Index 
Notulen
XML 155kPDF 323kWORD 81k
Vrijdag 10 juli 2020 - Brussel
1.Opening van de vergadering
 2.Nominale samenstelling van de nieuwe commissies
 3.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van het Parlement (artikel 71 van het Reglement) (volgende stappen)
 4.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 5.Hervatting van de vergadering
 6.Herdenking Srebrenica - 25 jaar geleden (debat)
 7.Herziening van de richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur (ingediende ontwerpresoluties)
 8.Eerste stemming
 9.Herdenking Srebrenica - 25 jaar geleden (voortzetting van het debat)
 10.Cultureel herstel van Europa (debat)
 11.De rol van het cohesiebeleid bij de aanpak van de sociaal-economische gevolgen van COVID-19 (debat)
 12.Hervatting van de vergadering
 13.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 14.Hervatting van de vergadering
 15.Tweede stemming
 16.Hervatting van de vergadering
 17.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 18.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 79 van het Reglement)
 19.Wijziging van het Reglement (artikel 237 van het Reglement)
 20.Wijziging van titels van initiatiefverslagen
 21.Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 56 van het Reglement)
 22.Stemverklaringen
 23.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 24.Goedkeuring van de notulen van deze vergaderperiode en verzending van de aangenomen teksten
 25.Rooster van de volgende vergaderingen
 26.Sluiting van de vergadering
 27.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Nominale samenstelling van de nieuwe commissies


VOORZITTER: Klára DOBREV
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 9.00 uur geopend.


2. Nominale samenstelling van de nieuwe commissies

De Voorzitter deelt het volgende mee:

Naar aanleiding van de oprichting van:

—   de bijzondere commissies

   kankerbestrijding,

   artificiële intelligentie in het digitale tijdperk,

   en buitenlandse inmenging in alle democratische processen in de Europese Unie, met inbegrip van desinformatie,

—   de Subcommissie belastingaangelegenheden,

—   en de Enquêtecommissie bescherming van dieren tijdens het vervoer,

hebben de fracties en de niet-fractiegebonden leden overeenkomstig artikel 209 van het Reglement aan de Voorzitter hun benoemingen meegedeeld.

De nominale samenstelling van de nieuwe commissies is gepubliceerd op de website van het Parlement en gaat als bijlage bij de notulen (bijlage 1 van de notulen van 10.7.2020).


3. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van het Parlement (artikel 71 van het Reglement) (volgende stappen)

De Voorzitter deelt mee dat zij geen verzoek heeft ontvangen van leden of een fractie of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken met betrekking tot de andere besluiten om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen zoals aangekondigd in de notulen van woensdag 8 juli 2020 (punt 4 van de notulen van 8.7.2020).

De commissies ITRE, EMPL en INTA hebben dan ook de onderhandelingen kunnen beginnen na afloop van de in artikel 71, lid 2, van het Reglement genoemde termijn.


4. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de eindstemming over:

Wijziging van Richtlijn (EU) 2017/2455 en Richtlijn (EU) 2019/1995 wat betreft de data van omzetting en toepassing als gevolg van de COVID-19-crisis *
Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/2455 en Richtlijn (EU) 2019/1995 wat betreft de data van omzetting en toepassing als gevolg van de COVID-19-crisis [COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen in gewijzigde vorm (P9_TA(2020)0189)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 8, 9 en 10 juli 2020, punt 12)

Financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank - jaarverslag 2019
Verslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank – jaarverslag 2019 [2019/2126(INI)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: David Cormand (A9-0081/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0190)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 8, 9 en 10 juli 2020, punt 13)

Controle van de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank - jaarverslag 2018
Verslag over de controle van de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank – jaarverslag 2018 [2019/2127(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0191)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 8, 9 en 10 juli 2020, punt 14)

Bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie - fraudebestrijding - jaarverslag 2018
Verslag over bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie - fraudebestrijding - jaarverslag 2018 [2019/2128(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0192)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 8, 9 en 10 juli 2020, punt 15)

De humanitaire situatie in Venezuela en de migratie- en vluchtelingencrisis
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0211/2020

(Gewone meerderheid)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0193)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 8, 9 en 10 juli 2020, punt 16)

(Ontwerpresoluties B9-0212/2020 en B9-0214/2020 komen te vervallen.)

De Voorzitter leest de uitslag voor van de amendementen op:

Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, van het Reglement: werkzame stoffen, waaronder flumioxazine
Ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 112, leden 2 en 3, van het Reglement over de ontwerpuitvoeringsverordening van de Commissie tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de verlenging van de goedkeuringsperiode voor de werkzame stoffen beflubutamide, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazaat, boscalid, bromoxynil, captan, cyazofamide, dimethomorf, ethefon, etoxazool, famoxadone, fenamifos, flumioxazine, fluoxastrobin, folpet, formetanaat, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus stam 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-methyl, propamocarb, prothioconazool en S‐metolachloor (D067115/02 – 2020/2671(RSP)) (B9-0203/2020) - Verantwoordelijke leden: Anja Hazekamp, Maria Arena, Tilly Metz en Eleonora Evi

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 8, 9 en 10 juli 2020, punt 20)

Herziening van de richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur
Ontwerpresolutie B9-0122/2020

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0199)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 8, 9 en 10 juli 2020, punt 23)

Machtiging tot het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de EU en Nieuw-Zeeland op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens voor de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme
Verslag over de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad en de Commissie houdende machtiging tot het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens tussen het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en de Nieuw-Zeelandse autoriteiten die bevoegd zijn voor de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme [2020/2048(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0200)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 8, 9 en 10 juli 2020, punt 24)

Strategie voor duurzaam gebruik van chemische stoffen
Ontwerpresolutie B9-0222/2020

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0201)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 8, 9 en 10 juli 2020, punt 25)

(De vergadering wordt om 9.09 uur geschorst.)


5. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 9.15 uur hervat.


6. Herdenking Srebrenica - 25 jaar geleden (debat)

Verklaring van de Commissie: Herdenking Srebrenica - 25 jaar geleden (2020/2705(RSP))

Olivér Várhelyi (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Paulo Rangel, namens de PPE-Fractie, Tonino Picula, namens de S&D-Fractie, Valter Flego, namens de Renew-Fractie, Dominique Bilde, namens de ID-Fractie, Romeo Franz, namens de Verts/ALE-Fractie, en Derk Jan Eppink, namens de ECR-Fractie.

(Voortzetting van het debat: punt 9 van de notulen van 10.7.2020)


7. Herziening van de richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur (ingediende ontwerpresoluties)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000012/2020) van Cristian-Silviu Buşoi, namens de commissie ITRE, aan de Commissie: Herziening van de richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur (B9-0008/2020)

Het debat heeft plaatsgevonden op 10 februari 2020 (punt 14 van de notulen van 10.2.2020)

Ontwerpresoluties tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 136, lid 5, van het Reglement:

—   Cristian-Silviu Buşoi, namens de commissie ITRE, over de herziening van de richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur (2020/2549(RSP)) (B9-0122/2020)

—   Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Jessica Stegrud, Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Pietro Fiocchi, Carlo Fidanza en Jacek Saryusz-Wolski, namens de ECR-Fractie, over herziening van de richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur (2020/2549(RSP)) (B9-0125/2020).

Stemming: punt 13 van de notulen van 10.7.2020.


8. Eerste stemming

Het Parlement houdt een eindstemming over:

—   Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten *
Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten [COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: José Gusmão (A9-0124/2020)

—   Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5 bij de algemene begroting 2020: Voortzetting van de steun aan vluchtelingen en gastgemeenschappen in Jordanië, Libanon en Turkije in respons op de crisis in Syrië
Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2020 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 — Voortzetting van de steun aan vluchtelingen en gastgemeenschappen in Jordanië, Libanon en Turkije in respons op de crisis in Syrië [09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

—   Mobilisering van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2020 om humanitaire hulp aan vluchtelingen in Turkije voort te zetten
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad inzake de mobilisering van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2020 om humanitaire hulp aan vluchtelingen in Turkije voort te zetten [COM(2020)0422 - C9-0162/2020 - 2020/2094(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020)

—   Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, van het Reglement: bepaalde vormen van gebruik van chroomtrioxide
Ontwerpresolutie, ingediend door de commissie ENVI, overeenkomstig artikel 112, leden 2 en 3, van het Reglement, over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot gedeeltelijke verlening van een autorisatie voor bepaalde vormen van gebruik van chroomtrioxide overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACHLaw Ltd.) (D066992/01 - 2020/2670(RSP)) (B9-0202/2020)
Verantwoordelijke leden: Bas Eickhout, Maria Arena en Martin Hojsík

—   Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, van het Reglement: werkzame stoffen, waaronder flumioxazine
Ontwerpresolutie B9-0203/2020

—   Een alomvattende Europese benadering van energieopslag
Verslag over een alomvattende Europese benadering van energieopslag [2019/2189(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Claudia Gamon (A9-0130/2020)

—   Herziening van de richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur
Ontwerpresolutie B9-0122/2020

Het Parlement stemt over de amendementen op:

—   Overgangsbepalingen met het oog op het aanpakken van de gevolgen van de COVID-19-crisis (wijziging van Verordening (EU) 2016/1628) ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]

—   Uitvoering van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik die geheel of gedeeltelijk uit genetisch gemodificeerde organismen bestaan en die bestemd zijn voor de behandeling of de voorkoming van de coronavirusziekte, alsmede de levering van die geneesmiddelen ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]

Er kan worden gestemd tot 11.00 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt om 13.30 uur.


9. Herdenking Srebrenica - 25 jaar geleden (voortzetting van het debat)

Verklaring van de Commissie: Herdenking Srebrenica - 25 jaar geleden (2020/2705(RSP))

(Begin van het debat: punt 6 van de notulen van 10.7.2020)

Het woord wordt gevoerd door Olivér Várhelyi (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.)


10. Cultureel herstel van Europa (debat)

Verklaring van de Commissie: Cultureel herstel van Europa (2020/2708(RSP))

Margaritis Schinas (vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Michaela Šojdrová, namens de PPE-Fractie, Petra Kammerevert, namens de S&D-Fractie, Laurence Farreng, namens de Renew-Fractie, Gianantonio Da Re, namens de ID-Fractie, Salima Yenbou, namens de Verts/ALE-Fractie, Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, Niyazi Kizilyürek, namens de GUE/NGL-Fractie, Francisco José Millán Mon, Victor Negrescu, Niklas Nienaß, eerst over het verloop van het debat (de Voorzitter geeft nadere toelichting), Anne-Sophie Pelletier, Isabel Benjumea Benjumea en Massimiliano Smeriglio.

Het woord wordt gevoerd door Margaritis Schinas.

VOORZITTER: Pedro SILVA PEREIRA
Ondervoorzitter

De overeenkomstig artikel 132, lid 2, van het Reglement in te dienen ontwerpresoluties worden op een later tijdstip bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: vergaderperiode september.


11. De rol van het cohesiebeleid bij de aanpak van de sociaal-economische gevolgen van COVID-19 (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000035/2020) van Younous Omarjee, namens de commissie DEVE, aan de Commissie: De rol van het cohesiebeleid bij de aanpak van de sociaal-economische gevolgen van COVID-19 (B9-0012/2020)

Younous Omarjee licht de vraag toe.

Elisa Ferreira (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Mircea-Gheorghe Hava, namens de PPE-Fractie, Mónica Silvana González, namens de S&D-Fractie, Susana Solís Pérez, namens de Renew-Fractie, Alessandra Basso, namens de ID-Fractie, Niklas Nienaß, namens de Verts/ALE-Fractie, Mazaly Aguilar, namens de ECR-Fractie, João Ferreira, namens de GUE/NGL-Fractie, Antoni Comín i Oliveres, niet-fractiegebonden lid, Franc Bogovič, Hannes Heide, Stéphane Bijoux, Robert Roos, Simone Schmiedtbauer, Cristina Maestre Martín De Almagro en Isabel Benjumea Benjumea.

Het woord wordt gevoerd door Elisa Ferreira.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt om 11.07 uur geschorst.)


VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

12. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 13.30 uur hervat.


13. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de eindstemming over:

Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten *
Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten [COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: José Gusmão (A9-0124/2020)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen in gewijzigde vorm (P9_TA(2020)0194)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 8, 9 en 10 juli 2020, punt 17)

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5 bij de algemene begroting 2020: Voortzetting van de steun aan vluchtelingen en gastgemeenschappen in Jordanië, Libanon en Turkije in respons op de crisis in Syrië
Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2020 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 — Voortzetting van de steun aan vluchtelingen en gastgemeenschappen in Jordanië, Libanon en Turkije in respons op de crisis in Syrië [09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0195)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 8, 9 en 10 juli 2020, punt 18)

Mobilisering van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2020 om humanitaire hulp aan vluchtelingen in Turkije voort te zetten
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad inzake de mobilisering van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2020 om humanitaire hulp aan vluchtelingen in Turkije voort te zetten [COM(2020)0422 - C9-0162/2020 - 2020/2094(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0196)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 8, 9 en 10 juli 2020, punt 19)

Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, van het Reglement: bepaalde vormen van gebruik van chroomtrioxide
Ontwerpresolutie B9-0202/2020

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Verworpen
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 8, 9 en 10 juli 2020, punt 20)

De ontwerpresolutie wordt overeenkomstig artikel 189, lid 1, van het Reglement terugverwezen naar de commissie.

Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, van het Reglement: werkzame stoffen, waaronder flumioxazine
Ontwerpresolutie B9-0203/2020

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0197)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 8, 9 en 10 juli 2020, punt 21)

Een alomvattende Europese benadering van energieopslag
Verslag over een alomvattende Europese benadering van energieopslag [2019/2189(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Claudia Gamon (A9-0130/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0198)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 8, 9 en 10 juli 2020, punt 22)

Herziening van de richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur
Ontwerpresolutie B9-0122/2020

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0199)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 8, 9 en 10 juli 2020, punt 23)

(Ontwerpresolutie B9-0125/2020 komt te vervallen.)

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming over de amendementen op:

Overgangsbepalingen met het oog op het aanpakken van de gevolgen van de COVID-19-crisis (wijziging van Verordening (EU) 2016/1628) ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0202)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 8, 9 en 10 juli 2020, punt 26)

Uitvoering van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik die geheel of gedeeltelijk uit genetisch gemodificeerde organismen bestaan en die bestemd zijn voor de behandeling of de voorkoming van de coronavirusziekte, alsmede de levering van die geneesmiddelen ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0203)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 8, 9 en 10 juli 2020, punt 27)

(De vergadering wordt om 13.34 uur geschorst.)


VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

14. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 14.16 uur hervat.


15. Tweede stemming

Het Parlement houdt een eindstemming over:

—   Machtiging tot het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de EU en Nieuw-Zeeland op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens voor de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme
Verslag over de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad en de Commissie houdende machtiging tot het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens tussen het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en de Nieuw-Zeelandse autoriteiten die bevoegd zijn voor de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme [2020/2048(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

—   Strategie voor duurzaam gebruik van chemische stoffen
Ontwerpresolutie B9-0222/2020

—   Overgangsbepalingen met het oog op het aanpakken van de gevolgen van de COVID-19-crisis (wijziging van Verordening (EU) 2016/1628) ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]

—   Uitvoering van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik die geheel of gedeeltelijk uit genetisch gemodificeerde organismen bestaan en die bestemd zijn voor de behandeling of de voorkoming van de coronavirusziekte, alsmede de levering van die geneesmiddelen ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]

—   Een alomvattend EU-beleid voor de preventie van witwassen en financieren van terrorisme - Actieplan van de Commissie en andere recente ontwikkelingen
Ontwerpresolutie B9-0207/2020

—   EU-strategie voor volksgezondheid voor de periode na COVID-19
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0216/2020

Er kan worden gestemd tot 15.30 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt om 18.00 uur.

(De vergadering wordt om 14.17 uur geschorst.)


16. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 18.00 uur hervat.


17. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de eindstemming over:

Machtiging tot het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de EU en Nieuw-Zeeland op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens voor de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme
Verslag over de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad en de Commissie houdende machtiging tot het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens tussen het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en de Nieuw-Zeelandse autoriteiten die bevoegd zijn voor de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme [2020/2048(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0200)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 8, 9 en 10 juli 2020, punt 24)

Strategie voor duurzaam gebruik van chemische stoffen
Ontwerpresolutie B9-0222/2020

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0201)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 8, 9 en 10 juli 2020, punt 25)

Overgangsbepalingen met het oog op het aanpakken van de gevolgen van de COVID-19-crisis (wijziging van Verordening (EU) 2016/1628) ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0202)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 8, 9 en 10 juli 2020, punt 26)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Uitvoering van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik die geheel of gedeeltelijk uit genetisch gemodificeerde organismen bestaan en die bestemd zijn voor de behandeling of de voorkoming van de coronavirusziekte, alsmede de levering van die geneesmiddelen ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen in gewijzigde vorm (P9_TA(2020)0203)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 8, 9 en 10 juli 2020, punt 27)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Een alomvattend EU-beleid voor de preventie van witwassen en financieren van terrorisme - Actieplan van de Commissie en andere recente ontwikkelingen
Ontwerpresolutie B9-0207/2020

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0204)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 8, 9 en 10 juli 2020, punt 28)

(Ontwerpresolutie B9-0206/2020 komt te vervallen.)

EU-strategie voor volksgezondheid voor de periode na COVID-19
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0216/2020

(Gewone meerderheid)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0205)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 8, 9 en 10 juli 2020, punt 29)

(Ontwerpresolutie B9-0217/2020 komt te vervallen.)


18. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 79 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mee op woensdag 24 juni 2020, samen met de voorzitter van de Raad, onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen te hebben ondertekend:

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 575/2013 en (EU) 2019/876 wat betreft bepaalde aanpassingen in respons op de COVID-19-pandemie (00018/2020/LEX - C9-0188/2020 - 2020/0066(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1305/2013 wat betreft een specifieke maatregel om uitzonderlijke tijdelijke steun te verlenen uit hoofde van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) in reactie op de COVID-19-uitbraak (00017/2020/LEX - C9-0187/2020 - 2020/0075(COD))

De Voorzitter deelt mee op woensdag 15 juli 2020, samen met de voorzitter van de Raad, onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen te zullen ondertekenen:

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de uitvoering van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik die geheel of gedeeltelijk uit genetisch gemodificeerde organismen bestaan en die bestemd zijn voor de behandeling of de voorkoming van de coronavirusziekte (COVID-19), alsmede de levering van die geneesmiddelen (00028/2020/LEX - C9-0201/2020 - 2020/0128(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling, in het licht van de COVID-19- uitbraak, van tijdelijke maatregelen inzake de termijnen voor de verzameling, de verificatie en het onderzoek als vastgesteld in Verordening (EU) 2019/788 betreffende het Europees burgerinitiatief (00023/2020/LEX - C9-0200/2020 - 2020/0099(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat de middelen voor de specifieke toewijzing voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief betreft (00022/2020/LEX - C9-0199/2020 - 2020/0086(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1628 wat de overgangsbepalingen ervan betreft met het oog op het aanpakken van de gevolgen van de COVID-19-crisis (00021/2020/LEX - C9-0198/2020 - 2020/0113(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake elektronische informatie over goederenvervoer (00027/2020/LEX - C9-0194/2020 - 2018/0140(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1071/2009, (EG) nr. 1072/2009 en (EU) nr. 1024/2012 teneinde ze aan te passen aan ontwikkelingen in de wegvervoersector (00026/2020/LEX - C9-0193/2020 - 2017/0123(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 wat betreft de minimumeisen voor maximale dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en dagelijkse en wekelijkse rusttijden, en Verordening (EU) nr. 165/2014 wat betreft positionering door middel van tachografen (00025/2020/LEX - C9-0192/2020 - 2017/0122(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van specifieke regels met betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en Richtlijn 2014/67/EU wat betreft de detachering van bestuurders in de wegvervoersector en tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG wat betreft de handhavingsvoorschriften en Verordening (EU) nr. 1024/2012 (00024/2020/LEX - C9-0191/2020 - 2017/0121(COD))


19. Wijziging van het Reglement (artikel 237 van het Reglement)

commissie AFCO

- Wijzigingen van het Reglement met het oog op waarborging van de goede werking van het Parlement in buitengewone omstandigheden (2020/2098(REG))


20. Wijziging van titels van initiatiefverslagen

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 2 juli 2020)

commissie LIBE

- Nieuwe titel: Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad en de Commissie houdende machtiging tot het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens tussen het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en de Nieuw-Zeelandse autoriteiten die bevoegd zijn voor de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme (2020/2048(INI))


21. Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 56 van het Reglement)

commissie JURI

- Aansprakelijkheid van bedrijven voor milieuschade (2020/2027(INI))
verwezen naar de bevoegde commissie: JURI
advies: DEVE, LIBE, ENVI

commissie ECON

- Wijziging van Verordening (EU) nr. 2015/1017 wat betreft de invoering van een instrument voor solvabiliteitssteun (COM(2020)0404 - C9-0156/2020 - 2020/0106(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: ECON
advies: BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI

commissie ENVI

- Vaststelling van een actieprogramma voor de Unie op het gebied van gezondheid voor de periode 2021-2027 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 282/2014 (“EU4Health-programma”) (COM(2020)0405 - C9-0152/2020 – 2020/0102(COD))

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

advies: BUDG, ITRE, IMCO, EMPL


22. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 194 van het Reglement staan op de webpagina’s van de leden op de website van het Parlement.

Bij wijze van uitzondering worden er stemverklaringen van maximaal 400 woorden aanvaard.


23. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage bij de notulen van de vergadering wordt gevoegd en beschikbaar is op de website van het Parlement. Zij worden alleen ter informatie vermeld en veranderen niets aan de uitslag van de stemming zoals die in de plenaire vergadering is bekendgemaakt.

Het document wordt regelmatig tot uiterlijk twee weken na de vergaderperiode bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn wordt de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag afgesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


24. Goedkeuring van de notulen van deze vergaderperiode en verzending van de aangenomen teksten

De notulen van de huidige vergadering en de notulen van de vergaderingen van 8 juli 2020 en 9 juli 2020 zullen aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement worden de tijdens deze vergaderperiode aangenomen teksten nu aan de ontvangers toegezonden.


25. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 14 september 2020 t/m 17 september 2020.


26. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 18.03 uur gesloten.


27. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Aguilar Mazaly, Alexandrov Yordanov Alexander, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bijoux Stéphane, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Brglez Milan, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Meo Salvatore, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dobrev Klára, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Furore Mario, Gahler Michael, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Griset Catherine, Grudler Christophe, Guerreiro Francisco, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Hahn Svenja, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hava Mircea-Gheorghe, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Jakeliūnas Stasys, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kizilyürek Niyazi, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Kopacz Ewa, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krasnodębski Zdzisław, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Lizzi Elena, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Mélin Joëlle, Meuthen Jörg, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Modig Silvia, Molnár Csaba, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nistor Gheorghe-Vlad, Oetjen Jan-Christoph, Olekas Juozas, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picula Tonino, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Puigdemont i Casamajó Carles, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruiz Devesa Domènec, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schwab Andreas, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szájer József, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Urbán Crespo Miguel, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vollath Bettina, Vrecionová Veronika, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Verontschuldigd:

Søgaard-Lidell Linea

Naar aanleiding van de COVID-19-pandemie is er een systeem ingevoerd voor stemming op afstand (zie het besluit van het Bureau van 20 maart 2020 tot aanvulling van zijn besluit van 3 mei 2004 over instructies voor de stemmingen). De namen van de leden die hebben deelgenomen aan de stemming staan in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage gaat bij de notulen van de vergadering en beschikbaar is op de website van het Parlement.


Bijlage 1 - Nominale samenstelling van de nieuwe commissies

Conferentie van voorzitters

ANIT

CE01 ANIT

[ 19/06/20 - ]

Анкетна комисия за защитата на животните по време на транспортиране

Comisión de Investigación sobre Protección de los Animales durante el Transporte

Vyšetřovací výbor pro ochranu zvířat během přepravy

Undersøgelsesudvalget om Beskyttelse af Dyr under Transport

Untersuchungsausschuss im Zusammenhang mit dem Schutz von Tieren beim Transport

Loomade kaitset vedamise ajal käsitlev uurimiskomisjon

Εξεταστική Επιτροπή για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά

Committee of Inquiry on the Protection of Animals during Transport

Commission d’enquête sur la protection des animaux pendant le transport

An Coiste Fiosrúcháin um Chosaint Ainmhithe agus iad á nIompar

Istražni odbor za zaštitu životinja tijekom prijevoza

Commissione d'inchiesta sulla protezione degli animali durante il trasporto

Izmeklēšanas komiteja par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā

Tyrimo komitetas transportuojamų gyvūnų apsaugos klausimais

Az állatok szállítás közbeni védelmével foglalkozó vizsgálóbizottság

Kumitat ta' Inkjesta dwar il-Protezzjoni tal-Annimali waqt it-Trasport

Enquêtecommissie bescherming van dieren tijdens het vervoer

Komisja śledcza ds. ochrony zwierząt podczas transportu

Comissão de Inquérito sobre a Proteção dos Animais durante o Transporte

Comisia de anchetă privind protecția animalelor în timpul transportului

Vyšetrovací výbor pre ochranu zvierat počas prepravy

Preiskovalni odbor o zaščiti živali med prevozom

Eläinten suojelua kuljetuksen aikana käsittelevä tutkintavaliokunta

Undersökningskommittén för frågor om skyddet av djur under transport

(30 leden)

Gewone leden

PPE (8)

BUDA Daniel

DORFMANN Herbert

HIDVÉGHI Balázs

MORTLER Marlene

MOTREANU Dan-Ștefan

PIETIKÄINEN Sirpa

WIEZIK Michal

ZOIDO ÁLVAREZ Juan Ignacio

S&D (6)

AVRAM Carmen

CARVALHAIS Isabel

CHAHIM Mohammed

DE CASTRO Paolo

GUTELAND Jytte

NOICHL Maria

Renew (4)

CHRISTENSEN Asger

DURAND Pascal

FEDERLEY Fredrick

HOJSÍK Martin

ID (3)

BRUNA Annika

LIMMER Sylvia

VILIMSKY Harald

Verts/ALE (3)

METZ Tilly   

ROOSE Caroline

WAITZ Thomas

ECR (3)

BERLATO Sergio

FRAGKOS Emmanouil

LUNDGREN Peter

GUE/NGL (2)

HAZEKAMP Anja

MATIAS Marisa

NI (1)

EVI Eleonora

AIDA

CS03 AIDA

[ 14/09/20 - ]

Специална комисия по въпросите на изкуствения интелект в цифровата ера

Comisión Especial sobre Inteligencia Artificial en la Era Digital

Zvláštní výbor pro umělou inteligenci v digitálním věku

Det Særlige Udvalg om Kunstig Intelligens i en Digital Tidsalder

Sonderausschuss zu künstlicher Intelligenz im digitalen Zeitalter

Tehisintellekti digiajastul käsitlev erikomisjon

Ειδική Επιτροπή για την τεχνητή νοημοσύνη στην ψηφιακή εποχή

Special Committee on Artificial Intelligence in a Digital Age

Commission spéciale sur l’intelligence artificielle à l’ère du numérique

An Coiste Speisialta um an Intleacht Shaorga i Ré Dhigiteach

Posebni odbor za umjetnu inteligenciju u digitalnom dobu

Commissione speciale sull'intelligenza artificiale in un'era digitale

Īpašā komiteja attiecībā uz mākslīgo intelektu digitālajā laikmetā

Specialusis komitetas dirbtinio intelekto skaitmeniniame amžiuje klausimais

A digitális korban a mesterséges intelligenciával foglalkozó különbizottság

Kumitat Speċjali għall-Intelliġenza Artifiċjali f'Era Diġitali

Bijzondere Commissie artificiële intelligentie in het digitale tijdperk

Komisja Specjalna ds. Sztucznej Inteligencji w Epoce Cyfrowej

Comissão Especial sobre Inteligência Artificial na Era Digital

Comisia specială pentru inteligența artificială în era digitală

Osobitný výbor pre umelú inteligenciu v digitálnom veku

Posebni odbor za umetno inteligenco v digitalni dobi

Tekoälyä digitaalisella aikakaudella käsittelevä erityisvaliokunta

Särskilda utskottet för artificiell intelligens i den digitala eran

(33 leden)

Gewone leden

PPE (9)

ASIMAKOPOULOU Anna-Michelle

CARVALHO Maria da Graça

del CASTILLO VERA Pilar

DIDIER Geoffroy

MAYDELL Eva

SIKORSKI Radosław

TERRAS Riho

TÓTH Edina

VOSS Axel   

S&D (7)

BENIFEI Brando

GARCÍA DEL BLANCO Ibán

KUMPULA-NATRI Miapetra

MIKSER Sven

NICA Dan

SCHALDEMOSE Christel

SIPPEL Birgit

Renew (5)

ANSIP Andrus

HAHN Svenja

SÉJOURNÉ Stéphane

SOLÍS PÉREZ Susana

TUDORACHE Dragoş

ID (3)

ANDERSON Christine

BARDELLA Jordan

BASSO Alessandra

Verts/ALE (3)

CORMAND David

GEESE Alexandra

VAN SPARRENTAK Kim

ECR (3)

BIELAN Adam

BOURGEOIS Geert

ZŁOTOWSKI Kosma

GUE/NGL (2)

KOUNTOURA Elena

MAUREL Emmanuel

NI (1)

RADAČOVSKÝ Miroslav

BECA

CS01 BECA

[ 14/09/20 - ]

Специална комисия за борба с рака

Comisión Especial sobre Lucha contra el Cáncer

Zvláštní výbor pro boj proti rakovině

Det Særlige Udvalg om Kræftbekæmpelse

Sonderausschuss zu Krebsbekämpfung

Vähktõvevastase võitluse erikomisjon

Ειδική επιτροπή για την καταπολέμηση του καρκίνου

Special Committee on Beating Cancer

Commission spéciale sur la lutte contre le cancer

An Coiste Speisialta um Shárú na hAilse

Posebni odbor za borbu protiv raka

Commissione speciale sulla lotta contro il cancro

Īpašā komiteja attiecībā uz vēža uzveikšanu

Specialusis kovos su vėžiu komitetas

A rák elleni küzdelemmel foglalkozó különbizottság

Kumitat Speċjali għall-Ġlieda kontra l-Kanċer

Bijzondere Commissie kankerbestrijding

Komisja Specjalna ds. Walki z Rakiem

Comissão Especial sobre a Luta contra o Cancro

Comisia specială pentru lupta împotriva cancerului

Osobitný výbor pre boj proti rakovine

Posebni odbor za boj proti raku

Syöväntorjuntaa käsittelevä erityisvaliokunta

Särskilda utskottet för cancerbekämpning

(33 leden)

Gewone leden

PPE (9)

ARŁUKOWICZ Bartosz

COLIN-OESTERLÉ Nathalie

FOURLAS Loucas

FRANSSEN Cindy

KOPACZ Ewa

LIESE Peter

MARINESCU Marian-Jean

MONTSERRAT Dolors   

SPYRAKI Maria

S&D (7)

ARENA Maria

CERDAS Sara

CIUHODARU Tudor

DALLI Miriam

DANIELSSON Johan

GONZÁLEZ CASARES Nicolás

MORETTI Alessandra

Renew (5)

GADE Søren

IJABS Ivars   

KNOTEK Ondřej

ŞTEFĂNUȚĂ Nicolae

TRILLET-LENOIR Véronique

ID (3)

MÉLIN Joëlle

REGIMENTI Luisa

ZAMBELLI Stefania

Verts/ALE (3)

DE SUTTER Petra

RIVASI Michèle

ROPĖ Bronis

ECR (3)

DE LA PISA CARRIÓN Margarita

FIOCCHI Pietro

KOPCIŃSKA Joanna

GUE/NGL (2)

GEORGIOU Giorgos

KONEČNÁ Kateřina

NI (1)

COMÍN I OLIVERES Antoni

INGE

CS02 INGE

[ 14/09/20 - ]

Специална комисия по въпросите на външната намеса, включително дезинформацията, във всички демократични процеси в Европейския съюз

Comisión Especial sobre Injerencias Extranjeras en Todos los Procesos Democráticos de la Unión Europea, en particular la Desinformación

Zvláštní výbor pro zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v Evropské unii, včetně dezinformací

Det Særlige Udvalg om Udenlandsk Indblanding, herunder Spredning af Desinformation, i alle Demokratiske Processer i Den Europæiske Union

Sonderausschuss zu Einflussnahme aus dem Ausland auf alle demokratischen Prozesse in der Europäischen Union, einschließlich Desinformation

Välissekkumist kõigisse Euroopa Liidu demokraatlikesse protsessidesse, sealhulgas väärinfot käsitlev erikomisjon

Ειδική Επιτροπή για τις εξωτερικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Special Committee on Foreign Interference in all Democratic Processes in the European Union, including Disinformation

Commission spéciale sur l’ingérence étrangère dans l’ensemble des processus démocratiques de l’Union européenne, y compris la désinformation

An Coiste Speisialta um an Trasnaíocht Eachtrach ar na Próisis Dhaonlathacha Uile san Aontas Eorpach, lena n-áirítear Bréagaisnéis

Posebni odbor za vanjsko upletanje u sve demokratske procese u Europskoj uniji, uključujući dezinformiranje

Commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione

Īpašā komiteja attiecībā uz ārvalstu iejaukšanos visos demokrātiskajos procesos Eiropas Savienībā, tostarp dezinformāciju

Specialusis komitetas užsienio šalių kišimosi į visus demokratinius procesus Europos Sąjungoje, įskaitant dezinformaciją, klausimais

Az Európai Unió valamennyi demokratikus folyamatába történő külföldi beavatkozással, többek között a félretájékoztatással foglalkozó különbizottság

Kumitat Speċjali dwar l-Indħil Barrani fil-Proċessi Demokratiċi kollha fl-Unjoni Ewropea, inkluża d-Diżinformazzjoni

Bijzondere Commissie buitenlandse inmenging in alle democratische processen in de Europese Unie, met inbegrip van desinformatie

Komisja Specjalna ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym Dezinformacji

Comissão Especial sobre a Ingerência Estrangeira em Todos os Processos Democráticos na União Europeia, incluindo a Desinformação

Comisia specială privind ingerințele externe în toate procesele democratice din cadrul Uniunii Europene, inclusiv privind dezinformarea

Osobitný výbor pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v Európskej únii vrátane dezinformácií

Posebni odbor o tujem vmešavanju v vse demokratične procese v Evropski uniji, tudi o dezinformacijah

Ulkomaista sekaantumista kaikkiin Euroopan unionin demokraattisiin prosesseihin ja siihen sisältyvää disinformaatiota käsittelevä erityisvaliokunta

Särskilda utskottet för frågor om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen, inbegripet desinformation

(33 leden)

Gewone leden

PPE (9)

BILČÍK Vladimír

BOGDAN Ioan-Rareş

GLAVAK Sunčana

KALNIETE Sandra

KOVATCHEV Andrey

LENAERS Jeroen

MANDL Lukas

VERHEYEN Sabine

ZARZALEJOS Javier

S&D (7)

CIMOSZEWICZ Włodzimierz

GLUCKSMANN Raphaël

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

MAJORINO Pierfrancesco

PICULA Tonino

PIRI Kati

SCHIEDER Andreas

Renew (5)

DONÁTH Anna Júlia

GROOTHUIS Bart

LOISEAU Nathalie

LØKKEGAARD Morten

PAGAZAURTUNDÚA Maite

ID (3)

DREOSTO Marco

FEST Nicolaus

MARIANI Thierry

Verts/ALE (3)

DELBOS-CORFIELD Gwendoline

GREGOROVÁ Markéta

VON CRAMON-TAUBADEL Viola

ECR (3)

BUXADÉ VILLALBA Jorge

CZARNECKI Ryszard

ROOS Robert

GUE/NGL (2)

KOULOGLOU Stelios

PINEDA Manu

NI (1)

FERRARA Laura

FISC

SC06A FISC

[ 14/09/20 - ]

Подкомисия по данъчните въпроси

Subcomisión de Asuntos Fiscales

Podvýbor pro daňové záležitosti

Underudvalget om Skatteanliggender

Unterausschuss für Steuerfragen

Maksuküsimuste allkomisjon

Υποεπιτροπή Φορολογικών Θεμάτων

Subcommittee on Tax Matters

Sous-commission des affaires fiscales

An Fochoiste um Chúrsaí Cánach

Pododbor za porezna pitanja

Sottocommissione per le questioni fiscali

Nodokļu jautājumu apakškomiteja

Mokesčių pakomitetis

Adóügyi Albizottság

Sottokumitat għall-Kwistjonijiet Fiskali

Subcommissie belastingaangelegenheden

Podkomisja do Spraw Podatkowych

Subcomissão dos Assuntos Fiscais

Subcomisia pentru chestiuni fiscale

Podvýbor pre daňové otázky

Pododbor za davčne zadeve

Veroasioita käsittelevä alivaliokunta

Underutskottet för skattefrågor

(30 leden)

Gewone leden

PPE (8)

DORFMANN Herbert

FERBER Markus

GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL José Manuel

GYŐRI Enikő

HANSEN Christophe

KARAS Othmar

NIEDERMAYER Luděk

PEREIRA Lídia

S&D (6)

BELKA Marek

FERNÁNDEZ Jonás

LALUCQ Aurore

MARQUES Pedro

TANG Paul   

TINAGLI Irene

Renew (4)

BOYER Gilles

HLAVÁČEK Martin

KELLEHER Billy

PÎSLARU Dragoș

ID (3)

DONATO Francesca

LAPORTE Hélène

RINALDI Antonio Maria

Verts/ALE (3)

GIEGOLD Sven

PETER-HANSEN Kira Marie

URTASUN Ernest

ECR (3)

JAKI Patryk

JURZYCA Eugen

ZĪLE Roberts

GUE/NGL (2)

AUBRY Manon

SCHIRDEWAN Martin   

NI (1)

PONSATÍ OBIOLS Clara

Laatst bijgewerkt op: 18 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid