Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 5k
Fredagen den 10 juli 2020 - Bryssel

15. Andra omröstningsomgången
Fullständigt förhandlingsreferat

Parlamentet skulle genomföra slutomröstningar om följande ärenden:

—   Ingående av ett avtal under förhandling mellan EU och Nya Zeeland om utbyte av personuppgifter vad gäller bekämpning av grov brottslighet och terrorism
Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet och kommissionen avseende ingående av ett avtal under förhandling mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om utbyte av personuppgifter mellan Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och de myndigheter i Nya Zeeland som är behöriga vad gäller bekämpning av grov brottslighet och terrorism [2020/2048(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

—   Kemikaliestrategin för hållbarhet
Resolutionsförslag B9-0222/2020

—   Övergångsbestämmelser i syfte att hantera effekterna av covid-19-krisen (ändring av förordning (EU) 2016/1628) ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]

—   Genomförande av kliniska prövningar med och tillhandahållande av humanläkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer och är avsedda att behandla eller förebygga sjukdomen covid-19 ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]

—   En övergripande EU-politik för förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism – kommissionens handlingsplan och annan utveckling på senare tid
Resolutionsförslag B9-0207/2020

—   EU:s folkhälsostrategi efter covid-19
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0216/2020

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 15.30.

Man övergick till omröstningen.

Omröstningsresultatet skulle tillkännages kl. 18.00.

(Sammanträdet avbröts kl. 14.17.)

Senaste uppdatering: 7 september 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy