Seznam 
Zápis
XML 83kPDF 234kWORD 68k
Čtvrtek, 23. července 2020 - Brusel
1.Pokračování zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Sdělení předsednictví
 4.Plán práce
 5.Schválení zápisů z předchozích denních zasedání
 6.Složení Parlamentu
 7.Členství ve výborech a v delegacích
 8.Závěry mimořádného zasedání Evropské rady konaného ve dnech 17.–21. července 2020 (rozprava)
 9.První hlasování
 10.Závěry mimořádného zasedání Evropské rady konaného ve dnech 17.–21. července 2020 (pokračování rozpravy)
 11.Pokračování denního zasedání
 12.Oznámení výsledků hlasování
 13.Pokračování denního zasedání
 14.Druhé hlasování
 15.Pokračování denního zasedání
 16.Oznámení výsledků hlasování
 17.Vysvětlení hlasování
 18.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 19.Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 2 jednacího řádu)
 20.Předložení dokumentů
 21.Změny v postoupení výborům (článek 56 jednacího řádu)
 22.Postup s přidruženými výbory (článek 57 jednacího řádu)
 23.Rozhodnutí o uplatnění postupu společných schůzí výborů (článek 58 jednacího řádu)
 24.Schválení zápisu z tohoto denního zasedání a předání přijatých textů
 25.Termín příštího dílčího zasedání
 26.Ukončení denního zasedání
 27.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: David Maria SASSOLI
předseda

1. Pokračování zasedání

Zasedání, které bylo přerušeno v pátek 10. července 2020, pokračuje.


2. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:33.


3. Sdělení předsednictví

Předseda oznámil, že v návaznosti na závěry mimořádného zasedání Evropské rady konaného ve dnech 17.–21. července 2020 rozhodl se souhlasem Konference předsedů a v souladu s čl. 154 odst. 4 jednacího řádu o svolání dnešního mimořádného zasedání v době od 9:30 do 17:30, aby Parlament mohl uspořádat rozpravu a vyjádřit svůj postoj k plánu na podporu oživení a víceletému finančnímu rámci na období 2021–2027.


4. Plán práce

Program rozpravy a pořadí hlasování byl rozeslán elektronickou poštou.

Nebyla navržena žádná změna.

Plán práce byl tímto schválen.


5. Schválení zápisů z předchozích denních zasedání

Zápisy z denních zasedání konaných ve dnech 8. července 2020, 9. července 2020 a 10. července 2020 byly schváleny.


6. Složení Parlamentu

Příslušné německé orgány oznámily Evropskému parlamentu, že Manuela Ripa, kterou je nahrazen Klaus Buchner, byla s platností od 16. července 2020 zvolena poslankyní Parlamentu.

V návaznosti na rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 19. prosince 2019 a s přihlédnutím k rozhodnutí španělské Ústřední volební komise ze dne 3. ledna 2020 a k rozhodnutí španělského Nejvyššího soudu ze dne 9. ledna 2020 vzal Parlament na vědomí, že Jordi Solé i Ferrando byl s platností od 3. ledna 2020 zvolen poslancem Parlamentu a nahrazuje se jím Oriol Junqueras i Vies, jehož mandát byl prohlášen za uvolněný ode dne 3. ledna 2020.

Parlament vzal jejich zvolení na vědomí.

Dokud nejsou ověřeny jejich pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedají Manuela Ripa a Jordi Solé i Ferrando v Parlamentu a jeho orgánech a požívají všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinili prohlášení, že nezastávají funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.


7. Členství ve výborech a v delegacích

Předseda obdržel od skupiny Verts/ALE tato rozhodnutí, kterými se mění členství ve výborech a delegacích:

výbor ITRE: Manuela Ripa

podvýbor SEDE: Manuela Ripa

Tato rozhodnutí nabývají účinnosti dnešním dnem.


8. Závěry mimořádného zasedání Evropské rady konaného ve dnech 17.–21. července 2020 (rozprava)

Prohlášení Evropské rady a Komise: Závěry mimořádného zasedání Evropské rady konaného ve dnech 17.–21. července 2020 (2020/2732(RSP))

Před rozpravou vystoupil Manfred Weber k situaci ve Středomoří a vztahům mezi EU a Tureckem.

Charles Michel (předseda Evropské rady) a Ursula von der Leyen (předsedkyně Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Iratxe García Pérez za skupinu S&D, Dacian Cioloş za skupinu Renew, Nicolas Bay za skupinu ID, a Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE.

(Pokračování rozpravy: bod 10 zápisu ze dne 23.7.2020)


9. První hlasování

Parlament hlasuje o pozměňovacích návrzích k návrhu usnesení B9-0229/2020: Závěry mimořádného zasedání Evropské rady konaného ve dnech 17.–21. července 2020.

Hlasovat je možné do11:45.

Hlasování začalo.

Výsledky hlasování budou oznámeny ve13:30.


10. Závěry mimořádného zasedání Evropské rady konaného ve dnech 17.–21. července 2020 (pokračování rozpravy)

Prohlášení Evropské rady a Komise: Závěry mimořádného zasedání Evropské rady konaného ve dnech 17.–21. července 2020 (2020/2732(RSP))

(Začátek rozpravy: bod 8 zápisu ze dne 23.7.2020)

Vystoupili: Roberts Zīle za skupinu ECR, Martin Schirdewan za skupinu GUE/NGL, Dino Giarrusso – nezařazený poslanec, Siegfried Mureşan, Simona Bonafè a Luis Garicano.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Marco Campomenosi, Rasmus Andresen, Johan Van Overtveldt, José Gusmão, Carles Puigdemont i Casamajó, Esther de Lange, Margarida Marques, Valérie Hayer, Jaak Madison, Bas Eickhout, Bogdan Rzońca, Younous Omarjee, Isabella Adinolfi, Daniel Caspary, Tiemo Wölken, Moritz Körner, Gunnar Beck, Petra De Sutter, Derk Jan Eppink, Clare Daly, Clara Ponsatí Obiols, Andrzej Halicki, Eider Gardiazabal Rubial, Guy Verhofstadt, Georg Mayer, Henrike Hahn, Peter Lundgren, Marc Botenga, Fabio Massimo Castaldo, József Szájer, rovněž k organizaci hlasování (předsedkyně poskytla upřesnění), Jonás Fernández, Stéphane Séjourné, Tom Vandendriessche, Tilly Metz, Carlo Fidanza, Rosa Estaràs Ferragut, Kati Piri, Katalin Cseh, Hélène Laporte, David Cormand, Angel Dzhambazki, François-Xavier Bellamy, Marek Belka, Nicola Beer, Antonio Maria Rinaldi a Helmut Geuking.

PŘEDSEDNICTVÍ: David Maria SASSOLI
předseda

Vystoupil Charles Michel (předseda Evropské rady).

Vystoupili: Paulo Rangel, Heléne Fritzon, Dragoş Pîslaru, Kosma Złotowski, Kris Peeters, Agnes Jongerius, Ondřej Knotek, Karlo Ressler, Pierre Larrouturou, Sophia in 't Veld, Andrey Novakov, Javi López, Lídia Pereira, Udo Bullmann, Othmar Karas, Marc Angel, Maria Spyraki a Patrizia Toia.

Vystoupil Johannes Hahn (člen Komise).

Předseda poděkoval poslancům a útvarům Parlamentu za mimořádné úsilí, které vyvinuli během posledních obtížných měsíců, čímž přispěli k řádnému fungování Unie.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Manfred Weber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Jan Olbrycht a José Manuel Fernandes za skupinu PPE, Iratxe García Pérez, Simona Bonafè, Eric Andrieu, Biljana Borzan a Margarida Marques za skupinu S&D, Dacian Cioloş, Luis Garicano, Valérie Hayer a Moritz Körner za skupinu Renew, Ska Keller, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun a Rasmus Andresen za skupinu Verts/ALE, Manon Aubry, Martin Schirdewan, Dimitrios Papadimoulis a José Gusmão za skupinu GUE/NGL o závěrech mimořádného zasedání Evropské rady konaného ve dnech 17.–21. července 2020 (2020/2732(RSP)) (B9-0229/2020);

—   Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto a Roberts Zīle za skupinu ECR o závěrech mimořádného zasedání Evropské rady konaného ve dnech 17.–21. července 2020 (2020/2732(RSP)) (B9-0230/2020).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 12 zápisu ze dne 23.7.2020 (pozměňovací návrhy), bod 16 zápisu ze dne 23.7.2020 (konečné hlasování)

(Denní zasedání bylo přerušeno ve 12:55.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

11. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo ve 13:32.


12. Oznámení výsledků hlasování

Předseda oznámil výsledky hlasování o pozměňovacích návrzích:

Závěry mimořádného zasedání Evropské rady konaného ve dnech 17.–21. července 2020
Návrh usnesení B9-0229/2020

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0206)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 1)

(Denní zasedání bylo přerušeno ve 13:36.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Katarina BARLEY
místopředsedkyně

13. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo ve 14:29.


14. Druhé hlasování

Parlament přistoupil ke konečnému hlasování o návrhu usnesení B9-0229/2020: Závěry mimořádného zasedání Evropské rady konaného ve dnech 17.–21. července 2020

Hlasovat je možné do15:45.

Hlasování začalo.

Výsledky hlasování budou oznámeny v 17:30.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 14:30.)


PŘEDSEDNICTVÍ: David Maria SASSOLI
předseda

15. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 17:32.


16. Oznámení výsledků hlasování

Předseda přečetl výsledky konečného hlasování:

Závěry mimořádného zasedání Evropské rady konaného ve dnech 17.–21. července 2020
Návrh usnesení B9-0229/2020

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0206)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 1)

(Návrh usnesení B9-0230/2020 se nebere v potaz.)


17. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 194 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Výjimečně bude možno podat písemná vysvětlení hlasování obsahující nejvýše 400 slov.


18. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny v dokumentu „Výsledky jmenovitého hlasování“, který je přílohou zápisu a který je zveřejněn na internetových stránkách Parlamentu. Zveřejňují se pouze pro informaci a v žádném případě nemění výsledek hlasování, který byl oznámen na plenárním zasedání.

Dokument se pravidelně aktualizuje po dobu nejvýše dvou týdnů od posledního dne dílčího zasedání.

Po uplynutí této lhůty je seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


19. Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 2 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, pokud jde o vnitrostátní a čisté stropy pro přímé platby pro některé členské státy na kalendářní rok 2020 (C(2020)04552 - 2020/2716(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 10. července 2020

předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 658/2014, pokud jde o úpravu výše poplatků, které se platí Evropské agentuře pro léčivé přípravky za vykonávání činností souvisejících s farmakovigilancí humánních léčivých přípravků, podle míry inflace (C(2020)04635 - 2020/2725(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 14. července 2020

předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU), kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 stanovením počtu a názvů proměnných pro oblast využívání informačních a komunikačních technologií za rok 2021 (C(2020)04670 - 2020/2727(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 14. července 2020

předáno příslušnému výboru: EMPL

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňují nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o složení a uvolnění jistot v rámci správy celních kvót na základě časového pořadí podání žádostí (C(2020)04688 - 2020/2724(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 14. července 2020

předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 a nařízení Rady (ES) č. 111/2005, pokud jde o zařazení určitých prekursorů drog na seznam uvedených látek (C(2020)04691 - 2020/2728(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 14. července 2020

předáno příslušnému výboru: LIBE

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/452 ze dne 19. března 2019, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic směřujících do Unie (C(2020)04721 - 2020/2718(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 13. července 2020

předáno příslušnému výboru: INTA, ITRE (článek 57 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o poplatky účtované Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy ústředním protistranám usazeným v třetích zemích (C(2020)04891 - 2020/2720(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. od 14. července 2020

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o kritéria, která by orgán ESMA měl vzít v úvahu, aby mohl rozhodnout, zda ústřední protistrana usazená v třetí zemi je, nebo se pravděpodobně stane systémově významnou pro finanční stabilitu Unie nebo jednoho či více jejích členských států (C(2020)04892 - 2020/2726(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. od 14. července 2020

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o minimální prvky, jež má orgán ESMA posoudit při posuzování žádostí ústředních protistran z třetích zemí o srovnatelný soulad, a způsoby a podmínky tohoto posuzování (C(2020)04895 - 2020/2729(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. od 14. července 2020

předáno příslušnému výboru: ECON


20. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014, pokud jde o zrušení závazku (COM(2020)0309 - C9-0202/2020 – 2020/0140(COD))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

BUDG

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu zdrojů platná v oblasti Úmluvy Meziamerické komise pro tropické tuňáky a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 520/2007 (COM(2020)0308 - C9-0203/2020 – 2020/0139(COD))
V souladu s čl. 145 odst. 1 jednacího řádu bude předseda konzultovat tento návrh s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

ENVI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přeshraničních platbách v Unii (kodifikované znění) (COM(2020)0323 - C9-0204/2020 - 2020/0145(COD))
V souladu s čl. 145 odst. 1 jednacího řádu bude předseda konzultovat tento návrh s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o bezpečnosti civilního letectví mezi Evropskou unií a Japonskem (09292/2020 - C9-0205/2020 - 2019/0275(NLE))

předáno

příslušný výbor :

TRAN


21. Změny v postoupení výborům (článek 56 jednacího řádu)

výbor FEMM

- Zavedení Programu InvestEU (COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD))
předáno příslušnému výboru: BUDG, ECON
stanovisko: EMPL, REGI, CULT, FEMM, ENVI (článek 57 jednacího řádu), ITRE (článek 57 jednacího řádu), TRAN (článek 57 jednacího řádu)

- Zavedení programu činnosti Unie v oblasti zdraví na období 2021-2027 a zrušení nařízení (EU) č. 282/2014 (program „EU pro zdraví“) (COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD))
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: BUDG, EMPL, ITRE, IMCO, FEMM

výbory FEMM, CONT

- Zavedení facility na podporu oživení a odolnosti (COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD))
předáno příslušnému výboru: BUDG, ECON
stanovisko: CONT, IMCO, REGI, FEMM, EMPL (článek 57 jednacího řádu), ENVI (článek 57 jednacího řádu), ITRE (článek 57 jednacího řádu), TRAN (článek 57 jednacího řádu)

výbor LIBE

- Změna nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o mimořádné dodatečné zdroje a prováděcí pravidla v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost na poskytnutí pomoci za účelem podpory nápravy po krizi v souvislosti s pandemií COVID-19 a přípravy ekologického a digitálního oživení a obnovy odolnosti ekonomiky (REACT-EU) (COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD))
předáno příslušnému výboru: REGI
stanovisko: BUDG, CONT, ENVI, ITRE, TRAN, CULT, LIBE, EMPL (článek 57 jednacího řádu)

výbor JURI

- Změna rozhodnutí č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie (COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD))
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: AFET, BUDG, REGI, JURI (článek 40 jednacího řádu), DEVE (článek 57 jednacího řádu)


22. Postup s přidruženými výbory (článek 57 jednacího řádu)

(V návaznosti na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 22. července 2020)

výbory BUDG, ECON

- Zavedení Programu InvestEU (COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD))
(stanovisko: EMPL, ENVI (článek 57 jednacího řádu), ITRE (článek 57 jednacího řádu), TRAN (článek 57 jednacího řádu), REGI, CULT, FEMM)

- Změna nařízení (EU) 2015/1017, pokud jde o vytvoření nástroje na podporu platební schopnosti (COM(2020)0404 - C9-0156/2020 - 2020/0106(COD))
(stanovisko: CONT, EMPL, ENVI (článek 57 jednacího řádu), ITRE (článek 57 jednacího řádu), IMCO, TRAN (článek 57 jednacího řádu), REGI)

- Zavedení facility na podporu oživení a odolnosti (COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD))
(stanovisko: CONT, EMPL (článek 57 jednacího řádu), ENVI (článek 57 jednacího řádu), ITRE (článek 57 jednacího řádu), IMCO, TRAN (článek 57 jednacího řádu), REGI, FEMM)

výbor ENVI

- Změna rozhodnutí č. 1313/2013/EU omechanismu civilní ochrany Unie (COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD))
(stanovisko: AFET, DEVE (článek 57 jednacího řádu), BUDG, REGI, JURI (článek 40 jednacího řádu))

výbor REGI

- Změna nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o mimořádné dodatečné zdroje a prováděcí pravidla v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost na poskytnutí pomoci za účelem podpory nápravy po krizi v souvislosti s pandemií COVID-19 a přípravy ekologického a digitálního oživení a obnovy odolnosti ekonomiky (REACT-EU) (COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD))
(stanovisko: BUDG, CONT, EMPL (článek 57 jednacího řádu), ENVI, ITRE, TRAN, CULT, LIBE)


23. Rozhodnutí o uplatnění postupu společných schůzí výborů (článek 58 jednacího řádu)

(V návaznosti na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 22. července 2020)

- Zavedení Programu InvestEU (COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD))
výbory: BUDG, ECON
(stanovisko: EMPL, ENVI (článek 57 jednacího řádu), ITRE (článek 57 jednacího řádu), TRAN (článek 57 jednacího řádu), REGI, CULT, FEMM)

- Změna nařízení (EU) 2017/1601 o zřízení Evropského fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD), záruky EFSD a záručního fondu EFSD (COM(2020)0407 - C9-0147/2020 - 2020/0107(COD))
výbory: AFET, DEVE, BUDG
(stanovisko: CONT)

- Změna nařízení (EU) 2015/1017, pokud jde o vytvoření nástroje na podporu platební schopnosti (COM(2020)0404 - C9-0156/2020 - 2020/0106(COD))
výbory: BUDG, ECON
(stanovisko: CONT, EMPL, ENVI (článek 57 jednacího řádu), ITRE (článek 57 jednacího řádu), IMCO, TRAN (článek 57 jednacího řádu), REGI)

- Zavedení facility na podporu oživení a odolnosti (COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD))
výbory: BUDG, ECON
(stanovisko: CONT, EMPL (článek 57 jednacího řádu), ENVI (článek 57 jednacího řádu), ITRE (článek 57 jednacího řádu), IMCO, TRAN (článek 57 jednacího řádu), REGI, FEMM)

- Zavedení nástroje pro technickou podporu (COM(2020)0409 - C9-0148/2020 - 2020/0103(COD))
výbory: BUDG, ECON
(stanovisko: EMPL, ENVI, ITRE, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, FEMM)

- Úvěrový nástroj pro veřejný sektor v rámci mechanismu pro spravedlivou transformaci (COM(2020)0453 - C9-0153/2020 - 2020/0100(COD))
výbory: BUDG, ECON
(stanovisko: EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI)


24. Schválení zápisu z tohoto denního zasedání a předání přijatých textů

Podle čl. 202 odst. 3 jednacího řádu bude zápis z tohoto denního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu bude usnesení přijaté na tomto denním zasedání ihned předáno všem příjemcům.


25. Termín příštího dílčího zasedání

Příští zasedání se bude konat od 14. září 2020. do 17. září 2020.


26. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 17:33.


27. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adinolfi Isabella, Andresen Rasmus, Angel Marc, Ansip Andrus, Arena Maria, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Băsescu Traian, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Bizzotto Mara, Bonafè Simona, Botenga Marc, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Bullmann Udo, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cormand David, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Daly Clare, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Meo Salvatore, De Sutter Petra, Doleschal Christian, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Estaràs Ferragut Rosa, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gálvez Muñoz Lina, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Griset Catherine, Groothuis Bart, Gusmão José, Hahn Henrike, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hayer Valérie, Heinäluoma Eero, Herzberger-Fofana Pierrette, Hlaváček Martin, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jongerius Agnes, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Keller Fabienne, Keller Ska, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kopacz Ewa, Körner Moritz, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Limmer Sylvia, López Javi, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Manders Antonius, Marques Margarida, Martusciello Fulvio, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Metz Tilly, Miller Leszek, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Novakov Andrey, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pieper Markus, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pîslaru Dragoş, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Puigdemont i Casamajó Carles, Rangel Paulo, Reil Guido, Ressler Karlo, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Schirdewan Martin, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tax Vera, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tovaglieri Isabella, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Voss Axel, Weimers Charlie, Wieland Rainer, Wiseler-Lima Isabel, Wölken Tiemo, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma

Omluven/a:

Mebarek Nora, Søgaard-Lidell Linea

S ohledem na důvody související s pandemií COVID-19 byl zaveden alternativní systém elektronického hlasování (viz rozhodnutí předsednictva ze dne 20. března 2020, kterým se doplňuje jeho rozhodnutí ze dne 3. května 2004 o pravidlech pro hlasování). Jména poslanců, kteří se účastnili hlasování, jsou uvedena v dokumentu „Výsledky jmenovitého hlasování“, který je přílohou zápisu z denního zasedání a který je zveřejněn na internetových stránkách Parlamentu.

Poslední aktualizace: 18. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí