Seznam 
Zápis
XML 153kPDF 308kWORD 82k
Pátek, 10. července 2020 - Brusel
1.Zahájení denního zasedání
 2.Složení nových výborů
 3.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 71 jednacího řádu) (další postup)
 4.Oznámení výsledků hlasování
 5.Pokračování denního zasedání
 6.Připomínka událostí v Srebrenici – 25. výročí (rozprava)
 7.Přepracování pokynů týkajících se transevropské energetické infrastruktury (předložené návrhy usnesení)
 8.První hlasování
 9.Připomínka událostí v Srebrenici – 25. výročí (pokračování rozpravy)
 10.Kulturní oživení Evropy (rozprava)
 11.Úloha politiky soudržnosti při řešení socioekonomických důsledků pandemie COVID-19 (rozprava)
 12.Pokračování denního zasedání
 13.Oznámení výsledků hlasování
 14.Pokračování denního zasedání
 15.Druhé hlasování
 16.Pokračování denního zasedání
 17.Oznámení výsledků hlasování
 18.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 79 jednacího řádu)
 19.Změna jednacího řádu (článek 237 jednacího řádu)
 20.Změna názvů zpráv vypracovaných z vlastního podnětu
 21.Změny v postoupení výborům (článek 56 jednacího řádu)
 22.Vysvětlení hlasování
 23.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 24.Schválení zápisů z tohoto dílčího zasedání a předání přijatých textů
 25.Termín příštího dílčího zasedání
 26.Ukončení denního zasedání
 27.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
 Příloha 1 – Složení nových výborů


PŘEDSEDNICTVÍ: Klára DOBREV
místopředsedkyně

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Složení nových výborů

Předsedající učinila toto prohlášení:

V návaznosti na zřízení:

—   zvláštních výborů

   pro boj proti rakovině,

   pro umělou inteligenci v digitálním věku,

   pro zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v Evropské unii, včetně dezinformací,

—   podvýboru pro daňové záležitosti,

—   a vyšetřovacího výboru pro ochranu zvířat během přepravy

oznámily politické skupiny a nezařazení poslanci předsedovi Parlamentu jmenování v souladu s článkem 209 jednacího řádu.

Složení nových výborů je zveřejněno na internetových stránkách Parlamentu a je přílohou zápisu (příloha 1 zápisu ze dne 10.7.2020).


3. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 71 jednacího řádu) (další postup)

Předsedající oznámila, že od poslanců nebo jedné či více politických skupin dosahujících přinejmenším střední prahové hodnoty neobdržela žádnou žádost týkající se ostatních rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání, která byla oznámena v zápisu z denního zasedání konaného ve středu 8. července 2020 (bod 4 zápisu ze dne 8.7.2020).

Výbory ITRE, EMPL a INTA tak po uplynutí lhůty uvedené v čl. 71 odst. 2 jednacího řádu mohly zahájit jednání.


4. Oznámení výsledků hlasování

Předsedající oznámila výsledky hlasování o konečných hlasováních:

Změna směrnice (EU) 2017/2455 a (EU) 2019/1995, pokud jde o data provedení a použitelnosti v důsledku krize vyvolané pandemií COVID-19 *
Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění směrnice (EU) 2017/2455 a (EU) 2019/1995, pokud jde o data provedení a použitelnosti v důsledku krize vyvolané pandemií COVID-19 [COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

přijat v pozměněním znění (P9_TA(2020)0189)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 8., 9. a 10. července 2020, bod 12)

Finanční činnost Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2019
Zpráva o finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2019 [2019/2126(INI)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: David Cormand (A9-0081/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0190)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 8., 9. a 10. července 2020, bod 13)

Kontrola finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2018
Zpráva o kontrole finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2018 [2019/2127(INI)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0191)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 8., 9. a 10. července 2020, bod 14)

Ochrana finančních zájmů Evropské unie – boj proti podvodům – výroční zpráva za rok 2018
Zpráva o ochraně finančních zájmů Evropské unie – boji proti podvodům – výroční zprávě za rok 2018 [2019/2128(INI)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0192)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 8., 9. a 10. července 2020, bod 15)

Humanitární situace ve Venezuele a migrační a uprchlická krize
Společný návrh usnesení RC-B9-0211/2020

(vyžaduje se prostá většina)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0193)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 8., 9. a 10. července 2020, bod 16)

(Návrhy usnesení B9-0212/2020 a B9-0214/2020 se neberou v potaz.)

Předsedající oznámila výsledky hlasování o pozměňovacích návrzích:

Účinné látky, včetně flumioxazinu
Návrh usnesení, který v souladu s čl. 112 odst. 2 a 3 jednacího řádu předložil výbor ENVI, o návrhu prováděcího nařízení Komise, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek beflubutamid, benalaxyl, benthiavalikarb, bifenazát, boskalid, bromoxynil, kaptan, kyazofamid, dimethomorf, ethefon, etoxazol, famoxadon, fenamifos, flumioxazin, fluoxastrobin, folpet, formetanát, metribuzin, milbemektin, Paecilomyces lilacinus kmen 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-methyl, propamokarb, prothiokonazol a s-metolachlor (D067115/02 - 2020/2671(RSP)) (B9-0203/2020) - Odpovědní poslanci: Anja Hazekamp, Maria Arena, Tilly Metz a Eleonora Evi

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 8., 9. a 10. července 2020, bod 20)

Přepracování pokynů týkajících se transevropské energetické infrastruktury
Návrh usnesení B9-0122/2020

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0199)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 8., 9. a 10. července 2020, bod 23)

Uzavření dohody mezi EU a Novým Zélandem, jež je předmětem jednání, o výměně osobních údajů pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu
Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě a Komisi ohledně uzavření projednávané dohody mezi Evropskou unií a Novým Zélandem o výměně osobních údajů mezi Agenturou Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a orgány Nového Zélandu příslušnými pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu [2020/2048(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0200)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 8., 9. a 10. července 2020, bod 24)

Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek
Návrh usnesení B9-0222/2020

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0201)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 8., 9. a 10. července 2020, bod 25)

(Denní zasedání bylo přerušeno v 9:09.)


5. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 9:15.


6. Připomínka událostí v Srebrenici – 25. výročí (rozprava)

Prohlášení Komise: Připomínka událostí v Srebrenici – 25. výročí (2020/2705(RSP))

Olivér Várhelyi (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Paulo Rangel za skupinu PPE, Tonino Picula za skupinu S&D, Valter Flego za skupinu Renew, Dominique Bilde za skupinu ID, Romeo Franz za skupinu Verts/ALE, a Derk Jan Eppink za skupinu ECR.

(pokračování rozpravy: bod 9 zápisu ze dne 10.7.2020)


7. Přepracování pokynů týkajících se transevropské energetické infrastruktury (předložené návrhy usnesení)

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou (O-000012/2020), kterou pokládá Cristian-Silviu Buşoi za výbor ITRE Komisi: Přepracování pokynů týkajících se transevropské energetické infrastruktury (B9-0008/2020)

Rozprava se konala dne 10. února 2020 (bod 14 zápisu ze dne 10.2.2020).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 136 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Cristian-Silviu Buşoi za výbor ITRE o revizi hlavních směrů pro transevropské energetické infrastruktury (2020/2549(RSP)) (B9-0122/2020)

—   Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Jessica Stegrud, Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Pietro Fiocchi, Carlo Fidanza a Jacek Saryusz-Wolski za skupinu ECR o revizi hlavních směrů pro transevropské energetické infrastruktury (2020/2549(RSP)) (B9-0125/2020).

Hlasování: bod 13 zápisu ze dne 10.7.2020.


8. První hlasování

Parlament hlasuje o konečných hlasováních o:

—   Hlavní směry politik zaměstnanosti *
Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států [COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: José Gusmão (A9-0124/2020)

—   Návrh opravného rozpočtu č. 5/2020: pokračující podpora uprchlíkům a hostitelským komunitám v reakci na syrskou krizi v Jordánsku, Libanonu a Turecku
Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 5 na rozpočtový rok 2020: pokračující podpora uprchlíkům a hostitelským komunitám v reakci na syrskou krizi v Jordánsku, Libanonu a Turecku [09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

—   Uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události na rok 2020: pokračování humanitární pomoci pro uprchlíky v Turecku
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události na rok 2020 za účelem pokračování humanitární pomoci pro uprchlíky v Turecku [COM(2020)0422 - C9-0162/2020 - 2020/2094(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020)

—   Určitá použití oxidu chromového
Návrh usnesení o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, který v souladu s čl. 112 odst. 2 a 3 jednacího řádu předložil výbor ENVI, kterým se částečně uděluje povolení určitých použití oxidu chromového podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACHLaw Ltd) (D066992/01 - 2020/2670(RSP)) (B9-0202/2020) -
Odpovědní poslanci: Bas Eickhout, Maria Arena a Martin Hojsík.

—   Účinné látky, včetně flumioxazinu
Návrh usnesení B9-0203/2020

—   Komplexní evropský přístup ke skladování energie
Zpráva o komplexním evropském přístupu ke skladování energie [2019/2189(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Claudia Gamon (A9-0130/2020)

—   Přepracování pokynů týkajících se transevropské energetické infrastruktury
Návrh usnesení B9-0122/2020

Parlament hlasuje o pozměňovacích návrzích k:

—   Přechodná ustanovení s cílem řešit dopad krize COVID-19 (změna nařízení (EU) 2016/1628) ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]

—   Provádění klinických hodnocení s humánními léčivými přípravky, které obsahují geneticky modifikované organismy nebo z nich sestávají a jsou určeny k léčbě nebo prevenci onemocnění koronavirem, a o jejich výdeji ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]

Hlasovat je možné do 11:00.

Hlasování začalo.

Výsledky hlasování budou oznámeny v 13:30.


9. Připomínka událostí v Srebrenici – 25. výročí (pokračování rozpravy)

Prohlášení Komise: Připomínka událostí v Srebrenici – 25. výročí (2020/2705(RSP))

(začátek rozpravy: bod 6 zápisu ze dne 10.7.2020)

Vystoupil Olivér Várhelyi (člen Komise).

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno.)


10. Kulturní oživení Evropy (rozprava)

Prohlášení Komise: Kulturní oživení Evropy (2020/2708(RSP))

Margaritis Schinas (místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Michaela Šojdrová za skupinu PPE, Petra Kammerevert za skupinu S&D, Laurence Farreng za skupinu Renew, Gianantonio Da Re za skupinu ID, Salima Yenbou za skupinu Verts/ALE, Angel Dzhambazki za skupinu ECR, Niyazi Kizilyürek za skupinu GUE/NGL, Francisco José Millán Mon, Victor Negrescu, Niklas Nienaß nejdříve k vedení rozpravy (předsedající poskytla upřesnění), Anne-Sophie Pelletier, Isabel Benjumea Benjumea a Massimiliano Smeriglio.

Vystoupil Margaritis Schinas.

PŘEDSEDNICTVÍ: Pedro SILVA PEREIRA
místopředseda

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 132 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: zářijové dílčí zasedání.


11. Úloha politiky soudržnosti při řešení socioekonomických důsledků pandemie COVID-19 (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou (O-000035/2020), kterou pokládá Younous Omarjee za výbor DEVE Komisi: Úloha politiky soudržnosti při řešení socioekonomických důsledků pandemie COVID-19 (B9-0012/2020)

Younous Omarjee rozvinul otázku.

Elisa Ferreira (členka Komise) odpověděla na otázku.

Vystoupili: Mircea-Gheorghe Hava za skupinu PPE, Mónica Silvana González za skupinu S&D, Susana Solís Pérez za skupinu Renew, Alessandra Basso za skupinu ID, Niklas Nienaß za skupinu Verts/ALE, Mazaly Aguilar za skupinu ECR, João Ferreira za skupinu GUE/NGL, Antoni Comín i Oliveres – nezařazený poslanec, Franc Bogovič, Hannes Heide, Stéphane Bijoux, Robert Roos, Simone Schmiedtbauer, Cristina Maestre Martín De Almagro a Isabel Benjumea Benjumea.

Vystoupila Elisa Ferreira.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:07.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

12. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 13:30.


13. Oznámení výsledků hlasování

Předsedající oznámila výsledky hlasování o konečných hlasováních:

Hlavní směry politik zaměstnanosti *
Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států [COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: José Gusmão (A9-0124/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

přijat v pozměněném znění (P9_TA(2020)0194)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 8., 9. a 10. července 2020, bod 17)

Návrh opravného rozpočtu č. 5/2020: pokračující podpora uprchlíkům a hostitelským komunitám v reakci na syrskou krizi v Jordánsku, Libanonu a Turecku
Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 5 na rozpočtový rok 2020: pokračující podpora uprchlíkům a hostitelským komunitám v reakci na syrskou krizi v Jordánsku, Libanonu a Turecku [09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0195)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 8., 9. a 10. července 2020, bod 18)

Uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události na rok 2020: pokračování humanitární pomoci pro uprchlíky v Turecku
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události na rok 2020 za účelem pokračování humanitární pomoci pro uprchlíky v Turecku [COM(2020)0422 - C9-0162/2020 - 2020/2094(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0196)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 8., 9. a 10. července 2020, bod 19)

Určitá použití oxidu chromového
Návrh usnesení B9-0202/2020

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

zamítnut
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 8., 9. a 10. července 2020, bod 20)

Návrh usnesení byl vrácen výboru v souladu s čl. 189 odst. 1 jednacího řádu.

Účinné látky, včetně flumioxazinu
Návrh usnesení B9-0203/2020

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0197)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 8., 9. a 10. července 2020, bod 21)

Komplexní evropský přístup ke skladování energie
Zpráva o komplexním evropském přístupu ke skladování energie [2019/2189(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Claudia Gamon (A9-0130/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0198)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 8., 9. a 10. července 2020, bod 22)

Přepracování pokynů týkajících se transevropské energetické infrastruktury
Návrh usnesení B9-0122/2020

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0199)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 8., 9. a 10. července 2020, bod 23)

(Návrh usnesení B9-0125/2020 se nebere v potaz.)

Předsedající oznámila výsledky hlasování o pozměňovacích návrzích:

Přechodná ustanovení s cílem řešit dopad krize COVID-19 (změna nařízení (EU) 2016/1628) ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0202)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 8., 9. a 10. července 2020, bod 26)

Provádění klinických hodnocení s humánními léčivými přípravky, které obsahují geneticky modifikované organismy nebo z nich sestávají a jsou určeny k léčbě nebo prevenci onemocnění koronavirem, a o jejich výdeji ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0203)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 8., 9. a 10. července 2020, bod 27)

(Denní zasedání bylo přerušeno v 13:34.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

14. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 14:16.


15. Druhé hlasování

Parlament hlasuje o konečných hlasováních o:

—   Uzavření dohody mezi EU a Novým Zélandem, jež je předmětem jednání, o výměně osobních údajů pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu
Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě a Komisi ohledně uzavření projednávané dohody mezi Evropskou unií a Novým Zélandem o výměně osobních údajů mezi Agenturou Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a orgány Nového Zélandu příslušnými pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu [2020/2048(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

—   Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek
Návrh usnesení B9-0222/2020

—   Přechodná ustanovení s cílem řešit dopad krize COVID-19 (změna nařízení (EU) 2016/1628) ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]

—   Provádění klinických hodnocení s humánními léčivými přípravky, které obsahují geneticky modifikované organismy nebo z nich sestávají a jsou určeny k léčbě nebo prevenci onemocnění koronavirem, a o jejich výdeji ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]

—   Komplexní politika Unie v oblasti předcházení praní peněz a financování terorismu – akční plán Komise a další aktuální vývoj
Návrh usnesení B9-0207/2020

—   Strategie EU v oblasti veřejného zdraví po skončení pandemie COVID-19
Společný návrh usnesení RC-B9-0216/2020

Hlasování se bude konat až do 15:30.

Hlasování začalo.

Výsledky hlasování budou oznámeny v 18:00.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 14:17.)


16. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 18:00.


17. Oznámení výsledků hlasování

Předsedající oznámil výsledky hlasování o konečných hlasováních:

Uzavření dohody mezi EU a Novým Zélandem, jež je předmětem jednání, o výměně osobních údajů pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu
Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě a Komisi ohledně uzavření projednávané dohody mezi Evropskou unií a Novým Zélandem o výměně osobních údajů mezi Agenturou Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a orgány Nového Zélandu příslušnými pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu [2020/2048(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0200)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 8., 9. a 10. července 2020, bod 24)

Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek
Návrh usnesení B9-0222/2020

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0201)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 8., 9. a 10. července 2020, bod 25)

Přechodná ustanovení s cílem řešit dopad krize COVID-19 (změna nařízení (EU) 2016/1628) ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

přijat (P9_TA(2020)0202)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 8., 9. a 10. července 2020, bod 26)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Provádění klinických hodnocení s humánními léčivými přípravky, které obsahují geneticky modifikované organismy nebo z nich sestávají a jsou určeny k léčbě nebo prevenci onemocnění koronavirem, a o jejich výdeji ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]

NÁVRH KOMISE

přijat v pozměněném znění (P9_TA(2020)0203)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 8., 9. a 10. července 2020, bod 27)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Komplexní politika Unie v oblasti předcházení praní peněz a financování terorismu – akční plán Komise a další aktuální vývoj
Návrh usnesení B9-0207/2020

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0204)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 8., 9. a 10. července 2020, bod 28)

(Návrh usnesení B9-0206/2020 se nebere v potaz.)

Strategie EU v oblasti veřejného zdraví po skončení pandemie COVID-19
Společný návrh usnesení RC-B9-0216/2020

(vyžaduje se prostá většina)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0205)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 8., 9. a 10. července 2020, bod 29)

(Návrh usnesení B9-0217/2020 se nebere v potaz.)


18. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 79 jednacího řádu)

Předsedající oznámil, že předseda Parlamentu spolu s předsedou Rady podepsal ve středu 24. června 2020 níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem:

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013 a (EU) 2019/876, pokud jde o některé úpravy v reakci na pandemii COVID-19 (00018/2020/LEX - C9-0188/2020 - 2020/0066(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013, pokud jde o zvláštní opatření na poskytnutí mimořádné dočasné podpory v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) v reakci na rozšíření onemocnění COVID-19 (00017/2020/LEX - C9-0187/2020 - 2020/0075(COD))

Předsedající oznámil, že předseda Parlamentu spolu s předsedou Rady podepíše ve středu 15. července 2020 níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem:

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o provádění klinických hodnocení s humánními léčivými přípravky, které obsahují geneticky modifikované organismy nebo z nich sestávají a jsou určeny k léčbě nebo prevenci onemocnění koronavirem (COVID -19), a o jejich výdeji (00028/2020/LEX - C9-0201/2020 - 2020/0128(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví dočasná opatření týkající se období sběru a lhůt pro ověřování a přezkum podle nařízení (EU) 2019/788 oo evropské občanské iniciativě s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19 (00023/2020/LEX - C9-0200/2020 – 2020/0099(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde ozdroje na zvláštní příděl pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí (00022/2020/LEX - C9-0199/2020 – 2020/0086(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1628, pokud jde o přechodná ustanovení, s cílem řešit dopad krize COVID-19 (00021/2020/LEX - C9-0198/2020 - 2020/0113(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o elektronických informacích o nákladní dopravě (00027/2020/LEX - C9-0194/2020 - 2018/0140(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (EU) č. 1024/2012 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy (00026/2020/LEX - C9-0193/2020 - 2017/0123(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) č. 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů (00025/2020/LEX - C9-0192/2020 - 2017/0122(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví zvláštní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnice 96/71/ES a 2014/67/EU, a kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a nařízení (EU) č. 1024/2012 (00024/2020/LEX - C9-0191/2020 - 2017/0121(COD))


19. Změna jednacího řádu (článek 237 jednacího řádu)

výbor AFCO

- Změny jednacího řádu s cílem zajistit fungování Parlamentu za mimořádných okolností (2020/2098(REG))


20. Změna názvů zpráv vypracovaných z vlastního podnětu

(V návaznosti na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 2. července 2020)

výbor LIBE

- Nový název: Doporučení Evropského parlamentu Radě a Komisi ohledně uzavření projednávané dohody mezi Evropskou unií a Novým Zélandem o výměně osobních údajů mezi Agenturou Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a orgány Nového Zélandu příslušnými pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu (2020/2048(INI))


21. Změny v postoupení výborům (článek 56 jednacího řádu)

výbor JURI

- Odpovědnost společností za škody na životním prostředí (2020/2027(INI))
předáno příslušnému výboru: JURI
stanovisko: DEVE, LIBE, ENVI

výbor ECON

- Změna nařízení (EU) 2015/1017, pokud jde o vytvoření nástroje na podporu platební schopnosti (COM(2020)0404 - C9-0156/2020 - 2020/0106(COD))
předáno příslušnému výboru: ECON
stanovisko: BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI

výbor ENVI

- Zavedení programu činnosti Unie v oblasti zdraví na období 2021–2027 a zrušení nařízení (EU) č. 282/2014 (program „EU pro zdraví“) (COM(2020)0405 - C9-0152/2020 – 2020/0102(COD))

předáno příslušnému výboru: ENVI

stanovisko: BUDG, ITRE, IMCO, EMPL


22. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 194 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Výjimečně bude možno podat písemná vysvětlení hlasování obsahující nejvýše 400 slov.


23. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny v dokumentu „Výsledky jmenovitého hlasování“, který je přílohou zápisu a který je zveřejněn na internetových stránkách Parlamentu. Zveřejňují se pouze pro informaci a v žádném případě nemění výsledek hlasování, který byl oznámen na plenárním zasedání.

Dokument se pravidelně aktualizuje po dobu nejvýše dvou týdnů od posledního dne dílčího zasedání.

Po uplynutí této lhůty je seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


24. Schválení zápisů z tohoto dílčího zasedání a předání přijatých textů

Zápis z tohoto denního zasedání a zápisy z denních zasedání, která se konala ve dnech 8. a 9. července 2020, budou předloženy Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou texty přijaté na tomto dílčím zasedání ihned předány všem příjemcům.


25. Termín příštího dílčího zasedání

Příští zasedání se bude konat od 14. do 17. září 2020.


26. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 18:03.


27. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Aguilar Mazaly, Alexandrov Yordanov Alexander, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bijoux Stéphane, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Brglez Milan, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Meo Salvatore, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dobrev Klára, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Furore Mario, Gahler Michael, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Griset Catherine, Grudler Christophe, Guerreiro Francisco, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Hahn Svenja, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hava Mircea-Gheorghe, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Jakeliūnas Stasys, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kizilyürek Niyazi, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Kopacz Ewa, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krasnodębski Zdzisław, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Lizzi Elena, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Mélin Joëlle, Meuthen Jörg, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Modig Silvia, Molnár Csaba, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nistor Gheorghe-Vlad, Oetjen Jan-Christoph, Olekas Juozas, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picula Tonino, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Puigdemont i Casamajó Carles, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruiz Devesa Domènec, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schwab Andreas, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szájer József, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Urbán Crespo Miguel, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vollath Bettina, Vrecionová Veronika, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Omluven/a:

Søgaard-Lidell Linea

S ohledem na důvody související s pandemií COVID-19 byl zaveden alternativní systém elektronického hlasování (viz rozhodnutí předsednictva ze dne 20. března 2020, kterým se doplňuje jeho rozhodnutí ze dne 3. května 2004 o pravidlech pro hlasování). Jména poslanců, kteří se účastnili hlasování, jsou uvedena v dokumentu „Výsledky jmenovitého hlasování“, který je přílohou zápisu z denního zasedání a který je zveřejněn na internetových stránkách Parlamentu.


Příloha 1 – Složení nových výborů

Konference předsedů

ANIT

CE01 ANIT

[ 19/06/20 - ]

Анкетна комисия за защитата на животните по време на транспортиране

Comisión de Investigación sobre Protección de los Animales durante el Transporte

Vyšetřovací výbor pro ochranu zvířat během přepravy

Undersøgelsesudvalget om Beskyttelse af Dyr under Transport

Untersuchungsausschuss im Zusammenhang mit dem Schutz von Tieren beim Transport

Loomade kaitset vedamise ajal käsitlev uurimiskomisjon

Εξεταστική Επιτροπή για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά

Committee of Inquiry on the Protection of Animals during Transport

Commission d’enquête sur la protection des animaux pendant le transport

An Coiste Fiosrúcháin um Chosaint Ainmhithe agus iad á nIompar

Istražni odbor za zaštitu životinja tijekom prijevoza

Commissione d'inchiesta sulla protezione degli animali durante il trasporto

Izmeklēšanas komiteja par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā

Tyrimo komitetas transportuojamų gyvūnų apsaugos klausimais

Az állatok szállítás közbeni védelmével foglalkozó vizsgálóbizottság

Kumitat ta' Inkjesta dwar il-Protezzjoni tal-Annimali waqt it-Trasport

Enquêtecommissie bescherming van dieren tijdens het vervoer

Komisja śledcza ds. ochrony zwierząt podczas transportu

Comissão de Inquérito sobre a Proteção dos Animais durante o Transporte

Comisia de anchetă privind protecția animalelor în timpul transportului

Vyšetrovací výbor pre ochranu zvierat počas prepravy

Preiskovalni odbor o zaščiti živali med prevozom

Eläinten suojelua kuljetuksen aikana käsittelevä tutkintavaliokunta

Undersökningskommittén för frågor om skyddet av djur under transport

(30 členů)

Stálí členové

PPE (8)

BUDA Daniel

DORFMANN Herbert

HIDVÉGHI Balázs

MORTLER Marlene

MOTREANU Dan-Ștefan

PIETIKÄINEN Sirpa

WIEZIK Michal

ZOIDO ÁLVAREZ Juan Ignacio

S&D (6)

AVRAM Carmen

CARVALHAIS Isabel

CHAHIM Mohammed

DE CASTRO Paolo

GUTELAND Jytte

NOICHL Maria

Renew (4)

CHRISTENSEN Asger

DURAND Pascal

FEDERLEY Fredrick

HOJSÍK Martin

ID (3)

BRUNA Annika

LIMMER Sylvia

VILIMSKY Harald

Verts/ALE (3)

METZ Tilly   

ROOSE Caroline

WAITZ Thomas

ECR (3)

BERLATO Sergio

FRAGKOS Emmanouil

LUNDGREN Peter

GUE/NGL (2)

HAZEKAMP Anja

MATIAS Marisa

NI (1)

EVI Eleonora

AIDA

CS03 AIDA

[ 14/09/20 - ]

Специална комисия по въпросите на изкуствения интелект в цифровата ера

Comisión Especial sobre Inteligencia Artificial en la Era Digital

Zvláštní výbor pro umělou inteligenci v digitálním věku

Det Særlige Udvalg om Kunstig Intelligens i en Digital Tidsalder

Sonderausschuss zu künstlicher Intelligenz im digitalen Zeitalter

Tehisintellekti digiajastul käsitlev erikomisjon

Ειδική Επιτροπή για την τεχνητή νοημοσύνη στην ψηφιακή εποχή

Special Committee on Artificial Intelligence in a Digital Age

Commission spéciale sur l’intelligence artificielle à l’ère du numérique

An Coiste Speisialta um an Intleacht Shaorga i Ré Dhigiteach

Posebni odbor za umjetnu inteligenciju u digitalnom dobu

Commissione speciale sull'intelligenza artificiale in un'era digitale

Īpašā komiteja attiecībā uz mākslīgo intelektu digitālajā laikmetā

Specialusis komitetas dirbtinio intelekto skaitmeniniame amžiuje klausimais

A digitális korban a mesterséges intelligenciával foglalkozó különbizottság

Kumitat Speċjali għall-Intelliġenza Artifiċjali f'Era Diġitali

Bijzondere Commissie artificiële intelligentie in het digitale tijdperk

Komisja Specjalna ds. Sztucznej Inteligencji w Epoce Cyfrowej

Comissão Especial sobre Inteligência Artificial na Era Digital

Comisia specială pentru inteligența artificială în era digitală

Osobitný výbor pre umelú inteligenciu v digitálnom veku

Posebni odbor za umetno inteligenco v digitalni dobi

Tekoälyä digitaalisella aikakaudella käsittelevä erityisvaliokunta

Särskilda utskottet för artificiell intelligens i den digitala eran

(33 členů)

Stálí členové

PPE (9)

ASIMAKOPOULOU Anna-Michelle

CARVALHO Maria da Graça

del CASTILLO VERA Pilar

DIDIER Geoffroy

MAYDELL Eva

SIKORSKI Radosław

TERRAS Riho

TÓTH Edina

VOSS Axel   

S&D (7)

BENIFEI Brando

GARCÍA DEL BLANCO Ibán

KUMPULA-NATRI Miapetra

MIKSER Sven

NICA Dan

SCHALDEMOSE Christel

SIPPEL Birgit

Renew (5)

ANSIP Andrus

HAHN Svenja

SÉJOURNÉ Stéphane

SOLÍS PÉREZ Susana

TUDORACHE Dragoş

ID (3)

ANDERSON Christine

BARDELLA Jordan

BASSO Alessandra

Verts/ALE (3)

CORMAND David

GEESE Alexandra

VAN SPARRENTAK Kim

ECR (3)

BIELAN Adam

BOURGEOIS Geert

ZŁOTOWSKI Kosma

GUE/NGL (2)

KOUNTOURA Elena

MAUREL Emmanuel

NI (1)

RADAČOVSKÝ Miroslav

BECA

CS01 BECA

[ 14/09/20 - ]

Специална комисия за борба с рака

Comisión Especial sobre Lucha contra el Cáncer

Zvláštní výbor pro boj proti rakovině

Det Særlige Udvalg om Kræftbekæmpelse

Sonderausschuss zu Krebsbekämpfung

Vähktõvevastase võitluse erikomisjon

Ειδική επιτροπή για την καταπολέμηση του καρκίνου

Special Committee on Beating Cancer

Commission spéciale sur la lutte contre le cancer

An Coiste Speisialta um Shárú na hAilse

Posebni odbor za borbu protiv raka

Commissione speciale sulla lotta contro il cancro

Īpašā komiteja attiecībā uz vēža uzveikšanu

Specialusis kovos su vėžiu komitetas

A rák elleni küzdelemmel foglalkozó különbizottság

Kumitat Speċjali għall-Ġlieda kontra l-Kanċer

Bijzondere Commissie kankerbestrijding

Komisja Specjalna ds. Walki z Rakiem

Comissão Especial sobre a Luta contra o Cancro

Comisia specială pentru lupta împotriva cancerului

Osobitný výbor pre boj proti rakovine

Posebni odbor za boj proti raku

Syöväntorjuntaa käsittelevä erityisvaliokunta

Särskilda utskottet för cancerbekämpning

(33 členů)

Stálí členové

PPE (9)

ARŁUKOWICZ Bartosz

COLIN-OESTERLÉ Nathalie

FOURLAS Loucas

FRANSSEN Cindy

KOPACZ Ewa

LIESE Peter

MARINESCU Marian-Jean

MONTSERRAT Dolors   

SPYRAKI Maria

S&D (7)

ARENA Maria

CERDAS Sara

CIUHODARU Tudor

DALLI Miriam

DANIELSSON Johan

GONZÁLEZ CASARES Nicolás

MORETTI Alessandra

Renew (5)

GADE Søren

IJABS Ivars   

KNOTEK Ondřej

ŞTEFĂNUȚĂ Nicolae

TRILLET-LENOIR Véronique

ID (3)

MÉLIN Joëlle

REGIMENTI Luisa

ZAMBELLI Stefania

Verts/ALE (3)

DE SUTTER Petra

RIVASI Michèle

ROPĖ Bronis

ECR (3)

DE LA PISA CARRIÓN Margarita

FIOCCHI Pietro

KOPCIŃSKA Joanna

GUE/NGL (2)

GEORGIOU Giorgos

KONEČNÁ Kateřina

NI (1)

COMÍN I OLIVERES Antoni

INGE

CS02 INGE

[ 14/09/20 - ]

Специална комисия по въпросите на външната намеса, включително дезинформацията, във всички демократични процеси в Европейския съюз

Comisión Especial sobre Injerencias Extranjeras en Todos los Procesos Democráticos de la Unión Europea, en particular la Desinformación

Zvláštní výbor pro zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v Evropské unii, včetně dezinformací

Det Særlige Udvalg om Udenlandsk Indblanding, herunder Spredning af Desinformation, i alle Demokratiske Processer i Den Europæiske Union

Sonderausschuss zu Einflussnahme aus dem Ausland auf alle demokratischen Prozesse in der Europäischen Union, einschließlich Desinformation

Välissekkumist kõigisse Euroopa Liidu demokraatlikesse protsessidesse, sealhulgas väärinfot käsitlev erikomisjon

Ειδική Επιτροπή για τις εξωτερικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Special Committee on Foreign Interference in all Democratic Processes in the European Union, including Disinformation

Commission spéciale sur l’ingérence étrangère dans l’ensemble des processus démocratiques de l’Union européenne, y compris la désinformation

An Coiste Speisialta um an Trasnaíocht Eachtrach ar na Próisis Dhaonlathacha Uile san Aontas Eorpach, lena n-áirítear Bréagaisnéis

Posebni odbor za vanjsko upletanje u sve demokratske procese u Europskoj uniji, uključujući dezinformiranje

Commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione

Īpašā komiteja attiecībā uz ārvalstu iejaukšanos visos demokrātiskajos procesos Eiropas Savienībā, tostarp dezinformāciju

Specialusis komitetas užsienio šalių kišimosi į visus demokratinius procesus Europos Sąjungoje, įskaitant dezinformaciją, klausimais

Az Európai Unió valamennyi demokratikus folyamatába történő külföldi beavatkozással, többek között a félretájékoztatással foglalkozó különbizottság

Kumitat Speċjali dwar l-Indħil Barrani fil-Proċessi Demokratiċi kollha fl-Unjoni Ewropea, inkluża d-Diżinformazzjoni

Bijzondere Commissie buitenlandse inmenging in alle democratische processen in de Europese Unie, met inbegrip van desinformatie

Komisja Specjalna ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym Dezinformacji

Comissão Especial sobre a Ingerência Estrangeira em Todos os Processos Democráticos na União Europeia, incluindo a Desinformação

Comisia specială privind ingerințele externe în toate procesele democratice din cadrul Uniunii Europene, inclusiv privind dezinformarea

Osobitný výbor pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v Európskej únii vrátane dezinformácií

Posebni odbor o tujem vmešavanju v vse demokratične procese v Evropski uniji, tudi o dezinformacijah

Ulkomaista sekaantumista kaikkiin Euroopan unionin demokraattisiin prosesseihin ja siihen sisältyvää disinformaatiota käsittelevä erityisvaliokunta

Särskilda utskottet för frågor om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen, inbegripet desinformation

(33 členů)

Stálí členové

PPE (9)

BILČÍK Vladimír

BOGDAN Ioan-Rareş

GLAVAK Sunčana

KALNIETE Sandra

KOVATCHEV Andrey

LENAERS Jeroen

MANDL Lukas

VERHEYEN Sabine

ZARZALEJOS Javier

S&D (7)

CIMOSZEWICZ Włodzimierz

GLUCKSMANN Raphaël

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

MAJORINO Pierfrancesco

PICULA Tonino

PIRI Kati

SCHIEDER Andreas

Renew (5)

DONÁTH Anna Júlia

GROOTHUIS Bart

LOISEAU Nathalie

LØKKEGAARD Morten

PAGAZAURTUNDÚA Maite

ID (3)

DREOSTO Marco

FEST Nicolaus

MARIANI Thierry

Verts/ALE (3)

DELBOS-CORFIELD Gwendoline

GREGOROVÁ Markéta

VON CRAMON-TAUBADEL Viola

ECR (3)

BUXADÉ VILLALBA Jorge

CZARNECKI Ryszard

ROOS Robert

GUE/NGL (2)

KOULOGLOU Stelios

PINEDA Manu

NI (1)

FERRARA Laura

FISC

SC06A FISC

[ 14/09/20 - ]

Подкомисия по данъчните въпроси

Subcomisión de Asuntos Fiscales

Podvýbor pro daňové záležitosti

Underudvalget om Skatteanliggender

Unterausschuss für Steuerfragen

Maksuküsimuste allkomisjon

Υποεπιτροπή Φορολογικών Θεμάτων

Subcommittee on Tax Matters

Sous-commission des affaires fiscales

An Fochoiste um Chúrsaí Cánach

Pododbor za porezna pitanja

Sottocommissione per le questioni fiscali

Nodokļu jautājumu apakškomiteja

Mokesčių pakomitetis

Adóügyi Albizottság

Sottokumitat għall-Kwistjonijiet Fiskali

Subcommissie belastingaangelegenheden

Podkomisja do Spraw Podatkowych

Subcomissão dos Assuntos Fiscais

Subcomisia pentru chestiuni fiscale

Podvýbor pre daňové otázky

Pododbor za davčne zadeve

Veroasioita käsittelevä alivaliokunta

Underutskottet för skattefrågor

(30 členů)

Stálí členové

PPE (8)

DORFMANN Herbert

FERBER Markus

GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL José Manuel

GYŐRI Enikő

HANSEN Christophe

KARAS Othmar

NIEDERMAYER Luděk

PEREIRA Lídia

S&D (6)

BELKA Marek

FERNÁNDEZ Jonás

LALUCQ Aurore

MARQUES Pedro

TANG Paul   

TINAGLI Irene

Renew (4)

BOYER Gilles

HLAVÁČEK Martin

KELLEHER Billy

PÎSLARU Dragoș

ID (3)

DONATO Francesca

LAPORTE Hélène

RINALDI Antonio Maria

Verts/ALE (3)

GIEGOLD Sven

PETER-HANSEN Kira Marie

URTASUN Ernest

ECR (3)

JAKI Patryk

JURZYCA Eugen

ZĪLE Roberts

GUE/NGL (2)

AUBRY Manon

SCHIRDEWAN Martin   

NI (1)

PONSATÍ OBIOLS Clara

Poslední aktualizace: 18. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí