Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 253kWORD 73k
Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020 - ΒρυξέλλεςΠροσωρινή έκδοση
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 4.Διάταξη των εργασιών
 5.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων
 6.Σύνθεση του Σώματος
 7.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 8.Συμπεράσματα της έκτακτης συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-21 Ιουλίου 2020 (συζήτηση)
 9.Πρώτη ψηφοφορία
 10.Συμπεράσματα της έκτακτης συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-21 Ιουλίου 2020 (συνέχεια της συζήτησης)
 11.Επανάληψη της συνεδρίασης
 12.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 13.Επανάληψη της συνεδρίασης
 14.Δεύτερη ψηφοφορία
 15.Επανάληψη της συνεδρίασης
 16.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 17.Αιτιολογήσεις ψήφου
 18.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 19.Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 2 του Κανονισμού)
 20.Κατάθεση εγγράφων
 21.Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 56 του Κανονισμού)
 22.Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 57 του Κανονισμού)
 23.Αποφάσεις εφαρμογής της κοινής διαδικασίας επιτροπών (άρθρο 58 του Κανονισμού)
 24.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας συνεδρίασης και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν
 25.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 26.Λήξη της συνεδρίασης
 27.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David Maria SASSOLI
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η σύνοδος, που είχε διακοπεί την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020, επαναλαμβάνεται.


2. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.33.


3. Ανακοίνωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι, μετά την κοινοποίηση των συμπερασμάτων της έκτακτης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-21 Ιουλίου 2020, αποφάσισε, με τη σύμφωνη γνώμη της Διάσκεψης των Προέδρων και σύμφωνα με το άρθρο 154 παράγραφος 4 του Κανονισμού, να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση σήμερα από τις 9.30 έως τις 17.30, για να μπορέσει το Κοινοβούλιο να συζητήσει και να εκφράσει τη θέση του σχετικά με το σχέδιο ανάκαμψης και το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027.


4. Διάταξη των εργασιών

Έχει διανεμηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το πρόγραμμα της συζήτησης με τη σειρά των ψηφοφοριών της παρούσας έκτακτης συνόδου.

Δεν προτάθηκε καμία τροποποίηση.

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


5. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων

Εγκρίνονται τα Συνοπτικά Πρακτικά των συνεδριάσεων της 8ης Ιουλίου 2020, 9ης Ιουλίου 2020 και 10ης Ιουλίου 2020.


6. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες γερμανικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή της Manuela Ripa ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση του Klaus Buchner με ισχύ από 16 Ιουλίου 2020.

Με βάση την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ημερομηνία 19 Δεκεμβρίου 2019, και λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της Junta Electoral Central, με ημερομηνία 3 Ιανουαρίου 2020, και την απόφαση του Tribunal Supremo, με ημερομηνία 9 Ιανουαρίου 2020, το Κοινοβούλιο λαμβάνει γνώση της εκλογής του Jordi Solé i Ferrando ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με έναρξη ισχύος την 3η Ιανουαρίου 2020, ο οποίος αντικαθιστά τον Oriol Junqueras i Vies, του οποίου η έδρα χήρευε από τις 3 Ιανουαρίου 2020.

Το Σώμα λαμβάνει γνώση της εκλογής τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού, έως ότου ελεγχθεί η εντολή των βουλευτών ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, οι Manuela Ripa και Jordi Solé i Ferrando καταλαμβάνουν την έδρα τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συμμετέχουν στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχουν προηγουμένως υπογράψει γραπτή δήλωση ότι δεν κατέχουν οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητά του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


7. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα Verts/ALE τις ακόλουθες αποφάσεις για την τροποποίηση της σύνθεσης των επιτροπών και των αντιπροσωπειών:

επιτροπή ITRE: Manuela Ripa

Υποεπιτροπή SEDE: Manuela Ripa

Οι αποφάσεις αυτές αρχίζουν να ισχύουν από σήμερα.


8. Συμπεράσματα της έκτακτης συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-21 Ιουλίου 2020 (συζήτηση)

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής: Συμπεράσματα της έκτακτης συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-21 Ιουλίου 2020 (2020/2732(RSP))

Πριν την έναρξη της συζήτησης παρεμβαίνει ο Manfred Weber, σχετικά με την κατάσταση στη Μεσόγειο και τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας.

Οι Charles Michel (Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου) και Ursula von der Leyen (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dacian Cioloş, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Nicolas Bay, εξ ονόματος της Ομάδας ID, και Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

(Συνέχιση της συζήτησης: σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.7.2020)


9. Πρώτη ψηφοφορία

Το Σώμα προβαίνει σε ψηφοφορία επί των τροπολογιών στην πρόταση ψηφίσματος B9-0229/2020: Συμπεράσματα της έκτακτης συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-21 Ιουλίου 2020.

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 11.45.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στις 13.30.


10. Συμπεράσματα της έκτακτης συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-21 Ιουλίου 2020 (συνέχεια της συζήτησης)

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής: Συμπεράσματα της έκτακτης συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-21 Ιουλίου 2020 (2020/2732(RSP))

(Έναρξη της συζήτησης: σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.7.2020)

Παρεμβαίνουν οι Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Martin Schirdewan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Dino Giarrusso, μη εγγεγραμμένος, Siegfried Mureşan, Simona Bonafè και Luis Garicano.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Marco Campomenosi, Rasmus Andresen, Johan Van Overtveldt, José Gusmão, Carles Puigdemont i Casamajó, Esther de Lange, Margarida Marques, Valerie Hayer, Jaak Madison, Bas Eickhout, Bogdan Rzońca, Younous Omarjee, Isabella Adinolfi, Daniel Caspary, Tiemo Wölken, Moritz Körner, Gunnar Beck, Petra De Sutter, Derk Jan Eppink, Clare Daly, Clara Ponsatí Obiols, Andrzej Halicki, Eider Gardiazabal Rubial, Guy Verhofstadt, Georg Mayer, Henrike Hahn, Peter Lundgren, Marc Botenga, Fabio Massimo Castaldo, József Szájer, μεταξύ άλλων επί της διεξαγωγής των ψηφοφοριών (η Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινίσεις), Jonás Fernández, Stéphane Séjourné, Tom Vandendriessche, Tilly Metz, Carlo Fidanza, Rosa Estaràs Ferragut, Kati Piri, Katalin Cseh, Hélène Laporte, David Cormand, Angel Dzhambazki, François-Xavier Bellamy, Marek Belka, Nicola Beer, Antonio Maria Rinaldi και Helmut Geuking.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David Maria SASSOLI
Πρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Charles Michel (Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου).

Παρεμβαίνουν οι Paulo Rangel, Heléne Fritzon, Dragoș Pîslaru, Kosma Złotowski, Kris Peeters, Agnes Jongerius, Ondřej Knotek, Karlo Ressler, Pierre Larrouturou, Sophia in 't Veld, Andrey Novakov, Javi López, Lídia Pereira, Udo Bullmann, Othmar Karas, Marc Angel, Μαρία Σπυράκη και Patrizia Toia.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής).

Ο Πρόεδρος ευχαριστεί τους βουλευτές και τις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις εξαιρετικές προσπάθειες που κατέβαλαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύσκολων μηνών, συμβάλλοντας έτσι στην απρόσκοπτη λειτουργία της Ένωσης.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Manfred Weber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Jan Olbrycht και José Manuel Fernandes, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, Simona Bonafè, Eric Andrieu, Biljana Borzan και Margarida Marques, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dacian Cioloş, Luis Garicano, Valérie Hayer και Moritz Körner, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Ska Keller, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun και Rasmus Andresen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Manon Aubry, Martin Schirdewan, Dimitrios Papadimoulis και José Gusmão, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τα συμπεράσματα της έκτακτης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-21 Ιουλίου 2020 (2020/2732(RSP)) (B9-0229/2020);

—   Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto και Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τα συμπεράσματα της έκτακτης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-21 Ιουλίου 2020 (2020/2732(RSP)) (B9-0230/2020).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.7.2020 (τροπολογίες), σημείο 16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.7.2020 (τελική ψηφοφορία)

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.55.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

11. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 13.32.


12. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας επί των τροπολογιών στα

Συμπεράσματα της έκτακτης συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-21 Ιουλίου 2020
Πρόταση ψηφίσματος B9-0229/2020

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA-PROV(2020)0206)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 1)

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.36.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Katarina BARLEY
Αντιπρόεδρος

13. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 14.29.


14. Δεύτερη ψηφοφορία

Το Σώμα προβαίνει στην τελική ψηφοφορία επί της προτάσεως ψηφίσματος B9-0229/2020: Συμπεράσματα της έκτακτης συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-21 Ιουλίου 2020

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 15.45.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στις 17.30.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 14.30.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David Maria SASSOLI
Πρόεδρος

15. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 17.32.


16. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε ανάγνωση των αποτελεσμάτων της τελικής ψηφοφορίας:

Συμπεράσματα της έκτακτης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-21 Ιουλίου 2020
Πρόταση ψηφίσματος B9-0229/2020

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA-PROV(2020)0206)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 1)

(Η πρόταση ψηφίσματος B9-0230/2020 καταπίπτει.)


17. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 194 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Κατ’ εξαίρεση, γίνονται δεκτές αιτιολογήσεις ψήφου 400 λέξεων κατ’ ανώτατο όριο.


18. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου περιλαμβάνονται στο έγγραφο «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση», το οποίο επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης και είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου. Δημοσιεύονται μόνο για λόγους ενημέρωσης και δεν μεταβάλλουν επ’ ουδενί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας όπως ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια.

Το έγγραφο ενημερώνεται τακτικά για μέγιστη περίοδο δύο εβδομάδων μετά την περίοδο συνόδου της Ολομέλειας.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, ο κατάλογος με τις διορθώσεις και προθέσεις ψήφου κλείνει, προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


19. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 2 του Κανονισμού)

Σχέδια κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά και τα καθαρά ανώτατα όρια για τις άμεσες ενισχύσεις για ορισμένα κράτη μέλη για το ημερολογιακό έτος 2020 (C(2020)04552 - 2020/2716(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 10 Ιουλίου 2020

αναπομπή επί της ουσίας: AGRI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 658/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την προσαρμογή στο ποσοστό του πληθωρισμού των τελών που καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για τη διενέργεια των δραστηριοτήτων φαρμακοεπαγρύπνησης όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (C(2020)04635 - 2020/2725(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 14 Ιουλίου 2020

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) 2019/1700 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τον προσδιορισμό του αριθμού και των τίτλων των μεταβλητών για τον τομέα της χρήσης των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας για το έτος αναφοράς 2021 (C(2020)04670 - 2020/2727(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 14 Ιουλίου 2020

αναπομπή επί της ουσίας: EMPL

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κατάθεση και την αποδέσμευση εγγυήσεων κατά τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων με βάση τη χρονολογική σειρά υποβολής των αιτήσεων (C(2020)04688 - 2020/2724(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 14 Ιουλίου 2020

αναπομπή επί της ουσίας: AGRI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 273/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 111/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά την προσθήκη ορισμένων πρόδρομων ουσιών των ναρκωτικών στον κατάλογο των διαβαθμισμένων ουσιών (C(2020)04691 - 2020/2728(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 14 Ιουλίου 2020

αναπομπή επί της ουσίας: LIBE

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) 2019/452 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ένωση (C(2020)04721 - 2020/2718(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 13 Ιουλίου 2020

αναπομπή επί της ουσίας: INTA, ITRE (άρθρο 57 του Κανονισμού)

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα τέλη που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών σε κεντρικούς αντισυμβαλλομένους που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες (C(2020)04891 - 2020/2720(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 14 Ιουλίου 2020

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κριτήρια που θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη η ΕΑΚΑΑ προκειμένου να προσδιορίσει εάν ένας κεντρικός αντισυμβαλλόμενος εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα είναι ή είναι πιθανόν να καταστεί συστημικά σημαντικός για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός ή περισσοτέρων από τα κράτη μέλη της (C(2020)04892 - 2020/2726(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 14 Ιουλίου 2020

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ελάχιστα προς αξιολόγηση από την ΕΑΚΑΑ στοιχεία κατά την αξιολόγηση αιτημάτων κεντρικών αντισυμβαλλόμενων τρίτων χωρών για συγκρίσιμη συμμόρφωση, καθώς και τους τρόπους και τους όρους διενέργειας της εν λόγω αξιολόγησης (C(2020)04895 - 2020/2729(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 14 Ιουλίου 2020

αναπομπή επί της ουσίας: ECON


20. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία αποδέσμευσης (COM(2020)0309 - C9-0202/2020 - 2020/0140(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

BUDG

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στην περιοχή της σύμβασης της Παναμερικανικής Επιτροπής Τροπικού Τόνου και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 520/2007 του Συμβουλίου (COM(2020)0308 - C9-0203/2020 – 2020/0139(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με αυτή την πρόταση.

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

γνωμοδότηση :

ENVI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Ένωση (κωδικοποίηση) (COM(2020)0323 - C9-0204/2020 – 2020/0145(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με αυτή την πρόταση.

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

- Απόφαση του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας (09292/2020 - C9-0205/2020 - 2019/0275(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN


21. Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 56 του Κανονισμού)

επιτροπή FEMM

- Θέσπιση του προγράμματος InvestEU (COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: BUDG, ECON
γνωμοδότηση: EMPL, REGI, CULT, FEMM, ENVI (άρθρο 57 του Κανονισμού), ITRE (άρθρο 57 του Κανονισμού), TRAN (άρθρο 57 του Κανονισμού)

- Θέσπιση προγράμματος για τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας κατά την περίοδο 2021-2027 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2014 («πρόγραμμα EU4Health») (COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: BUDG, EMPL, ITRE, IMCO, FEMM

επιτροπές FEMM, CONT

- Θέσπιση μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: BUDG, ECON
γνωμοδότηση: CONT, IMCO, REGI, FEMM, EMPL (άρθρο 57 του Κανονισμού), ENVI (άρθρο 57 του Κανονισμού), ITRE (άρθρο 57 του Κανονισμού), TRAN (άρθρο 57 του Κανονισμού)

επιτροπή LIBE

- Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά έκτακτους πρόσθετους πόρους και εκτελεστικές διατάξεις με γνώμονα τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση», ώστε να παρασχεθεί βοήθεια για την προώθηση της αποκατάστασης μετά την κρίση στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 και για την προετοιμασία της πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας (REACT-EU) (COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: REGI
γνωμοδότηση: BUDG, CONT, ENVI, ITRE, TRAN, CULT, LIBE, EMPL (άρθρο 57 του Κανονισμού)

επιτροπή JURI

- Τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης (COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: AFET, BUDG, REGI, JURI (άρθρο 40 του Κανονισμού), DEVE (άρθρο 57 του Κανονισμού)


22. Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 57 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων στις 22 Ιουλίου 2020)

επιτροπές BUDG, ECON

- Θέσπιση του προγράμματος InvestEU (COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD))
(γνωμοδότηση: EMPL, ENVI (άρθρο 57 του Κανονισμού), ITRE (άρθρο 57 του Κανονισμού), TRAN (άρθρο 57 του Κανονισμού), REGI, CULT, FEMM)

- Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1017 όσον αφορά τη δημιουργία Μέσου Στήριξης της Φερεγγυότητας (COM(2020)0404 - C9-0156/2020 - 2020/0106(COD))
(γνωμοδότηση: CONT, EMPL, ENVI (άρθρο 57 του Κανονισμού), ITRE (άρθρο 57 του Κανονισμού), IMCO, TRAN (άρθρο 57 του Κανονισμού), REGI)

- Θέσπιση μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD))
(γνωμοδότηση: CONT, EMPL (άρθρο 57 του Κανονισμού), ENVI (άρθρο 57 του Κανονισμού), ITRE (άρθρο 57 του Κανονισμού), IMCO, TRAN (άρθρο 57 του Κανονισμού), REGI, FEMM)

επιτροπή ENVI

- Τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης (COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD))
(γνωμοδότηση: AFET, DEVE (άρθρο 57 του Κανονισμού), BUDG, REGI, JURI) (άρθρο 40 του Κανονισμού))

επιτροπή REGI

- Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά έκτακτους πρόσθετους πόρους και εκτελεστικές διατάξεις με γνώμονα τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση», ώστε να παρασχεθεί βοήθεια για την προώθηση της αποκατάστασης μετά την κρίση στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 και για την προετοιμασία της πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας (REACT-EU) (COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD))
(γνωμοδότηση: BUDG, CONT, EMPL (άρθρο 57 του Κανονισμού), ENVI, ITRE, TRAN, CULT, LIBE)


23. Αποφάσεις εφαρμογής της κοινής διαδικασίας επιτροπών (άρθρο 58 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων στις 22 Ιουλίου 2020)

- Θέσπιση του προγράμματος InvestEU (COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD))
επιτροπές: BUDG, ECON
(γνωμοδότηση: EMPL, ENVI (άρθρο 57 του Κανονισμού), ITRE (άρθρο 57 του Κανονισμού), TRAN (άρθρο 57 του Κανονισμού), REGI, CULT, FEMM)

- Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/1601 για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ), της εγγύησης του ΕΤΒΑ και του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ (COM(2020)0407 - C9-0147/2020 - 2020/0107(COD))
επιτροπές: AFET, DEVE, BUDG
(γνωμοδότηση: CONT)

- Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1017 όσον αφορά τη δημιουργία Μέσου Στήριξης της Φερεγγυότητας (COM(2020)0404 - C9-0156/2020 - 2020/0106(COD))
επιτροπές: BUDG, ECON
(γνωμοδότηση: CONT, EMPL, ENVI (άρθρο 57 του Κανονισμού), ITRE (άρθρο 57 του Κανονισμού), IMCO, TRAN (άρθρο 57 του Κανονισμού), REGI)

- Θέσπιση μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD))
επιτροπές: BUDG, ECON
(γνωμοδότηση: CONT, EMPL (άρθρο 57 του Κανονισμού), ENVI (άρθρο 57 του Κανονισμού), ITRE (άρθρο 57 του Κανονισμού), IMCO, TRAN (άρθρο 57 του Κανονισμού), REGI, FEMM)

- Θέσπιση μηχανισμού τεχνικής υποστήριξης (COM(2020)0409 - C9-0148/2020 - 2020/0103(COD))
επιτροπές: BUDG, ECON
(γνωμοδότηση: EMPL, ENVI, ITRE, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, FEMM)

- Μηχανισμός δανειοδότησης του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης (COM(2020)0453 - C9-0153/2020 - 2020/0100(COD))
επιτροπές: BUDG, ECON
(γνωμοδότηση: EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI)


24. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας συνεδρίασης και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν

Σύμφωνα με το άρθρο 202 παράγραφος 3 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της τρέχουσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα Κείμενα που Εγκρίθηκαν κατά την τρέχουσα σύνοδο ολομέλειας θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


25. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 14 Σεπτεμβρίου 2020 έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2020.


26. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 17.33.


27. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adinolfi Isabella, Andresen Rasmus, Angel Marc, Ansip Andrus, Arena Maria, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Băsescu Traian, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Bizzotto Mara, Bonafè Simona, Botenga Marc, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Bullmann Udo, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cormand David, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Daly Clare, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Meo Salvatore, De Sutter Petra, Doleschal Christian, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Estaràs Ferragut Rosa, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gálvez Muñoz Lina, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Griset Catherine, Groothuis Bart, Gusmão José, Hahn Henrike, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hayer Valérie, Heinäluoma Eero, Herzberger-Fofana Pierrette, Hlaváček Martin, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jongerius Agnes, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Keller Fabienne, Keller Ska, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kopacz Ewa, Körner Moritz, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Limmer Sylvia, López Javi, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Manders Antonius, Marques Margarida, Martusciello Fulvio, Mato Gabriel, Μαυρίδης Κώστας, Mayer Georg, Mazurek Beata, Metz Tilly, Miller Leszek, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Novakov Andrey, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pieper Markus, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pîslaru Dragoș, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Puigdemont i Casamajó Carles, Rangel Paulo, Reil Guido, Ressler Karlo, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Schirdewan Martin, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Σπυράκη Μαρία, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tax Vera, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tovaglieri Isabella, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Voss Axel, Weimers Charlie, Wieland Rainer, Wiseler-Lima Isabel, Wölken Tiemo, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma

Δικαιολογημένα απόντες:

Søgaard-Lidell Linea

Τελευταία ενημέρωση: 24 Ιουλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου