Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/2732(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B9-0229/2020

Разисквания :

PV 23/07/2020 - 10
CRE 23/07/2020 - 10

Гласувания :

PV 23/07/2020 - 12
PV 23/07/2020 - 16

Приети текстове :

P9_TA(2020)0206

Протокол
XML 12k
Четвъртък, 23 юли 2020 г. - Брюксел

10. Заключения от извънредното заседание на Европейския съвет на 17-21 юли 2020 г. (продължeние на разискването)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Европейския съвет и на Комисията: Заключения от извънредното заседание на Европейския съвет на 17-21 юли 2020 г. (2020/2732(RSP))

(Начало на разискванията: точка 8 от протокола от 23.7.2020 г)

Изказаха се Roberts Zīle, от името на групата ECR, Martin Schirdewan, от името на групата GUE/NGL, Dino Giarrusso, независим член на ЕП, Siegfried Mureşan, Simona Bonafè и Luis Garicano.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се Marco Campomenosi, Rasmus Andresen, Johan Van Overtveldt, José Gusmão, Carles Puigdemont i Casamajó, Esther de Lange, Margarida Marques, Valérie Hayer, Jaak Madison, Bas Eickhout, Bogdan Rzońca, Younous Omarjee, Isabella Adinolfi, Daniel Caspary, Tiemo Wölken, Moritz Körner, Gunnar Beck, Petra De Sutter, Derk Jan Eppink, Clare Daly, Clara Ponsatí Obiols, Andrzej Halicki, Eider Gardiazabal Rubial, Guy Verhofstadt, Georg Mayer, Henrike Hahn, Peter Lundgren, Marc Botenga, Fabio Massimo Castaldo, József Szájer, също така и за организацията на сесиите за гласуване (председателят направи уточнения), Jonás Fernández, Stéphane Séjourné, Tom Vandendriessche, Tilly Metz, Carlo Fidanza, Rosa Estaràs Ferragut, Kati Piri, Katalin Cseh, Hélène Laporte, David Cormand, Ангел Джамбазки, François-Xavier Bellamy, Marek Belka, Nicola Beer, Antonio Maria Rinaldi и Helmut Geuking.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David Maria SASSOLI
Председател

Изказа се Charles Michel (председател на Европейския съвет).

Изказаха се Paulo Rangel, Heléne Fritzon, Dragoş Pîslaru, Kosma Złotowski, Kris Peeters, Agnes Jongerius, Ondřej Knotek, Karlo Ressler, Pierre Larrouturou, Sophia in 't Veld, Андрей Новаков, Javi López, Lídia Pereira, Udo Bullmann, Othmar Karas, Marc Angel, Maria Spyraki и Patrizia Toia.

Изказа се Johannes Hahn (член на Комисията).

Председателят благодари на членовете и на службите на Парламента за техните изключителни усилия през последните трудни месеци, които допринесоха за доброто функциониране на Съюза.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Manfred Weber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Jan Olbrycht и José Manuel Fernandes, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez, Simona Bonafè, Eric Andrieu, Biljana Borzan и Margarida Marques, от името на групата S&D, Dacian Cioloş, Luis Garicano, Valérie Hayer и Moritz Körner, от името на групата Renew, Ska Keller, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun и Rasmus Andresen, от името на групата Verts/ALE, Manon Aubry, Martin Schirdewan, Dimitrios Papadimoulis и José Gusmão, от името на групата GUE/NGL, относно заключенията на извънредното заседание на Европейския съвет на 17 – 21 юни 2020 г. (2020/2732(RSP)) (B9-0229/2020);

—   Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto и Roberts Zīle, от името на групата ECR, относно заключенията на извънредното заседание на Европейския съвет на 17 – 21 юни 2020 г. (2020/2732(RSP)) (B9-0230/2020).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12 от протокола от 23.7.2020 г (изменения), точка 16 от протокола от 23.7.2020 г (окончателно гласуване)

(Заседанието беше прекъснато в 12.55 ч.)

Последно осъвременяване: 18 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност