Index 
Protokoll
PDF 323kWORD 80k
Fredagen den 10 juli 2020 - Bryssel
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Sammansättning av nya utskott
 3.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)
 4.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Hågkomsten av Srebrenica – 25-årsdagen (debatt)
 7.Översyn av riktlinjerna för transeuropeiska energiinfrastrukturer (ingivna resolutionsförslag)
 8.Första omröstningsomgången
 9.Hågkomsten av Srebrenica – 25-årsdagen (fortsättning på debatten)
 10.Kulturell återhämtning i Europa (debatt)
 11.Sammanhållningspolitikens roll när det gäller hanteringen av de socioekonomiska konsekvenserna av covid-19 (debatt)
 12.Återupptagande av sammanträdet
 13.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 14.Återupptagande av sammanträdet
 15.Andra omröstningsomgången
 16.Återupptagande av sammanträdet
 17.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 18.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 79 i arbetsordningen)
 19.Ändring av arbetsordningen (artikel 237 i arbetsordningen)
 20.Ändrade titlar på initiativbetänkanden
 21.Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 56 i arbetsordningen)
 22.Röstförklaringar
 23.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 24.Justering av protokoll från denna sammanträdesperiod och översändande av antagna texter
 25.Datum för nästa sammanträdesperiod
 26.Avslutande av sammanträdet
 27.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Sammansättning av nya utskott


ORDFÖRANDESKAP: Klára DOBREV
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Sammansättning av nya utskott

Talmannen meddelade att de politiska grupperna och de grupplösa ledamöterna, i enlighet med artikel 209 i arbetsordningen, hade underrättat talmannen om namnen på de ledamöter som skulle ingå i följande nya utskott:

—   Särskilda utskottet för cancerbekämpning.

—   Särskilda utskottet för artificiell intelligens i den digitala eran.

—   Särskilda utskottet för frågor om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen, inbegripet desinformation.

—   Underutskottet för skattefrågor.

—   Undersökningskommittén för frågor om skyddet av djur under transport.

De nya utskottens sammansätting offentligörs på parlamentets webbplats och bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 1 i protokollet av den 10.7.2020).


3. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)

Talmannen meddelade att hon inte hade mottagit någon begäran från ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet rörande de övriga beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar som tillkännagetts i protokollet onsdagen den 8 juli 2020 (punkt 4 i protokollet av den 8.7.2020).

Utskotten ITRE, EMPL och INTA hade därmed kunnat inleda förhandlingar när den tidsfrist som anges i artikel 71.2 i arbetsordningen löpt ut.


4. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp resultaten från slutomröstningarna:

Ändring av direktiven (EU) 2017/2455 och (EU) 2019/1995 vad gäller dag för införlivande och dag för tillämpning till följd av covid-19-utbrottet *
Betänkande om förslaget till rådets beslut om ändring av direktiven (EU) 2017/2455 och (EU) 2019/1995 vad gäller dag för införlivande och dag för tillämpning till följd av covid-19-utbrottet [COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs i dess ändrade form (P9_TA(2020)0189)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 12)

Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2019
Betänkande om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2019 [2019/2126(INI)] - Budgetutskottet. Föredragande: David Cormand (A9-0081/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0190)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 13)

Kontrollen av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2018
Betänkande om kontrollen av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2018 [2019/2127(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0191)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 14)

Skydd av Europeiska unionens ekonomiska intressen – bedrägeribekämpning – årsrapport 2018
Betänkande om skydd av Europeiska unionens ekonomiska intressen – bedrägeribekämpning – årsrapport 2018 [2019/2128(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0192)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 15)

Den humanitära situationen i Venezuela och migrations- och flyktingkrisen
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0211/2020

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

Antogs (P9_TA(2020)0193)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 16)

(Resolutionsförslagen B9-0212/2020 och B9-0214/2020 bortföll.)

Talmannen läste upp resultaten från omröstningarna om ändringsförslagen till följande ärenden:

Invändning enligt artikel 112.2 och 112.3: Verksamma ämnen, däribland flumioxazin
Resolutionsförslag B9-0203/2020

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 20)

Översyn av riktlinjerna för transeuropeiska energiinfrastrukturer
Resolutionsförslag B9-0122/2020

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0199)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 23)

Ingående av ett avtal under förhandling mellan EU och Nya Zeeland om utbyte av personuppgifter vad gäller bekämpning av grov brottslighet och terrorism
Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet och kommissionen avseende ingående av ett avtal under förhandling mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om utbyte av personuppgifter mellan Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och de myndigheter i Nya Zeeland som är behöriga vad gäller bekämpning av grov brottslighet och terrorism [2020/2048(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0200)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 24)

Kemikaliestrategin för hållbarhet
Resolutionsförslag B9-0222/2020

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0201)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 25)

(Sammanträdet avbröts kl. 09.09.)


5. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 09.15.


6. Hågkomsten av Srebrenica – 25-årsdagen (debatt)

Uttalande av kommissionen: Hågkomsten av Srebrenica – 25-årsdagen (2020/2705(RSP))

Olivér Várhelyi (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Paulo Rangel för PPE-gruppen, Tonino Picula för S&D-gruppen, Valter Flego för Renew-gruppen, Dominique Bilde för ID-gruppen, Romeo Franz för Verts/ALE-gruppen, och Derk Jan Eppink för ECR-gruppen.

(Fortsättning på debatten: punkt 9 i protokollet av den 10.7.2020)


7. Översyn av riktlinjerna för transeuropeiska energiinfrastrukturer (ingivna resolutionsförslag)

Fråga för muntligt besvarande (O-000012/2020) från Cristian-Silviu Buşoi, för ITRE-utskottet, till kommissionen: Översyn av riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer (B9-0008/2020)

Debatten hade ägt rum den 10 februari 2020 (punkt 14 i protokollet av den 10.2.2020)

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 136.5 i arbetsordningen):

—   Cristian-Silviu Buşoi, för ITRE-utskottet, om en översyn av riktlinjerna för transeuropeiska energiinfrastrukturer (2020/2549(RSP)) (B9-0122/2020)

—   Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Jessica Stegrud, Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Pietro Fiocchi, Carlo Fidanza och Jacek Saryusz-Wolski för ECR-gruppen, om en översyn av riktlinjerna för transeuropeiska energiinfrastrukturer (2020/2549(RSP)) (B9-0125/2020).

Omröstning: punkt 13 i protokollet av den 10.7.2020.


8. Första omröstningsomgången

Parlamentet skulle genomföra slutomröstningar om följande ärenden:

—   Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik *
Betänkande om förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik [COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: José Gusmão (A9-0124/2020)

—   Förslag till Europeiska unionens ändringsbudget nr 5/2020 för budgetåret 2020 – Fortsatt stöd till flyktingar och värdsamhällen i Jordanien, Libanon och Turkiet med anledning av krisen i Syrien
Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 5/2020 för budgetåret 2020 – Fortsatt stöd till flyktingar och värdsamhällen i Jordanien, Libanon och Turkiet med anledning av krisen i Syrien [09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

—   Ianspråktagande av marginalen för oförutsedda utgifter 2020: fortsatt humanitärt bistånd till flyktingar i Turkiet
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ianspråktagande av marginalen för oförutsedda utgifter 2020 för att fortsätta tillhandahålla humanitärt bistånd till flyktingar i Turkiet [COM(2020)0422 - C9-0162/2020 - 2020/2094(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020)

—   Invändning enligt artikel 112.2 och 112.3: Viss användning av kromtrioxid
Resolutionsförslag, ingivet av ENVI-utskottet, i enlighet med artikel 112.2–3 i arbetsordningen, Europaparlamentets resolution om kommissionens utkast till genomförandebeslut om att delvis bevilja tillstånd för användning av kromtrioxid enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (REACHLaw Ltd) (D066992/01 - 2020/2670(RSP)) (B9-0202/2020)
Ansvariga ledamöter: Bas Eickhout, Maria Arena och Martin Hojsí

—   Invändning enligt artikel 112.2 och 112.3: Verksamma ämnen, däribland flumioxazin
Resolutionsförslag B9-0203/2020

—   En övergripande EU-strategi för energilagring
Betänkande om en övergripande EU-strategi för energilagring [2019/2189(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Claudia Gamon (A9-0130/2020)

—   Översyn av riktlinjerna för transeuropeiska energiinfrastrukturer
Resolutionsförslag B9-0122/2020

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till följande ärenden:

—   Övergångsbestämmelser i syfte att hantera effekterna av covid-19-krisen (ändring av förordning (EU) 2016/1628) ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]

—   Genomförande av kliniska prövningar med och tillhandahållande av humanläkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer och är avsedda att behandla eller förebygga sjukdomen covid-19 ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 11.00.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultatet skulle tillkännages kl. 13.30.


9. Hågkomsten av Srebrenica – 25-årsdagen (fortsättning på debatten)

Uttalande av kommissionen: Hågkomsten av Srebrenica – 25-årsdagen (2020/2705(RSP))

(Första delen av debatten: punkt 6 i protokollet av den 10.7.2020)

Talare: Olivér Várhelyi (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts en kort stund.)


10. Kulturell återhämtning i Europa (debatt)

Uttalande av kommissionen: Kulturell återhämtning i Europa (2020/2708(RSP))

Margaritis Schinas (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Michaela Šojdrová för PPE-gruppen, Petra Kammerevert för S&D-gruppen, Laurence Farreng för Renew-gruppen, Gianantonio Da Re för ID-gruppen, Salima Yenbou för Verts/ALE-gruppen, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, Niyazi Kizilyürek för GUE/NGL-gruppen, Francisco José Millán Mon, Victor Negrescu, Niklas Nienaß, som inledningsvis yttrade sig om genomförandet av debatten (talmannen gjorde förtydliganden); Anne-Sophie Pelletier, Isabel Benjumea Benjumea och Massimiliano Smeriglio.

Talare: Margaritis Schinas.

ORDFÖRANDESKAP: Pedro SILVA PEREIRA
Vice talman

Resolutionsförslagen (artikel 132.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: sammanträdesperioden i september.


11. Sammanhållningspolitikens roll när det gäller hanteringen av de socioekonomiska konsekvenserna av covid-19 (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000035/2020) från Younous Omarjee, för DEVE-utskottet, till kommissionen: Sammanhållningspolitikens roll när det gäller hanteringen av de socioekonomiska konsekvenserna av covid-19 (B9-0012/2020)

Younous Omarjee utvecklade frågan.

Elisa Ferreira (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Mircea-Gheorghe Hava för PPE-gruppen, Mónica Silvana González för S&D-gruppen, Susana Solís Pérez för Renew-gruppen, Alessandra Basso för ID-gruppen, Niklas Nienaß för Verts/ALE-gruppen, Mazaly Aguilar för ECR-gruppen, João Ferreira för GUE/NGL-gruppen, Antoni Comín i Oliveres, grupplös, Franc Bogovič, Hannes Heide, Stéphane Bijoux, Robert Roos, Simone Schmiedtbauer, Cristina Maestre Martín De Almagro och Isabel Benjumea Benjumea.

Talare: Elisa Ferreira.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.07.)


ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

12. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 13.30.


13. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp resultaten från slutomröstningarna om följande ärenden:

Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik *
Betänkande om förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik [COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: José Gusmão (A9-0124/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs i dess ändrade form (P9_TA(2020)0194)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 17)

Förslag till Europeiska unionens ändringsbudget nr 5/2020 för budgetåret 2020 – Fortsatt stöd till flyktingar och värdsamhällen i Jordanien, Libanon och Turkiet med anledning av krisen i Syrien
Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 5/2020 för budgetåret 2020 – Fortsatt stöd till flyktingar och värdsamhällen i Jordanien, Libanon och Turkiet med anledning av krisen i Syrien [09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0195)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 18)

Ianspråktagande av marginalen för oförutsedda utgifter 2020: fortsatt humanitärt bistånd till flyktingar i Turkiet
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ianspråktagande av marginalen för oförutsedda utgifter 2020 för att fortsätta tillhandahålla humanitärt bistånd till flyktingar i Turkiet [COM(2020)0422 - C9-0162/2020 - 2020/2094(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0196)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 19)

Invändning enligt artikel 112.2 och 112.3: Viss användning av kromtrioxid
Resolutionsförslag B9-0202/2020

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Förkastades
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 20)

Resolutionsförslaget återförvisades till utskottet i enlighet med artikel 189.1 i arbetsordningen.

Invändning enligt artikel 112.2 och 112.3: Verksamma ämnen, däribland flumioxazin
Resolutionsförslag B9-0203/2020

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0197)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 21)

En övergripande EU-strategi för energilagring
Betänkande om en övergripande EU-strategi för energilagring [2019/2189(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Claudia Gamon (A9-0130/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0198)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 22)

Översyn av riktlinjerna för transeuropeiska energiinfrastrukturer
Resolutionsförslag B9-0122/2020

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0199)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 23)

(Resolutionsförslag B9-0125/2020 bortföll.)

Talmannen läste upp resultaten från omröstningarna om ändringsförslagen till följande ärenden:

Övergångsbestämmelser i syfte att hantera effekterna av covid-19-krisen (ändring av förordning (EU) 2016/1628) ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0202)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 26)

Genomförande av kliniska prövningar med och tillhandahållande av humanläkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer och är avsedda att behandla eller förebygga sjukdomen covid-19 ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0203)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 27)

(Sammanträdet avbröts kl. 13.34.)


ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

14. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 14.16.


15. Andra omröstningsomgången

Parlamentet skulle genomföra slutomröstningar om följande ärenden:

—   Ingående av ett avtal under förhandling mellan EU och Nya Zeeland om utbyte av personuppgifter vad gäller bekämpning av grov brottslighet och terrorism
Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet och kommissionen avseende ingående av ett avtal under förhandling mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om utbyte av personuppgifter mellan Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och de myndigheter i Nya Zeeland som är behöriga vad gäller bekämpning av grov brottslighet och terrorism [2020/2048(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

—   Kemikaliestrategin för hållbarhet
Resolutionsförslag B9-0222/2020

—   Övergångsbestämmelser i syfte att hantera effekterna av covid-19-krisen (ändring av förordning (EU) 2016/1628) ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]

—   Genomförande av kliniska prövningar med och tillhandahållande av humanläkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer och är avsedda att behandla eller förebygga sjukdomen covid-19 ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]

—   En övergripande EU-politik för förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism – kommissionens handlingsplan och annan utveckling på senare tid
Resolutionsförslag B9-0207/2020

—   EU:s folkhälsostrategi efter covid-19
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0216/2020

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 15.30.

Man övergick till omröstningen.

Omröstningsresultatet skulle tillkännages kl. 18.00.

(Sammanträdet avbröts kl. 14.17.)


16. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 18.00.


17. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp resultaten från slutomröstningarna om följande ärenden:

Ingående av ett avtal under förhandling mellan EU och Nya Zeeland om utbyte av personuppgifter vad gäller bekämpning av grov brottslighet och terrorism
Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet och kommissionen avseende ingående av ett avtal under förhandling mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om utbyte av personuppgifter mellan Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och de myndigheter i Nya Zeeland som är behöriga vad gäller bekämpning av grov brottslighet och terrorism [2020/2048(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0200)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 24)

Kemikaliestrategin för hållbarhet
Resolutionsförslag B9-0222/2020

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0201)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 25)

Övergångsbestämmelser i syfte att hantera effekterna av covid-19-krisen (ändring av förordning (EU) 2016/1628) ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0202)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 26)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Genomförande av kliniska prövningar med och tillhandahållande av humanläkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer och är avsedda att behandla eller förebygga sjukdomen covid-19 ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs i dess ändrade form (P9_TA(2020)0203)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 27)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

En övergripande EU-politik för förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism – kommissionens handlingsplan och annan utveckling på senare tid
Resolutionsförslag B9-0207/2020

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0204)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 28)

(Resolutionsförslag B9-0206/2020 bortföll.)

EU:s folkhälsostrategi efter covid-19
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0216/2020

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

Antogs (P9_TA(2020)0205)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 8, 9 och 10 juli 2020, punkt 29)

(Resolutionsförslag B9-0217/2020 bortföll.)


18. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 79 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att parlamentets talman onsdagen den 24 juni 2020, tillsammans med rådets ordförande, hade undertecknat följande akter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 575/2013 och (EU) 2019/876 vad gäller vissa anpassningar mot bakgrund av covid-19-pandemin (00018/2020/LEX - C9-0188/2020 - 2020/0066(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1305/2013 vad gäller en särskild åtgärd för att ge exceptionellt tillfälligt stöd inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) för att hantera covid-19-utbrottet (00017/2020/LEX - C9-0187/2020 - 2020/0075(COD))

Talmannen meddelade att parlamentets talman den 15 juli 2020, tillsammans med rådets ordförande, skulle underteckna följande akter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av kliniska prövningar med och tillhandahållande av humanläkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer och är avsedda att behandla eller förebygga sjukdomen covid-19 (00028/2020/LEX - C9-0201/2020 - 2020/0128(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av tillfälliga åtgärder vad gäller de tidsfrister för insamling, kontroll och granskning som föreskrivs i förordning (EU) 2019/788 om det europeiska medborgarinitiativet med hänsyn till covid-19-utbrottet (00023/2020/LEX - C9-0200/2020 - 2020/0099(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller medlen för den särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga (00022/2020/LEX - C9-0199/2020 - 2020/0086(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1628 vad gäller dess övergångsbestämmelser i syfte att hantera konsekvenserna av covid-19-krisen (00021/2020/LEX - C9-0198/2020 - 2020/0113(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om elektronisk godstransportinformation (00027/2020/LEX - C9-0194/2020 - 2018/0140(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EG) nr 1071/2009, (EG) nr 1072/2009 och (EU) nr 1024/2012 i syfte att anpassa dem till utvecklingen inom vägtransportsektorn (00026/2020/LEX - C9-0193/2020 - 2017/0123(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare (00025/2020/LEX - C9-0192/2020 - 2017/0122(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av särskilda regler med avseende på direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU för utstationering av förare inom vägtransportsektorn och om ändring av direktiv 2006/22/EG vad gäller tillsynskrav och förordning (EU) nr 1024/2012 (00024/2020/LEX - C9-0191/2020 - 2017/0121(COD))


19. Ändring av arbetsordningen (artikel 237 i arbetsordningen)

AFCO-utskottet

- Ändringar av arbetsordningen för att säkerställa parlamentets funktion under extraordinära omständigheter (2020/2098(REG))


20. Ändrade titlar på initiativbetänkanden

(Talmanskonferensens beslut av den 2 juli 2020)

LIBE-utskottet

- Ny titel: Europaparlamentets rekommendation till rådet och kommissionen avseende ingående av ett avtal under förhandling mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om utbyte av personuppgifter mellan Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och de myndigheter i Nya Zeeland som är behöriga vad gäller bekämpning av grov brottslighet och terrorism (2020/2048(INI))


21. Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 56 i arbetsordningen)

JURI-utskottet

- Företagens ansvar för miljöskador (2020/2027(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: JURI
rådgivande utskott: DEVE, LIBE, ENVI

ECON-utskottet

- Ändring av förordning (EU) 2015/1017 vad gäller inrättandet av ett instrument för solvensstöd (COM(2020)0404 - C9-0156/2020 - 2020/0106(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI

ENVI-utskottet

- Inrättande av ett program för unionens åtgärder på hälsoområdet för perioden 2021–2027 och upphävande av förordning (EU) nr 282/2014 (programmet EU för hälsa) (COM(2020)0405 - C9-0152/2020 – 2020/0102(COD))

hänvisat till ansvarig utskott: ENVI

rådgivande utskott: BUDG, ITRE, IMCO, EMPL


22. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 194 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Undantagsvis accepteras skriftliga röstförklaringar på högst 400 ord.


23. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns i dokumentet ”Resultat av omröstningar med namnupprop”, som bifogas sammanträdesprotokollet och finns på parlamentets webbplats. De anges endast i informationssyfte och påverkar inte det omröstningsresultat som tillkännagivits i kammaren.

Dokumentet uppdateras regelbundet under högst två veckor efter sammanträdesperioden.

Därefter slutförs förteckningen över rättelser och avsiktsförklaringar för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


24. Justering av protokoll från denna sammanträdesperiod och översändande av antagna texter

Protokollet från detta sammanträde och från sammanträdena den 8 och den 9 juli 2020 skulle föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästa sammanträdesperiod.

Med parlamentets godkännande ska de texter som antagits under denna sammanträdesperiod nu översändas till mottagarna.


25. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod: 14–17 september 2020.


26. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 18.03.


27. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Aguilar Mazaly, Alexandrov Yordanov Alexander, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bijoux Stéphane, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Brglez Milan, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Meo Salvatore, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dobrev Klára, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Furore Mario, Gahler Michael, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Griset Catherine, Grudler Christophe, Guerreiro Francisco, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Hahn Svenja, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hava Mircea-Gheorghe, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Jakeliūnas Stasys, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kizilyürek Niyazi, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Kopacz Ewa, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krasnodębski Zdzisław, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Lizzi Elena, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Mélin Joëlle, Meuthen Jörg, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Modig Silvia, Molnár Csaba, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ștefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nistor Gheorghe-Vlad, Oetjen Jan-Christoph, Olekas Juozas, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picula Tonino, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoș, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Puigdemont i Casamajó Carles, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruiz Devesa Domènec, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schwab Andreas, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szájer József, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Urbán Crespo Miguel, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vollath Bettina, Vrecionová Veronika, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Befriade från närvaro:

Søgaard-Lidell Linea


Bilaga 1 - Sammansättning av nya utskott

Talmanskonferensen

ANIT

CE01 ANIT

[ 19/06/20 - ]

Анкетна комисия за защитата на животните по време на транспортиране

Comisión de Investigación sobre Protección de los Animales durante el Transporte

Vyšetřovací výbor pro ochranu zvířat během přepravy

Undersøgelsesudvalget om Beskyttelse af Dyr under Transport

Untersuchungsausschuss im Zusammenhang mit dem Schutz von Tieren beim Transport

Loomade kaitset vedamise ajal käsitlev uurimiskomisjon

Εξεταστική Επιτροπή για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά

Committee of Inquiry on the Protection of Animals during Transport

Commission d’enquête sur la protection des animaux pendant le transport

An Coiste Fiosrúcháin um Chosaint Ainmhithe agus iad á nIompar

Istražni odbor za zaštitu životinja tijekom prijevoza

Commissione d'inchiesta sulla protezione degli animali durante il trasporto

Izmeklēšanas komiteja par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā

Tyrimo komitetas transportuojamų gyvūnų apsaugos klausimais

Az állatok szállítás közbeni védelmével foglalkozó vizsgálóbizottság

Kumitat ta' Inkjesta dwar il-Protezzjoni tal-Annimali waqt it-Trasport

Enquêtecommissie bescherming van dieren tijdens het vervoer

Komisja śledcza ds. ochrony zwierząt podczas transportu

Comissão de Inquérito sobre a Proteção dos Animais durante o Transporte

Comisia de anchetă privind protecția animalelor în timpul transportului

Vyšetrovací výbor pre ochranu zvierat počas prepravy

Preiskovalni odbor o zaščiti živali med prevozom

Eläinten suojelua kuljetuksen aikana käsittelevä tutkintavaliokunta

Undersökningskommittén för frågor om skyddet av djur under transport

(30 ledamöter)

Ordinarie ledamöter

PPE (8)

BUDA Daniel

DORFMANN Herbert

HIDVÉGHI Balázs

MORTLER Marlene

MOTREANU Dan-Ștefan

PIETIKÄINEN Sirpa

WIEZIK Michal

ZOIDO ÁLVAREZ Juan Ignacio

S&D (6)

AVRAM Carmen

CARVALHAIS Isabel

CHAHIM Mohammed

DE CASTRO Paolo

GUTELAND Jytte

NOICHL Maria

Renew (4)

CHRISTENSEN Asger

DURAND Pascal

FEDERLEY Fredrick

HOJSÍK Martin

ID (3)

BRUNA Annika

LIMMER Sylvia

VILIMSKY Harald

Verts/ALE (3)

METZ Tilly   

ROOSE Caroline

WAITZ Thomas

ECR (3)

BERLATO Sergio

FRAGKOS Emmanouil

LUNDGREN Peter

GUE/NGL (2)

HAZEKAMP Anja

MATIAS Marisa

NI (1)

EVI Eleonora

AIDA

CS03 AIDA

[ 14/09/20 - ]

Специална комисия по въпросите на изкуствения интелект в цифровата ера

Comisión Especial sobre Inteligencia Artificial en la Era Digital

Zvláštní výbor pro umělou inteligenci v digitálním věku

Det Særlige Udvalg om Kunstig Intelligens i en Digital Tidsalder

Sonderausschuss zu künstlicher Intelligenz im digitalen Zeitalter

Tehisintellekti digiajastul käsitlev erikomisjon

Ειδική Επιτροπή για την τεχνητή νοημοσύνη στην ψηφιακή εποχή

Special Committee on Artificial Intelligence in a Digital Age

Commission spéciale sur l’intelligence artificielle à l’ère du numérique

An Coiste Speisialta um an Intleacht Shaorga i Ré Dhigiteach

Posebni odbor za umjetnu inteligenciju u digitalnom dobu

Commissione speciale sull'intelligenza artificiale in un'era digitale

Īpašā komiteja attiecībā uz mākslīgo intelektu digitālajā laikmetā

Specialusis komitetas dirbtinio intelekto skaitmeniniame amžiuje klausimais

A digitális korban a mesterséges intelligenciával foglalkozó különbizottság

Kumitat Speċjali għall-Intelliġenza Artifiċjali f'Era Diġitali

Bijzondere Commissie artificiële intelligentie in het digitale tijdperk

Komisja Specjalna ds. Sztucznej Inteligencji w Epoce Cyfrowej

Comissão Especial sobre Inteligência Artificial na Era Digital

Comisia specială pentru inteligența artificială în era digitală

Osobitný výbor pre umelú inteligenciu v digitálnom veku

Posebni odbor za umetno inteligenco v digitalni dobi

Tekoälyä digitaalisella aikakaudella käsittelevä erityisvaliokunta

Särskilda utskottet för artificiell intelligens i den digitala eran

(33 ledamöter)

Ordinarie ledamöter

PPE (9)

ASIMAKOPOULOU Anna-Michelle

CARVALHO Maria da Graça

del CASTILLO VERA Pilar

DIDIER Geoffroy

MAYDELL Eva

SIKORSKI Radosław

TERRAS Riho

TÓTH Edina

VOSS Axel   

S&D (7)

BENIFEI Brando

GARCÍA DEL BLANCO Ibán

KUMPULA-NATRI Miapetra

MIKSER Sven

NICA Dan

SCHALDEMOSE Christel

SIPPEL Birgit

Renew (5)

ANSIP Andrus

HAHN Svenja

SÉJOURNÉ Stéphane

SOLÍS PÉREZ Susana

TUDORACHE Dragoş

ID (3)

ANDERSON Christine

BARDELLA Jordan

BASSO Alessandra

Verts/ALE (3)

CORMAND David

GEESE Alexandra

VAN SPARRENTAK Kim

ECR (3)

BIELAN Adam

BOURGEOIS Geert

ZŁOTOWSKI Kosma

GUE/NGL (2)

KOUNTOURA Elena

MAUREL Emmanuel

NI (1)

RADAČOVSKÝ Miroslav

BECA

CS01 BECA

[ 14/09/20 - ]

Специална комисия за борба с рака

Comisión Especial sobre Lucha contra el Cáncer

Zvláštní výbor pro boj proti rakovině

Det Særlige Udvalg om Kræftbekæmpelse

Sonderausschuss zu Krebsbekämpfung

Vähktõvevastase võitluse erikomisjon

Ειδική επιτροπή για την καταπολέμηση του καρκίνου

Special Committee on Beating Cancer

Commission spéciale sur la lutte contre le cancer

An Coiste Speisialta um Shárú na hAilse

Posebni odbor za borbu protiv raka

Commissione speciale sulla lotta contro il cancro

Īpašā komiteja attiecībā uz vēža uzveikšanu

Specialusis kovos su vėžiu komitetas

A rák elleni küzdelemmel foglalkozó különbizottság

Kumitat Speċjali għall-Ġlieda kontra l-Kanċer

Bijzondere Commissie kankerbestrijding

Komisja Specjalna ds. Walki z Rakiem

Comissão Especial sobre a Luta contra o Cancro

Comisia specială pentru lupta împotriva cancerului

Osobitný výbor pre boj proti rakovine

Posebni odbor za boj proti raku

Syöväntorjuntaa käsittelevä erityisvaliokunta

Särskilda utskottet för cancerbekämpning

(33 ledamöter)

Ordinarie ledamöter

PPE (9)

ARŁUKOWICZ Bartosz

COLIN-OESTERLÉ Nathalie

FOURLAS Loucas

FRANSSEN Cindy

KOPACZ Ewa

LIESE Peter

MARINESCU Marian-Jean

MONTSERRAT Dolors   

SPYRAKI Maria

S&D (7)

ARENA Maria

CERDAS Sara

CIUHODARU Tudor

DALLI Miriam

DANIELSSON Johan

GONZÁLEZ CASARES Nicolás

MORETTI Alessandra

Renew (5)

GADE Søren

IJABS Ivars   

KNOTEK Ondřej

ŞTEFĂNUȚĂ Nicolae

TRILLET-LENOIR Véronique

ID (3)

MÉLIN Joëlle

REGIMENTI Luisa

ZAMBELLI Stefania

Verts/ALE (3)

DE SUTTER Petra

RIVASI Michèle

ROPĖ Bronis

ECR (3)

DE LA PISA CARRIÓN Margarita

FIOCCHI Pietro

KOPCIŃSKA Joanna

GUE/NGL (2)

GEORGIOU Giorgos

KONEČNÁ Kateřina

NI (1)

COMÍN I OLIVERES Antoni

INGE

CS02 INGE

[ 14/09/20 - ]

Специална комисия по въпросите на външната намеса, включително дезинформацията, във всички демократични процеси в Европейския съюз

Comisión Especial sobre Injerencias Extranjeras en Todos los Procesos Democráticos de la Unión Europea, en particular la Desinformación

Zvláštní výbor pro zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v Evropské unii, včetně dezinformací

Det Særlige Udvalg om Udenlandsk Indblanding, herunder Spredning af Desinformation, i alle Demokratiske Processer i Den Europæiske Union

Sonderausschuss zu Einflussnahme aus dem Ausland auf alle demokratischen Prozesse in der Europäischen Union, einschließlich Desinformation

Välissekkumist kõigisse Euroopa Liidu demokraatlikesse protsessidesse, sealhulgas väärinfot käsitlev erikomisjon

Ειδική Επιτροπή για τις εξωτερικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Special Committee on Foreign Interference in all Democratic Processes in the European Union, including Disinformation

Commission spéciale sur l’ingérence étrangère dans l’ensemble des processus démocratiques de l’Union européenne, y compris la désinformation

An Coiste Speisialta um an Trasnaíocht Eachtrach ar na Próisis Dhaonlathacha Uile san Aontas Eorpach, lena n-áirítear Bréagaisnéis

Posebni odbor za vanjsko upletanje u sve demokratske procese u Europskoj uniji, uključujući dezinformiranje

Commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione

Īpašā komiteja attiecībā uz ārvalstu iejaukšanos visos demokrātiskajos procesos Eiropas Savienībā, tostarp dezinformāciju

Specialusis komitetas užsienio šalių kišimosi į visus demokratinius procesus Europos Sąjungoje, įskaitant dezinformaciją, klausimais

Az Európai Unió valamennyi demokratikus folyamatába történő külföldi beavatkozással, többek között a félretájékoztatással foglalkozó különbizottság

Kumitat Speċjali dwar l-Indħil Barrani fil-Proċessi Demokratiċi kollha fl-Unjoni Ewropea, inkluża d-Diżinformazzjoni

Bijzondere Commissie buitenlandse inmenging in alle democratische processen in de Europese Unie, met inbegrip van desinformatie

Komisja Specjalna ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym Dezinformacji

Comissão Especial sobre a Ingerência Estrangeira em Todos os Processos Democráticos na União Europeia, incluindo a Desinformação

Comisia specială privind ingerințele externe în toate procesele democratice din cadrul Uniunii Europene, inclusiv privind dezinformarea

Osobitný výbor pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v Európskej únii vrátane dezinformácií

Posebni odbor o tujem vmešavanju v vse demokratične procese v Evropski uniji, tudi o dezinformacijah

Ulkomaista sekaantumista kaikkiin Euroopan unionin demokraattisiin prosesseihin ja siihen sisältyvää disinformaatiota käsittelevä erityisvaliokunta

Särskilda utskottet för frågor om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen, inbegripet desinformation

(33 ledamöter)

Ordinarie ledamöter

PPE (9)

BILČÍK Vladimír

BOGDAN Ioan-Rareş

GLAVAK Sunčana

KALNIETE Sandra

KOVATCHEV Andrey

LENAERS Jeroen

MANDL Lukas

VERHEYEN Sabine

ZARZALEJOS Javier

S&D (7)

CIMOSZEWICZ Włodzimierz

GLUCKSMANN Raphaël

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

MAJORINO Pierfrancesco

PICULA Tonino

PIRI Kati

SCHIEDER Andreas

Renew (5)

DONÁTH Anna Júlia

GROOTHUIS Bart

LOISEAU Nathalie

LØKKEGAARD Morten

PAGAZAURTUNDÚA Maite

ID (3)

DREOSTO Marco

FEST Nicolaus

MARIANI Thierry

Verts/ALE (3)

DELBOS-CORFIELD Gwendoline

GREGOROVÁ Markéta

VON CRAMON-TAUBADEL Viola

ECR (3)

BUXADÉ VILLALBA Jorge

CZARNECKI Ryszard

ROOS Robert

GUE/NGL (2)

KOULOGLOU Stelios

PINEDA Manu

NI (1)

FERRARA Laura

FISC

SC06A FISC

[ 14/09/20 - ]

Подкомисия по данъчните въпроси

Subcomisión de Asuntos Fiscales

Podvýbor pro daňové záležitosti

Underudvalget om Skatteanliggender

Unterausschuss für Steuerfragen

Maksuküsimuste allkomisjon

Υποεπιτροπή Φορολογικών Θεμάτων

Subcommittee on Tax Matters

Sous-commission des affaires fiscales

An Fochoiste um Chúrsaí Cánach

Pododbor za porezna pitanja

Sottocommissione per le questioni fiscali

Nodokļu jautājumu apakškomiteja

Mokesčių pakomitetis

Adóügyi Albizottság

Sottokumitat għall-Kwistjonijiet Fiskali

Subcommissie belastingaangelegenheden

Podkomisja do Spraw Podatkowych

Subcomissão dos Assuntos Fiscais

Subcomisia pentru chestiuni fiscale

Podvýbor pre daňové otázky

Pododbor za davčne zadeve

Veroasioita käsittelevä alivaliokunta

Underutskottet för skattefrågor

(30 ledamöter)

Ordinarie ledamöter

PPE (8)

DORFMANN Herbert

FERBER Markus

GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL José Manuel

GYŐRI Enikő

HANSEN Christophe

KARAS Othmar

NIEDERMAYER Luděk

PEREIRA Lídia

S&D (6)

BELKA Marek

FERNÁNDEZ Jonás

LALUCQ Aurore

MARQUES Pedro

TANG Paul   

TINAGLI Irene

Renew (4)

BOYER Gilles

HLAVÁČEK Martin

KELLEHER Billy

PÎSLARU Dragoș

ID (3)

DONATO Francesca

LAPORTE Hélène

RINALDI Antonio Maria

Verts/ALE (3)

GIEGOLD Sven

PETER-HANSEN Kira Marie

URTASUN Ernest

ECR (3)

JAKI Patryk

JURZYCA Eugen

ZĪLE Roberts

GUE/NGL (2)

AUBRY Manon

SCHIRDEWAN Martin   

NI (1)

PONSATÍ OBIOLS Clara

Senaste uppdatering: 31 juli 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy