Indeks 
Protokół
XML 52kPDF 104kWORD 29k
Czwartek, 23 lipca 2020 r. - Bruksela
Wyniki głosowania

 Skróty i symbole

 1. Konkluzje z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–21 lipca 2020 r. 

Projekty rezolucji: B9-0229/2020, B9-0230/2020

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Projekt rezolucji B9-0229/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)
Ust.1ust.pierwotny tekstgp
1/gi+676, 1, 4
2/gi+612, 28, 41
Ust.2ust.pierwotny tekstgp
1/gi+570, 71, 40
2/gi+552, 72, 57
3/gi+516, 112, 53
4/gi+603, 32, 45
Po ust. 22GUE/NGLgi-64, 566, 51
3GUE/NGLgi-78, 534, 69
4GUE/NGLgi-87, 551, 43
5GUE/NGLgi-113, 537, 31
Po ust. 36GUE/NGLgi-160, 466, 55
7GUE/NGLgi-48, 557, 76
Ust.48GUE/NGLgi-124, 516, 41
Ust.5ust.pierwotny tekstgp
1/gi+541, 80, 60
2/gi+456, 202, 23
Ust.925IDgi-133, 543, 3
10GUE/NGLgi-112, 556, 13
11GUE/NGLgi-102, 545, 33
ust.pierwotny tekstgp
1/gi+501, 151, 28
2/gi+464, 175, 42
Po ust. 99GUE/NGLgi-148, 405, 128
Ust.1026IDgi-101, 562, 16
ust.pierwotny tekstgi+459, 202, 20
Po ust. 1024posłówgi-69, 565, 47
27IDgi-103, 564, 12
Ust.1128IDgi-112, 554, 13
12GUE/NGLgi-59, 562, 57
13GUE/NGLgi-46, 618, 16
ust.pierwotny tekstgp
1/gi+440, 211, 29
2/gi+420, 200, 61
3/gi+487, 182, 12
Po ust. 1129IDgi-100, 569, 10
Ust.12ust.pierwotny tekstgp
1/gi+572, 78, 31
2/gi+490, 64, 127
Po ust. 1314GUE/NGLgi-81, 538, 59
15GUE/NGLgi-56, 545, 80
16GUE/NGLgi-165, 467, 48
Ust.1417GUE/NGLgi-112, 454, 115
ust.pierwotny tekstgp
1/gi+523, 80, 74
2/gi+501, 112, 64
Po ust. 1430IDgi-97, 560, 22
31IDgi-125, 535, 18
Ust.1518GUE/NGLgi-91, 478, 112
ust.pierwotny tekstgp
1/gi+526, 121, 34
2/gi+571, 101, 9
Po ust. 1519GUE/NGLgi-125, 510, 46
Ust.16ust.pierwotny tekstgi+488, 140, 52
Ust.1732IDgi-106, 565, 8
Ust.19ust.pierwotny tekstgp
1/gi+552, 55, 74
2/gi+488, 116, 77
Po ust. 1920GUE/NGLgi-60, 538, 83
33IDgi-109, 560, 10
Ust.2034IDgi-102, 571, 6
Po ust. 2035IDgi-97, 569, 13
Ust.2321GUE/NGLgi-188, 485, 8
Ust.24ust.pierwotny tekstgi+578, 52, 51
Po ust. 2422GUE/NGLgi-108, 484, 89
23GUE/NGLgi-139, 419, 123
Ust.26ust.pierwotny tekstgp
1/gi+620, 20, 41
2/gi+595, 40, 46
Po motywie C1GUE/NGLgi-58, 562, 61
Rezolucja (całość tekstu)gi+465, 150, 67
Projekt rezolucji B9-0230/2020
(ECR)
Rezolucja (całość tekstu)gi
Wnioski o głosowanie odrębne
ID:ust.15, 16, 24
Renewust.10, 11, 12
Wnioski o głosowanie podzielone
GUE/NGL:
Ust.9
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „podkreśla, że mechanizm ten, aby był skuteczny, musi być uruchamiany odwróconą kwalifikowaną większością głosów;”
część drugate słowa
Ust.14
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „zarządzaniem granicami”, „Fundusz Zintegrowanego Zarządzania Granicami” i „Europejski Fundusz Obronny”
część drugate słowa
Ust.15
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słowa: „stopniowego”
część drugato słowo
ID:
Ust.1
część pierwsza„opłakuje ofiary koronawirusa i oddaje hołd wszystkim pracownikom walczącym z pandemią;”
część druga„uważa, że w tak bezprecedensowych i wyjątkowych okolicznościach ludność w UE jest zobowiązana jako wspólnota do solidarności;”
Ust.5
część pierwsza„uważa, że szefowie państw i rządów UE nie zdołali rozwiązać problemu planu spłaty w ramach instrumentu na rzecz odbudowy; przypomina, że istnieją tylko trzy możliwości, aby to uczynić: dalsze cięcia w programach mających wartość dodaną dla UE do 2058 r., zwiększenie wkładu państw członkowskich lub utworzenie nowych zasobów własnych;”
część druga„uważa, że jedynie utworzenie nowych zasobów własnych może pomóc w spłacie zadłużenia UE, a jednocześnie ocalić budżet UE i złagodzić presję fiskalną wywieraną na budżety krajowe i obywateli europejskich; przypomina, że utworzenie nowych zasobów własnych jest jedyną metodą spłaty, którą Parlament może zaakceptować;”
Ust.12
część pierwsza„podtrzymuje swoje zdecydowane stanowisko popierające jak najszybsze całkowite zniesienie wszystkich rabatów i mechanizmów korekty; ubolewa, że Rada Europejska nie tylko utrzymała, ale wręcz zwiększyła rabaty na korzyść niektórych państw członkowskich;”
część druga„potwierdza swoje stanowisko dotyczące kosztów poboru należności celnych, które należy ustalić na poziomie 10 %, tj. w wysokości pierwotnej stawki;”
Ust.26
część pierwsza„uważa jednak, że wszelkie porozumienie polityczne w sprawie kolejnych WRF należy osiągnąć najpóźniej do końca października, aby nie zagrozić sprawnemu uruchomieniu nowych programów od 1 stycznia 2021 r.; przypomina, że jeśli nowe WRF nie zostaną przyjęte na czas, w art. 312 ust. 4 TFUE przewidziano tymczasowe przedłużenie obowiązywania pułapu i innych przepisów z ostatniego roku obowiązywania obecnych ram;”
część druga„podkreśla, że zarówno z prawnego, jak i politycznego punktu widzenia plan awaryjny dotyczący WRF jest w pełni zgodny z planem odbudowy i przyjęciem programów związanych z nowymi WRF;”
Renew:
Ust.19
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „ubolewa z powodu poważnych cięć komponentów dotacji, które zaburzają równowagę między dotacjami i pożyczkami oraz osłabią wysiłki na rzecz odbudowy gospodarki, w szczególności anulowania innowacyjnych programów, takich jak instrument wsparcia wypłacalności; uważa, że cięcia te zmniejszą potencjał instrumentu i jego transformacyjny wpływ na gospodarkę; ubolewa, że ponownie niektóre państwa członkowskie negocjowały w duchu operacyjnych sald budżetowych, z całkowitym pominięciem ogólnych korzyści wynikających z członkostwa w jednolitym rynku i ogólnie w UE;”
część drugate słowa
GUE/NGL, ID:
Ust.2
część pierwsza„wyraża zadowolenie, że szefowie państw i rządów UE przyjęli Fundusz Odbudowy w celu pobudzenia gospodarki, co Parlament Europejski zaproponował w maju; stwierdza, że utworzenie instrumentu na rzecz odbudowy”
część drugastanowi historyczny krok dla UE;”
część trzecia„ubolewa jednak nad zmniejszeniem w ostatecznym porozumieniu składnika dotacyjnego;”
część czwarta„przypomina, że podstawa prawna wybrana do utworzenia instrumentu na rzecz odbudowy nie przewiduje oficjalnej roli dla wyłonionych w wyborach członków Parlamentu Europejskiego;”
Ust.11
część pierwsza„podkreśla zatem, że reforma powinna obejmować koszyk nowych zasobów własnych, które muszą wpływać do budżetu Unii od 1 stycznia 2021 r.; podkreśla, że wkład związany z tworzywami sztucznymi stanowi jedynie pierwszy, częściowy krok w kierunku zaspokojenia tego oczekiwania Parlamentu; zamierza wynegocjować prawnie wiążący harmonogram, który zostanie uzgodniony przez władzę budżetową, w celu wprowadzenia w pierwszej połowie kolejnych WRF dodatkowych nowych zasobów własnych, takich jak unijny system handlu uprawnieniami do emisji (oraz przychody uzyskane w związku z przyszłym rozszerzeniem), mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2, podatek cyfrowy, podatek od transakcji finansowych i wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych;” z wyjątkiem słów: „takich jak unijny system handlu uprawnieniami do emisji (oraz przychody uzyskane w związku z przyszłym rozszerzeniem),”
część drugate słowa
część trzecia„apeluje o wykorzystanie śródokresowej rewizji WRF do dodania w razie konieczności w drugiej połowie WRF na lata 2021–2027 dodatkowych zasobów własnych, aby zapewnić osiągnięcie założonego celu do końca obowiązywania WRF na lata 2021–2027;”
Ostatnia aktualizacja: 3 listopada 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności