Indekss 
Protokols
XML 82kPDF 233kWORD 67k
Ceturtdiena, 2020. gada 23. jūlijs - Brisele
1.Sesijas atsākšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Sēdes vadītāja paziņojums
 4.Darba kārtība
 5.Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana
 6.Parlamenta sastāvs
 7.Komiteju un delegāciju sastāvs
 8.Eiropadomes 2020. gada 17.-21. jūlija ārkārtas sanāksmes secinājumi (debates)
 9.Pirmā balsošana
 10.Eiropadomes 2020. gada 17.-21. jūlija ārkārtas sanāksmes secinājumi (debašu turpinājums)
 11.Sēdes atsākšana
 12.Balsošanas rezultātu paziņošana
 13.Sēdes atsākšana
 14.Otrā balsošana
 15.Sēdes atsākšana
 16.Balsošanas rezultātu paziņošana
 17.Balsojumu skaidrojumi
 18.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 19.Deleģētie akti (Reglamenta 111. panta 2. punkts)
 20.Dokumentu iesniegšana
 21.Nodošana citām komitejām (Reglamenta 56. pants)
 22.Iesaistītās komitejas (Reglamenta 57. pants)
 23.Lēmumi piemērot kopīgo komiteju procedūru (Reglamenta 58. pants)
 24.Šīs sēdes protokola apstiprināšana un pieņemto tekstu nosūtīšana
 25.Nākamo sēžu datumi
 26.Sēdes slēgšana
 27.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: David Maria SASSOLI
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Tika atsākta piektdien, 2020. gada 10. jūlijā, pārtrauktā sesija.


2. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.33.


3. Sēdes vadītāja paziņojums

Sēdes vadītājs darīja zināmu, ka, ņemot vērā Eiropadomes 2020. gada 17.-21. jūlija ārkārtas sanāksmes secinājumus, vienojoties ar Priekšsēdētāju konferenci un saskaņā ar Reglamenta 154. panta 4. punktu viņš nolēma sasaukt ārkārtas sēdi šodien no plkst. 9.30 līdz plkst. 17.30, lai Parlaments varētu apspriesties un izteikt savu nostāju par atveseļošanas plānu un daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam.


4. Darba kārtība

Debašu programma un balsošanas kārtība bija nosūtīta pa e-pastu.

Nebija ierosināts neviens grozījums.

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.


5. Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana

2020. gada 8. jūlija, 2020. gada 9. jūlija un 2020. gada 10. jūlija sēžu protokoli tika apstiprināti.


6. Parlamenta sastāvs

Vācijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Manuela Ripa ir iecelta par Eiropas Parlamenta deputāti Klaus Buchner vietā, sākot ar 2020. gada 16. jūliju.

Pēc Eiropas Savienības Tiesas 2019. gada 19. decembra sprieduma un ņemot vērā Junta Electoral Central (Spānija) 2020. gada 3. janvāra lēmumu un Tribunal Supremo (Spānija) 2020. gada 9. janvāra lēmumu, Parlaments pieņēma zināšanai, ka Jordi Solé i Ferrando, sākot ar 2020. gada 3. janvāri, ir iecelts par Eiropas Parlamenta deputātu, aizstājot Oriol Junqueras i Vies, kura vietu paziņoja par brīvu, sākot ar 2020. gada 3. janvāri.

Parlaments pieņēma zināšanai viņu iecelšanu amatā.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Manuela Ripa et Jordi Solé i Ferrando pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par domstarpībām, un ar noteikumu, ka viņi pirms tam ir parakstījuši rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņi darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņiem attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.


7. Komiteju un delegāciju sastāvs

Sēdes vadītājs ir saņēmis turpmāk minētos Verts/ALE grupas lēmumus, ar ko groza komiteju un delegāciju sastāvu.

ITRE komiteja: Manuela Ripa.

SEDE apakškomiteja: Manuela Ripa.

Šie lēmumi stājas spēkā šajā dienā.


8. Eiropadomes 2020. gada 17.-21. jūlija ārkārtas sanāksmes secinājumi (debates)

Eiropadomes un Komisijas paziņojumi: Eiropadomes 2020. gada 17.-21. jūlija ārkārtas sanāksmes secinājumi (2020/2732(RSP)).

Pirms debatēm uzstājās Manfred Weber - par stāvokli Vidusjūras reģionā un ES un Turcijas attiecībām.

Charles Michel (Eiropadomes priekšsēdētājs) un Ursula von der Leyen (Komisijas priekšsēdētāja) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez S&D grupas vārdā, Dacian Cioloş grupas “Renew” vārdā, Nicolas Bay ID grupas vārdā un Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā.

(Debašu turpinājums: 23.7.2020. protokola 10. punkts)


9. Pirmā balsošana

Parlaments ir aicināts sākt balsošanu par grozījumiem rezolūcijas priekšlikumā B9-0229/2020: Eiropadomes 2020. gada 17.-21. jūlija ārkārtas sanāksmes secinājumi.

Balsot būs iespējams līdz plkst.11.45.

Sākās balsošana.

Balsošanas rezultāti tiks paziņoti plkst.13.30.


10. Eiropadomes 2020. gada 17.-21. jūlija ārkārtas sanāksmes secinājumi (debašu turpinājums)

Eiropadomes un Komisijas paziņojumi: Eiropadomes 2020. gada 17.-21. jūlija ārkārtas sanāksmes secinājumi (2020/2732(RSP)).

(Debašu sākums: 23.7.2020. protokola 8. punkts)

Uzstājās Roberts Zīle ECR grupas vārdā, Martin Schirdewan GUE/NGL grupas vārdā, Dino Giarrusso, pie grupām nepiederošs deputāts, Siegfried Mureşan, Simona Bonafè un Luis Garicano.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Marco Campomenosi, Rasmus Andresen, Johan Van Overtveldt, José Gusmão, Carles Puigdemont i Casamajó, Esther de Lange, Margarida Marques, Valérie Hayer, Jaak Madison, Bas Eickhout, Bogdan Rzońca, Younous Omarjee, Isabella Adinolfi, Daniel Caspary, Tiemo Wölken, Moritz Körner, Gunnar Beck, Petra De Sutter, Derk Jan Eppink, Clare Daly, Clara Ponsatí Obiols, Andrzej Halicki, Eider Gardiazabal Rubial, Guy Verhofstadt, Georg Mayer, Henrike Hahn, Peter Lundgren, Marc Botenga, Fabio Massimo Castaldo, József Szájer, kas izteicās arī par balsošanas laiku organizēšanu (sēdes vadītāja sniedza precizējumus), Jonás Fernández, Stéphane Séjourné, Tom Vandendriessche, Tilly Metz, Carlo Fidanza, Rosa Estaràs Ferragut, Kati Piri, Katalin Cseh, Hélène Laporte, David Cormand, Angel Dzhambazki, François-Xavier Bellamy, Marek Belka, Nicola Beer, Antonio Maria Rinaldi un Helmut Geuking.

SĒDI VADA: David Maria SASSOLI
Priekšsēdētājs

Uzstājās Charles Michel (Eiropadomes priekšsēdētājs).

Uzstājās Paulo Rangel, Heléne Fritzon, Dragoș Pîslaru, Kosma Złotowski, Kris Peeters, Agnes Jongerius, Ondřej Knotek, Karlo Ressler, Pierre Larrouturou, Sophia in 't Veld, Andrey Novakov, Javi López, Lídia Pereira, Udo Bullmann, Othmar Karas, Marc Angel, Maria Spyraki un Patrizia Toia.

Uzstājās Johannes Hahn (Komisijas loceklis).

Sēdes vadītājs pateicās Parlamenta deputātiem un dienestiem par pēdējos sarežģītajos mēnešos īstenotajiem ārkārtas centieniem, kas veicinājuši pareizu Savienības darbību.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Manfred Weber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Jan Olbrycht un José Manuel Fernandes PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez, Simona Bonafè, Eric Andrieu, Biljana Borzan un Margarida Marques S&D grupas vārdā, Dacian Cioloş, Luis Garicano, Valérie Hayer un Moritz Körner grupas “Renew” vārdā, Ska Keller, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun un Rasmus Andresen, Verts/ALE grupas vārdā, Manon Aubry, Martin Schirdewan, Dimitrios Papadimoulis un José Gusmão GUE/NGL grupas vārdā - par Eiropadomes 2020. gada 17.-21. jūlija ārkārtas sanāksmes secinājumiem (2020/2732(RSP)) (B9-0229/2020);

—   Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto un Roberts Zīle ECR grupas vārdā - par Eiropadomes 2020. gada 17.-21. jūlija ārkārtas sanāksmes secinājumiem (2020/2732(RSP)) (B9-0230/2020).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 23.7.2020. protokola 12. punkts (grozījumi), 23.7.2020. protokola 16. punkts (galīgais balsojums).

(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.55.)


SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

11. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 13.32.


12. Balsošanas rezultātu paziņošana

Sēdes vadītājs nolasīja balsošanas rezultātus par šādiem grozījumiem:

Eiropadomes 2020. gada 17.-21. jūlija ārkārtas sanāksmes secinājumi
Rezolūcijas priekšlikums B9-0229/2020.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0206).
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.36.)


SĒDI VADA: Katarina BARLEY
Priekšsēdētāja vietniece

13. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 14.29.


14. Otrā balsošana

Parlaments ir aicināts sākt galīgo balsošanu par rezolūcijas priekšlikumu B9-0229/2020: Eiropadomes 2020. gada 17.-21. jūlija ārkārtas sanāksmes secinājumi.

Balsot būs iespējams līdz plkst.15.45.

Sākās balsošana.

Balsošanas rezultāti tiks paziņoti plkst. 17.30.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.30.)


SĒDI VADA: David Maria SASSOLI
Priekšsēdētājs

15. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 17.32.


16. Balsošanas rezultātu paziņošana

Sēdes vadītājs nolasīja galīgā balsojuma rezultātus:

Eiropadomes 2020. gada 17.-21. jūlija ārkārtas sanāksmes secinājumi
Rezolūcijas priekšlikums B9-0229/2020.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0206).
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

(Rezolūcijas priekšlikums B9-0230/2020 vairs nav spēkā.)


17. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 194. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē deputātiem paredzētajās lapās.

Izņēmuma kārtā tiks pieņemti balsojumu skaidrojumi, kas nepārsniedz 400 vārdu.


18. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir iekļauti dokumentā “Rezultāti balsošanai pēc saraksta”, kas pievienots sēdes protokolam un pieejams Parlamenta tīmekļa vietnē. Tie ir publicēti tikai informatīvā nolūkā un nekādi nemaina plenārsēdē paziņoto balsošanas rezultātu.

Dokumentu pastāvīgi atjaunina ne ilgāk kā divu nedēļu laikā pēc sesijas.

Pēc tam sagatavo balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.


19. Deleģētie akti (Reglamenta 111. panta 2. punkts)

Parlamentam iesniegtie deleģēto aktu projekti

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1307/2013 II un III pielikumu groza attiecībā uz tiešo maksājumu valsts un neto maksimālo apjomu konkrētām dalībvalstīm 2020. kalendārajam gadam (C(2020)04552 – 2020/2716(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 10. jūliju.

nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz inflācijas līmenim atbilstošu koriģēšanu maksām, kas maksājamas Eiropas Zāļu aģentūrai par farmakovigilances darbību veikšanu attiecībā uz cilvēkiem paredzētām zālēm, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 658/2014 (C(2020)04635 – 2020/2725(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 14. jūliju.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1700 papildina, precizējot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanas jomas mainīgo lielumu skaitu un nosaukumus 2021. pārskata gadam (C(2020)04670 – 2020/2727(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 14. jūliju.

nodots atbildīgajai komitejai: EMPL

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 papildina attiecībā uz nodrošinājumu iemaksāšanu un atbrīvošanu tarifa kvotu pārvaldībā, kura pamatojas uz pieteikumu iesniegšanas hronoloģisko secību (C(2020)04688 – 2020/2724(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 14. jūliju.

nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz konkrētu narkotisko vielu prekursoru iekļaušanu klasificēto vielu sarakstā groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 273/2004 un Padomes Regulu (EK) Nr. 111/2005 (C(2020)04691 – 2020/2728(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 14. jūliju.

nodots atbildīgajai komitejai: LIBE

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2019/452 (2019. gada 19. marts), ar ko izveido regulējumu ārvalstu tiešo ieguldījumu Savienībā izvērtēšanai (C(2020)04721 – 2020/2718(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 13. jūliju.

nodots atbildīgajai komitejai: INTA, ITRE (Reglamenta 57. pants)

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 papildina attiecībā uz maksām, kuras Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde iekasē no centrālajiem darījumu partneriem, kuri veic uzņēmējdarbību trešās valstīs (C(2020)04891 – 2020/2720(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 14. jūliju.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 papildina attiecībā uz kritērijiem, kas EVTI būtu jāņem vērā, lai noteiktu, vai centrālais darījumu partneris, kas veic uzņēmējdarbību trešā valstī, ir sistēmiski nozīmīgs vai tāds, kas, iespējams, kļūs sistēmiski nozīmīgs Savienības vai vienas vai vairāku tās dalībvalstu finanšu stabilitātei (C(2020)04892 – 2020/2726(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 14. jūliju.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 papildina attiecībā uz obligātajiem elementiem, kuri EVTI jāvērtē, novērtējot trešo valstu CCP pieprasījumus apstiprināt salīdzināmu atbilstību, un attiecībā uz minētā novērtējuma veikšanas kārtību un nosacījumiem (C(2020)04895 – 2020/2729(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 14. jūliju.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON


20. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz saistību atcelšanas procedūru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 514/2014 (COM(2020)0309 - C9-0202/2020 – 2020/0140(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka Amerikas Tropisko tunzivju konvencijas apgabalā piemērojamos pārvaldības, saglabāšanas un kontroles pasākumus un groza Padomes Regulu (EK) Nr. 520/2007 (COM(2020)0308 - C9-0203/2020 – 2020/0139(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 145. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

atzinums:

ENVI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pārrobežu maksājumiem Savienībā (kodifikācija) (COM(2020)0323 - C9-0204/2020 – 2020/0145(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 145. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Padomes lēmums par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Japānu par civilās aviācijas drošību (09292/2020 - C9-0205/2020 – 2019/0275(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN


21. Nodošana citām komitejām (Reglamenta 56. pants)

FEMM komiteja

- Priekšlikums, ar ko izveido programmu InvestEU (COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: BUDG, ECON
atzinums: EMPL, REGI, CULT, FEMM, ENVI (Reglamenta 57. pants), ITRE (Reglamenta 57. pants), TRAN (Reglamenta 57. pants)

- Priekšlikums, ar ko izveido Savienības darbības programmu veselības jomā (2021.–2027. gads) un atceļ Regulu (ES) Nr. 282/2014 (programma “ES Veselība”) (COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: BUDG, EMPL, ITRE, IMCO, FEMM

komitejas FEMM, CONT

- Priekšlikums, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu (COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: BUDG, ECON
atzinums: CONT, IMCO, REGI, FEMM, EMPL (Reglamenta 57. pants), ENVI (Reglamenta 57. pants), ITRE (Reglamenta 57. pants), TRAN (Reglamenta 57. pants)

LIBE komiteja

- Priekšlikums, ar ko Regulu (ES) Nr. 1303/2013 groza attiecībā uz ārkārtas papildu resursiem un īstenošanas kārtību mērķim “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai”, lai palīdzētu veicināt ar Covid-19 pandēmiju saistītās krīzes seku pārvarēšanu un sagatavoties zaļai, digitālai un noturīgai ekonomikas atveseļošanai (REACT-EU) (COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: REGI
atzinums: BUDG, CONT, ENVI, ITRE, TRAN, CULT, LIBE, EMPL (Reglamenta 57. pants)

JURI komiteja

- Priekšlikums, ar ko groza Lēmumu Nr. 1313/2013/ES par Savienības civilās aizsardzības mehānismu (COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: AFET, BUDG, REGI, JURI (Reglamenta 40. pants), DEVE (Reglamenta 57. pants)


22. Iesaistītās komitejas (Reglamenta 57. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2020. gada 22. jūlija lēmumu)

BUDG un ECON komiteja

- Priekšlikums, ar ko izveido programmu InvestEU (COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD))
(atzinums: EMPL, ENVI (Reglamenta 57. pants), ITRE (Reglamenta 57. pants), TRAN (Reglamenta 57. pants), REGI, CULT, FEMM)

- Priekšlikums, ar ko attiecībā uz maksātspējas atbalsta instrumenta izveidi groza Regulu (ES) 2015/1017 (COM(2020)0404 - C9-0156/2020 - 2020/0106(COD))
(atzinums: CONT, EMPL, ENVI (Reglamenta 57. pants), ITRE (Reglamenta 57. pants), IMCO, TRAN (Reglamenta 57. pants), REGI)

- Priekšlikums, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu (COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD))
(atzinums: CONT, EMPL (Reglamenta 57. pants), ENVI (Reglamenta 57. pants), ITRE (Reglamenta 57. pants), IMCO, TRAN (Reglamenta 57. pants), REGI, FEMM)

ENVI komiteja

- Priekšlikums, ar ko groza Lēmumu Nr.1313/2013/ES par Savienības civilās aizsardzības mehānismu (COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD))
(atzinums: AFET, DEVE (Reglamenta 57. pants), BUDG, REGI, JURI (Reglamenta 40. pants))

REGI komiteja

- Priekšlikums, ar ko Regulu (ES) Nr. 1303/2013 groza attiecībā uz ārkārtas papildu resursiem un īstenošanas kārtību mērķim “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai”, lai palīdzētu veicināt ar Covid-19 pandēmiju saistītās krīzes seku pārvarēšanu un sagatavoties zaļai, digitālai un noturīgai ekonomikas atveseļošanai (REACT-EU) (COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD))
(atzinums: BUDG, CONT, EMPL (Reglamenta 57. pants), ENVI, ITRE, TRAN, CULT, LIBE)


23. Lēmumi piemērot kopīgo komiteju procedūru (Reglamenta 58. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2020. gada 22. jūlija lēmumu)

- Priekšlikums, ar ko izveido programmu InvestEU (COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD))
komitejas: BUDG, ECON
(atzinums: EMPL, ENVI (Reglamenta 57. pants), ITRE (Reglamenta 57. pants), TRAN (Reglamenta 57. pants), REGI, CULT, FEMM)

- Priekšlikums, ar kuru groza Regulu (ES) 2017/1601, ar ko izveido Eiropas Fondu ilgtspējīgai attīstībai (EFIA), EFIA garantiju un EFIA garantiju fondu (COM(2020)0407 - C9-0147/2020 - 2020/0107(COD))
komitejas: AFET, DEVE, BUDG
(atzinums: CONT)

- Priekšlikums, ar ko attiecībā uz maksātspējas atbalsta instrumenta izveidi groza Regulu (ES) 2015/1017 (COM(2020)0404 - C9-0156/2020 - 2020/0106(COD))
komitejas: BUDG, ECON
(atzinums: CONT, EMPL, ENVI (Reglamenta 57. pants), ITRE (Reglamenta 57. pants), IMCO, TRAN (Reglamenta 57. pants), REGI)

- Priekšlikums, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu (COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD))
komitejas: BUDG, ECON
(atzinums: CONT, EMPL (Reglamenta 57. pants), ENVI (Reglamenta 57. pants), ITRE (Reglamenta 57. pants), IMCO, TRAN (Reglamenta 57. pants), REGI, FEMM)

- Priekšlikums, ar ko izveido tehniskā atbalsta instrumentu (COM(2020)0409 - C9-0148/2020 - 2020/0103(COD))
komitejas: BUDG, ECON
(atzinums: EMPL, ENVI, ITRE, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, FEMM)

- Publiskā sektora aizdevumu mehānisms Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma ietvaros (COM(2020)0453 - C9-0153/2020 - 2020/0100(COD))
komitejas: BUDG, ECON
(atzinums: EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI)


24. Šīs sēdes protokola apstiprināšana un pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 202. panta 3. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Ar Parlamenta piekrišanu šajā sēdē pieņemto rezolūciju tagad nosūtīs tās adresātiem.


25. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2020. gada 14. septembra līdz 2020. gada 17. septembrim.


26. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 17.33.


27. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adinolfi Isabella, Andresen Rasmus, Angel Marc, Ansip Andrus, Arena Maria, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Băsescu Traian, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Bizzotto Mara, Bonafè Simona, Botenga Marc, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Bullmann Udo, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cormand David, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Daly Clare, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Meo Salvatore, De Sutter Petra, Doleschal Christian, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Estaràs Ferragut Rosa, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gálvez Muñoz Lina, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Griset Catherine, Groothuis Bart, Gusmão José, Hahn Henrike, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hayer Valérie, Heinäluoma Eero, Herzberger-Fofana Pierrette, Hlaváček Martin, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jongerius Agnes, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Keller Fabienne, Keller Ska, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kopacz Ewa, Körner Moritz, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Limmer Sylvia, López Javi, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Manders Antonius, Marques Margarida, Martusciello Fulvio, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Metz Tilly, Miller Leszek, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Novakov Andrey, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pieper Markus, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pîslaru Dragoș, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Puigdemont i Casamajó Carles, Rangel Paulo, Reil Guido, Ressler Karlo, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Schirdewan Martin, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tax Vera, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tovaglieri Isabella, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Voss Axel, Weimers Charlie, Wieland Rainer, Wiseler-Lima Isabel, Wölken Tiemo, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma

Attaisnoti nepiedalās:

Mebarek Nora, Søgaard-Lidell Linea

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 11. novembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika