorism
Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet och kommissionen avseende ingående av ett avtal under förhandling mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om utbyte av personuppgifter mellan Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och de myndigheter i Nya Zeeland som är behöriga vad gäller bekämpning av grov brottslighet och terrorism [2020/2048(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

—   Kemikaliestrategin för hållbarhet
Resolutionsförslag B9-0222/2020

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 19.45.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultatet skulle tillkännages följande dag, dvs. fredagen den 10 juli 2020, kl. 9.00.


25. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 194 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Undantagsvis accepteras skriftliga röstförklaringar på högst 400 ord.


26. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns i dokumentet ”Resultat av omröstningar med namnupprop”, som bifogas sammanträdesprotokollet och finns på parlamentets webbplats. De anges endast i informationssyfte och påverkar inte det omröstningsresultat som tillkännagivits i kammaren.

Dokumentet uppdateras regelbundet under högst två veckor efter sammanträdesperioden.

Därefter slutförs förteckningen över rättelser och avsiktsförklaringar för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


27. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" 654.272/OJVE).


28. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 20.30.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Aguilar Mazaly, Alexandrov Yordanov Alexander, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bijoux Stéphane, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, de la Pisa Carrión Margarita, De Meo Salvatore, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nistor Gheorghe-Vlad, Oetjen Jan-Christoph, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terras Riho, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vrecionová Veronika, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Befriade från närvaro:

Søgaard-Lidell Linea

På grund av covid-19-pandemin hade det inrättats ett system för distansomröstning (se presidiets beslut av den 20 mars 2020 om komplettering av presidiets beslut av den 3 maj 2004 om anvisningar för omröstningar). Namnen på de ledamöter som deltog i omröstningen finns i sammanträdesprotokollets bilaga ”Resultat av omröstningar med namnupprop” på parlamentets webbplats.

Senaste uppdatering: 18 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy