Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/2732(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

B9-0229/2020

Debaty :

PV 23/07/2020 - 10
CRE 23/07/2020 - 10

Głosowanie :

PV 23/07/2020 - 12
PV 23/07/2020 - 16

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0206

Protokół
XML 11k
Czwartek, 23 lipca 2020 r. - Bruksela

10. Konkluzje z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–21 lipca 2020 r. (ciąg dalszy debaty)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Rady Europejskiej i Komisji: Konkluzje z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–21 lipca 2020 r. (2020/2732(RSP))

(Pierwsza część debaty: pkt 8 protokołu z dnia 23.7.2020 r.)

Głos zabrali: Roberts Zīle w imieniu grupy ECR, Martin Schirdewan w imieniu grupy GUE/NGL, Dino Giarrusso niezrzeszony, Siegfried Mureşan, Simona Bonafè i Luis Garicano.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Marco Campomenosi, Rasmus Andresen, Johan Van Overtveldt, José Gusmão, Carles Puigdemont i Casamajó, Esther de Lange, Margarida Marques, Valérie Hayer, Jaak Madison, Bas Eickhout, Bogdan Rzońca, Younous Omarjee, Isabella Adinolfi, Daniel Caspary, Tiemo Wölken, Moritz Körner, Gunnar Beck, Petra De Sutter, Derk Jan Eppink, Clare Daly, Clara Ponsatí Obiols, Andrzej Halicki, Eider Gardiazabal Rubial, Guy Verhofstadt, Georg Mayer, Henrike Hahn, Peter Lundgren, Marc Botenga, Fabio Massimo Castaldo, József Szájer, również w sprawie organizacji głosowania (Przewodnicząca udzieliła wyjaśnień), Jonás Fernández, Stéphane Séjourné, Tom Vandendriessche, Tilly Metz, Carlo Fidanza, Rosa Estaràs Ferragut, Kati Piri, Katalin Cseh, Hélène Laporte, David Cormand, Angel Dzhambazki, François-Xavier Bellamy, Marek Belka, Nicola Beer, Antonio Maria Rinaldi i Helmut Geuking.

PRZEWODNICTWO: David Maria SASSOLI
Przewodniczący

Głos zabrał Charles Michel (przewodniczący Rady Europejskiej).

Głos zabrali: Paulo Rangel, Heléne Fritzon, Dragoş Pîslaru, Kosma Złotowski, Kris Peeters, Agnes Jongerius, Ondřej Knotek, Karlo Ressler, Pierre Larrouturou, Sophia in 't Veld, Andrey Novakov, Javi López, Lídia Pereira, Udo Bullmann, Othmar Karas, Marc Angel, Maria Spyraki i Patrizia Toia.

Głos zabrał Johannes Hahn (członek Komisji).

Przewodniczący podziękował posłom i pracownikom Parlamentu za nadzwyczajne zaangażowanie w ciągu ostatnich, trudnych miesięcy, które przyczyniło się do właściwego funkcjonowania Unii.

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Manfred Weber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Jan Olbrycht i José Manuel Fernandes, w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez, Simona Bonafè, Eric Andrieu, Biljana Borzan i Margarida Marques, w imieniu grupy S&D, Dacian Cioloş, Luis Garicano, Valérie Hayer i Moritz Körner, w imieniu grupy Renew, Ska Keller, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun i Rasmus Andresen, w imieniu grupy Verts/ALE, Manon Aubry, Martin Schirdewan, Dimitrios Papadimoulis i José Gusmão, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie konkluzji z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–21 lipca 2020 r. (2020/2732(RSP)) (B9-0229/2020);

—   Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto i Roberts Zīle, w imieniu grupy ECR, w sprawie konkluzji z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–21 lipca 2020 r. (2020/2732(RSP)) (B9-0230/2020).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12 protokołu z dnia 23.7.2020 r. (poprawki), pkt 16 protokołu z dnia 23.7.2020 r. (głosowanie końcowe)

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.55.)

Ostatnia aktualizacja: 18 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności