Indeks 
Protokol
XML 152kPDF 320kWORD 81k
Fredag den 10. juli 2020 - Bruxelles
1.Åbning af mødet
 2.Den navnemæssige sammensætning af de nye udvalg
 3.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 71) (opfølgning)
 4.Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne
 5.Genoptagelse af mødet
 6.Mindedag for Srebrenica - 25-årsdagen (forhandling)
 7.Revision af retningslinjerne for den transeuropæiske energiinfrastruktur (indgivne beslutningsforslag)
 8.Første afstemningsrunde
 9.Mindedag for Srebrenica - 25-årsdagen (fortsat forhandling)
 10.Kulturel genopbygning af Europa (forhandling)
 11.Samhørighedspolitikkens rolle i håndteringen af de socioøkonomiske følgevirkninger af covid-19 (forhandling)
 12.Genoptagelse af mødet
 13.Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne
 14.Genoptagelse af mødet
 15.Anden afstemningsrunde
 16.Genoptagelse af mødet
 17.Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne
 18.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 79)
 19.Ændring af forretningsordenen (forretningsordenens artikel 237)
 20.Ændring af titler på initiativbetænkninger
 21.Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 56)
 22.Stemmeforklaringer
 23.Stemmerettelser og -intentioner
 24.Godkendelse af protokollerne fra denne mødeperiode og fremsendelse af vedtagne tekster
 25.Tidspunkt for næste mødeperiode
 26.Hævelse af mødet
 27.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Den navnemæssige sammensætning af de nye udvalg


FORSÆDE: Klára DOBREV
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Den navnemæssige sammensætning af de nye udvalg

Formanden meddelte følgende:

Efter nedsættelsen af:

—   særlige udvalg

   om kræftbekæmpelse

   om kunstig intelligens i en digital tidsalder

   og om udenlandsk indblanding, herunder spredning af desinformation, i alle demokratiske processer i Den Europæiske Union

—   af et underudvalg om skatteanliggender

—   og af et undersøgelsesudvalg om beskyttelse af dyr under transport

havde de politiske grupper og løsgængerne meddelt deres udnævnelser til formanden i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 209.

Den navnemæssige sammensætning af de nye udvalg var offentliggjort på Parlamentets hjemmeside og vedlagt som bilag til protokollen (bilag 1 i protokollen af 10.7.2020).


3. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 71) (opfølgning)

Formanden meddelte, at hun ikke fra et antal medlemmer eller en politisk gruppe eller politiske grupper, der mindst når op på den middelhøje tærskel, havde modtaget en anmodning vedrørende de andre afgørelser om at indlede institutionelle foranstaltninger som meddelt i protokollen fra mødet onsdag den 8. juli 2020 (punkt 4 i protokollen af 8.7.2020).

Udvalgene ITRE, EMPL og INTA havde således kunnet indlede forhandlinger efter udløbet af den i forretningsordenens artikel 71, stk. 2, fastsatte frist.


4. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne

Formanden bekendtgjorde resultatet af de endelige afstemninger om:

Ændring af direktiv (EU) 2017/2455 og (EU) 2019/1995 for så vidt angår datoerne for gennemførelse og anvendelse på grund af udbruddet af covid-19-krisen *
Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om ændring af direktiv (EU) 2017/2455 og (EU) 2019/1995 for så vidt angår datoerne for gennemførelse og anvendelse på grund af udbruddet af covid-19-krisen [COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget som ændret (P9_TA(2020)0189)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 8., 9. og 10. juli 2020, punkt 12)

Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter - årsberetning 2019
Betænkning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter - årsberetning 2019 [2019/2126(INI)] - Budgetudvalget. Ordfører: David Cormand (A9-0081/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0190)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 8., 9. og 10. juli 2020, punkt 13)

Kontrol med Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter - årsberetning 2018
Betænkning om kontrol med Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter - årsberetning 2018 [2019/2127(INI)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0191)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 8., 9. og 10. juli 2020, punkt 14)

Beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – bekæmpelse af svig - årsrapport 2018
Betænkning om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – bekæmpelse af svig – årsrapport 2018 [2019/2128(INI)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0192)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 8., 9. og 10. juli 2020, punkt 15)

Den humanitære situation i Venezuela og migrations- og flygtningekrisen
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0211/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0193)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 8., 9. og 10. juli 2020, punkt 16)

(Forslag til beslutning B9-0212/2020 og B9-0214/2020 bortfaldt).

Formanden bekendtgjorde resultatet af afstemningerne om ændringsforslag til:

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3: Aktivstoffer, herunder flumioxazin
Forslag til beslutning indgivet af ENVI, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3, om udkast til Kommissionens gennemførelsesforordning om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazat, boscalid, bromoxynil, captan, cyazofamid, dimethomorph, ethephon, etoxazol, famoxadon, fenamiphos, flumioxazin, fluoxastrobin, folpet, formetanat, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus stamme 251, phenmedipham, phosmet, pirimiphos-methyl, propamocarb, prothioconazol og s-metolachlor (D067115/02 ; 2020/2671(RSP)) (B9-0203/2020) - Ansvarlige medlemmer: Anja Hazekamp, Maria Arena, Tilly Metz og Eleonora Evi

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 8., 9. og 10. juli 2020, punkt 20)

Revision af retningslinjerne for den transeuropæiske energiinfrastruktur
Forslag til beslutning B9-0122/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0199)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 8., 9. og 10. juli 2020, punkt 23)

Indgåelse af en aftale, som er under forhandling, mellem EU og New Zealand om udveksling af personoplysninger for bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme
Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet og Kommissionen om indgåelse af en aftale, som er under forhandling, mellem Den Europæiske Union og New Zealand om udveksling af personoplysninger mellem Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og New Zealands kompetente myndigheder for bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme [2020/2048(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0200)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 8., 9. og 10. juli 2020, punkt 24)

En strategi for bæredygtig brug af kemikalier
Forslag til beslutning B9-0222/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0201)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 8., 9. og 10. juli 2020, punkt 25)

(Mødet afbrudt kl. 09.09.)


5. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 09.15.


6. Mindedag for Srebrenica - 25-årsdagen (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Mindedag for Srebrenica - 25-årsdagen (2020/2705(RSP))

Olivér Várhelyi (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Paulo Rangel for PPE-Gruppen, Tonino Picula for S&D-Gruppen, Valter Flego for Renew-Gruppen, Dominique Bilde for ID-Gruppen, Romeo Franz for Verts/ALE-Gruppen, og Derk Jan Eppink for ECR-Gruppen.

(Fortsættelsen af forhandlingen: punkt 9 i protokollen af 10.7.2020)


7. Revision af retningslinjerne for den transeuropæiske energiinfrastruktur (indgivne beslutningsforslag)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000012/2020) af Cristian-Silviu Buşoi, for ITRE, til Kommissionen: Revision af retningslinjerne for den transeuropæiske energiinfrastruktur (B9-0008/2020)

Forhandlingen fandt sted den 10. februar 2020 (punkt 14 i protokollen af 10.2.2020)

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 136, stk. 5):

—   Cristian-Silviu Buşoi, for ITRE, om revision af retningslinjerne for den transeuropæiske energiinfrastruktur (2020/2549(RSP)) (B9-0122/2020)

—   Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Jessica Stegrud, Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Pietro Fiocchi, Carlo Fidanza og Jacek Saryusz-Wolski for ECR-Gruppen, om revision af retningslinjerne for den transeuropæiske energiinfrastruktur (2020/2549(RSP)) (B9-0125/2020).

Afstemning: punkt 13 i protokollen af 10.7.2020.


8. Første afstemningsrunde

Parlamentet foretog endelig afstemning om:

—   Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker *
Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker [COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: José Gusmão (A9-0124/2020)

—   Forslag til ændringsbudget nr. 5 til det almindelige budget for 2020 - Fortsat støtte til flygtninge og værtssamfund som reaktion på den syriske krise i Jordan, Libanon og Tyrkiet
Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 5/2020 for regnskabsåret 2020 - Fortsat støtte til flygtninge og værtssamfund som reaktion på den syriske krise i Jordan, Libanon og Tyrkiet [09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

—   Anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2020: fortsættelse af den humanitære bistand til flygtninge i Tyrkiet
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2020 med henblik på at fortsætte den humanitære bistand til flygtninge i Tyrkiet [COM(2020)0422 - C9-0162/2020 - 2020/2094(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020)

—   Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3: Visse anvendelser af chromtrioxid
Forslag til beslutning, indgivet af ENVI, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3, om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om delvis godkendelse af visse anvendelser af chromtrioxid i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACHLaw Ltd) (D066992/01 - 2020/2670(RSP)) (B9-0202/2020) - Ansvarlige medlemmer:: Bas Eickhout, Maria Arena og Martin Hojsík

—   Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3: Aktivstoffer, herunder flumioxazin
Forslag til beslutning B9-0203/2020

—   En omfattende europæisk strategi for energilagring
Betænkning om en omfattende europæisk strategi for energilagring [2019/2189(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Claudia Gamon (A9-0130/2020)

—   Revision af retningslinjerne for den transeuropæiske energiinfrastruktur
Forslag til beslutning B9-0122/2020

Parlamentet gik over til afstemningen om ændringsforslagene til:

—   Overgangsbestemmelser for at imødegå virkningerne af covid-19-krisen (ændring af forordning (EU) 2016/1628) ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]

—   Gennemførelse af kliniske forsøg med og udlevering af humanmedicinske lægemidler, der indeholder eller består af genetisk modificerede organismer, til behandling eller forebyggelse af coronavirussygdom ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]

Afstemningen ville være åben til kl. kl. 11.00.

Afstemningen gennemførtes.

Afstemningsresultaterne ville blive bekendtgjort kl. 13.30.


9. Mindedag for Srebrenica - 25-årsdagen (fortsat forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Mindedag for Srebrenica - 25-årsdagen (2020/2705(RSP))

(Begyndelsen af forhandlingen: punkt 6 i protokollen af 10.7.2020)

Taler: Olivér Várhelyi (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat i nogle minutter)


10. Kulturel genopbygning af Europa (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Kulturel genopbygning af Europa (2020/2708(RSP))

Margaritis Schinas (næstformand for Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Michaela Šojdrová for PPE-Gruppen, Petra Kammerevert for S&D-Gruppen, Laurence Farreng for Renew-Gruppen, Gianantonio Da Re for ID-Gruppen, Salima Yenbou for Verts/ALE-Gruppen, Angel Dzhambazki for ECR-Gruppen, Niyazi Kizilyürek for GUE/NGL-Gruppen, Francisco José Millán Mon, Victor Negrescu, Niklas Nienaß, om afviklingen af forhandlingen (formanden præciserede), Anne-Sophie Pelletier, Isabel Benjumea Benjumea og Massimiliano Smeriglio.

Taler: Margaritis Schinas.

FORSÆDE: Pedro SILVA PEREIRA
næstformand

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 132, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: mødeperioden i september.


11. Samhørighedspolitikkens rolle i håndteringen af de socioøkonomiske følgevirkninger af covid-19 (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000035/2020) af Younous Omarjee, for DEVE, til Kommissionen: Samhørighedspolitikkens rolle i håndteringen af de socioøkonomiske følgevirkninger af covid-19 (B9-0012/2020)

Younous Omarjee begrundede spørgsmålet.

Elisa Ferreira (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Mircea-Gheorghe Hava for PPE-Gruppen, Mónica Silvana González for S&D-Gruppen, Susana Solís Pérez for Renew-Gruppen, Alessandra Basso for ID-Gruppen, Niklas Nienaß for Verts/ALE-Gruppen, Mazaly Aguilar for ECR-Gruppen, João Ferreira for GUE/NGL-Gruppen, Antoni Comín i Oliveres, løsgænger, Franc Bogovič, Hannes Heide, Stéphane Bijoux, Robert Roos, Simone Schmiedtbauer, Cristina Maestre Martín De Almagro og Isabel Benjumea Benjumea.

Taler: Elisa Ferreira.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat kl. 11.07.)


FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

12. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 13.30.


13. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne

Formanden bekendtgjorde resultatet af den endelige afstemning om:

Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker *
Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker [COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: José Gusmão (A9-0124/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget som ændret (P9_TA(2020)0194)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 8., 9. og 10. juli 2020, punkt 17)

Forslag til ændringsbudget nr. 5 til det almindelige budget for 2020 - Fortsat støtte til flygtninge og værtssamfund som reaktion på den syriske krise i Jordan, Libanon og Tyrkiet
Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 5/2020 for regnskabsåret 2020 - Fortsat støtte til flygtninge og værtssamfund som reaktion på den syriske krise i Jordan, Libanon og Tyrkiet [09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0195)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 8., 9. og 10. juli 2020, punkt 18)

Anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2020: fortsættelse af den humanitære bistand til flygtninge i Tyrkiet
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2020 med henblik på at fortsætte den humanitære bistand til flygtninge i Tyrkiet [COM(2020)0422 - C9-0162/2020 - 2020/2094(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0196)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 8., 9. og 10. juli 2020, punkt 19)

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3: Visse anvendelser af chromtrioxid
Forslag til beslutning B9-0202/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Forkastet
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 8., 9. og 10. juli 2020, punkt 20)

Beslutningsforslaget blev henvist til fornyet udvalgsbehandling i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 189, stk. 1.

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3: Aktivstoffer, herunder flumioxazin
Forslag til beslutning B9-0203/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0197)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 8., 9. og 10. juli 2020, punkt 21)

En omfattende europæisk strategi for energilagring
Betænkning om en omfattende europæisk strategi for energilagring [2019/2189(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Claudia Gamon (A9-0130/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0198)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 8., 9. og 10. juli 2020, punkt 22)

Revision af retningslinjerne for den transeuropæiske energiinfrastruktur
Forslag til beslutning B9-0122/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0199)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 8., 9. og 10. juli 2020, punkt 23)

(Forslag til beslutning B9-0125/2020 bortfaldt).

Formanden bekendtgjorde resultatet af afstemningen om ændringsforslagene til:

Overgangsbestemmelser for at imødegå virkningerne af covid-19-krisen (ændring af forordning (EU) 2016/1628) ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0202)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 8., 9. og 10. juli 2020, punkt 26)

Gennemførelse af kliniske forsøg med og udlevering af humanmedicinske lægemidler, der indeholder eller består af genetisk modificerede organismer, til behandling eller forebyggelse af coronavirussygdom ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0203)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 8., 9. og 10. juli 2020, punkt 27)

(Mødet afbrudt kl. 13.34.)


FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

14. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 14.16.


15. Anden afstemningsrunde

Parlamentet foretog endelig afstemning om:

—   Indgåelse af en aftale, som er under forhandling, mellem EU og New Zealand om udveksling af personoplysninger for bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme
Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet og Kommissionen om indgåelse af en aftale, som er under forhandling, mellem Den Europæiske Union og New Zealand om udveksling af personoplysninger mellem Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og New Zealands kompetente myndigheder for bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme [2020/2048(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

—   En strategi for bæredygtig brug af kemikalier
Forslag til beslutning B9-0222/2020

—   Overgangsbestemmelser for at imødegå virkningerne af covid-19-krisen (ændring af forordning (EU) 2016/1628) ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]

—   Gennemførelse af kliniske forsøg med og udlevering af humanmedicinske lægemidler, der indeholder eller består af genetisk modificerede organismer, til behandling eller forebyggelse af coronavirussygdom ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]

—   En samlet EU-politik for forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme – Kommissionens handlingsplan og den seneste udvikling
Forslag til beslutning B9-0207/2020

—   EU's folkesundhedsstrategi efter covid-19
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0216/2020

Afstemningen ville være åben til kl.15.30.

Afstemningen gennemførtes.

Afstemningsresultaterne ville blive bekendtgjort kl. 18 heures.

(Mødet udsat kl. 14.17.)


16. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 18.00.


17. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne

Formanden bekendtgjorde resultatet af den endelige afstemning om:

Indgåelse af en aftale, som er under forhandling, mellem EU og New Zealand om udveksling af personoplysninger for bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme
Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet og Kommissionen om indgåelse af en aftale, som er under forhandling, mellem Den Europæiske Union og New Zealand om udveksling af personoplysninger mellem Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og New Zealands kompetente myndigheder for bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme [2020/2048(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0200)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 8., 9. og 10. juli 2020, punkt 24)

En strategi for bæredygtig brug af kemikalier
Forslag til beslutning B9-0222/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0201)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 8., 9. og 10. juli 2020, punkt 25)

Overgangsbestemmelser for at imødegå virkningerne af covid-19-krisen (ændring af forordning (EU) 2016/1628) ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0202)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 8., 9. og 10. juli 2020, punkt 26)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Gennemførelse af kliniske forsøg med og udlevering af humanmedicinske lægemidler, der indeholder eller består af genetisk modificerede organismer, til behandling eller forebyggelse af coronavirussygdom ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget som ændret (P9_TA(2020)0203)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 8., 9. og 10. juli 2020, punkt 27)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

En samlet EU-politik for forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme – Kommissionens handlingsplan og den seneste udvikling
Forslag til beslutning B9-0207/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0204)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 8., 9. og 10. juli 2020, punkt 28)

(Forslag til beslutning B9-0206/2020 bortfaldt).

EU's folkesundhedsstrategi efter covid-19
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0216/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0205)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 8., 9. og 10. juli 2020, punkt 29)

(Forslag til beslutning B9-0217/2020 bortfaldt).


18. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 79)

Formanden meddelte, at Parlamentets formand sammen med Rådets formand den 24. juni 2020 havde undertegnet følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 og (EU) 2019/876, for så vidt angår visse justeringer som reaktion på covid-19-pandemien (00018/2020/LEX - C9-0188/2020 - 2020/0066(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1305/2013 for så vidt angår en særlig foranstaltning med henblik på at yde ekstraordinær, midlertidig støtte fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) som reaktion på covid-19-udbruddet (00017/2020/LEX - C9-0187/2020 - 2020/0075(COD))

Formanden meddelte, at Parlamentets formand sammen med Rådets formand den 15. juli 2020 ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelse af kliniske forsøg med og udlevering af humanmedicinske lægemidler, der indeholder eller består af genetisk modificerede organismer, til behandling eller forebyggelse af coronavirussygdom (covid-19) (00028/2020/LEX - C9-0201/2020 - 2020/0128(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om midlertidige foranstaltninger med hensyn til de frister for indsamlings-, kontrol- og undersøgelsesfaserne, der er fastsat i forordning (EU) 2019/788 om det europæiske borgerinitiativ, i lyset af covid-19-udbruddet (00023/2020/LEX - C9-0200/2020 - 2020/0099(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013, for så vidt angår midler til den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (00022/2020/LEX - C9-0199/2020 - 2020/0086(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/1628, for så vidt angår overgangsbestemmelser for at imødegå virkningen af covid-19-krisen (00021/2020/LEX - C9-0198/2020 - 2020/0113(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om elektronisk godstransportinformation (00027/2020/LEX - C9-0194/2020 - 2018/0140(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1071/2009, (EF) nr. 1072/2009 og (EU) nr. 1024/2012 med henblik på at tilpasse dem til udviklingen i vejtransportsektoren (00026/2020/LEX - C9-0193/2020 - 2017/0123(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 561/2006, for så vidt angår minimumskravene for maksimal daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt daglig og ugentlig hviletid, og forordning (EU) nr. 165/2014, for så vidt angår lokalisering ved hjælp af takografer (00025/2020/LEX - C9-0192/2020 - 2017/0122(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastsættelse af særlige regler med hensyn til direktiv 96/71/EF og direktiv 2014/67/EU om udstationering af førere i vejtransportsektoren og om ændring af direktiv 2006/22/EF, for så vidt angår håndhævelseskravene, og af forordning (EU) nr. 1024/2012 (00024/2020/LEX - C9-0191/2020 - 2017/0121(COD))


19. Ændring af forretningsordenen (forretningsordenens artikel 237)

AFCO

- Ændringer af forretningsordenen med henblik på at sikre Parlamentets funktionsmåde under ekstraordinære omstændigheder (2020/2098(REG))


20. Ændring af titler på initiativbetænkninger

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 2. juli 2020)

LIBE

- Ny titel: Europa-Parlamentets henstilling til Rådet og Kommissionen om indgåelse af en aftale, som er under forhandling, mellem Den Europæiske Union og New Zealand om udveksling af personoplysninger mellem Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og New Zealands kompetente myndigheder for bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme (2020/2048(INI))


21. Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 56)

JURI

- Virksomheders ansvar for miljøskader (2020/2027(INI))
henvist til kor. udv.: JURI
rådg.udv.: DEVE, LIBE, ENVI

ECON

- Ændring af forordning (EU) 2015/1017 for så vidt angår oprettelse af et solvensstøtteinstrument (COM(2020)0404 - C9-0156/2020 - 2020/0106(COD))
henvist til kor. udv.: ECON
rådg.udv.: BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI

ENVI

- oprettelse af et EU-handlingsprogram for sundhed – for perioden 2021-2027 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 282/2014 ("EU4Health-programmet") (COM(2020)0405 - C9-0152/2020 – 2020/0102(COD))

henvist til kor: udv.: ENVI

rådg. udv.: BUDG, ITRE, IMCO, EMPL


22. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 194, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Undtagelsesvis ville stemmeforklaringer på højst 400 ord blive accepteret.


23. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes i dokumentet "Resultat af afstemningerne ved navneopråb", der er vedlagt protokollen for mødet og er tilgængelig på Parlamentets hjemmeside. De nævnes udelukkende til orientering og ændrer ikke på nogen måde resultatet af afstemningen som meddelt på plenarmødet.

Dokumentet bliver ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter mødeperioden.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


24. Godkendelse af protokollerne fra denne mødeperiode og fremsendelse af vedtagne tekster

Protokollen fra dagens møde samt for møderne den 8. og 9. juli 2020 ville blive forelagt Parlamentet til godkendelse i begyndelsen af den næste mødeperiode.

Med Parlamentets godkendelse ville de tekster, der var blevet vedtaget under den indeværende mødeperiode, allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


25. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 14. september 2020 - 17. september 2020.


26. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 18.03.


27. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Aguilar Mazaly, Alexandrov Yordanov Alexander, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bijoux Stéphane, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Brglez Milan, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Meo Salvatore, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dobrev Klára, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Furore Mario, Gahler Michael, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Griset Catherine, Grudler Christophe, Guerreiro Francisco, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Hahn Svenja, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hava Mircea-Gheorghe, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Jakeliūnas Stasys, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kizilyürek Niyazi, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Kopacz Ewa, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krasnodębski Zdzisław, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Lizzi Elena, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Mélin Joëlle, Meuthen Jörg, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Modig Silvia, Molnár Csaba, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nistor Gheorghe-Vlad, Oetjen Jan-Christoph, Olekas Juozas, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picula Tonino, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Puigdemont i Casamajó Carles, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruiz Devesa Domènec, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schwab Andreas, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szájer József, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Urbán Crespo Miguel, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vollath Bettina, Vrecionová Veronika, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Fritaget:

Søgaard-Lidell Linea

Der er på grund af covid-19-pandemien etableret et fjernafstemningssystem (jf. Præsidiets afgørelse af 20. marts 2020 om supplering af afgørelse af 3. maj 2004 om afstemningsregler). De medlemmer, der har deltaget i en afstemning, er opført i dokumentet "Resultat af afstemningerne ved navneopråb", der er vedlagt som bilag til protokollen fra mødet og er tilgængeligt på Parlamentets websted.


Bilag 1 - Den navnemæssige sammensætning af de nye udvalg

Formandskonference

ANIT

CE01 ANIT

[ 19/06/20 - ]

Анкетна комисия за защитата на животните по време на транспортиране

Comisión de Investigación sobre Protección de los Animales durante el Transporte

Vyšetřovací výbor pro ochranu zvířat během přepravy

Undersøgelsesudvalget om Beskyttelse af Dyr under Transport

Untersuchungsausschuss im Zusammenhang mit dem Schutz von Tieren beim Transport

Loomade kaitset vedamise ajal käsitlev uurimiskomisjon

Εξεταστική Επιτροπή για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά

Committee of Inquiry on the Protection of Animals during Transport

Commission d’enquête sur la protection des animaux pendant le transport

An Coiste Fiosrúcháin um Chosaint Ainmhithe agus iad á nIompar

Istražni odbor za zaštitu životinja tijekom prijevoza

Commissione d'inchiesta sulla protezione degli animali durante il trasporto

Izmeklēšanas komiteja par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā

Tyrimo komitetas transportuojamų gyvūnų apsaugos klausimais

Az állatok szállítás közbeni védelmével foglalkozó vizsgálóbizottság

Kumitat ta' Inkjesta dwar il-Protezzjoni tal-Annimali waqt it-Trasport

Enquêtecommissie bescherming van dieren tijdens het vervoer

Komisja śledcza ds. ochrony zwierząt podczas transportu

Comissão de Inquérito sobre a Proteção dos Animais durante o Transporte

Comisia de anchetă privind protecția animalelor în timpul transportului

Vyšetrovací výbor pre ochranu zvierat počas prepravy

Preiskovalni odbor o zaščiti živali med prevozom

Eläinten suojelua kuljetuksen aikana käsittelevä tutkintavaliokunta

Undersökningskommittén för frågor om skyddet av djur under transport

(30 medlemmer)

Ordinære medlemmer

PPE (8)

BUDA Daniel

DORFMANN Herbert

HIDVÉGHI Balázs

MORTLER Marlene

MOTREANU Dan-Ștefan

PIETIKÄINEN Sirpa

WIEZIK Michal

ZOIDO ÁLVAREZ Juan Ignacio

S&D (6)

AVRAM Carmen

CARVALHAIS Isabel

CHAHIM Mohammed

DE CASTRO Paolo

GUTELAND Jytte

NOICHL Maria

Renew (4)

CHRISTENSEN Asger

DURAND Pascal

FEDERLEY Fredrick

HOJSÍK Martin

ID (3)

BRUNA Annika

LIMMER Sylvia

VILIMSKY Harald

Verts/ALE (3)

METZ Tilly   

ROOSE Caroline

WAITZ Thomas

ECR (3)

BERLATO Sergio

FRAGKOS Emmanouil

LUNDGREN Peter

GUE/NGL (2)

HAZEKAMP Anja

MATIAS Marisa

NI (1)

EVI Eleonora

AIDA

CS03 AIDA

[ 14/09/20 - ]

Специална комисия по въпросите на изкуствения интелект в цифровата ера

Comisión Especial sobre Inteligencia Artificial en la Era Digital

Zvláštní výbor pro umělou inteligenci v digitálním věku

Det Særlige Udvalg om Kunstig Intelligens i en Digital Tidsalder

Sonderausschuss zu künstlicher Intelligenz im digitalen Zeitalter

Tehisintellekti digiajastul käsitlev erikomisjon

Ειδική Επιτροπή για την τεχνητή νοημοσύνη στην ψηφιακή εποχή

Special Committee on Artificial Intelligence in a Digital Age

Commission spéciale sur l’intelligence artificielle à l’ère du numérique

An Coiste Speisialta um an Intleacht Shaorga i Ré Dhigiteach

Posebni odbor za umjetnu inteligenciju u digitalnom dobu

Commissione speciale sull'intelligenza artificiale in un'era digitale

Īpašā komiteja attiecībā uz mākslīgo intelektu digitālajā laikmetā

Specialusis komitetas dirbtinio intelekto skaitmeniniame amžiuje klausimais

A digitális korban a mesterséges intelligenciával foglalkozó különbizottság

Kumitat Speċjali għall-Intelliġenza Artifiċjali f'Era Diġitali

Bijzondere Commissie artificiële intelligentie in het digitale tijdperk

Komisja Specjalna ds. Sztucznej Inteligencji w Epoce Cyfrowej

Comissão Especial sobre Inteligência Artificial na Era Digital

Comisia specială pentru inteligența artificială în era digitală

Osobitný výbor pre umelú inteligenciu v digitálnom veku

Posebni odbor za umetno inteligenco v digitalni dobi

Tekoälyä digitaalisella aikakaudella käsittelevä erityisvaliokunta

Särskilda utskottet för artificiell intelligens i den digitala eran

(33 medlemmer)

Ordinære medlemmer

PPE (9)

ASIMAKOPOULOU Anna-Michelle

CARVALHO Maria da Graça

del CASTILLO VERA Pilar

DIDIER Geoffroy

MAYDELL Eva

SIKORSKI Radosław

TERRAS Riho

TÓTH Edina

VOSS Axel   

S&D (7)

BENIFEI Brando

GARCÍA DEL BLANCO Ibán

KUMPULA-NATRI Miapetra

MIKSER Sven

NICA Dan

SCHALDEMOSE Christel

SIPPEL Birgit

Renew (5)

ANSIP Andrus

HAHN Svenja

SÉJOURNÉ Stéphane

SOLÍS PÉREZ Susana

TUDORACHE Dragoş

ID (3)

ANDERSON Christine

BARDELLA Jordan

BASSO Alessandra

Verts/ALE (3)

CORMAND David

GEESE Alexandra

VAN SPARRENTAK Kim

ECR (3)

BIELAN Adam

BOURGEOIS Geert

ZŁOTOWSKI Kosma

GUE/NGL (2)

KOUNTOURA Elena

MAUREL Emmanuel

NI (1)

RADAČOVSKÝ Miroslav

BECA

CS01 BECA

[ 14/09/20 - ]

Специална комисия за борба с рака

Comisión Especial sobre Lucha contra el Cáncer

Zvláštní výbor pro boj proti rakovině

Det Særlige Udvalg om Kræftbekæmpelse

Sonderausschuss zu Krebsbekämpfung

Vähktõvevastase võitluse erikomisjon

Ειδική επιτροπή για την καταπολέμηση του καρκίνου

Special Committee on Beating Cancer

Commission spéciale sur la lutte contre le cancer

An Coiste Speisialta um Shárú na hAilse

Posebni odbor za borbu protiv raka

Commissione speciale sulla lotta contro il cancro

Īpašā komiteja attiecībā uz vēža uzveikšanu

Specialusis kovos su vėžiu komitetas

A rák elleni küzdelemmel foglalkozó különbizottság

Kumitat Speċjali għall-Ġlieda kontra l-Kanċer

Bijzondere Commissie kankerbestrijding

Komisja Specjalna ds. Walki z Rakiem

Comissão Especial sobre a Luta contra o Cancro

Comisia specială pentru lupta împotriva cancerului

Osobitný výbor pre boj proti rakovine

Posebni odbor za boj proti raku

Syöväntorjuntaa käsittelevä erityisvaliokunta

Särskilda utskottet för cancerbekämpning

(33 medlemmer)

Ordinære medlemmer

PPE (9)

ARŁUKOWICZ Bartosz

COLIN-OESTERLÉ Nathalie

FOURLAS Loucas

FRANSSEN Cindy

KOPACZ Ewa

LIESE Peter

MARINESCU Marian-Jean

MONTSERRAT Dolors   

SPYRAKI Maria

S&D (7)

ARENA Maria

CERDAS Sara

CIUHODARU Tudor

DALLI Miriam

DANIELSSON Johan

GONZÁLEZ CASARES Nicolás

MORETTI Alessandra

Renew (5)

GADE Søren

IJABS Ivars   

KNOTEK Ondřej

ŞTEFĂNUȚĂ Nicolae

TRILLET-LENOIR Véronique

ID (3)

MÉLIN Joëlle

REGIMENTI Luisa

ZAMBELLI Stefania

Verts/ALE (3)

DE SUTTER Petra

RIVASI Michèle

ROPĖ Bronis

ECR (3)

DE LA PISA CARRIÓN Margarita

FIOCCHI Pietro

KOPCIŃSKA Joanna

GUE/NGL (2)

GEORGIOU Giorgos

KONEČNÁ Kateřina

NI (1)

COMÍN I OLIVERES Antoni

INGE

CS02 INGE

[ 14/09/20 - ]

Специална комисия по въпросите на външната намеса, включително дезинформацията, във всички демократични процеси в Европейския съюз

Comisión Especial sobre Injerencias Extranjeras en Todos los Procesos Democráticos de la Unión Europea, en particular la Desinformación

Zvláštní výbor pro zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v Evropské unii, včetně dezinformací

Det Særlige Udvalg om Udenlandsk Indblanding, herunder Spredning af Desinformation, i alle Demokratiske Processer i Den Europæiske Union

Sonderausschuss zu Einflussnahme aus dem Ausland auf alle demokratischen Prozesse in der Europäischen Union, einschließlich Desinformation

Välissekkumist kõigisse Euroopa Liidu demokraatlikesse protsessidesse, sealhulgas väärinfot käsitlev erikomisjon

Ειδική Επιτροπή για τις εξωτερικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Special Committee on Foreign Interference in all Democratic Processes in the European Union, including Disinformation

Commission spéciale sur l’ingérence étrangère dans l’ensemble des processus démocratiques de l’Union européenne, y compris la désinformation

An Coiste Speisialta um an Trasnaíocht Eachtrach ar na Próisis Dhaonlathacha Uile san Aontas Eorpach, lena n-áirítear Bréagaisnéis

Posebni odbor za vanjsko upletanje u sve demokratske procese u Europskoj uniji, uključujući dezinformiranje

Commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione

Īpašā komiteja attiecībā uz ārvalstu iejaukšanos visos demokrātiskajos procesos Eiropas Savienībā, tostarp dezinformāciju

Specialusis komitetas užsienio šalių kišimosi į visus demokratinius procesus Europos Sąjungoje, įskaitant dezinformaciją, klausimais

Az Európai Unió valamennyi demokratikus folyamatába történő külföldi beavatkozással, többek között a félretájékoztatással foglalkozó különbizottság

Kumitat Speċjali dwar l-Indħil Barrani fil-Proċessi Demokratiċi kollha fl-Unjoni Ewropea, inkluża d-Diżinformazzjoni

Bijzondere Commissie buitenlandse inmenging in alle democratische processen in de Europese Unie, met inbegrip van desinformatie

Komisja Specjalna ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym Dezinformacji

Comissão Especial sobre a Ingerência Estrangeira em Todos os Processos Democráticos na União Europeia, incluindo a Desinformação

Comisia specială privind ingerințele externe în toate procesele democratice din cadrul Uniunii Europene, inclusiv privind dezinformarea

Osobitný výbor pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v Európskej únii vrátane dezinformácií

Posebni odbor o tujem vmešavanju v vse demokratične procese v Evropski uniji, tudi o dezinformacijah

Ulkomaista sekaantumista kaikkiin Euroopan unionin demokraattisiin prosesseihin ja siihen sisältyvää disinformaatiota käsittelevä erityisvaliokunta

Särskilda utskottet för frågor om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen, inbegripet desinformation

(33 medlemmer)

Ordinære medlemmer

PPE (9)

BILČÍK Vladimír

BOGDAN Ioan-Rareş

GLAVAK Sunčana

KALNIETE Sandra

KOVATCHEV Andrey

LENAERS Jeroen

MANDL Lukas

VERHEYEN Sabine

ZARZALEJOS Javier

S&D (7)

CIMOSZEWICZ Włodzimierz

GLUCKSMANN Raphaël

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

MAJORINO Pierfrancesco

PICULA Tonino

PIRI Kati

SCHIEDER Andreas

Renew (5)

DONÁTH Anna Júlia

GROOTHUIS Bart

LOISEAU Nathalie

LØKKEGAARD Morten

PAGAZAURTUNDÚA Maite

ID (3)

DREOSTO Marco

FEST Nicolaus

MARIANI Thierry

Verts/ALE (3)

DELBOS-CORFIELD Gwendoline

GREGOROVÁ Markéta

VON CRAMON-TAUBADEL Viola

ECR (3)

BUXADÉ VILLALBA Jorge

CZARNECKI Ryszard

ROOS Robert

GUE/NGL (2)

KOULOGLOU Stelios

PINEDA Manu

NI (1)

FERRARA Laura

FISC

SC06A FISC

[ 14/09/20 - ]

Подкомисия по данъчните въпроси

Subcomisión de Asuntos Fiscales

Podvýbor pro daňové záležitosti

Underudvalget om Skatteanliggender

Unterausschuss für Steuerfragen

Maksuküsimuste allkomisjon

Υποεπιτροπή Φορολογικών Θεμάτων

Subcommittee on Tax Matters

Sous-commission des affaires fiscales

An Fochoiste um Chúrsaí Cánach

Pododbor za porezna pitanja

Sottocommissione per le questioni fiscali

Nodokļu jautājumu apakškomiteja

Mokesčių pakomitetis

Adóügyi Albizottság

Sottokumitat għall-Kwistjonijiet Fiskali

Subcommissie belastingaangelegenheden

Podkomisja do Spraw Podatkowych

Subcomissão dos Assuntos Fiscais

Subcomisia pentru chestiuni fiscale

Podvýbor pre daňové otázky

Pododbor za davčne zadeve

Veroasioita käsittelevä alivaliokunta

Underutskottet för skattefrågor

(30 medlemmer)

Ordinære medlemmer

PPE (8)

DORFMANN Herbert

FERBER Markus

GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL José Manuel

GYŐRI Enikő

HANSEN Christophe

KARAS Othmar

NIEDERMAYER Luděk

PEREIRA Lídia

S&D (6)

BELKA Marek

FERNÁNDEZ Jonás

LALUCQ Aurore

MARQUES Pedro

TANG Paul   

TINAGLI Irene

Renew (4)

BOYER Gilles

HLAVÁČEK Martin

KELLEHER Billy

PÎSLARU Dragoș

ID (3)

DONATO Francesca

LAPORTE Hélène

RINALDI Antonio Maria

Verts/ALE (3)

GIEGOLD Sven

PETER-HANSEN Kira Marie

URTASUN Ernest

ECR (3)

JAKI Patryk

JURZYCA Eugen

ZĪLE Roberts

GUE/NGL (2)

AUBRY Manon

SCHIRDEWAN Martin   

NI (1)

PONSATÍ OBIOLS Clara

Seneste opdatering: 18. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik