Показалец 
Протокол
XML 98kPDF 252kWORD 70k
Четвъртък, 23 юли 2020 г. - Брюксел
1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Съобщение на председателството
 4.Ред на работа
 5.Одобряване на протоколите от предишни заседания
 6.Състав на Парламента
 7.Състав на комисиите и делегациите
 8.Заключения от извънредното заседание на Европейския съвет на 17-21 юли 2020 г. (разискване)
 9.Първо гласуване
 10.Заключения от извънредното заседание на Европейския съвет на 17-21 юли 2020 г. (продължeние на разискването)
 11.Възобновяване на заседанието
 12.Обявяване на резултатите от гласуването
 13.Възобновяване на заседанието
 14.Второ гласуване
 15.Възобновяване на заседанието
 16.Обявяване на резултатите от гласуването
 17.Обяснения на вот
 18.Поправки на вот и намерения за гласуване
 19.Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността)
 20.Внесени документи
 21.Промени в сезирането на комисии (член 56 от Правилника за дейността)
 22.Асоциирани комисии (член 57 от Правилника за дейността)
 23.Решения за прилагане на процедурата на съвместни заседания на комисии (член 58 от Правилника за дейността)
 24.Одобряване на протокола от настоящата сесия и предаване на приетите текстове
 25.График на следващите заседания
 26.Закриване на заседанието
 27.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David Maria SASSOLI
Председател

1. Възобновяване на сесията

Сесията, прекъсната в петък, 10 юли 2020 г., беше възобновена.


2. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.33 ч.


3. Съобщение на председателството

Председателят съобщи, че вследствие на заключенията от извънредното заседание на Европейския съвет на 17 - 21 юли 2020 г., след съгласуване с Председателския съвет и в съответствие с член 154, параграф 4 от Правилника за дейността, е решил да свика извънредна сесия днес от 9,30 до 17,30 ч., за да може Парламентът да проведе разискване и да изрази своята позиция относно плана за възстановяване и многогодишната финансова рамка за периода 2021 - 2027 г.


4. Ред на работа

Програмата на разискването, заедно с реда на гласуване, беше изпратена по електронна поща.

Не се предлага никаква промяна.

С това редът на работа е определен.


5. Одобряване на протоколите от предишни заседания

Протоколите от заседанията на 8 юли 2020 г., 9 юли 2020 г. и 10 юли 2020 г. са одобрени.


6. Състав на Парламента

Германските компетентни органи уведомяват за назначаването на Manuela Ripa като член на Европейския парламент, на мястото на Klaus Buchner, считано от 16 юли 2020 г.

Вследствие на решението на Съда на Европейския съюз от 19 декември 2019 г. и като взе предвид решението на Централната избирателна комисия (Испания) от 3 януари 2020 г. и решението на Върховния съд на Испания от 9 януари 2020 г., Парламентът отбелязва избора на Jordi Solé i Ferrando за член на ЕП, считано от 3 януари 2020 г., на мястото на Oriol Junqueras i Vies, чието място беше обявено за свободно, считано от 3 януари 2020 г.

Парламентът отбелязва техния избор.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на техните пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Manuela Ripa и Jordi Solé i Ferrando заемат своите места в Парламента и неговите органи и се ползват с всички произтичащи от това права, при условие че са подали предварително писмена декларация, че не заемат длъжности, несъвместими с положението на член на Европейския парламент.


7. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групата Verts/ALE следните решения за промяна на състава на комисиите и делегациите:

комисия ITRE: Manuela Ripa

подкомисия SEDE: Manuela Ripa

Тези решения влизат в сила днес.


8. Заключения от извънредното заседание на Европейския съвет на 17-21 юли 2020 г. (разискване)

Изявления на Европейския съвет и на Комисията: Заключения от извънредното заседание на Европейския съвет на 17-21 юли 2020 г. (2020/2732(RSP))

Преди разискването се изказа Manfred Weber относно положението в района на Средиземноморието и отношенията между ЕС и Турция.

Charles Michel (председател на Европейския съвет) и Ursula von der Leyen (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Manfred Weber, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, Dacian Cioloş, от името на групата Renew, Nicolas Bay, от името на групата ID, и Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE.

(Продължаване на разискването: точка 10 от протокола от 23.7.2020 г)


9. Първо гласуване

Парламентът пристъпи към гласуване във връзка с измененията по предложението за резолюция B9-0229/2020: Заключения от извънредното заседание на Европейския съвет на 17-21 юли 2020 г.

Гласуването ще продължи до 11,45 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в 13,30 ч.


10. Заключения от извънредното заседание на Европейския съвет на 17-21 юли 2020 г. (продължeние на разискването)

Изявления на Европейския съвет и на Комисията: Заключения от извънредното заседание на Европейския съвет на 17-21 юли 2020 г. (2020/2732(RSP))

(Начало на разискванията: точка 8 от протокола от 23.7.2020 г)

Изказаха се Roberts Zīle, от името на групата ECR, Martin Schirdewan, от името на групата GUE/NGL, Dino Giarrusso, независим член на ЕП, Siegfried Mureşan, Simona Bonafè и Luis Garicano.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се Marco Campomenosi, Rasmus Andresen, Johan Van Overtveldt, José Gusmão, Carles Puigdemont i Casamajó, Esther de Lange, Margarida Marques, Valérie Hayer, Jaak Madison, Bas Eickhout, Bogdan Rzońca, Younous Omarjee, Isabella Adinolfi, Daniel Caspary, Tiemo Wölken, Moritz Körner, Gunnar Beck, Petra De Sutter, Derk Jan Eppink, Clare Daly, Clara Ponsatí Obiols, Andrzej Halicki, Eider Gardiazabal Rubial, Guy Verhofstadt, Georg Mayer, Henrike Hahn, Peter Lundgren, Marc Botenga, Fabio Massimo Castaldo, József Szájer, също така и за организацията на сесиите за гласуване (председателят направи уточнения), Jonás Fernández, Stéphane Séjourné, Tom Vandendriessche, Tilly Metz, Carlo Fidanza, Rosa Estaràs Ferragut, Kati Piri, Katalin Cseh, Hélène Laporte, David Cormand, Ангел Джамбазки, François-Xavier Bellamy, Marek Belka, Nicola Beer, Antonio Maria Rinaldi и Helmut Geuking.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David Maria SASSOLI
Председател

Изказа се Charles Michel (председател на Европейския съвет).

Изказаха се Paulo Rangel, Heléne Fritzon, Dragoș Pîslaru, Kosma Złotowski, Kris Peeters, Agnes Jongerius, Ondřej Knotek, Karlo Ressler, Pierre Larrouturou, Sophia in 't Veld, Андрей Новаков, Javi López, Lídia Pereira, Udo Bullmann, Othmar Karas, Marc Angel, Maria Spyraki и Patrizia Toia.

Изказа се Johannes Hahn (член на Комисията).

Председателят благодари на членовете и на службите на Парламента за техните изключителни усилия през последните трудни месеци, които допринесоха за доброто функциониране на Съюза.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Manfred Weber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Jan Olbrycht и José Manuel Fernandes, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez, Simona Bonafè, Eric Andrieu, Biljana Borzan и Margarida Marques, от името на групата S&D, Dacian Cioloş, Luis Garicano, Valérie Hayer и Moritz Körner, от името на групата Renew, Ska Keller, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun и Rasmus Andresen, от името на групата Verts/ALE, Manon Aubry, Martin Schirdewan, Dimitrios Papadimoulis и José Gusmão, от името на групата GUE/NGL, относно заключенията на извънредното заседание на Европейския съвет на 17 – 21 юни 2020 г. (2020/2732(RSP)) (B9-0229/2020);

—   Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto и Roberts Zīle, от името на групата ECR, относно заключенията на извънредното заседание на Европейския съвет на 17 – 21 юни 2020 г. (2020/2732(RSP)) (B9-0230/2020).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12 от протокола от 23.7.2020 г (изменения), точка 16 от протокола от 23.7.2020 г (окончателно гласуване)

(Заседанието беше прекъснато в 12.55 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

11. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 13.32 ч.


12. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването във връзка с измененията относно:

Заключения от извънредното заседание на Европейския съвет на 17-21 юли 2020 г.
Предложение за резолюция B9-0229/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0206)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

(Заседанието беше прекъснато в 13.36 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Katarina BARLEY
Заместник-председател

13. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 14.29 ч.


14. Второ гласуване

Парламентът пристъпи към окончателното гласуване на предложението за резолюция B9-0229/2020: Заключения от извънредното заседание на Европейския съвет на 17-21 юли 2020 г.

Гласуването ще продължи до 15,45 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в 17,30 ч.

(Заседанието е прекъснато в 14.30 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David Maria SASSOLI
Председател

15. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 17.32 ч.


16. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от окончателното гласуване:

Заключения от извънредното заседание на Европейския съвет на 17-21 юли 2020 г.
Предложение за резолюция B9-0229/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0206)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

(Предложението за резолюция B9-0230/2020 отпада.)


17. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 194 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на интернет сайта на Парламента.

По изключение ще се приемат обяснения на вот от максимум 400 думи.


18. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вот и намеренията за гласуване се включват в документа „Резултати от поименните гласувания“, който е приложен към протокола от заседанието и се намира на интернет сайта на Парламента. Те се публикуват единствено за сведение и с нищо не променят резултата от гласуването, обявен в пленарната зала.

Документът се актуализира редовно за максимален период от две седмици след месечната парламентарна сесия.

След изтичането на този срок достъпът до списъка с поправките на вот и намеренията за гласуване се преустановява с оглед на неговия превод и публикуване в Официален вестник на ЕС.


19. Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на националните и нетните тавани за директни плащания за някои държави членки за календарната 2020 година (C(2020)04552 - 2020/2716(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване - 10 юли 2020 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 658/2014 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с адаптирането спрямо процента на инфлация на размера на таксите, дължими на Европейската агенция по лекарствата за извършване на дейности по фармакологична бдителност по отношение на лекарствените продукти за хуманна употреба (C(2020)04635 - 2020/2725(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване - 14 юли 2020 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета чрез определяне на броя и наименованията на променливите за областта за статистически цели „Използване на информационни и комуникационни технологии“ за референтната 2021 година (C(2020)04670 - 2020/2727(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване - 14 юли 2020 г.

Разглеждане в комисия: водеща: EMPL

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на внасянето и освобождаването на обезпечения при управлението на тарифните квоти според хронологичния ред на подаване на заявленията (C(2020)04688 - 2020/2724(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване - 14 юли 2020 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 273/2004 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 111/2005 на Съвета с оглед на добавянето на някои прекурсори на наркотични вещества в описа на включените в списък вещества (C(2020)04691 - 2020/2728(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване - 14 юли 2020 г.

Разглеждане в комисия: водеща: LIBE

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложението към Регламент (ЕС) 2019/452 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 година за създаване на рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Съюза (C(2020)04721 - 2020/2718(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване - 13 юли 2020 г.

Разглеждане в комисия: водеща: INTA, ITRE (член 57 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на таксите, начислявани от Европейския орган за ценни книжа и пазари на централни контрагенти, установени в трети държави (C(2020)04891 - 2020/2720(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване - 14 юли 2020 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на критериите, които Европейският орган за ценни книжа и пазари следва да вземе предвид, за да определи дали даден централен контрагент, установен в трета държава, има системно значение или е вероятно да придобие системно значение за финансовата стабилност на Съюза или на една или повече от неговите държави членки (C(2020)04892 - 2020/2726(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване - 14 юли 2020 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на минималните елементи, подлежащи на оценка от Европейския орган за ценни книжа и пазари при разглеждането на искания на ЦК от трети държави за съпоставимо спазване на изискванията, и реда и условията за извършване на тази оценка (C(2020)04895 - 2020/2729(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване - 14 юли 2020 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON


20. Внесени документи

Внесени са следните документи:

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на процедурата за отмяна на бюджетни кредити (COM(2020)0309 - C9-0202/2020 - 2020/0140(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

BUDG

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на Конвенцията за укрепване на Междуамериканската комисия за тропическа риба тон, и за изменение на Регламент (ЕO) № 520/2007 на Съвета (COM(2020)0308 - C9-0203/2020 – 2020/0139(COD))

В съответствие с член 145, параграф 1 от Правилника за дейността, председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

ENVI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно презграничните плащания в рамките на Съюза (кодифициран текст) (COM(2020)0323 - C9-0204/2020 – 2020/0145(COD))

В съответствие с член 145, параграф 1 от Правилника за дейността, председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

- Решение на Съвета за сключване на Споразумението за безопасност на гражданското въздухоплаване между Европейския съюз и Япония (09292/2020 - C9-0205/2020 - 2019/0275(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN


21. Промени в сезирането на комисии (член 56 от Правилника за дейността)

комисия FEMM

- Създаване на програмата InvestEU (COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: BUDG, ECON
подпомагаща: EMPL, REGI, CULT, FEMM, ENVI (член 57 от Правилника за дейността), ITRE (член 57 от Правилника за дейността), TRAN (член 57 от Правилника за дейността)

- Създаване на програма за действията на Съюза в областта на здравето за периода 2021 – 2027 г. и за отмяна на Регламент (ЕС) № 282/2014 (програма „ЕС в подкрепа на здравето“) (COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: BUDG, EMPL, ITRE, IMCO, FEMM

комисии FEMM, CONT

- Създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост (COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: BUDG, ECON
подпомагаща: CONT, IMCO, REGI, FEMM, EMPL (член 57 от Правилника за дейността), ENVI (член 57 от Правилника за дейността), ITRE (член 57 от Правилника за дейността), TRAN (член 57 от Правилника за дейността)

комисия LIBE

- Изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на извънредните допълнителни средства и уредбата за изпълнението на цел „Инвестиции за растеж и работни места“ в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU) (COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: REGI
подпомагаща: BUDG, CONT, ENVI, ITRE, TRAN, CULT, LIBE, EMPL (член 57 от Правилника за дейността)

комисия JURI

- Изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза (COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: AFET, BUDG, REGI, JURI (член 40 от Правилника за дейността), DEVE (член 57 от Правилника за дейността)


22. Асоциирани комисии (член 57 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 22 юли 2020 г.)

комисии BUDG, ECON

- Създаване на програмата InvestEU (COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD))
(подпомагаща: EMPL, ENVI (член 57 от Правилника за дейността), ITRE (член 57 от Правилника за дейността), TRAN (член 57 от Правилника за дейността), REGI, CULT, FEMM)

- Изменение на Регламент (ЕС) 2015/1017 по отношение на създаването на Инструмент за подкрепа на платежоспособността (COM(2020)0404 - C9-0156/2020 - 2020/0106(COD))
(подпомагаща: CONT, EMPL, ENVI (член 57 от Правилника за дейността), ITRE (член 57 от Правилника за дейността), IMCO, TRAN (член 57 от Правилника за дейността), REGI)

- Създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост (COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD))
(подпомагаща: CONT, EMPL (член 57 от Правилника за дейността), ENVI (член 57 от Правилника за дейността), ITRE (член 57 от Правилника за дейността), IMCO, TRAN (член 57 от Правилника за дейността), REGI, FEMM)

комисия ENVI

- Изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза (COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD))
(подпомагаща: AFET, DEVE (член 57 от Правилника за дейността), BUDG, REGI, JURI)

комисия REGI

- Изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на извънредните допълнителни средства и уредбата за изпълнението на цел „Инвестиции за растеж и работни места“ в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU) (COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD))
(подпомагаща: BUDG, CONT, EMPL (член 57 от Правилника за дейността), ENVI, ITRE, TRAN, CULT, LIBE)


23. Решения за прилагане на процедурата на съвместни заседания на комисии (член 58 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 22 юли 2020 г.)

- Създаване на програмата InvestEU (COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD))
комисии: BUDG, ECON
(подпомагаща: EMPL, ENVI (член 57 от Правилника за дейността), ITRE (член 57 от Правилника за дейността), TRAN (член 57 от Правилника за дейността), REGI, CULT, FEMM)

- Изменение на Регламент (ЕС) 2017/1601 за създаване на Европейски фонд за устойчиво развитие (ЕФУР), гаранция от ЕФУР и Гаранционен фонд на ЕФУР (COM(2020)0407 - C9-0147/2020 - 2020/0107(COD))
комисии: AFET, DEVE, BUDG
(подпомагаща: CONT)

- Изменение на Регламент (ЕС) 2015/1017 по отношение на създаването на Инструмент за подкрепа на платежоспособността (COM(2020)0404 - C9-0156/2020 - 2020/0106(COD))
комисии: BUDG, ECON
(подпомагаща: CONT, EMPL, ENVI (член 57 от Правилника за дейността), ITRE (член 57 от Правилника за дейността), IMCO, TRAN (член 57 от Правилника за дейността), REGI)

- Създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост (COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD))
комисии: BUDG, ECON
(подпомагаща: CONT, EMPL (член 57 от Правилника за дейността), ENVI (член 57 от Правилника за дейността), ITRE (член 57 от Правилника за дейността), IMCO, TRAN (член 57 от Правилника за дейността), REGI, FEMM)

- Създаване на инструмент за техническа подкрепа (COM(2020)0409 - C9-0148/2020 - 2020/0103(COD))
комисии: BUDG, ECON
(подпомагаща: EMPL, ENVI, ITRE, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, FEMM)

- Механизъм за отпускане на заеми в публичния сектор в рамките на Механизма за справедлив преход (COM(2020)0453 - C9-0153/2020 - 2020/0100(COD))
комисии: BUDG, ECON
(подпомагаща: EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI)


24. Одобряване на протокола от настоящата сесия и предаване на приетите текстове

В съответствие с член 202, параграф 3 от Правилника за дейността протоколът от настоящото заседание ще бъде представен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента резолюцията, приета по време на настоящата сесия, ще бъде предадена на получателите ѝ.


25. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят в периода от 14 септември 2020 г. до 17 септември 2020 г.


26. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 17.33 ч.


27. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Генерален секретар

Председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adinolfi Isabella, Andresen Rasmus, Angel Marc, Ansip Andrus, Arena Maria, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Băsescu Traian, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Bizzotto Mara, Bonafè Simona, Botenga Marc, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Bullmann Udo, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cormand David, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Daly Clare, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Meo Salvatore, De Sutter Petra, Doleschal Christian, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Джамбазки Ангел, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Estaràs Ferragut Rosa, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gálvez Muñoz Lina, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Griset Catherine, Groothuis Bart, Gusmão José, Hahn Henrike, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hayer Valérie, Heinäluoma Eero, Herzberger-Fofana Pierrette, Hlaváček Martin, Христов Иво, Hübner Danuta Maria, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jongerius Agnes, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Keller Fabienne, Keller Ska, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kopacz Ewa, Körner Moritz, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Limmer Sylvia, López Javi, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Manders Antonius, Marques Margarida, Martusciello Fulvio, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Metz Tilly, Miller Leszek, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Новаков Андрей, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pieper Markus, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pîslaru Dragoș, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Puigdemont i Casamajó Carles, Rangel Paulo, Reil Guido, Ressler Karlo, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Schirdewan Martin, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tax Vera, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tovaglieri Isabella, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Voss Axel, Weimers Charlie, Wieland Rainer, Wiseler-Lima Isabel, Wölken Tiemo, Йончева Елена, Zacharopoulou Chrysoula, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma

Извинени:

Mebarek Nora, Søgaard-Lidell Linea

Във връзка с пандемията от COVID-19 беше въведена система за дистанционно гласуване (вж. Решение на Бюрото от 20 март 2020 г. за допълнение на неговото решение от 3 май 2004 г. относно Правилника относно гласуването). Имената на участвалите в гласуването членове на ЕП са посочени в документа „Резултати от поименните гласувания“, приложен към настоящия протокол от заседанието и на разположение на интернет сайта на Парламента.

Последно осъвременяване: 8 април 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност