Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 5k
Fredagen den 10 juli 2020 - Bryssel

18. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 79 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att parlamentets talman onsdagen den 24 juni 2020, tillsammans med rådets ordförande, hade undertecknat följande akter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 575/2013 och (EU) 2019/876 vad gäller vissa anpassningar mot bakgrund av covid-19-pandemin (00018/2020/LEX - C9-0188/2020 - 2020/0066(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1305/2013 vad gäller en särskild åtgärd för att ge exceptionellt tillfälligt stöd inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) för att hantera covid-19-utbrottet (00017/2020/LEX - C9-0187/2020 - 2020/0075(COD))

Talmannen meddelade att parlamentets talman den 15 juli 2020, tillsammans med rådets ordförande, skulle underteckna följande akter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av kliniska prövningar med och tillhandahållande av humanläkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer och är avsedda att behandla eller förebygga sjukdomen covid-19 (00028/2020/LEX - C9-0201/2020 - 2020/0128(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av tillfälliga åtgärder vad gäller de tidsfrister för insamling, kontroll och granskning som föreskrivs i förordning (EU) 2019/788 om det europeiska medborgarinitiativet med hänsyn till covid-19-utbrottet (00023/2020/LEX - C9-0200/2020 - 2020/0099(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller medlen för den särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga (00022/2020/LEX - C9-0199/2020 - 2020/0086(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1628 vad gäller dess övergångsbestämmelser i syfte att hantera konsekvenserna av covid-19-krisen (00021/2020/LEX - C9-0198/2020 - 2020/0113(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om elektronisk godstransportinformation (00027/2020/LEX - C9-0194/2020 - 2018/0140(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EG) nr 1071/2009, (EG) nr 1072/2009 och (EU) nr 1024/2012 i syfte att anpassa dem till utvecklingen inom vägtransportsektorn (00026/2020/LEX - C9-0193/2020 - 2017/0123(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare (00025/2020/LEX - C9-0192/2020 - 2017/0122(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av särskilda regler med avseende på direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU för utstationering av förare inom vägtransportsektorn och om ändring av direktiv 2006/22/EG vad gäller tillsynskrav och förordning (EU) nr 1024/2012 (00024/2020/LEX - C9-0191/2020 - 2017/0121(COD))

Senaste uppdatering: 7 september 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy