Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 6k
Czwartek, 23 lipca 2020 r. - Bruksela

19. Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu)

Projekty aktów delegowanych przekazane Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do pułapów krajowych i pułapów netto płatności bezpośrednich dla niektórych państw członkowskich na rok kalendarzowy 2020 (C(2020)04552 - 2020/2716(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od 10 lipca 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 658/2014 w odniesieniu do dostosowania do stopy inflacji wysokości opłat wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Leków za prowadzenie działań z zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii w odniesieniu do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (C(2020)04635 - 2020/2725(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od 14 lipca 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700 przez określenie liczby i nazw zmiennych dla dziedziny „korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych” dla roku odniesienia 2021 (C(2020)04670 - 2020/2727(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od 14 lipca 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: EMPL

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do składania i zwalniania zabezpieczeń w ramach zarządzania kontyngentami taryfowymi w oparciu o porządek chronologiczny składania wniosków (C(2020)04688 - 2020/2724(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od 14 lipca 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 w odniesieniu do włączenia niektórych prekursorów narkotyków do wykazu substancji sklasyfikowanych (C(2020)04691 - 2020/2728(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od 14 lipca 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/452 z dnia 19 marca 2019 r. ustanawiającego ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii (C(2020)04721 - 2020/2718(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od 13 lipca 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA, ITRE (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do opłat pobieranych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych od kontrahentów centralnych mających siedzibę w państwach trzecich (C(2020)04891 - 2020/2720(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od 14 lipca 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do kryteriów, które ESMA powinien brać pod uwagę w celu ustalenia, czy kontrahent centralny z siedzibą w państwie trzecim ma lub może mieć systemowe znaczenie dla stabilności finansowej Unii lub co najmniej jednego z jej państw członkowskich (C(2020)04892 - 2020/2726(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od 14 lipca 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do minimum elementów, które muszą zostać ocenione przez ESMA podczas oceny wniosków CCP z państw trzecich w sprawie spełnienia porównywalnych wymogów, oraz w odniesieniu do sposobów i warunków przeprowadzenia tej oceny (C(2020)04895 - 2020/2729(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od 14 lipca 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

Ostatnia aktualizacja: 11 listopada 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności