Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 4k
Fredag den 10. juli 2020 - Bruxelles

18. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 79)

Formanden meddelte, at Parlamentets formand sammen med Rådets formand den 24. juni 2020 havde undertegnet følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 og (EU) 2019/876, for så vidt angår visse justeringer som reaktion på covid-19-pandemien (00018/2020/LEX - C9-0188/2020 - 2020/0066(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1305/2013 for så vidt angår en særlig foranstaltning med henblik på at yde ekstraordinær, midlertidig støtte fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) som reaktion på covid-19-udbruddet (00017/2020/LEX - C9-0187/2020 - 2020/0075(COD))

Formanden meddelte, at Parlamentets formand sammen med Rådets formand den 15. juli 2020 ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelse af kliniske forsøg med og udlevering af humanmedicinske lægemidler, der indeholder eller består af genetisk modificerede organismer, til behandling eller forebyggelse af coronavirussygdom (covid-19) (00028/2020/LEX - C9-0201/2020 - 2020/0128(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om midlertidige foranstaltninger med hensyn til de frister for indsamlings-, kontrol- og undersøgelsesfaserne, der er fastsat i forordning (EU) 2019/788 om det europæiske borgerinitiativ, i lyset af covid-19-udbruddet (00023/2020/LEX - C9-0200/2020 - 2020/0099(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013, for så vidt angår midler til den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (00022/2020/LEX - C9-0199/2020 - 2020/0086(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/1628, for så vidt angår overgangsbestemmelser for at imødegå virkningen af covid-19-krisen (00021/2020/LEX - C9-0198/2020 - 2020/0113(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om elektronisk godstransportinformation (00027/2020/LEX - C9-0194/2020 - 2018/0140(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1071/2009, (EF) nr. 1072/2009 og (EU) nr. 1024/2012 med henblik på at tilpasse dem til udviklingen i vejtransportsektoren (00026/2020/LEX - C9-0193/2020 - 2017/0123(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 561/2006, for så vidt angår minimumskravene for maksimal daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt daglig og ugentlig hviletid, og forordning (EU) nr. 165/2014, for så vidt angår lokalisering ved hjælp af takografer (00025/2020/LEX - C9-0192/2020 - 2017/0122(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastsættelse af særlige regler med hensyn til direktiv 96/71/EF og direktiv 2014/67/EU om udstationering af førere i vejtransportsektoren og om ændring af direktiv 2006/22/EF, for så vidt angår håndhævelseskravene, og af forordning (EU) nr. 1024/2012 (00024/2020/LEX - C9-0191/2020 - 2017/0121(COD))

Seneste opdatering: 18. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik