Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/2732(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B9-0229/2020

Rozpravy :

PV 23/07/2020 - 10
CRE 23/07/2020 - 10

Hlasovanie :

PV 23/07/2020 - 12
PV 23/07/2020 - 16

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0206

Zápisnica
XML 11k
Štvrtok, 23. júla 2020 - Brusel

10. Závery z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady 17. – 21. júla 2020 (pokračovanie rozpravy)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Európskej rady a Komisie: Závery z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady 17. – 21. júla 2020 (2020/2732(RSP))

(Začiatok rozpravy: bod 8 zápisnice zo dňa 23.7.2020)

Vystúpili títo poslanci: Roberts Zīle v mene skupiny ECR, Martin Schirdewan v mene skupiny GUE/NGL, Dino Giarrusso – nezaradený poslanec, Siegfried Mureşan, Simona Bonafè a Luis Garicano.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Marco Campomenosi, Rasmus Andresen, Johan Van Overtveldt, José Gusmão, Carles Puigdemont i Casamajó, Esther de Lange, Margarida Marques, Valérie Hayer, Jaak Madison, Bas Eickhout, Bogdan Rzońca, Younous Omarjee, Isabella Adinolfi, Daniel Caspary, Tiemo Wölken, Moritz Körner, Gunnar Beck, Petra De Sutter, Derk Jan Eppink, Clare Daly, Clara Ponsatí Obiols, Andrzej Halicki, Eider Gardiazabal Rubial, Guy Verhofstadt, Georg Mayer, Henrike Hahn, Peter Lundgren, Marc Botenga, Fabio Massimo Castaldo, József Szájer rovnako k organizácii hlasovania (predsedajúca poskytla spresnenia), Jonás Fernández, Stéphane Séjourné, Tom Vandendriessche, Tilly Metz, Carlo Fidanza, Rosa Estaràs Ferragut, Kati Piri, Katalin Cseh, Hélène Laporte, David Cormand, Angel Dzhambazki, François-Xavier Bellamy, Marek Belka, Nicola Beer, Antonio Maria Rinaldi a Helmut Geuking.

PREDSEDNÍCTVO: David Maria SASSOLI
predseda

V rozprave vystúpil Charles Michel (predseda Európskej rady).

Vystúpili títo poslanci: Paulo Rangel, Heléne Fritzon, Dragoş Pîslaru, Kosma Złotowski, Kris Peeters, Agnes Jongerius, Ondřej Knotek, Karlo Ressler, Pierre Larrouturou, Sophia in 't Veld, Andrey Novakov, Javi López, Lídia Pereira, Udo Bullmann, Othmar Karas, Marc Angel, Maria Spyraki a Patrizia Toia.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn (člen Komisie).

Predseda poďakoval poslancom a útvarom Parlamentu za mimoriadne úsilie, ktoré vyvinuli v uplynulých náročných mesiacoch, čím prispeli k riadnemu fungovaniu Únie.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Manfred Weber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Jan Olbrycht a José Manuel Fernandes, v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez, Simona Bonafè, Eric Andrieu, Biljana Borzan a Margarida Marques, v mene skupiny S&D, Dacian Cioloş, Luis Garicano, Valérie Hayer a Moritz Körner, v mene skupiny Renew, Ska Keller, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun a Rasmus Andresen, v mene skupiny Verts/ALE, Manon Aubry, Martin Schirdewan, Dimitrios Papadimoulis a José Gusmão, v mene skupiny GUE/NGL, o záveroch z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady 17. až 21. júla 2020 (2020/2732(RSP)) (B9-0229/2020);

—   Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto a Roberts Zīle, v mene skupiny ECR, o záveroch z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady 17. až 21. júla 2020 (2020/2732(RSP)) (B9-0230/2020).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12 zápisnice zo dňa 23.7.2020 (pozmeňujúce návrhy), bod 16 zápisnice zo dňa 23.7.2020 (záverečné hlasovanie)

(Rokovanie bolo prerušené o 12.55 h.)

Posledná úprava: 18. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia