Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020 - Βρυξέλλες

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
PDF 75kWORD 10k

Παρόντες:

Isabella Adinolfi, Rasmus Andresen, Marc Angel, Andrus Ansip, Maria Arena, Marek Paweł Balt, Katarina Barley, Traian Băsescu, Nicolas Bay, Gunnar Beck, Nicola Beer, Aurelia Beigneux, Marek Belka, François-Xavier Bellamy, Mara Bizzotto, Simona Bonafè, Marc Botenga, Joachim Stanisław Brudziński, Markus Buchheit, Udo Bullmann, Reinhard Bütikofer, Marco Campomenosi, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Fabio Massimo Castaldo, David Cormand, Katalin Cseh, Ryszard Czarnecki, Clare Daly, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Gianantonio Da Re, Salvatore De Meo, Petra De Sutter, Christian Doleschal, Herbert Dorfmann, Marco Dreosto, Angel Dzhambazki, Bas Eickhout, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Rosa Estaràs Ferragut, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Nicolaus Fest, Carlo Fidanza, Valter Flego, Daniel Freund, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Luis Garicano, Helmut Geuking, Dino Giarrusso, Jens Gieseke, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Nicolás González Casares, Sandro Gozi, Marcel de Graaff, Catherine Griset, Bart Groothuis, José Gusmão, Henrike Hahn, Andrzej Halicki, Christophe Hansen, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Pierrette Herzberger-Fofana, Martin Hlaváček, Ivo Hristov, Danuta Maria Hübner, Evin Incir, Sophia in 't Veld, Peter Jahr, Stasys Jakeliūnas, Patryk Jaki, Jean-François Jalkh, Agnes Jongerius, Assita Kanko, Othmar Karas, Karol Karski, Fabienne Keller, Ska Keller, Ondřej Knotek, Łukasz Kohut, Ewa Kopacz, Moritz Körner, Esther de Lange, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Sylvia Limmer, Javi López, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, David McAllister, Mairead McGuinness, Jaak Madison, Antonius Manders, Margarida Marques, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Georg Mayer, Beata Mazurek, Tilly Metz, Leszek Miller, Alessandra Moretti, Andżelika Anna Możdżanowska, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Andrey Novakov, Philippe Olivier, Younous Omarjee, Urmas Paet, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Markus Pieper, Maxette Pirbakas, Kati Piri, Dragoș Pîslaru, Clara Ponsatí Obiols, Tomasz Piotr Poręba, Jiří Pospíšil, Carles Puigdemont i Casamajó, Paulo Rangel, Guido Reil, Karlo Ressler, Antonio Maria Rinaldi, Dominique Riquet, Domènec Ruiz Devesa, Bogdan Rzońca, Massimiliano Salini, Nacho Sánchez Amor, Silvia Sardone, Martin Schirdewan, Sven Schulze, Andreas Schwab, Ralf Seekatz, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Nico Semsrott, Martin Sonneborn, Sylwia Spurek, Maria Spyraki, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, József Szájer, Beata Szydło, Marc Tarabella, Vera Tax, Patrizia Toia, Eugen Tomac, Isabella Tovaglieri, Tom Vandendriessche, Johan Van Overtveldt, Hilde Vautmans, Guy Verhofstadt, Axel Voss, Charlie Weimers, Rainer Wieland, Isabel Wiseler-Lima, Tiemo Wölken, Elena Yoncheva, Chrysoula Zacharopoulou, Roberts Zīle, Bernhard Zimniok, Kosma Złotowski

Δικαιολογημένα απόντες:

Nora Mebarek, Linea Søgaard-Lidell

Για λόγους που συνδέονται με την πανδημία COVID-19, εφαρμόζεται σύστημα ψηφοφορίας εξ αποστάσεως (βλ. απόφαση του Προεδρείου της 20ής Μαρτίου 2020 που συμπληρώνει την απόφασή του της 3ης Μαΐου 2004 σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τις ψηφοφορίες). Τα ονόματα των βουλευτών που έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία παρατίθενται στο έγγραφο «Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση», το οποίο επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης και είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Τελευταία ενημέρωση: 30 Σεπτεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου