Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/2126(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A9-0081/2020

Arutelud :

Hääletused :

PV 08/07/2020 - 18
PV 10/07/2020 - 4

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0190

Protokoll
XML 15k
Reede, 10. juuli 2020 - Brüssel

4. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

Asepresident luges ette järgmiste tekstide lõpphääletuste tulemused:

Direktiivide (EL) 2017/2455 ja (EL) 2019/1995 muutmine seoses nende ülevõtmise ja kohaldamise kuupäevadega COVID-19 kriisi puhkemise tõttu *
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse direktiive (EL) 2017/2455 ja (EL) 2019/1995 seoses nende ülevõtmise ja kohaldamise kuupäevadega COVID-19 kriisi puhkemise tõttu [COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud muudetud kujul (P9_TA(2020)0189)
(Hääletustulemused: 8., 9. ja 10. juuli 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

Euroopa Investeerimispanga finantstegevus – 2019. aasta aruanne
Raport Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kohta – 2019. aasta aruanne [2019/2126(INI)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: David Cormand (A9-0081/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0190)
(Hääletustulemused: 8., 9. ja 10. juuli 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontroll – 2018. aasta aruanne
Raport Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli kohta – 2018. aasta aruanne [2019/2127(INI)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0191)
(Hääletustulemused: 8., 9. ja 10. juuli 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 14)

2018. aasta aruanne Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ja pettustevastase võitluse kohta
Raport, mis käsitleb 2018. aasta aruannet Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ja pettustevastase võitluse kohta [2019/2128(INI)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0192)
(Hääletustulemused: 8., 9. ja 10. juuli 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

Humanitaarolukord Venezuelas ning rände- ja pagulaskriis
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0211/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0193)
(Hääletustulemused: 8., 9. ja 10. juuli 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 16)

(Resolutsiooni ettepanekud B9-0212/2020 ja B9-0214/2020 muutusid kehtetuks.)

Asepresident luges ette järgmistele tekstidele esitatud muudatusettepanekute hääletuse tulemused:

Vastuväide kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 alusel: toimeained, sh flumioksasiin
Resolutsiooni ettepanek, mille on esitanud ENVI-komisjon vastavalt kodukorra artikli 112 lõigetele 2 ja 3, komisjoni rakendusmääruse eelnõu kohta, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete beflubutamiidi, benalaksüüli, bentiavalikarbi, bifenasaadi, boskaliidi, bromoksüniili, kaptaani, tsüasofamiidi, dimetomorfi, etefooni, etoksasooli, famoksadooni, fenamifossi, flumioksasiini, fluoksastrobiini, folpeedi, formetanaadi, metribusiini, milbemektiini, Paecilomyces lilacinus’e tüve 251, fenmedifaami, fosmeedi, metüülpirimifossi, propamokarbi, protiokonasooli ja S-metolakloori heakskiidu kehtivusaja pikendamisega (D067115/02; 2020/2671(RSP)) (B9-0203/2020) - Vastutavad parlamendiliikmed: Anja Hazekamp, Maria Arena, Tilly Metz ja Eleonora Evi

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

(Hääletustulemused: 8., 9. ja 10. juuli 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 20)

Üleeuroopalise energiataristu suuniste muutmine
Resolutsiooni ettepanek B9-0122/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0199)
(Hääletustulemused: 8., 9. ja 10. juuli 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 23)

Euroopa Liidu ja Uus-Meremaa vahel läbiräägitava lepingu sõlmimine isikuandmete vahetamise kohta võitluseks raske kuritegevuse ja terrorismiga
Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule ja komisjonile seoses Euroopa Liidu ja Uus-Meremaa vahel läbiräägitava lepingu sõlmimisega, mis käsitleb isikuandmete vahetamist Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) ja Uus-Meremaa ametiasutuste vahel, kelle pädevusse kuulub võitlemine raske kuritegevuse ja terrorismiga [2020/2048(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0200)
(Hääletustulemused: 8., 9. ja 10. juuli 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 24)

Kestlikkust toetav kemikaalistrateegia
Resolutsiooni ettepanek B9-0222/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0201)
(Hääletustulemused: 8., 9. ja 10. juuli 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 25)

(Istung katkestati kell 9.09.)

Viimane päevakajastamine: 18. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika