Zoznam 
Zápisnica
XML 151kPDF 323kWORD 82k
Piatok, 10. júla 2020 - Brusel
1.Otvorenie rokovania
 2.Menovité zloženie nových výborov
 3.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 71 rokovacieho poriadku) (ďalší postup)
 4.Oznámenie výsledkov hlasovania
 5.Pokračovanie rokovania
 6.Spomienka na Srebrenicu – 25. výročie (rozprava)
 7.Revízia usmernení pre transeurópsku energetickú infraštruktúru (predložené návrhy uznesení)
 8.Prvé hlasovanie
 9.Spomienka na Srebrenicu – 25. výročie (pokračovanie rozpravy)
 10.Kultúrna obnova Európy (rozprava)
 11.Úloha politiky súdržnosti pri riešení sociálno-ekonomických dôsledkov pandémie COVID-19 (rozprava)
 12.Pokračovanie rokovania
 13.Oznámenie výsledkov hlasovania
 14.Pokračovanie rokovania
 15.Druhé hlasovanie
 16.Pokračovanie rokovania
 17.Oznámenie výsledkov hlasovania
 18.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 79 rokovacieho poriadku)
 19.Zmena rokovacieho poriadku (článok 237 rokovacieho poriadku)
 20.Zmena názvov iniciatívnych správ
 21.Zmeny v pridelení výborom (článok 56 rokovacieho poriadku)
 22.Vysvetlenia hlasovania
 23.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 24.Schválenie zápisníc z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov
 25.Termíny nasledujúcich rokovaní
 26.Skončenie rokovania
 27.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 – Menovité zloženie nových výborov


PREDSEDNÍCTVO: Klára DOBREV
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Menovité zloženie nových výborov

Predsedajúca vystúpila s týmto oznámením:

V nadväznosti na vytvorenie:

—   osobitných výborov

   pre boj proti rakovine,

   pre umelú inteligenciu v digitálnom veku,

   a pre pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v Európskej únii vrátane dezinformácií,

—   podvýboru pre daňové otázky,

—   a Vyšetrovacieho výboru pre ochranu zvierat počas prepravy

politické skupiny a nezaradení poslanci predsedovi oznámili svoje nominácie v súlade s článkom 209 rokovacieho poriadku.

Menovité zloženie nových výborov je uverejnené na internetovej stránke Parlamentu a pripojené k zápisnici (príloha 1 zápisnice zo dňa 10.7.2020).


3. Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 71 rokovacieho poriadku) (ďalší postup)

Predsedajúca oznámila, že od poslancov alebo politickej skupiny či politických skupín, ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, jej nebola doručená žiadosť o iných rozhodnutiach začať medziinštitucionálne rokovania, ktoré boli oznámené v zápisnici zo stredy 8. júla 2020 (bod 4 zápisnice zo dňa 8.7.2020).

Výbory ITRE, EMPL a INTRA tak mohli po uplynutí lehoty uvedenej v článku 71 ods. 2 rokovacieho poriadku začať rokovania.


4. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predsedajúca prečítala výsledky záverečného hlasovania o týchto dokumentoch:

Zmena smerníc (EÚ) 2017/2455 a (EÚ) 2019/1995, pokiaľ ide o dátumy transpozície a uplatňovania, v dôsledku krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 *
Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa v dôsledku krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 menia smernice (EÚ) 2017/2455 a (EÚ) 2019/1995, pokiaľ ide o dátumy transpozície a uplatňovania [COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Prijatý v znení zmien (P9_TA(2020)0189)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 12)

Finančná činnosť Európskej investičnej banky - výročná správa za rok 2019
Správa o finančnej činnosti Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2019 [2019/2126(INI)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: David Cormand (A9-0081/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0190)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 13)

Kontrola finančnej činnosti Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2018
Správa o kontrole finančnej činnosti Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2018 [2019/2127(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0191)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 14)

Ochrana finančných záujmov Európskej únie – boj proti podvodom – výročná správa za rok 2018
Správa o ochrane finančných záujmov Európskej únie – boj proti podvodom – výročná správa za rok 2018 [2019/2128(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0192)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 15)

Humanitárna situácia vo Venezuele a migračná a utečenecká kríza
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0211/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0193)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 16)

(Návrhy uznesenia B9-0212/2020 a B9-0214/2020 sa stali bezpredmetnými.)

Predsedajúca prečítala výsledky hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch k týmto dokumentom:

Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku: Účinné látky vrátane flumioxazínu
Návrh uznesenia, ktorý v súlade s článkom 112 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku predložil výbor ENVI, o návrhu vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období schválenia účinných látok beflubutamid, benalaxyl, bentiavalikarb, bifenazát, boskalid, bromoxynil, kaptán, kyazofamid, dimetomorf, etefón, etoxazol, famoxadón, fenamifos, flumioxazín, fluoxastrobín, folpet, formetanát, metribuzín, milbemektín, Paecilomyces lilacinus kmeň 251, fénmedifám, fosmet, pirimifos-metyl, propamokarb, protiokonazol a S-metolachlór (D067115/02 – 2020/2671(RSP)) (B9-0203/2020) - Zodpovední poslanci: Anja Hazekamp, Maria Arena, Tilly Metz a Eleonora Evi

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 20)

Revízia usmernení pre transeurópsku energetickú infraštruktúru
Návrh uznesenia B9-0122/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0199)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 23)

Uzavretie dohody medzi EÚ a Novým Zélandom, o ktorej sa rokuje, o výmene osobných údajov na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu
Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade a Komisii o uzavretí dohody medzi Európskou úniou a Novým Zélandom, o ktorej sa rokuje, o výmene osobných údajov medzi Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a orgánmi Nového Zélandu príslušnými na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu [2020/2048(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0200)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 24)

Stratégia udržateľnosti v oblasti chemických látok
Návrh uznesenia B9-0222/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0201)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 25)

(Rokovanie bolo prerušené o 09.09 h.)


5. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 09.15 h.


6. Spomienka na Srebrenicu – 25. výročie (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Spomienka na Srebrenicu – 25. výročie (2020/2705(RSP))

Olivér Várhelyi (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Paulo Rangel v mene skupiny PPE, Tonino Picula v mene skupiny S&D, Valter Flego v mene skupiny Renew, Dominique Bilde v mene skupiny ID, Romeo Franz v mene skupiny Verts/ALE a Derk Jan Eppink v mene skupiny ECR.

(Pokračovanie rozpravy: bod 9 zápisnice zo dňa 10.7.2020)


7. Revízia usmernení pre transeurópsku energetickú infraštruktúru (predložené návrhy uznesení)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000012/2020), ktorú položil Cristian-Silviu Buşoi v mene výboru ITRE, pre Komisiu: Revízia usmernení pre transeurópsku energetickú infraštruktúru (B9-0008/2020)

Rozprava sa uskutočnila 10. februára 2020 (bod 14 zápisnice zo dňa 10.2.2020)

Návrhy uznesení predložené na základe článku 136 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Cristian-Silviu Buşoi v mene výboru ITRE o revízii usmernení pre transeurópsku energetickú infraštruktúru (2020/2549(RSP)) (B9-0122/2020)

—   Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Jessica Stegrud, Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Pietro Fiocchi, Carlo Fidanza a Jacek Saryusz-Wolski v mene skupiny ECR o revízii usmernení pre transeurópsku energetickú infraštruktúru (2020/2549(RSP)) (B9-0125/2020).

Hlasovanie: bod 13 zápisnice zo dňa 10.7.2020.


8. Prvé hlasovanie

Parlament uskutoční záverečné hlasovanie o týchto textoch:

—   Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov *
Správa o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov [COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: José Gusmão (A9-0124/2020)

—   Návrh opravného rozpočtu č. 5 k všeobecnému rozpočtu na rok 2020 – Pokračovanie v poskytovaní pomoci utečencom a hostiteľským komunitám v Jordánsku, Libanone a Turecku v reakcii na krízu v Sýrii
Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 5/2020 na rozpočtový rok 2020 – Pokračovanie v poskytovaní pomoci utečencom a hostiteľským komunitám v Jordánsku, Libanone a Turecku v reakcii na krízu v Sýrii [09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

—   Mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2020: pokračovanie humanitárnej pomoci utečencom v Turecku
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2020 na pokračovanie humanitárnej pomoci utečencom v Turecku [COM(2020)0422 - C9-0162/2020 - 2020/2094(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020)

—   Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku: Určité použitia oxidu chrómového
Návrh uznesenia, ktorý predložil výbor ENVI v súlade s článkom 112 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku, o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa čiastočne udeľuje autorizácia na určité použitia oxidu chrómového podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACHLaw Ltd) (D066992/01 - 2020/2670(RSP)) (B9-0202/2020) -
Zodpovední poslanci:: Bas Eickhout, Maria Arena a Martin Hojsík

—   Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku: Účinné látky vrátane flumioxazínu
Návrh uznesenia B9-0203/2020

—   Komplexný európsky prístup k uskladňovaniu energie
Správa o komplexnom európskom prístupe k uskladňovaniu energie [2019/2189(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Claudia Gamon (A9-0130/2020)

—   Revízia usmernení pre transeurópsku energetickú infraštruktúru
Návrh uznesenia B9-0122/2020

Parlament hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch k dokumentom:

—   Prechodné ustanovenia s cieľom riešiť vplyv krízy spôsobenej ochorením COVID-19 (zmena nariadenia (EÚ) 2016/1628) ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]

—   Vykonávanie klinického skúšania liekov na humánne použitie určených na liečbu alebo prevenciu ochorenia spôsobeného koronavírusom, ktoré obsahujú geneticky modifikované organizmy alebo z nich pozostávajú, a dodávanie týchto liekov ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]

Hlasovať je možné do 11.00 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené: o 13.30 h.


9. Spomienka na Srebrenicu – 25. výročie (pokračovanie rozpravy)

Vyhlásenie Komisie: Spomienka na Srebrenicu – 25. výročie (2020/2705(RSP))

(Začiatok rozpravy: bod 6 zápisnice zo dňa 10.7.2020)

V rozprave vystúpil Olivér Várhelyi (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)


10. Kultúrna obnova Európy (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Kultúrna obnova Európy (2020/2708(RSP))

Margaritis Schinas (podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Michaela Šojdrová v mene skupiny PPE, Petra Kammerevert v mene skupiny S&D, Laurence Farreng v mene skupiny Renew, Gianantonio Da Re v mene skupiny ID, Salima Yenbou v mene skupiny Verts/ALE, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, Niyazi Kizilyürek v mene skupiny GUE/NGL, Francisco José Millán Mon, Victor Negrescu, Niklas Nienaß, najprv k priebehu rozpravy (predsedajúca poskytla spresňujúce informácie), Anne-Sophie Pelletier, Isabel Benjumea Benjumea a Massimiliano Smeriglio.

V rozprave vystúpil Margaritis Schinas.

PREDSEDNÍCTVO: Pedro SILVA PEREIRA
podpredseda

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: na septembrovej plenárnej schôdzi.


11. Úloha politiky súdržnosti pri riešení sociálno-ekonomických dôsledkov pandémie COVID-19 (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000035/2020), ktorú položil Younous Omarjee, v mene výboru DEVE, pre Komisiu: Úloha politiky súdržnosti pri riešení sociálno-ekonomický výpadkov spôsobených pandémiou COVID-19 (B9-0012/2020)

Younous Omarjee rozvinul otázku.

Elisa Ferreira (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Mircea-Gheorghe Hava v mene skupiny PPE, Mónica Silvana González v mene skupiny S&D, Susana Solís Pérez v mene skupiny Renew, Alessandra Basso v mene skupiny ID, Niklas Nienaß v mene skupiny Verts/ALE, Mazaly Aguilar v mene skupiny ECR, João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL, Antoni Comín i Oliveres – nezaradený poslanec, Franc Bogovič, Hannes Heide, Stéphane Bijoux, Robert Roos, Simone Schmiedtbauer, Cristina Maestre Martín De Almagro a Isabel Benjumea Benjumea.

V rozprave vystúpila Elisa Ferreira.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.07 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

12. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 13.30 h.


13. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predsedajúca prečítala výsledky záverečného hlasovania o týchto dokumentoch:

Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov *
Správa o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov [COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: José Gusmão (A9-0124/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Prijatý v znení zmien (P9_TA(2020)0194)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 17)

Návrh opravného rozpočtu č. 5 k všeobecnému rozpočtu na rok 2020 – Pokračovanie v poskytovaní pomoci utečencom a hostiteľským komunitám v Jordánsku, Libanone a Turecku v reakcii na krízu v Sýrii
Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 5/2020 na rozpočtový rok 2020 – Pokračovanie v poskytovaní pomoci utečencom a hostiteľským komunitám v Jordánsku, Libanone a Turecku v reakcii na krízu v Sýrii [09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0195)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 18)

Mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2020: pokračovanie humanitárnej pomoci utečencom v Turecku
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2020 na pokračovanie humanitárnej pomoci utečencom v Turecku [COM(2020)0422 - C9-0162/2020 - 2020/2094(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0196)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 19)

Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku: Určité použitia oxidu chrómového
Návrh uznesenia B9-0202/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Zamietnutý
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 20)

Návrh uznesenia bol vrátený výboru v súlade s článkom 189 ods. 1 rokovacieho poriadku.

Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku: Účinné látky vrátane flumioxazínu
Návrh uznesenia B9-0203/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0197)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 21)

Komplexný európsky prístup k uskladňovaniu energie
Správa o komplexnom európskom prístupe k uskladňovaniu energie [2019/2189(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Claudia Gamon (A9-0130/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0198)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 22)

Revízia usmernení pre transeurópsku energetickú infraštruktúru
Návrh uznesenia B9-0122/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0199)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 23)

(Návrh uznesenia B9-0125/2020 sa stal bezpredmetným.)

Predsedajúca prečítala výsledky hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch k týmto dokumentom:

Prechodné ustanovenia s cieľom riešiť vplyv krízy spôsobenej ochorením COVID-19 (zmena nariadenia (EÚ) 2016/1628) ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0202)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 26)

Vykonávanie klinického skúšania liekov na humánne použitie určených na liečbu alebo prevenciu ochorenia spôsobeného koronavírusom, ktoré obsahujú geneticky modifikované organizmy alebo z nich pozostávajú, a dodávanie týchto liekov ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0203)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 27)

(Rokovanie bolo prerušené o 13.34 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

14. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 14.16 h.


15. Druhé hlasovanie

Parlament pristúpil k záverečnému hlasovaniu o týchto dokumentoch:

—   Uzavretie dohody medzi EÚ a Novým Zélandom, o ktorej sa rokuje, o výmene osobných údajov na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu
Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade a Komisii o uzavretí dohody medzi Európskou úniou a Novým Zélandom, o ktorej sa rokuje, o výmene osobných údajov medzi Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a orgánmi Nového Zélandu príslušnými na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu [2020/2048(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

—   Stratégia udržateľnosti v oblasti chemických látok
Návrh uznesenia B9-0222/2020

—   Prechodné ustanovenia s cieľom riešiť vplyv krízy spôsobenej ochorením COVID-19 (zmena nariadenia (EÚ) 2016/1628) ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]

—   Vykonávanie klinického skúšania liekov na humánne použitie určených na liečbu alebo prevenciu ochorenia spôsobeného koronavírusom, ktoré obsahujú geneticky modifikované organizmy alebo z nich pozostávajú, a dodávanie týchto liekov ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]

—   Komplexná politika Únie na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu – Akčný plán Komisie a ďalší nedávny vývoj
Návrh uznesenia B9-0207/2020

—   Stratégia EÚ v oblasti verejného zdravia po skončení pandémie CIVID-19
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0216/2020

Hlasovať je možné do 15.30 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené: 18.00 h.

(Rokovanie bolo prerušené o 14.17 h.)


16. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 18.00 h.


17. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predsedajúci prečítal výsledky záverečného hlasovania o týchto dokumentoch:

Uzavretie dohody medzi EÚ a Novým Zélandom, o ktorej sa rokuje, o výmene osobných údajov na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu
Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade a Komisii o uzavretí dohody medzi Európskou úniou a Novým Zélandom, o ktorej sa rokuje, o výmene osobných údajov medzi Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a orgánmi Nového Zélandu príslušnými na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu [2020/2048(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0200)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 24)

Stratégia udržateľnosti v oblasti chemických látok
Návrh uznesenia B9-0222/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0201)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 25)

Prechodné ustanovenia s cieľom riešiť vplyv krízy spôsobenej ochorením COVID-19 (zmena nariadenia (EÚ) 2016/1628) ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Prijatý (P9_TA(2020)0202)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 26)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Vykonávanie klinického skúšania liekov na humánne použitie určených na liečbu alebo prevenciu ochorenia spôsobeného koronavírusom, ktoré obsahujú geneticky modifikované organizmy alebo z nich pozostávajú, a dodávanie týchto liekov ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]

NÁVRH KOMISIE

Prijatý v znení zmien (P9_TA(2020)0203)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 27)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Komplexná politika Únie na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu – Akčný plán Komisie a ďalší nedávny vývoj
Návrh uznesenia B9-0207/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0204)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 28)

(Návrh uznesenia B9-0206/2020 sa stal bezpredmetným.)

Stratégia EÚ v oblasti verejného zdravia po skončení pandémie COVID-19
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0216/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0205)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 29)

(Návrh uznesenia B9-0217/2020 sa stal bezpredmetným.)


18. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 79 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpísal v stredu 24. júna 2020 tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a (EÚ) 2019/876, pokiaľ ide o určité úpravy v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19 (00018/2020/LEX - C9-0188/2020 - 2020/0066(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1305/2013, pokiaľ ide o osobitné opatrenie na poskytnutie výnimočnej dočasnej podpory v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) v reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 (00017/2020/LEX - C9-0187/2020 - 2020/0075(COD))

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše 15. júla 2020 tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o vykonávaní klinického skúšania liekov na humánne použitie určených na liečbu alebo prevenciu ochorenia spôsobeného koronavírusom (COVID-19), ktoré obsahujú geneticky modifikované organizmy alebo z nich pozostávajú, a o dodávaní týchto liekov (00028/2020/LEX - C9-0201/2020 – 2020/0128(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú dočasné opatrenia týkajúce sa lehôt pre fázy zberu, overovania a posudzovania uvedené v nariadení (EÚ) 2019/788 o európskej iniciatíve občanov vzhľadom na výskyt ochorenia COVID-19 (00023/2020/LEX - C9-0200/2020 – 2020/0099(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o zdroje na osobitné pridelené prostriedky na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí (00022/2020/LEX - C9-0199/2020 – 2020/0086(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1628, pokiaľ ide o prechodné ustanovenia s cieľom riešiť vplyv krízy spôsobenej ochorením COVID-19 (00021/2020/LEX - C9-0198/2020 – 2020/0113(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o elektronických údajoch o nákladnej doprave (00027/2020/LEX - C9-0194/2020 - 2018/0140(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (EÚ) č. 1024/2012 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví cestnej dopravy (00026/2020/LEX - C9-0193/2020 – 2017/0123(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a doby denného a týždenného odpočinku, a nariadenie (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov (00025/2020/LEX - C9-0192/2020 - 2017/0122(COD));

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú špecifické pravidlá vo vzťahu k smernici 96/71/ES a smernici 2014/67/EÚ pre vysielanie vodičov v odvetví cestnej dopravy a ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 (00024/2020/LEX - C9-0191/2020 - 2017/0121(COD)).


19. Zmena rokovacieho poriadku (článok 237 rokovacieho poriadku)

výbor AFCO

- Zmeny rokovacieho poriadku s cieľom zabezpečiť fungovanie Parlamentu za mimoriadnych okolností (2020/2098(REG))


20. Zmena názvov iniciatívnych správ

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 2. júla 2020)

výbor LIBE

- Nový názov: Odporúčanie Európskeho parlamentu Rade a Komisii o uzavretí dohody medzi Európskou úniou a Novým Zélandom, o ktorej sa rokuje, o výmene osobných údajov medzi Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a orgánmi Nového Zélandu príslušnými pre boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu (2020/2048(INI))


21. Zmeny v pridelení výborom (článok 56 rokovacieho poriadku)

výbor JURI

- Zodpovednosť spoločností za škody na životnom prostredí (2020/2027(INI))
predložené gestorskému výboru: JURI
stanovisko: DEVE, LIBE, ENVI

výbor ECON

- Zmena nariadenia (EÚ) 2015/1017, pokiaľ ide o vytvorenie Nástroja na podporu platobnej schopnosti (COM(2020)0404 - C9-0156/2020 - 2020/0106(COD))
predložené gestorskému výboru: ECON
stanovisko: BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI

výbor ENVI

- Zriadenie akčného programu Únie v oblasti zdravia na obdobie 2021 – 2027 (programu EU4Health) a zrušenie nariadenia (EÚ) č. 282/2014

(COM(2020)0405 - C9-0152/2020 – 2020/0102(COD))

predložené gestorskému výboru: ENVI

stanovisko: BUDG, ITRE, IMCO, EMPL


22. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenie hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 194 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Výnimočne bude možné podať vysvetlenia hlasovania obsahujúce najviac 400 slov.


23. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené v dokumente „Výsledky hlasovania podľa mien“, ktorý je prílohou k zápisnici z rokovania a je k dispozícii na webovom sídle Parlamentu. Uvádzajú sa len na informačné účely a nemajú vplyv na výsledok hlasovania oznámený v pléne.

Tento dokument sa pravidelne aktualizuje najviac počas dvoch týždňov po schôdzi.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


24. Schválenie zápisníc z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov

Zápisnica z dnešného rokovania a zápisnice z rokovaní, ktoré sa konali 8. júla 2020 a 9. júla 2020, sa predložia Parlamentu na schválenie na začiatku nasledujúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú texty prijaté na dnešnej schôdzi ihneď zaslané ich príjemcom.


25. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 14. septembra do 17. septembra 2020.


26. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 18.03 h.


27. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Aguilar Mazaly, Alexandrov Yordanov Alexander, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bijoux Stéphane, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Brglez Milan, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Meo Salvatore, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dobrev Klára, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Furore Mario, Gahler Michael, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Griset Catherine, Grudler Christophe, Guerreiro Francisco, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Hahn Svenja, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hava Mircea-Gheorghe, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Jakeliūnas Stasys, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kizilyürek Niyazi, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Kopacz Ewa, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krasnodębski Zdzisław, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Lizzi Elena, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Mélin Joëlle, Meuthen Jörg, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Modig Silvia, Molnár Csaba, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nistor Gheorghe-Vlad, Oetjen Jan-Christoph, Olekas Juozas, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picula Tonino, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Puigdemont i Casamajó Carles, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruiz Devesa Domènec, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schwab Andreas, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szájer József, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Urbán Crespo Miguel, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vollath Bettina, Vrecionová Veronika, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Ospravedlnení:

Søgaard-Lidell Linea

Z dôvodov súvisiacich s pandémiou Covid-19 sa zaviedol systém hlasovania na diaľku (pozri rozhodnutie Predsedníctva z 20. marca 2020, ktorým sa dopĺňa jeho rozhodnutie z 3. mája 2004 o pokynoch k hlasovaniu). Mená poslancov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní, sú uvedené v dokumente „Výsledky hlasovaní podľa mien“, ktorý je pripojený k zápisnici z rokovania a dostupný na webovom sídle Parlamentu.


Príloha 1 – Menovité zloženie nových výborov

Konferencia predsedov

ANIT

CE01 ANIT

[ 19/06/20 - ]

Анкетна комисия за защитата на животните по време на транспортиране

Comisión de Investigación sobre Protección de los Animales durante el Transporte

Vyšetřovací výbor pro ochranu zvířat během přepravy

Undersøgelsesudvalget om Beskyttelse af Dyr under Transport

Untersuchungsausschuss im Zusammenhang mit dem Schutz von Tieren beim Transport

Loomade kaitset vedamise ajal käsitlev uurimiskomisjon

Εξεταστική Επιτροπή για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά

Committee of Inquiry on the Protection of Animals during Transport

Commission d’enquête sur la protection des animaux pendant le transport

An Coiste Fiosrúcháin um Chosaint Ainmhithe agus iad á nIompar

Istražni odbor za zaštitu životinja tijekom prijevoza

Commissione d'inchiesta sulla protezione degli animali durante il trasporto

Izmeklēšanas komiteja par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā

Tyrimo komitetas transportuojamų gyvūnų apsaugos klausimais

Az állatok szállítás közbeni védelmével foglalkozó vizsgálóbizottság

Kumitat ta' Inkjesta dwar il-Protezzjoni tal-Annimali waqt it-Trasport

Enquêtecommissie bescherming van dieren tijdens het vervoer

Komisja śledcza ds. ochrony zwierząt podczas transportu

Comissão de Inquérito sobre a Proteção dos Animais durante o Transporte

Comisia de anchetă privind protecția animalelor în timpul transportului

Vyšetrovací výbor pre ochranu zvierat počas prepravy

Preiskovalni odbor o zaščiti živali med prevozom

Eläinten suojelua kuljetuksen aikana käsittelevä tutkintavaliokunta

Undersökningskommittén för frågor om skyddet av djur under transport

(30 členov)

Riadni členovia

PPE (8)

BUDA Daniel

DORFMANN Herbert

HIDVÉGHI Balázs

MORTLER Marlene

MOTREANU Dan-Ștefan

PIETIKÄINEN Sirpa

WIEZIK Michal

ZOIDO ÁLVAREZ Juan Ignacio

S&D (6)

AVRAM Carmen

CARVALHAIS Isabel

CHAHIM Mohammed

DE CASTRO Paolo

GUTELAND Jytte

NOICHL Maria

Renew (4)

CHRISTENSEN Asger

DURAND Pascal

FEDERLEY Fredrick

HOJSÍK Martin

ID (3)

BRUNA Annika

LIMMER Sylvia

VILIMSKY Harald

Verts/ALE (3)

METZ Tilly   

ROOSE Caroline

WAITZ Thomas

ECR (3)

BERLATO Sergio

FRAGKOS Emmanouil

LUNDGREN Peter

GUE/NGL (2)

HAZEKAMP Anja

MATIAS Marisa

NI (1)

EVI Eleonora

AIDA

CS03 AIDA

[ 14/09/20 - ]

Специална комисия по въпросите на изкуствения интелект в цифровата ера

Comisión Especial sobre Inteligencia Artificial en la Era Digital

Zvláštní výbor pro umělou inteligenci v digitálním věku

Det Særlige Udvalg om Kunstig Intelligens i en Digital Tidsalder

Sonderausschuss zu künstlicher Intelligenz im digitalen Zeitalter

Tehisintellekti digiajastul käsitlev erikomisjon

Ειδική Επιτροπή για την τεχνητή νοημοσύνη στην ψηφιακή εποχή

Special Committee on Artificial Intelligence in a Digital Age

Commission spéciale sur l’intelligence artificielle à l’ère du numérique

An Coiste Speisialta um an Intleacht Shaorga i Ré Dhigiteach

Posebni odbor za umjetnu inteligenciju u digitalnom dobu

Commissione speciale sull'intelligenza artificiale in un'era digitale

Īpašā komiteja attiecībā uz mākslīgo intelektu digitālajā laikmetā

Specialusis komitetas dirbtinio intelekto skaitmeniniame amžiuje klausimais

A digitális korban a mesterséges intelligenciával foglalkozó különbizottság

Kumitat Speċjali għall-Intelliġenza Artifiċjali f'Era Diġitali

Bijzondere Commissie artificiële intelligentie in het digitale tijdperk

Komisja Specjalna ds. Sztucznej Inteligencji w Epoce Cyfrowej

Comissão Especial sobre Inteligência Artificial na Era Digital

Comisia specială pentru inteligența artificială în era digitală

Osobitný výbor pre umelú inteligenciu v digitálnom veku

Posebni odbor za umetno inteligenco v digitalni dobi

Tekoälyä digitaalisella aikakaudella käsittelevä erityisvaliokunta

Särskilda utskottet för artificiell intelligens i den digitala eran

(33 členov)

Riadni členovia

PPE (9)

ASIMAKOPOULOU Anna-Michelle

CARVALHO Maria da Graça

del CASTILLO VERA Pilar

DIDIER Geoffroy

MAYDELL Eva

SIKORSKI Radosław

TERRAS Riho

TÓTH Edina

VOSS Axel   

S&D (7)

BENIFEI Brando

GARCÍA DEL BLANCO Ibán

KUMPULA-NATRI Miapetra

MIKSER Sven

NICA Dan

SCHALDEMOSE Christel

SIPPEL Birgit

Renew (5)

ANSIP Andrus

HAHN Svenja

SÉJOURNÉ Stéphane

SOLÍS PÉREZ Susana

TUDORACHE Dragoş

ID (3)

ANDERSON Christine

BARDELLA Jordan

BASSO Alessandra

Verts/ALE (3)

CORMAND David

GEESE Alexandra

VAN SPARRENTAK Kim

ECR (3)

BIELAN Adam

BOURGEOIS Geert

ZŁOTOWSKI Kosma

GUE/NGL (2)

KOUNTOURA Elena

MAUREL Emmanuel

NI (1)

RADAČOVSKÝ Miroslav

BECA

CS01 BECA

[ 14/09/20 - ]

Специална комисия за борба с рака

Comisión Especial sobre Lucha contra el Cáncer

Zvláštní výbor pro boj proti rakovině

Det Særlige Udvalg om Kræftbekæmpelse

Sonderausschuss zu Krebsbekämpfung

Vähktõvevastase võitluse erikomisjon

Ειδική επιτροπή για την καταπολέμηση του καρκίνου

Special Committee on Beating Cancer

Commission spéciale sur la lutte contre le cancer

An Coiste Speisialta um Shárú na hAilse

Posebni odbor za borbu protiv raka

Commissione speciale sulla lotta contro il cancro

Īpašā komiteja attiecībā uz vēža uzveikšanu

Specialusis kovos su vėžiu komitetas

A rák elleni küzdelemmel foglalkozó különbizottság

Kumitat Speċjali għall-Ġlieda kontra l-Kanċer

Bijzondere Commissie kankerbestrijding

Komisja Specjalna ds. Walki z Rakiem

Comissão Especial sobre a Luta contra o Cancro

Comisia specială pentru lupta împotriva cancerului

Osobitný výbor pre boj proti rakovine

Posebni odbor za boj proti raku

Syöväntorjuntaa käsittelevä erityisvaliokunta

Särskilda utskottet för cancerbekämpning

(33 členov)

Riadni členovia

PPE (9)

ARŁUKOWICZ Bartosz

COLIN-OESTERLÉ Nathalie

FOURLAS Loucas

FRANSSEN Cindy

KOPACZ Ewa

LIESE Peter

MARINESCU Marian-Jean

MONTSERRAT Dolors   

SPYRAKI Maria

S&D (7)

ARENA Maria

CERDAS Sara

CIUHODARU Tudor

DALLI Miriam

DANIELSSON Johan

GONZÁLEZ CASARES Nicolás

MORETTI Alessandra

Renew (5)

GADE Søren

IJABS Ivars   

KNOTEK Ondřej

ŞTEFĂNUȚĂ Nicolae

TRILLET-LENOIR Véronique

ID (3)

MÉLIN Joëlle

REGIMENTI Luisa

ZAMBELLI Stefania

Verts/ALE (3)

DE SUTTER Petra

RIVASI Michèle

ROPĖ Bronis

ECR (3)

DE LA PISA CARRIÓN Margarita

FIOCCHI Pietro

KOPCIŃSKA Joanna

GUE/NGL (2)

GEORGIOU Giorgos

KONEČNÁ Kateřina

NI (1)

COMÍN I OLIVERES Antoni

INGE

CS02 INGE

[ 14/09/20 - ]

Специална комисия по въпросите на външната намеса, включително дезинформацията, във всички демократични процеси в Европейския съюз

Comisión Especial sobre Injerencias Extranjeras en Todos los Procesos Democráticos de la Unión Europea, en particular la Desinformación

Zvláštní výbor pro zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v Evropské unii, včetně dezinformací

Det Særlige Udvalg om Udenlandsk Indblanding, herunder Spredning af Desinformation, i alle Demokratiske Processer i Den Europæiske Union

Sonderausschuss zu Einflussnahme aus dem Ausland auf alle demokratischen Prozesse in der Europäischen Union, einschließlich Desinformation

Välissekkumist kõigisse Euroopa Liidu demokraatlikesse protsessidesse, sealhulgas väärinfot käsitlev erikomisjon

Ειδική Επιτροπή για τις εξωτερικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Special Committee on Foreign Interference in all Democratic Processes in the European Union, including Disinformation

Commission spéciale sur l’ingérence étrangère dans l’ensemble des processus démocratiques de l’Union européenne, y compris la désinformation

An Coiste Speisialta um an Trasnaíocht Eachtrach ar na Próisis Dhaonlathacha Uile san Aontas Eorpach, lena n-áirítear Bréagaisnéis

Posebni odbor za vanjsko upletanje u sve demokratske procese u Europskoj uniji, uključujući dezinformiranje

Commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione

Īpašā komiteja attiecībā uz ārvalstu iejaukšanos visos demokrātiskajos procesos Eiropas Savienībā, tostarp dezinformāciju

Specialusis komitetas užsienio šalių kišimosi į visus demokratinius procesus Europos Sąjungoje, įskaitant dezinformaciją, klausimais

Az Európai Unió valamennyi demokratikus folyamatába történő külföldi beavatkozással, többek között a félretájékoztatással foglalkozó különbizottság

Kumitat Speċjali dwar l-Indħil Barrani fil-Proċessi Demokratiċi kollha fl-Unjoni Ewropea, inkluża d-Diżinformazzjoni

Bijzondere Commissie buitenlandse inmenging in alle democratische processen in de Europese Unie, met inbegrip van desinformatie

Komisja Specjalna ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym Dezinformacji

Comissão Especial sobre a Ingerência Estrangeira em Todos os Processos Democráticos na União Europeia, incluindo a Desinformação

Comisia specială privind ingerințele externe în toate procesele democratice din cadrul Uniunii Europene, inclusiv privind dezinformarea

Osobitný výbor pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v Európskej únii vrátane dezinformácií

Posebni odbor o tujem vmešavanju v vse demokratične procese v Evropski uniji, tudi o dezinformacijah

Ulkomaista sekaantumista kaikkiin Euroopan unionin demokraattisiin prosesseihin ja siihen sisältyvää disinformaatiota käsittelevä erityisvaliokunta

Särskilda utskottet för frågor om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen, inbegripet desinformation

(33 členov)

Riadni členovia

PPE (9)

BILČÍK Vladimír

BOGDAN Ioan-Rareş

GLAVAK Sunčana

KALNIETE Sandra

KOVATCHEV Andrey

LENAERS Jeroen

MANDL Lukas

VERHEYEN Sabine

ZARZALEJOS Javier

S&D (7)

CIMOSZEWICZ Włodzimierz

GLUCKSMANN Raphaël

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

MAJORINO Pierfrancesco

PICULA Tonino

PIRI Kati

SCHIEDER Andreas

Renew (5)

DONÁTH Anna Júlia

GROOTHUIS Bart

LOISEAU Nathalie

LØKKEGAARD Morten

PAGAZAURTUNDÚA Maite

ID (3)

DREOSTO Marco

FEST Nicolaus

MARIANI Thierry

Verts/ALE (3)

DELBOS-CORFIELD Gwendoline

GREGOROVÁ Markéta

VON CRAMON-TAUBADEL Viola

ECR (3)

BUXADÉ VILLALBA Jorge

CZARNECKI Ryszard

ROOS Robert

GUE/NGL (2)

KOULOGLOU Stelios

PINEDA Manu

NI (1)

FERRARA Laura

FISC

SC06A FISC

[ 14/09/20 - ]

Подкомисия по данъчните въпроси

Subcomisión de Asuntos Fiscales

Podvýbor pro daňové záležitosti

Underudvalget om Skatteanliggender

Unterausschuss für Steuerfragen

Maksuküsimuste allkomisjon

Υποεπιτροπή Φορολογικών Θεμάτων

Subcommittee on Tax Matters

Sous-commission des affaires fiscales

An Fochoiste um Chúrsaí Cánach

Pododbor za porezna pitanja

Sottocommissione per le questioni fiscali

Nodokļu jautājumu apakškomiteja

Mokesčių pakomitetis

Adóügyi Albizottság

Sottokumitat għall-Kwistjonijiet Fiskali

Subcommissie belastingaangelegenheden

Podkomisja do Spraw Podatkowych

Subcomissão dos Assuntos Fiscais

Subcomisia pentru chestiuni fiscale

Podvýbor pre daňové otázky

Pododbor za davčne zadeve

Veroasioita käsittelevä alivaliokunta

Underutskottet för skattefrågor

(30 členov)

Riadni členovia

PPE (8)

DORFMANN Herbert

FERBER Markus

GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL José Manuel

GYŐRI Enikő

HANSEN Christophe

KARAS Othmar

NIEDERMAYER Luděk

PEREIRA Lídia

S&D (6)

BELKA Marek

FERNÁNDEZ Jonás

LALUCQ Aurore

MARQUES Pedro

TANG Paul   

TINAGLI Irene

Renew (4)

BOYER Gilles

HLAVÁČEK Martin

KELLEHER Billy

PÎSLARU Dragoș

ID (3)

DONATO Francesca

LAPORTE Hélène

RINALDI Antonio Maria

Verts/ALE (3)

GIEGOLD Sven

PETER-HANSEN Kira Marie

URTASUN Ernest

ECR (3)

JAKI Patryk

JURZYCA Eugen

ZĪLE Roberts

GUE/NGL (2)

AUBRY Manon

SCHIRDEWAN Martin   

NI (1)

PONSATÍ OBIOLS Clara

Posledná úprava: 18. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia