Rodyklė 
Protokolas
XML 153kPDF 331kWORD 82k
Penktadienis, 2020 m. liepos 10 d. - Briuselis
1.Posėdžio pradžia
 2.Naujų komitetų vadinė sudėtis
 3.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 72 straipsnis) (tolesni veiksmai)
 4.Balsavimo rezultatų paskelbimas
 5.Posėdžio atnaujinimas
 6.Srebrenicos 25-ųjų metinių paminėjimas (diskusijos)
 7.Transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių peržiūra (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 8.Pirmasis balsavimas
 9.Srebrenicos 25-ųjų metinių paminėjimas (diskusijų tęsinys)
 10.Europos kultūros gaivinimas (diskusijos)
 11.Sanglaudos politikos vaidmuo kovojant su COVID-19 socialiniais ir ekonominiais padariniais (diskusijos)
 12.Posėdžio atnaujinimas
 13.Balsavimo rezultatų paskelbimas
 14.Posėdžio atnaujinimas
 15.Antrasis balsavimas
 16.Posėdžio atnaujinimas
 17.Balsavimo rezultatų paskelbimas
 18.Teisės aktų, priimtų pagal įprastą teisėkūros procedūrą, pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 79 straipsnis)
 19.Darbo tvarkos taisyklių keitimas (Darbo tvarkos taisyklių 237 straipsnis)
 20.Pranešimų savo iniciatyva pavadinimų pakeitimas
 21.Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais) (Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnis)
 22.Paaiškinimai dėl balsavimo
 23.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 24.Šios mėnesinės sesijos protokolų tvirtinimas ir priimtų tekstų perdavimas
 25.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 26.Posėdžio pabaiga
 27.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
 1 priedas. - Naujųjų komitetų vardinė sudėtis


PIRMININKAVO: Klára DOBREV
Pirmininko pavaduotoja

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Naujų komitetų vadinė sudėtis

Pirmininkė paskelbė, kad sukūrus:

—   specialiuosius komitetus:

   dėl kovos su vėžiu,

   dirbtinio intelekto skaitmeniniame amžiuje klausimais

   ir dėl užsienio šalių kišimosi į visus demokratinius procesus Europos Sąjungoje, įskaitant dezinformaciją,

—   pakomitetį mokesčių klausimais,

—   ir tyrimo komitetą transportuojamų gyvūnų apsaugos klausimais,

frakcijos ir nepriklausomi nariai Pirmininkei pranešė apie jų paskyrimus pagal Darbo tvarkos taisyklių 209 straipsnį.

Vardinė naujųjų komitetų sudėtis skelbiama Parlamento interneto svetainėje ir priede prie protokolo (2020 07 10 protokolo 1 priedas).


3. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 72 straipsnis) (tolesni veiksmai)

Pirmininkė pranešė, kad negavo ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiančio Parlamento narių skaičiaus arba frakcijos ar frakcijų prašymo dėl kitų sprendimų pradėti tarpinstitucines derybas, apie kuriuos paskelbta trečiadienio, t.y. 2020 m. liepos 8 d. protokole (2020 07 08 protokolo 4 punktas).

Todėl ITRE, EMPL ir INTA galėjo pradėti derybas, pasibaigus laikotarpiui, numatytam Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnio 2 dalyje.


4. Balsavimo rezultatų paskelbimas

Pirmininkė paskelbė galutinio balsavimo rezultatus:

Direktyvų (ES) 2017/2455 ir (ES) 2019/1995 dalinis keitimas, kiek tai susiję su perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo datomis dėl COVID-19 krizės protrūkio *
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo dėl COVID-19 krizės protrūkio keičiamos direktyvų (ES) 2017/2455 ir (ES) 2019/1995 perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo datos [COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtinta su pakeitimais (P9_TA(2020)0189)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. liepos 8, 9 ir 10 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 12)

2019 m. metinis pranešimas dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos
Pranešimas dėl 2019 m. metinio pranešimo dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos [2019/2126(INI)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: David Cormand (A9-0081/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0190)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. liepos 8, 9 ir 10 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 13)

2018 m. metinis pranešimas dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos kontrolės
Pranešimas dėl 2018 m. metinio pranešimo dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos kontrolės [2019/2127(INI)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0191)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. liepos 8, 9 ir 10 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 14)

2018 m. metinis pranešimas „Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“
Pranešimas dėl 2018 m. metinio pranešimo „Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“ [2019/2128(INI)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0192)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. liepos 8, 9 ir 10 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 15)

Humanitarinė padėtis Venesueloje ir migracijos ir pabėgėlių krizė
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0211/2020

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0193)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. liepos 8, 9 ir 10 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 16)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B9-0212/2020 ir B9-0214/2020 anuliuoti.)

Pirmininkė paskelbė balsavimo dėl šių dokumentų pakeitimų rezultatus:

Prieštaravimas, vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalimis: veikliosios medžiagos, įskaitant flumioksaziną
Pasiūlymas dėl rezoliucijos, ją pateikė ENVI komitetas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis dėl Komisijos įgyvendinimo reglamento, kuriuo dėl veikliųjų medžiagų beflubutamido, benalaksilo, bentiavalikarbo, bifenazato, boskalido, bromoksinilo, kaptano, ciazofamido, dimetomorfo, etefono, etoksazolio, famoksadono, fenamifoso, flumioksazino, fluoksastrobino, folpeto, formetanato, metribuzino, milbemektino, Paecilomyces lilacinus (padermė 251), fenmedifamo, fosmeto, metilpirimifoso, propamokarbo, protiokonazolo ir s-metolachloro patvirtinimo galiojimo pratęsimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 (D067115/02 ; 2020/2671(RSP)) (B9-0203/2020) - Atsakingi Parlamento nariai: Anja Hazekamp, Maria Arena, Tilly Metz ir Eleonora Evi

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

(Balsavimo rezultatai: 2020 m. liepos 8, 9 ir 10 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 20)

Transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių peržiūra
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0122/2020

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0199)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. liepos 8, 9 ir 10 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 23)

Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimo, dėl kurio deramasi, dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu sudarymas
Parnešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai ir Komisijai dėl Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimo, dėl kurio deramasi, dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) ir Naujosios Zelandijos kompetentingų kovos su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu institucijų keitimosi asmens duomenimis, sudarymo [2020/2048(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0200)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. liepos 8, 9 ir 10 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 24)

Cheminių medžiagų strategija tvarumui užtikrinti
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0222/2020

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0201)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. liepos 8, 9 ir 10 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 25)

(Posėdis sustabdytas 09.09 val.)


5. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 09.15 val.


6. Srebrenicos 25-ųjų metinių paminėjimas (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Srebrenicos 25-ųjų metinių paminėjimas (2020/2705(RSP))

Olivér Várhelyi (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Paulo Rangel PPE frakcijos vardu, Tonino Picula S&D frakcijos vardu, Valter Flego Renew frakcijos vardu, Dominique Bilde ID frakcijos vardu, Romeo Franz Verts/ALE frakcijos vardu, ir Derk Jan Eppink ECR frakcijos vardu.

(Diskusijų tęsinys: 2020 07 10 protokolo 9 punktas)


7. Transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių peržiūra (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000012/2020)ir kurį pateikė Cristian-Silviu Buşoi ITRE komiteto vardu Komisijai: Transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių peržiūra (B9-0008/2020)

Diskusijos vyko 2020 m. vasario 10 d. (2020 02 10 protokolo 14 punktas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 5 dalį:

—   Cristian-Silviu Buşoi ITRE komiteto vardu dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių peržiūros (2020/2549(RSP)) (B9-0122/2020)

—   Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Jessica Stegrud, Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Pietro Fiocchi, Carlo Fidanza ir Jacek Saryusz-Wolski ECR frakcijos vardu dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių peržiūros (2020/2549(RSP)) (B9-0125/2020).

Balsavimas: 2020 07 10 protokolo 13 punktas


8. Pirmasis balsavimas

Parlamentas paradeda galutinį balsavimą:

—   Valstybių narių užimtumo politikos gairės *
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių [COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: José Gusmão (A9-0124/2020)

—   2020 metų bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 5 projektas „Tolesnė parama pabėgėliams ir priimančiosioms bendruomenėms Jordanijoje, Libane ir Turkijoje reaguojant į krizę Sirijoje“
Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2020 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 5/2020 „Tolesnė parama pabėgėliams ir priimančiosioms bendruomenėms Jordanijoje, Libane ir Turkijoje reaguojant į krizę Sirijoje“ projekto [09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

—   Nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimas 2020 m. siekiant toliau teikti humanitarinę paramą pabėgėliams Turkijoje
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimo 2020 m. siekiant toliau teikti humanitarinę paramą pabėgėliams Turkijoje [COM(2020)0422 - C9-0162/2020 - 2020/2094(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020)

—   Prieštaravimas, vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalimis: tam tikrai būdai naudoti chromo trioksidą
Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pateikė ENVI komitetas, vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalmis dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 iš dalies suteikiamas leidimas tam tikroms reikmėms naudoti chromo trioksidą („REACHLaw Ltd.“), projekto (D066992/01 - 2020/2670(RSP)) (B9-0202/2020) -
Atsakingi Parlamento nariai:: Bas Eickhout, Maria Arena ir Martin Hojsík

—   Prieštaravimas, vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalimis: veikliosios medžiagos, įskaitant flumioksaziną
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0203/2020

—   Visapusiška Europos politika energijos kaupimo klausimu
Parnešimas dėl visapusiškos Europos politikos energijos kaupimo klausimu [2019/2189(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Claudia Gamon (A9-0130/2020)

—   Transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių peržiūra
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0122/2020

Parlamentas surengė balsavimą dėl šių dokumentų pakeitimų:

—   Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl COVID-19 krizės poveikio (Reglamento (ES) 2016/1628 dalinis pakeitimas) ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]

—   Žmonėms skirtų vaistų, kuriuose yra genetiškai modifikuotų organizmų arba kurie iš jų sudaryti ir kurie skirti koronavirusinės ligos gydymui arba profilaktikai, klinikinių tyrimų vykdymas ir tiekimas ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]

Balsavimas vyks iki11 val..

Buvo balsuota.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti 13.30 val.


9. Srebrenicos 25-ųjų metinių paminėjimas (diskusijų tęsinys)

Komisijos pareiškimas: Srebrenicos 25-ųjų metinių paminėjimas (2020/2705(RSP))

(Diskusijų pradžia: 2020 07 10 protokolo 6 punktas)

Kalbėjo Olivér Várhelyi (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

(Posėdis trumpam sustabdytas.)


10. Europos kultūros gaivinimas (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Europos kultūros gaivinimas (2020/2708(RSP))

Margaritis Schinas (Komisijos pirmininkės pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Michaela Šojdrová PPE frakcijos vardu, Petra Kammerevert S&D frakcijos vardu, Laurence Farreng Renew frakcijos vardu, Gianantonio Da Re ID frakcijos vardu, Salima Yenbou Verts/ALE frakcijos vardu, Angel Dzhambazki ECR frakcijos vardu, Niyazi Kizilyürek GUE/NGL frakcijos vardu, Francisco José Millán Mon, Victor Negrescu, Niklas Nienaß, visų pirma dėl diskusijų eigos (pirmininkė pateikė paaiškinimus), Anne-Sophie Pelletier, Isabel Benjumea Benjumea ir Massimiliano Smeriglio.

Kalbėjo Margaritis Schinas.

PIRMININKAVO: Pedro SILVA PEREIRA
Pirmininko pavaduotojas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: rugsėjo mėnesinėje sesijoje.


11. Sanglaudos politikos vaidmuo kovojant su COVID-19 socialiniais ir ekonominiais padariniais (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000035/2020) kurį pateikė Younous Omarjee, DEVE komiteto vardu Komisijai: Sanglaudos politikos vaidmuo įveikiant socialinius ir ekonominius COVID-19 padarinius (B9-0012/2020)

Younous Omarjee pateikė klausimą.

Elisa Ferreira (Komisijos narė) atsakė į klausimą.

Kalbėjo Mircea-Gheorghe Hava PPE frakcijos vardu, Mónica Silvana González S&D frakcijos vardu, Susana Solís Pérez Renew frakcijos vardu, Alessandra Basso ID frakcijos vardu, Niklas Nienaß Verts/ALE frakcijos vardu, Mazaly Aguilar ECR frakcijos vardu, João Ferreira GUE/NGL frakcijos vardu, Antoni Comín i Oliveres, nepriklausomas Parlamento narys, Franc Bogovič, Hannes Heide, Stéphane Bijoux, Robert Roos, Simone Schmiedtbauer, Cristina Maestre Martín De Almagro ir Isabel Benjumea Benjumea.

Kalbėjo Elisa Ferreira.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas 11.07 val.)


PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

12. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 13.30 val.


13. Balsavimo rezultatų paskelbimas

Pirmininkė donne lecture des résultats de vote des votes finaux sur:

Valstybių narių užimtumo politikos gairės *
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių [COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: José Gusmão (A9-0124/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Priimta su pakeitimais (P9_TA(2020)0194)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. liepos 8, 9 ir 10 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 17)

Taisomojo biudžeto Nr. 5 projektas. Tolesnės paramos reguojant į krizę Sirijoje teikimas pabėgėliams ir priimančiosioms bendruomenėms Jordanijoje, Libane ir Turkijoje
Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2020 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 5/2020 „Tolesnė parama pabėgėliams ir priimančiosioms bendruomenėms Jordanijoje, Libane ir Turkijoje reaguojant į krizę Sirijoje“ projekto [09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0195)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. liepos 8, 9 ir 10 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 18)

Nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimas 2020 m. siekiant toliau teikti humanitarinę paramą pabėgėliams Turkijoje
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimo 2020 m. siekiant toliau teikti humanitarinę paramą pabėgėliams Turkijoje [COM(2020)0422 - C9-0162/2020 - 2020/2094(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0196)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. liepos 8, 9 ir 10 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 19)

Prieštaravimas, vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalimis: tam tikrai būdai naudoti chromo trioksidą
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0202/2020

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Atmesta
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. liepos 8, 9 ir 10 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 20)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos perduotas komitetui pagal Darbo tvarkos taisyklių 189 straipsnio 1 dalį.

Prieštaravimas, vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalimis: veikliosios medžiagos, įskaitant flumioksaziną
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0203/2020

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0197)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. liepos 8, 9 ir 10 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 21)

Visapusiška Europos politika energijos kaupimo klausimu
Parnešimas dėl visapusiškos Europos politikos energijos kaupimo klausimu [2019/2189(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Claudia Gamon (A9-0130/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0198)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. liepos 8, 9 ir 10 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 22)

Transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių peržiūra
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0122/2020

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0199)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. liepos 8, 9 ir 10 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 23)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0125/2020 anuliuotas.)

Pirmininkė paskelbia balsavimo dėl pakeitimų rezultatus:

Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl COVID-19 krizės poveikio (Reglamento (ES) 2016/1628 dalinis pakeitimas) ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0202)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. liepos 8, 9 ir 10 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 26)

Žmonėms skirtų vaistų, kuriuose yra genetiškai modifikuotų organizmų arba kurie iš jų sudaryti ir kurie skirti koronavirusinės ligos gydymui arba profilaktikai, klinikinių tyrimų vykdymas ir tiekimas ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0203)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. liepos 8, 9 ir 10 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 27)

(Posėdis sustabdytas 13.34 val.)


PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

14. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 14.16 val.


15. Antrasis balsavimas

Parlamentas pradėjo galutinį balsavimą dėl:

—   Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimo, dėl kurio deramasi, dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu sudarymas
Parnešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai ir Komisijai dėl Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimo, dėl kurio deramasi, dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) ir Naujosios Zelandijos kompetentingų kovos su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu institucijų keitimosi asmens duomenimis, sudarymo [2020/2048(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

—   Cheminių medžiagų strategija tvarumui užtikrinti
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0222/2020

—   Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl COVID-19 krizės poveikio (Reglamento (ES) 2016/1628 dalinis pakeitimas) ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]

—   Žmonėms skirtų vaistų, kuriuose yra genetiškai modifikuotų organizmų arba kurie iš jų sudaryti ir kurie skirti koronavirusinės ligos gydymui arba profilaktikai, klinikinių tyrimų vykdymas ir tiekimas ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]

—   Visapusiška Sąjungos kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu politika: Komisijos veiksmų planas ir kiti pastarojo meto pokyčiai
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0207/2020

—   ES visuomenės sveikatos strategija laikotarpiu po COVID-19
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0216/2020

Balsavimas bus tęsiamas iki15.30 val.

Pradėta balsuoti.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti 18 val.

(Posėdis sustabdytas 14.17 val.)


16. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 18.00 val.


17. Balsavimo rezultatų paskelbimas

Pirmininkas skelbia galutinio balsavimo rezultatus dėl:

Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimo, dėl kurio deramasi, dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu sudarymas
Parnešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai ir Komisijai dėl Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimo, dėl kurio deramasi, dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) ir Naujosios Zelandijos kompetentingų kovos su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu institucijų keitimosi asmens duomenimis, sudarymo [2020/2048(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0200)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. liepos 8, 9 ir 10 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 24)

Cheminių medžiagų strategija tvarumui užtikrinti
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0222/2020

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0201)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. liepos 8, 9 ir 10 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 25)

Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl COVID-19 krizės poveikio (Reglamento (ES) 2016/1628 dalinis pakeitimas) ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Priimta (P9_TA(2020)0202)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. liepos 8, 9 ir 10 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 26)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Žmonėms skirtų vaistų, kuriuose yra genetiškai modifikuotų organizmų arba kurie iš jų sudaryti ir kurie skirti koronavirusinės ligos gydymui arba profilaktikai, klinikinių tyrimų vykdymas ir tiekimas ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Priimta su pakeitimais (P9_TA(2020)0203)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. liepos 8, 9 ir 10 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 27)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Visapusiška Sąjungos kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu politika: Komisijos veiksmų planas ir kiti pastarojo meto pokyčiai
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0207/2020

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0204)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. liepos 8, 9 ir 10 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 28)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0206/2020 anuliuotas.)

ES visuomenės sveikatos strategija laikotarpiu po COVID-19
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0216/2020

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0205)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. liepos 8, 9 ir 10 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 29)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0217/2020 anuliuotas.)


18. Teisės aktų, priimtų pagal įprastą teisėkūros procedūrą, pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 79 straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad Parlamento Pirmininkas kartu su Tarybos pirmininku 2020 m. birželio 24 d. (trečiadienį) pasirašė šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą:

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo dėl tam tikrų patikslinimų, padarytų reaguojant į COVID-19 pandemiją, iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 575/2013 ir (ES) 2019/876 (00018/2020/LEX - C9-0188/2020 - 2020/0066(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1305/2013, kiek tai susiję su konkrečia priemone, kuria suteikiama išimtinė laikina parama Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), reaguojant į COVID-19 protrūkį (00017/2020/LEX - C9-0187/2020 – 2020/0075(COD)).

Pirmininkas pranešė, kad Parlamento Pirmininkas kartu su Tarybos pirmininku 2020 m. liepos 15 d. pasirašys šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą:

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl žmonėms skirtų vaistų, kuriuose yra genetiškai modifikuotų organizmų arba kurie iš jų sudaryti ir kurie skirti koronavirusinės ligos (COVID-19) gydymui arba profilaktikai, klinikinių tyrimų vykdymo ir tiekimo (00028/2020/LEX - C9-0201/2020 - 2020/0128(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo, atsižvelgiant į COVID-19 protrūkį, nustatomos laikinosios priemonės, susijusios su Reglamente (ES) 2019/788 dėl Europos piliečių iniciatyvos numatytais rinkimo, tikrinimo ir nagrinėjimo etapų terminais (00023/2020/LEX - C9-0200/2020 - 2020/0099(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kiek tai susiję su specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai lėšomis(00022/2020/LEX - C9-0199/2020 - 2020/0086(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/1628, kiek tai susiję su jo pereinamojo laikotarpio nuostatomis, siekiant atsižvelgti į COVID-19 krizės poveikį(00021/2020/LEX - C9-0198/2020 - 2020/0113(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl elektroninės krovinių vežimo informacijos (00027/2020/LEX - C9-0194/2020 - 2018/0140(COD)).

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1071/2009, (EB) Nr. 1072/2009 ir (ES) Nr. 1024/2012, siekiant juos suderinti su pokyčiais kelių transporto sektoriuje (00026/2020/LEX - C9-0193/2020 - 2017/0123(COD)).

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 561/2006, kiek tai susiję su būtiniausiais reikalavimais dėl maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpių, ir Reglamentas (ES) Nr. 165/2014, kiek tai susiję su vietos nustatymu tachografais (00025/2020/LEX - C9-0192/2020 - 2017/0122(COD)).

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria nustatomos konkrečios su Direktyva 96/71/EB ir Direktyva 2014/67/ES susijusios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės ir iš dalies keičiami Direktyva 2006/22/EB, kiek tai susiję su vykdymo užtikrinimo reikalavimais, ir Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 (00024/2020/LEX - C9-0191/2020 - 2017/0121(COD)).


19. Darbo tvarkos taisyklių keitimas (Darbo tvarkos taisyklių 237 straipsnis)

AFCO komitetas

- Darbo tvarkos taisyklių pakeitimai, kuriais siekiama užtikrinti Parlamento veikimą ypatingomis aplinkybėmis (2020/2098(REG))


20. Pranešimų savo iniciatyva pavadinimų pakeitimas

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2020 m. liepos 2 d.)

LIBE komitetas

- Naujas pavadinimas: Europos Parlamento rekomendacija Tarybai ir Komisijai dėl Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimo, dėl kurio deramasi, dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) ir Naujosios Zelandijos kompetentingų kovos su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu institucijų keitimosi asmens duomenimis sudarymo(2020/2048(INI)


21. Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais) (Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnis)

JURI komitetas

- Bendrovių atsakomybė už žalą aplinkai (2020/2027(INI))
Perduota atsakingam komitetui: JURI
Nuomonė: DEVE, LIBE, ENVI

ECON komitetas

- Dalinis Reglamento (ES) 2015/1017 keitimas dėl kuriamos Mokumo palaikymo priemonės (COM(2020)0404 - C9-0156/2020 - 2020/0106(COD))
Perduota atsakingam komitetui: ECON
Nuomonė: BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI

ENVI komitetas

- 2021–2027 m. laikotarpio Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programos (programa „ES – sveikatos labui“) nustatymas ir Reglamento (ES) Nr. 282/2014 panaikinimas(COM(2020)0405 - C9-0152/2020 – 2020/0102(COD))

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

Nuomonė: BUDG, ITRE, IMCO, EMPL


22. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnį pateiktus rašytinius paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Išimties tvarka bus priimami ne daugiau kaip 400 žodžių apimties paaiškinimai dėl balsavimo.


23. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami dokumente „Vardinio balsavimo rezultatai“, kuris pridedamas prie posėdžio protokolo ir skelbiamas Parlamento interneto svetainėje. Jie pateikiami tik susipažinti ir nekeičia plenariniame posėdyje paskelbtų balsavimo rezultatų.

Balsavimo pataisymų elektroninis variantas bus nuolat atnaujinamas ne ilgiau kaip dvi savaites nuo plenarinės sesijos pabaigos.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


24. Šios mėnesinės sesijos protokolų tvirtinimas ir priimtų tekstų perdavimas

Šio plenarinio posėdžio protokolas ir 2020 m. liepos 8 ir 9 d. posėdžių protokolai bus pateikti patvirtinti Parlamentui kitos mėnesinės sesijos pradžioje.

Parlamentui pritarus, per šią mėnesinę sesiją priimti tekstai bus išsiųsti adresatams.


25. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2020 m. rugsėjo 14 d. 2020 m. rugsėjo 17 d..


26. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 18.03 val.


27. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Aguilar Mazaly, Alexandrov Yordanov Alexander, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bijoux Stéphane, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Brglez Milan, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Meo Salvatore, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dobrev Klára, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Furore Mario, Gahler Michael, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Griset Catherine, Grudler Christophe, Guerreiro Francisco, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Hahn Svenja, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hava Mircea-Gheorghe, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Jakeliūnas Stasys, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kizilyürek Niyazi, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Kopacz Ewa, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krasnodębski Zdzisław, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Lizzi Elena, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Mélin Joëlle, Meuthen Jörg, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Modig Silvia, Molnár Csaba, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nistor Gheorghe-Vlad, Oetjen Jan-Christoph, Olekas Juozas, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picula Tonino, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Puigdemont i Casamajó Carles, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruiz Devesa Domènec, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schwab Andreas, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szájer József, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Urbán Crespo Miguel, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vollath Bettina, Vrecionová Veronika, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Leista nedalyvauti:

Søgaard-Lidell Linea

Dėl priežasčių, susijusių su COVID-19 pandemija, buvo įdiegta nuotolinio balsavimo sistema (žr. 2020 m. kovo 20 d. Biuro sprendimą, kuriuo papildomas 2004 m. gegužės 3 d. Biuro sprendimas dėl Balsavimo taisyklių). Balsavusių Parlamento narių pavardės nurodomos dokumente „Vardinio balsavimo rezultatai“, kuris pridedamas prie plenarinio posėdžio protokolo ir skelbiamas Parlamento interneto svetainėje.


1 priedas. - Naujųjų komitetų vardinė sudėtis

Pirmininkų sueiga

ANIT

CE01 ANIT

[ 19/06/20 - ]

Анкетна комисия за защитата на животните по време на транспортиране

Comisión de Investigación sobre Protección de los Animales durante el Transporte

Vyšetřovací výbor pro ochranu zvířat během přepravy

Undersøgelsesudvalget om Beskyttelse af Dyr under Transport

Untersuchungsausschuss im Zusammenhang mit dem Schutz von Tieren beim Transport

Loomade kaitset vedamise ajal käsitlev uurimiskomisjon

Εξεταστική Επιτροπή για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά

Committee of Inquiry on the Protection of Animals during Transport

Commission d’enquête sur la protection des animaux pendant le transport

An Coiste Fiosrúcháin um Chosaint Ainmhithe agus iad á nIompar

Istražni odbor za zaštitu životinja tijekom prijevoza

Commissione d'inchiesta sulla protezione degli animali durante il trasporto

Izmeklēšanas komiteja par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā

Tyrimo komitetas transportuojamų gyvūnų apsaugos klausimais

Az állatok szállítás közbeni védelmével foglalkozó vizsgálóbizottság

Kumitat ta' Inkjesta dwar il-Protezzjoni tal-Annimali waqt it-Trasport

Enquêtecommissie bescherming van dieren tijdens het vervoer

Komisja śledcza ds. ochrony zwierząt podczas transportu

Comissão de Inquérito sobre a Proteção dos Animais durante o Transporte

Comisia de anchetă privind protecția animalelor în timpul transportului

Vyšetrovací výbor pre ochranu zvierat počas prepravy

Preiskovalni odbor o zaščiti živali med prevozom

Eläinten suojelua kuljetuksen aikana käsittelevä tutkintavaliokunta

Undersökningskommittén för frågor om skyddet av djur under transport

(30 narių)

Tikrieji nariai

PPE (8)

BUDA Daniel

DORFMANN Herbert

HIDVÉGHI Balázs

MORTLER Marlene

MOTREANU Dan-Ștefan

PIETIKÄINEN Sirpa

WIEZIK Michal

ZOIDO ÁLVAREZ Juan Ignacio

S&D (6)

AVRAM Carmen

CARVALHAIS Isabel

CHAHIM Mohammed

DE CASTRO Paolo

GUTELAND Jytte

NOICHL Maria

Renew (4)

CHRISTENSEN Asger

DURAND Pascal

FEDERLEY Fredrick

HOJSÍK Martin

ID (3)

BRUNA Annika

LIMMER Sylvia

VILIMSKY Harald

Verts/ALE (3)

METZ Tilly   

ROOSE Caroline

WAITZ Thomas

ECR (3)

BERLATO Sergio

FRAGKOS Emmanouil

LUNDGREN Peter

GUE/NGL (2)

HAZEKAMP Anja

MATIAS Marisa

NI (1)

EVI Eleonora

AIDA

CS03 AIDA

[ 14/09/20 - ]

Специална комисия по въпросите на изкуствения интелект в цифровата ера

Comisión Especial sobre Inteligencia Artificial en la Era Digital

Zvláštní výbor pro umělou inteligenci v digitálním věku

Det Særlige Udvalg om Kunstig Intelligens i en Digital Tidsalder

Sonderausschuss zu künstlicher Intelligenz im digitalen Zeitalter

Tehisintellekti digiajastul käsitlev erikomisjon

Ειδική Επιτροπή για την τεχνητή νοημοσύνη στην ψηφιακή εποχή

Special Committee on Artificial Intelligence in a Digital Age

Commission spéciale sur l’intelligence artificielle à l’ère du numérique

An Coiste Speisialta um an Intleacht Shaorga i Ré Dhigiteach

Posebni odbor za umjetnu inteligenciju u digitalnom dobu

Commissione speciale sull'intelligenza artificiale in un'era digitale

Īpašā komiteja attiecībā uz mākslīgo intelektu digitālajā laikmetā

Specialusis komitetas dirbtinio intelekto skaitmeniniame amžiuje klausimais

A digitális korban a mesterséges intelligenciával foglalkozó különbizottság

Kumitat Speċjali għall-Intelliġenza Artifiċjali f'Era Diġitali

Bijzondere Commissie artificiële intelligentie in het digitale tijdperk

Komisja Specjalna ds. Sztucznej Inteligencji w Epoce Cyfrowej

Comissão Especial sobre Inteligência Artificial na Era Digital

Comisia specială pentru inteligența artificială în era digitală

Osobitný výbor pre umelú inteligenciu v digitálnom veku

Posebni odbor za umetno inteligenco v digitalni dobi

Tekoälyä digitaalisella aikakaudella käsittelevä erityisvaliokunta

Särskilda utskottet för artificiell intelligens i den digitala eran

(33 nariai)

Tikrieji nariai

PPE (9)

ASIMAKOPOULOU Anna-Michelle

CARVALHO Maria da Graça

del CASTILLO VERA Pilar

DIDIER Geoffroy

MAYDELL Eva

SIKORSKI Radosław

TERRAS Riho

TÓTH Edina

VOSS Axel   

S&D (7)

BENIFEI Brando

GARCÍA DEL BLANCO Ibán

KUMPULA-NATRI Miapetra

MIKSER Sven

NICA Dan

SCHALDEMOSE Christel

SIPPEL Birgit

Renew (5)

ANSIP Andrus

HAHN Svenja

SÉJOURNÉ Stéphane

SOLÍS PÉREZ Susana

TUDORACHE Dragoş

ID (3)

ANDERSON Christine

BARDELLA Jordan

BASSO Alessandra

Verts/ALE (3)

CORMAND David

GEESE Alexandra

VAN SPARRENTAK Kim

ECR (3)

BIELAN Adam

BOURGEOIS Geert

ZŁOTOWSKI Kosma

GUE/NGL (2)

KOUNTOURA Elena

MAUREL Emmanuel

NI (1)

RADAČOVSKÝ Miroslav

BECA

CS01 BECA

[ 14/09/20 - ]

Специална комисия за борба с рака

Comisión Especial sobre Lucha contra el Cáncer

Zvláštní výbor pro boj proti rakovině

Det Særlige Udvalg om Kræftbekæmpelse

Sonderausschuss zu Krebsbekämpfung

Vähktõvevastase võitluse erikomisjon

Ειδική επιτροπή για την καταπολέμηση του καρκίνου

Special Committee on Beating Cancer

Commission spéciale sur la lutte contre le cancer

An Coiste Speisialta um Shárú na hAilse

Posebni odbor za borbu protiv raka

Commissione speciale sulla lotta contro il cancro

Īpašā komiteja attiecībā uz vēža uzveikšanu

Specialusis kovos su vėžiu komitetas

A rák elleni küzdelemmel foglalkozó különbizottság

Kumitat Speċjali għall-Ġlieda kontra l-Kanċer

Bijzondere Commissie kankerbestrijding

Komisja Specjalna ds. Walki z Rakiem

Comissão Especial sobre a Luta contra o Cancro

Comisia specială pentru lupta împotriva cancerului

Osobitný výbor pre boj proti rakovine

Posebni odbor za boj proti raku

Syöväntorjuntaa käsittelevä erityisvaliokunta

Särskilda utskottet för cancerbekämpning

(33 nariai)

Tikrieji nariai

PPE (9)

ARŁUKOWICZ Bartosz

COLIN-OESTERLÉ Nathalie

FOURLAS Loucas

FRANSSEN Cindy

KOPACZ Ewa

LIESE Peter

MARINESCU Marian-Jean

MONTSERRAT Dolors   

SPYRAKI Maria

S&D (7)

ARENA Maria

CERDAS Sara

CIUHODARU Tudor

DALLI Miriam

DANIELSSON Johan

GONZÁLEZ CASARES Nicolás

MORETTI Alessandra

Renew (5)

GADE Søren

IJABS Ivars   

KNOTEK Ondřej

ŞTEFĂNUȚĂ Nicolae

TRILLET-LENOIR Véronique

ID (3)

MÉLIN Joëlle

REGIMENTI Luisa

ZAMBELLI Stefania

Verts/ALE (3)

DE SUTTER Petra

RIVASI Michèle

ROPĖ Bronis

ECR (3)

DE LA PISA CARRIÓN Margarita

FIOCCHI Pietro

KOPCIŃSKA Joanna

GUE/NGL (2)

GEORGIOU Giorgos

KONEČNÁ Kateřina

NI (1)

COMÍN I OLIVERES Antoni

INGE

CS02 INGE

[ 14/09/20 - ]

Специална комисия по въпросите на външната намеса, включително дезинформацията, във всички демократични процеси в Европейския съюз

Comisión Especial sobre Injerencias Extranjeras en Todos los Procesos Democráticos de la Unión Europea, en particular la Desinformación

Zvláštní výbor pro zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v Evropské unii, včetně dezinformací

Det Særlige Udvalg om Udenlandsk Indblanding, herunder Spredning af Desinformation, i alle Demokratiske Processer i Den Europæiske Union

Sonderausschuss zu Einflussnahme aus dem Ausland auf alle demokratischen Prozesse in der Europäischen Union, einschließlich Desinformation

Välissekkumist kõigisse Euroopa Liidu demokraatlikesse protsessidesse, sealhulgas väärinfot käsitlev erikomisjon

Ειδική Επιτροπή για τις εξωτερικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Special Committee on Foreign Interference in all Democratic Processes in the European Union, including Disinformation

Commission spéciale sur l’ingérence étrangère dans l’ensemble des processus démocratiques de l’Union européenne, y compris la désinformation

An Coiste Speisialta um an Trasnaíocht Eachtrach ar na Próisis Dhaonlathacha Uile san Aontas Eorpach, lena n-áirítear Bréagaisnéis

Posebni odbor za vanjsko upletanje u sve demokratske procese u Europskoj uniji, uključujući dezinformiranje

Commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione

Īpašā komiteja attiecībā uz ārvalstu iejaukšanos visos demokrātiskajos procesos Eiropas Savienībā, tostarp dezinformāciju

Specialusis komitetas užsienio šalių kišimosi į visus demokratinius procesus Europos Sąjungoje, įskaitant dezinformaciją, klausimais

Az Európai Unió valamennyi demokratikus folyamatába történő külföldi beavatkozással, többek között a félretájékoztatással foglalkozó különbizottság

Kumitat Speċjali dwar l-Indħil Barrani fil-Proċessi Demokratiċi kollha fl-Unjoni Ewropea, inkluża d-Diżinformazzjoni

Bijzondere Commissie buitenlandse inmenging in alle democratische processen in de Europese Unie, met inbegrip van desinformatie

Komisja Specjalna ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym Dezinformacji

Comissão Especial sobre a Ingerência Estrangeira em Todos os Processos Democráticos na União Europeia, incluindo a Desinformação

Comisia specială privind ingerințele externe în toate procesele democratice din cadrul Uniunii Europene, inclusiv privind dezinformarea

Osobitný výbor pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v Európskej únii vrátane dezinformácií

Posebni odbor o tujem vmešavanju v vse demokratične procese v Evropski uniji, tudi o dezinformacijah

Ulkomaista sekaantumista kaikkiin Euroopan unionin demokraattisiin prosesseihin ja siihen sisältyvää disinformaatiota käsittelevä erityisvaliokunta

Särskilda utskottet för frågor om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen, inbegripet desinformation

(33 nariai)

Tikrieji nariai

PPE (9)

BILČÍK Vladimír

BOGDAN Ioan-Rareş

GLAVAK Sunčana

KALNIETE Sandra

KOVATCHEV Andrey

LENAERS Jeroen

MANDL Lukas

VERHEYEN Sabine

ZARZALEJOS Javier

S&D (7)

CIMOSZEWICZ Włodzimierz

GLUCKSMANN Raphaël

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

MAJORINO Pierfrancesco

PICULA Tonino

PIRI Kati

SCHIEDER Andreas

Renew (5)

DONÁTH Anna Júlia

GROOTHUIS Bart

LOISEAU Nathalie

LØKKEGAARD Morten

PAGAZAURTUNDÚA Maite

ID (3)

DREOSTO Marco

FEST Nicolaus

MARIANI Thierry

Verts/ALE (3)

DELBOS-CORFIELD Gwendoline

GREGOROVÁ Markéta

VON CRAMON-TAUBADEL Viola

ECR (3)

BUXADÉ VILLALBA Jorge

CZARNECKI Ryszard

ROOS Robert

GUE/NGL (2)

KOULOGLOU Stelios

PINEDA Manu

NI (1)

FERRARA Laura

FISC

SC06A FISC

[ 14/09/20 - ]

Подкомисия по данъчните въпроси

Subcomisión de Asuntos Fiscales

Podvýbor pro daňové záležitosti

Underudvalget om Skatteanliggender

Unterausschuss für Steuerfragen

Maksuküsimuste allkomisjon

Υποεπιτροπή Φορολογικών Θεμάτων

Subcommittee on Tax Matters

Sous-commission des affaires fiscales

An Fochoiste um Chúrsaí Cánach

Pododbor za porezna pitanja

Sottocommissione per le questioni fiscali

Nodokļu jautājumu apakškomiteja

Mokesčių pakomitetis

Adóügyi Albizottság

Sottokumitat għall-Kwistjonijiet Fiskali

Subcommissie belastingaangelegenheden

Podkomisja do Spraw Podatkowych

Subcomissão dos Assuntos Fiscais

Subcomisia pentru chestiuni fiscale

Podvýbor pre daňové otázky

Pododbor za davčne zadeve

Veroasioita käsittelevä alivaliokunta

Underutskottet för skattefrågor

(30 narių)

Tikrieji nariai

PPE (8)

DORFMANN Herbert

FERBER Markus

GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL José Manuel

GYŐRI Enikő

HANSEN Christophe

KARAS Othmar

NIEDERMAYER Luděk

PEREIRA Lídia

S&D (6)

BELKA Marek

FERNÁNDEZ Jonás

LALUCQ Aurore

MARQUES Pedro

TANG Paul   

TINAGLI Irene

Renew (4)

BOYER Gilles

HLAVÁČEK Martin

KELLEHER Billy

PÎSLARU Dragoș

ID (3)

DONATO Francesca

LAPORTE Hélène

RINALDI Antonio Maria

Verts/ALE (3)

GIEGOLD Sven

PETER-HANSEN Kira Marie

URTASUN Ernest

ECR (3)

JAKI Patryk

JURZYCA Eugen

ZĪLE Roberts

GUE/NGL (2)

AUBRY Manon

SCHIRDEWAN Martin   

NI (1)

PONSATÍ OBIOLS Clara

Atnaujinta: 2021 m. rugpjūčio 30 d.Teisinė informacija - Privatumo politika