Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2732(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0229/2020

Συζήτηση :

PV 23/07/2020 - 10
CRE 23/07/2020 - 10

Ψηφοφορία :

PV 23/07/2020 - 12
PV 23/07/2020 - 16

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0206

Συνοπτικά πρακτικά
XML 13k
Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020 - Βρυξέλλες

10. Συμπεράσματα της έκτακτης συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-21 Ιουλίου 2020 (συνέχεια της συζήτησης)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής: Συμπεράσματα της έκτακτης συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-21 Ιουλίου 2020 (2020/2732(RSP))

(Έναρξη της συζήτησης: σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.7.2020)

Παρεμβαίνουν οι Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Martin Schirdewan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Dino Giarrusso, μη εγγεγραμμένος, Siegfried Mureşan, Simona Bonafè και Luis Garicano.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Marco Campomenosi, Rasmus Andresen, Johan Van Overtveldt, José Gusmão, Carles Puigdemont i Casamajó, Esther de Lange, Margarida Marques, Valérie Hayer, Jaak Madison, Bas Eickhout, Bogdan Rzońca, Younous Omarjee, Isabella Adinolfi, Daniel Caspary, Tiemo Wölken, Moritz Körner, Gunnar Beck, Petra De Sutter, Derk Jan Eppink, Clare Daly, Clara Ponsatí Obiols, Andrzej Halicki, Eider Gardiazabal Rubial, Guy Verhofstadt, Georg Mayer, Henrike Hahn, Peter Lundgren, Marc Botenga, Fabio Massimo Castaldo, József Szájer, μεταξύ άλλων επί της διεξαγωγής των ψηφοφοριών (η Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινίσεις), Jonás Fernández, Stéphane Séjourné, Tom Vandendriessche, Tilly Metz, Carlo Fidanza, Rosa Estaràs Ferragut, Kati Piri, Katalin Cseh, Hélène Laporte, David Cormand, Angel Dzhambazki, François-Xavier Bellamy, Marek Belka, Nicola Beer, Antonio Maria Rinaldi και Helmut Geuking.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David Maria SASSOLI
Πρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Charles Michel (Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου).

Παρεμβαίνουν οι Paulo Rangel, Heléne Fritzon, Dragoş Pîslaru, Kosma Złotowski, Kris Peeters, Agnes Jongerius, Ondřej Knotek, Karlo Ressler, Pierre Larrouturou, Sophia in 't Veld, Andrey Novakov, Javi López, Lídia Pereira, Udo Bullmann, Othmar Karas, Marc Angel, Μαρία Σπυράκη και Patrizia Toia.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής).

Ο Πρόεδρος ευχαριστεί τους βουλευτές και τις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις εξαιρετικές προσπάθειες που κατέβαλαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύσκολων μηνών, συμβάλλοντας έτσι στην απρόσκοπτη λειτουργία της Ένωσης.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Manfred Weber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Jan Olbrycht και José Manuel Fernandes, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, Simona Bonafè, Eric Andrieu, Biljana Borzan και Margarida Marques, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dacian Cioloş, Luis Garicano, Valérie Hayer και Moritz Körner, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Ska Keller, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun και Rasmus Andresen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Manon Aubry, Martin Schirdewan, Dimitrios Papadimoulis και José Gusmão, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τα συμπεράσματα της έκτακτης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-21 Ιουλίου 2020 (2020/2732(RSP)) (B9-0229/2020);

—   Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto και Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τα συμπεράσματα της έκτακτης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-21 Ιουλίου 2020 (2020/2732(RSP)) (B9-0230/2020).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.7.2020 (τροπολογίες), σημείο 16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.7.2020 (τελική ψηφοφορία)

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.55.)

Τελευταία ενημέρωση: 18 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου