Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/2732(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

B9-0229/2020

Debatten :

PV 23/07/2020 - 10
CRE 23/07/2020 - 10

Stemmingen :

PV 23/07/2020 - 12
PV 23/07/2020 - 16

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0206

Notulen
XML 11k
Donderdag 23 juli 2020 - Brussel

10. Conclusies van de buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad van 17 tot en met 21 juli 2020 (voortzetting van het debat)
CRE

Verklaring van de Europese Raad en de Commissie: Conclusies van de buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad van 17 tot en met 21 juli 2020 (2020/2732(RSP))

(Begin van het debat: punt 8 van de notulen van 23.7.2020)

Het woord wordt gevoerd door Roberts Zīle, namens de ECR-Fractie, Martin Schirdewan, namens de GUE/NGL-Fractie, Dino Giarrusso, niet-fractiegebonden lid, Siegfried Mureşan, Simona Bonafè en Luis Garicano.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Marco Campomenosi, Rasmus Andresen, Johan Van Overtveldt, José Gusmão, Carles Puigdemont i Casamajó, Esther de Lange, Margarida Marques, Valérie Hayer, Jaak Madison, Bas Eickhout, Bogdan Rzońca, Younous Omarjee, Isabella Adinolfi, Daniel Caspary, Tiemo Wölken, Moritz Körner, Gunnar Beck, Petra De Sutter, Derk Jan Eppink, Clare Daly, Clara Ponsatí Obiols, Andrzej Halicki, Eider Gardiazabal Rubial, Guy Verhofstadt, Georg Mayer, Henrike Hahn, Peter Lundgren, Marc Botenga, Fabio Massimo Castaldo, József Szájer, eveneens over de organisatie van de stemming (de Voorzitter geeft een toelichting), Jonás Fernández, Stéphane Séjourné, Tom Vandendriessche, Tilly Metz, Carlo Fidanza, Rosa Estaràs Ferragut, Kati Piri, Katalin Cseh, Hélène Laporte, David Cormand, Angel Dzhambazki, François-Xavier Bellamy, Marek Belka, Nicola Beer, Antonio Maria Rinaldi en Helmut Geuking.

VOORZITTER: David Maria SASSOLI
Voorzitter

Het woord wordt gevoerd door Charles Michel (voorzitter van de Europese Raad).

Het woord wordt gevoerd door Paulo Rangel, Heléne Fritzon, Dragoş Pîslaru, Kosma Złotowski, Kris Peeters, Agnes Jongerius, Ondřej Knotek, Karlo Ressler, Pierre Larrouturou, Sophia in 't Veld, Andrey Novakov, Javi López, Lídia Pereira, Udo Bullmann, Othmar Karas, Marc Angel, Maria Spyraki en Patrizia Toia.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn (lid van de Commissie).

De Voorzitter bedankt de leden en de diensten van het Parlement voor de buitengewone inspanningen die zij de afgelopen moeilijke maanden hebben geleverd, waardoor zij hebben bijgedragen tot een goede werking van de Unie.

Ontwerpresoluties tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

—   Manfred Weber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Jan Olbrycht en José Manuel Fernandes, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, Simona Bonafè, Eric Andrieu, Biljana Borzan en Margarida Marques, namens de S&D-Fractie, Dacian Cioloş, Luis Garicano, Valérie Hayer en Moritz Körner, namens de Renew-Fractie, Ska Keller, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun en Rasmus Andresen, namens de Verts/ALE-Fractie, Manon Aubry, Martin Schirdewan, Dimitrios Papadimoulis en José Gusmão, namens de GUE/NGL-Fractie, over de conclusies van de buitengewone Europese Raad van 17 tot en met 21 juli 2020 (2020/2732(RSP)) (B9-0229/2020);

—   Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto en Roberts Zīle, namens de ECR-Fractie, over de conclusies van de buitengewone Europese Raad van 17 tot en met 21 juli 2020 (2020/2732(RSP)) (B9-0230/2020).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12 van de notulen van 23.7.2020 (amendementen), punt 16 van de notulen van 23.7.2020 (eindstemming)

(De vergadering wordt om 12.55 uur geschorst.)

Laatst bijgewerkt op: 18 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid